przedszkole 04 artykul, 2 PRZEDSZKOLE, Wychowanie w przedszkolu, wychowanie przedszkolne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Zabawy
Zajęcia
Scenariusze
Wielkanocna
opo wieść
MONIKA OGRABEK
podzielić się kartką, szybko jednak zrozumia-
ły, że wspólnie mogą tworzyć ciekawe prace
i świetnie się przy tym bawić.
A oto jeden ze scenariuszy naszych zajęć.
G
rupa, w której pracuję, liczy dwadzieścio-
ro dzieci. Są to 4-latki. Większość z nich
uczęszcza do przedszkola drugi rok. Dzieci
chętnie podejmują proponowane im działa-
nia.
Do zabaw i zajęć często wprowadzam mu-
zykę i to w różny sposób. Dużą wagę przywią-
zuję także do prac badawczych i eksperymen-
tów. Dzieci same przelewają wodę,
sprawdzają pojemność naczyń, hodują rośli-
ny. Im po prostu to się podoba. Są zachwyco-
ne! Staram się także wprowadzać wiele roz-
maitych pomocy dydaktycznych.
Moje dzieci bardzo lubią również prace
plastyczne. Często pracujemy w zespołach.
Na początku było dla nich problemem, aby
Słuchanie opowiadania pt.
Bajeczka wiel-
kanocna
A. Galicy.
Rozmowa na temat opowiadania:
– Co robiło słonko?
–Kogo obudziło jako pierwsze, drugie,...?
–Dlaczego słonko budziło bazie, kurczacz-
ka, zajączka i baranka?
–Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi
krokami?
Rozmowa na temat wielkanocnych zwy-
czajów i doświadczeń dzieci:
– Jak przygotowujemy się do świąt Wiel-
kiej Nocy? (porządki przedświąteczne,
wysyłanie kartek świątecznych, święce-
nie palm wielkanocnych).
Ba jecz ka wiel ka noc na
Wio sen ne słoń ce tak dłu go ła sko ta ło
pro my ka mi ga łąz ki wierz by, aż za spa ne
wierz bo we Kot ki za czę ły wy chy lać się
z pącz ków.
– Jesz cze chwil kę
– mru cza ły wierz bo we
Kot ki –
daj nam jeszcze pospać, dlaczego mu-
si my wsta wać?
A słoń ce su szy ło im fu ter ka, cze sa ło
grzyw ki i mó wi ło:

Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze,
bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle ro-
bo ty.
Gdy na ga łę ziach sie dzia ło już ca łe stad -
ko pu szy stych Kot ków, Słoń ce po wę dro -
wa ło da lej. Po stu ka ło zło tym pal cem
w sko rup kę jaj ka – puk , puk i przy grze wa -
ło mocno.

Stuk -stuk –
za stu ka ło coś w środ ku jaj -
ka i po chwi li z pęk nię tej sko rup ki wy gra -
mo lił się ma lut ki, żół ty Kur cza czek.
Słoń ce wy su szy ło mu piór ka, na gło wie
ucze sa ło ma ły czu bek i przy wią za ło czer -
wo ną ko kard kę.

Naj wy ższy czas
– po wie dzia ło –
to do-
pie ro by ło by wstyd, gdy by Kur cząt ko nie zdą -
ży ło na Wiel ka noc.
Te raz Słoń ce za czę ło roz glą dać się do oko -
ła po łą ce, prze cze sy wa ło pro my ka mi świe żą
44
Wychowanie w Przedszkolu nr 4
 Zabawy
Zajęcia
Scenariusze
–Jakie znasz tradycje świąt Wielkiej
Nocy? (święcenie potraw, przygotowa-
nie pisanek, biały obrus, wielkanocne
śniadanie, śmigus-dyngus).
Jeżeli dzieci będą miały trudność z poda-
niem zwyczajów świątecznych, to nauczyciel-
ka zasugeruje odpowiedzi zagadkami, np.:
Zabawa dydaktyczna „Co włożymy do ko-
szyka?”
Wspólne przygotowanie koszyka wielkanoc-
nego – dzieci dobierają właściwe przedmioty
i produkty. Wkładanie wielkanocnych potraw
do koszyczka i rozmowa o znaczeniu potraw:
–baranek – symbol Chrystusa, który jak
ofiarny baranek oddał swoje życie za ludzi,
by następnie zmartwychwstać i odnieść
zwycięstwo nad grzechem, złem i śmiercią;
– jajka – symbol życia;
– chleb – symbol dobrobytu i szczęścia;
– sól – odstraszenie zła;
– ciasto – symbol doskonałości.
Wysyłamy je tym, z którymi nie możemy
być w święta, a których darzymy szczegól-
ną miłością i sympatią, życząc zdrowych,
pogodnych świąt.
(
kartki świąteczne
)
Święcimy je na tydzień przed Wielkanocą.
Są barwne, kolorowe zrobione z gałązek
wierzby, bazi lub sztucznych kwiatów.
(
pal-
my wielkanocne
)
Przeważnie jest biały i na stole leży. Kładą
na nim sztućce, stawiają talerze.
(
obrus
)
Jak się nazywa jajko malowane, co na
Wielkanoc się przydaje.
(
pisanka
)
Zabawa „Zbieramy jajka” – dzieci zbierają
jajka-pisanki wg kodu podanego przez na-
uczyciela (np. koloru).
Żółciutkie kuleczki za kurką się toczą. Kry-
ją się pod skrzydła, gdy wroga zobaczą.
(
kurczątka
)
Zabawa „Tor przeszkód” – pokonujemy tor
przeszkód z jajkiem na łyżce.
Upleciony ze słomy, wikliny, chętnie nosi
owoce, jarzyny. Grzyby też z lasu przynie-
sie oraz pisanki i baranka poniesie czasem.
(
koszyk
)
Praca plastyczna „Kurczaczek” – malujemy
farbami sylwetę kurczaczka.
Ma długie uszy, futerko puszyste. Ze sma-
kiem chrupie marchewkę i sałaty listek.
(
zając
)
Monika Ograbek
Przedszkole nr 67 im. Marii Konopnickiej
w Poznaniu
tra wę, aż w bruź dzie pod la sem zna la zło
śpią ce go Za jącz ka. Zła pa ło go za uszy i wy -
cią gnę ło na łą kę.

Już czas. Wiel ka noc za pa sem –
po wie -
dzia ło Słoń ce –
a co to by były za święta bez
wiel ka noc ne go Za jącz ka? Po pil nuj Kur czacz ka,
jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzić
jesz cze ko goś.

Ko go? Ko go?
– do py ty wał się Za ją czek,
ki ca jąc po łą ce.

Ko go? Ko go?
– po pi ski wa ło Kur cząt ko,
starając się nie zgubić w trawie.

Ko go? Ko go? –
szu mia ły roz bu dzo ne
wierz bo we Kot ki.
A Słoń ce wę dro wa ło po nie bie i roz glą da -
ło się do ko ła, aż za nu rzy ło zło te rę ce w sto gu
sia na i za czę ło z kimś roz ma wiać.

Wsta waj śpiosz ku
– mó wi ło –
baś, baś, już
czas, baś, baś
.
A to „coś” od po wie dzia ło mu gło sem
dzwo necz ka:
dzeń, dzeń, dzeń, dzeń.
Za ją czek z Kur cząt kiem wy cią ga li z cie ka -
wo ści szy je, a wierz bo we Kot ki pierw sze zo -
baczyły, że to „coś” ma śliczny biały kożu-
szek i jest bardzo małe.

Co to? Co to? –
py tał Za ją czek.

Dla cze go tak dzwo ni?
– pisz czał Kur cza -
czek.
I wte dy Słoń ce przy pro wa dzi ło do nich
ma łe go Ba ran ka ze zło tym dzwo necz kiem
na szyi.

To już święta, święta, święta –
szu mia ły
wierz bo we Kot ki, a Słoń ce gła ska ło wszyst -
kich swo imi pro my ka mi.
kwiecień 2010
45
Zabawa „Zajączki”
Dzieci są zajączkami. Skaczą po całej sali
skokami zajęczymi, na sygnał dźwiękowy
– zwijają się w kłębuszki i „śpią”.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]