Przedwczesny pogrzeb - The Premature Burial -1962, stare horrory

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{3239}{3360}PRZEDWCZESNY POGRZEB{5213}{5243}Dzie� dobry, panno Gault.{5244}{5298}Dzie� dobry, Judson.|Chcia�abym widzie� si�...{5366}{5395}Witaj, Kate.{5396}{5430}Czego chcesz?{5431}{5478}Powiesz Guy'owi,|�e chc� si� z nim widzie�?{5520}{5568}Obawiam si�, �e on|nie chce ci� widzie�.{5594}{5652}Chc� to us�ysze� od niego.{5676}{5712}Naprawd�, Kate, nie s�dzisz,{5713}{5756}�e zas�uguj� przynajmniej na wyja�nienie?{5827}{5856}Dobrze.{5936}{5976}Zaczekasz tutaj?{6674}{6707}Przykro mi.{6708}{6761}Guy nie chce ci� widzie�.{6782}{6843}Powiedzia�am, �e chc� to us�ysze� od niego.{7057}{7080}Guy?{7158}{7187}Emily.{7293}{7321}Emily, ty...{7322}{7365}Nie powinna� tu przychodzi�.{7366}{7399}Rozumiem.{7418}{7481}Ale nie s�dzisz,|�e zas�uguj�{7481}{7526}na co� wi�cej, ni� list?{7557}{7615}Sp�jrz na mnie|i powiedz, �e mnie nie kochasz.{7616}{7721}Moja droga,|kocham ci�, i to bardzo.{7722}{7775}W�a�nie dlatego wys�a�em ci ten list.{7776}{7831}Poniewa� ci� kocham.{7832}{7934}A teraz odejd� i zapomnij,|�e mnie w og�le spotka�a�.{7968}{8005}Wiem, co si� sta�o, Guy.{8041}{8075}Ojciec mi powiedzia�.{8118}{8178}Powiedzia� ci dlaczego?{8179}{8219}Wbrew temu, co on my�li,{8220}{8299}nie uciek�em przed tym,|co by�o wewn�trz trumny,{8300}{8359}ale przed tym, co jest we mnie.{8360}{8421}Nie rozumiem.{8447}{8487}Mia�em nadziej�, �e ci tego oszcz�dz�.{8488}{8555}Je�li zrozumiesz, zdasz sobie spraw�,{8556}{8616}dlaczego nie mo�emy by� ma��e�stwem.{8642}{8675}Chod� ze mn�.{9040}{9075}Dok�d prowadz� te drzwi?{9076}{9102}Do piwnic.{10164}{10190}Nic ci nie jest?{10219}{10262}Chyba nie.{10274}{10313}Chcesz wraca�?{10314}{10367}Nie.{10568}{10643}Zawsze chcia�a� pozna�|reszt� mojej rodziny.{10644}{10679}Oto oni.{10680}{10781}Wszyscy moi przodkowie,|s�awni i nies�awni,{10782}{10852}z�o�eni tu, by...|Jak to okre�li�?{10852}{10880}By spoczywa�.{10982}{11037}Od samego pocz�tku �mier�{11037}{11100}przychodzi�a do Carrell�w jak zab�jca,{11101}{11185}ale najmniej szcz�cia mia� m�j ojciec.{11186}{11217}W jaki spos�b zgin��?{11243}{11336}Jak �wieca w ciemnym pokoju bez powietrza.{11356}{11380}Emily, m�j ojciec...{11381}{11409}Guy.{11423}{11485}Kate, co ty tu robisz?{11485}{11524}Czas na twoje lekarstwo.{11525}{11583}Ach tak, zapomnia�em.|Dzi�kuj�.{11584}{11613}Jakie lekarstwo?{11767}{11795}Laudanum.{11843}{11873}Guy, czy to jest przyczyna...{11874}{11934}Nie przyczyna.|Efekt.{11935}{11972}Nie mog�em bez tego spa�.{12060}{12093}Guy, powiedz mi.{12131}{12174}Nie powinienem by� tamtej nocy{12175}{12210}i�� z twoim ojcem|i tamtymi lekarzami.{12211}{12281}Interesuj� mnie tylko prace badawcze.{12281}{12348}Nigdy nie zapomn� tego nieszcz�nika,{12349}{12383}kt�rego gr�b rozkopali.{12423}{12477}Jego wytrzeszczone oczy...{12478}{12543}zaci�ni�te d�onie...{12544}{12603}po�amane i zakrwawione paznokcie...{12604}{12642}Na pr�no stara� si�{12643}{12677}unie�� wieko trumy.{12708}{12791}Wszystko to ma dla mnie szczeg�lne znaczenie.{12828}{12867}Latami �y�em czuj�c l�k przed tym,{12868}{12913}by mnie nie pogrzebano �ywcem.{12982}{13048}Wyobra�asz to sobie?{13077}{13154}Niezno�ny �cisk w p�ucach...{13170}{13247}dusz�cy zapach wilgotnej ziemi...{13248}{13313}sztywne obj�cia trumny...{13314}{13376}czer� nocy...{13414}{13448}i cisza...{13480}{13527}jak bezkresne morze.{13555}{13631}A potem, niewidoczny w ciemno�ci...{13632}{13707}ale jak�e obrzydliwie realny|dla innych zmys��w...{13708}{13775}pojawia si� robak.{13776}{13803}Guy!{13925}{13961}Przepraszam.{13962}{14018}To tylko niezdrowe fantazje.{14019}{14052}Obawiam si�, �e nie.{14052}{14085}Ka�dego cz�onka mojej rodziny{14086}{14159}spotka�a brutalna, straszna �mier�.{14160}{14203}Czekam teraz na swoj� kolej.{14204}{14256}Jak zgin�� tw�j ojciec?{14257}{14297}Katalepsja.{14298}{14337}Wiesz, co to jest?{14389}{14458}Gdy uderza,{14458}{14537}ofiara wykazuje wszelkie|zewn�trzne objawy bycia martw�.{14538}{14623}Ale nie jest martwa.|�yje.{14659}{14757}Mia�em zaledwie trzyna�cie lat,|gdy m�j ojciec zachorowa�.{14758}{14826}Lekarz powiedzia�, �e to atak serca.{14827}{14857}Potem by� pogrzeb...{14900}{14954}a p�niej z�o�ono go w grobowcu.{15016}{15045}Tamtej nocy{15079}{15122}s�ysza�em jego p�acz.{15123}{15196}�a�osny, rozpaczliwy p�acz.{15197}{15241}B�aga�em ich.{15242}{15282}M�wi�em, �e on �yje...{15283}{15326}ale nikt mi nie uwierzy�.{15327}{15369}Bo to nie by�a prawda.{15394}{15421}By�a!{15525}{15557}S�ysza�em go.{15570}{15601}Zdawa�o ci si�.{15602}{15633}Nie, Kate.{15647}{15704}W ten spos�b �atwiej|by�oby mi to zaakceptowa�.{15720}{15756}Ale znam prawd�.{15757}{15816}Bo�e dopom�, znam prawd�!{16211}{16294}Dziedzictwo mojego ojca|i m�j prezent �lubny dla ciebie -{16295}{16323}katalepsja.{16337}{16391}Teraz wiesz, czemu|prosi�em ci� o wybaczenie.{16392}{16422}Nie mam ci czego wybacza�.{16423}{16450}Ale musisz zrozumie�...{16451}{16489}Rozumiem tylko to, �e ci� kocham{16490}{16522}i chc� by� twoj� �on�.{16523}{16550}Panno Gault...{16565}{16612}M�j brat jest chory.{16613}{16658}Wi�c zostan� przy nim, a� wyzdrowieje.{16659}{16684}Emily...{16685}{16729}Guy, je�li naprawd� mnie kochasz,{16729}{16771}nie wykre�lisz mnie ze swojego �ycia.{16772}{16813}Pozwolisz mi dzieli� je z tob�.{16837}{16864}Chcesz tego?{16876}{16910}Po tym, co us�ysza�a�?{16927}{16960}Bardziej, ni� kiedykolwiek.{17040}{17073}Powiedz jej, Guy.{17089}{17120}Powiedz.{17262}{17287}Kate...{17306}{17346}zawsze by�a� taka rozwa�na{17347}{17419}i dba�a� o moje dobro.{17420}{17455}To prawda.{17456}{17530}Ale czasem musz� sam|podejmowa� decyzje.{17531}{17559}Oczywi�cie.{17608}{17687}To znaczy, �e podj��e� decyzj�?{17708}{17736}Tak.{17805}{17855}W takim razie r�b, jak uwa�asz.{18133}{18159}Czy ty, Guy...{18160}{18229}bierzesz Emily za �on�...{18229}{18306}na dobre i na z�e,|w zdrowiu i w chorobie...{18307}{18353}dop�ki �mier� was nie roz��czy?{18354}{18383}Tak.{18408}{18452}Czy ty, Emily, bierzesz Guy'a...{18453}{18495}za m�a...{18496}{18534}na dobre i na z�e...{18535}{18572}w zdrowiu i w chorobie...{18573}{18626}dop�ki �mier� was nie roz��czy?{18627}{18654}Tak.{18655}{18718}Je�li kto� zna pow�d...{18719}{18773}dlaczego ci dwoje nie mog� by� po��czeni...{18774}{18806}�wi�tym sakramentem ma��e�skim...{18807}{18876}niech przem�wi teraz|albo na zawsze zachowa milczenie.{19025}{19059}Obr�czka.{19105}{19143}Prosz� powtarza� za mn�.{19144}{19209}T� obr�czk� ci� za�lubiam.{19313}{19414}Og�aszam was m�em i �on�.{19696}{19721}Szampana, lady Catherine?{19722}{19747}Dzi�kuj�.{19775}{19823}Pi�kna ceremonia.{19850}{19912}Toast... za najpi�kniejsz� pann� m�od�{19913}{19966}i najszcz�liwszego pana m�odego na �wiecie.{19967}{20016}Niech b�d� szcz�liwi|a� do ko�ca swych dni.{20121}{20182}Nie, Guy.|Nie przy wszystkich.{20208}{20243}Wi�c lepiej id� i co� zagraj,{20244}{20297}zanim zupe�nie strac� panowanie.{20378}{20409}Pi�kna, prawda?{20410}{20438}Bardzo.{20545}{20611}Dobrze si� bawisz, ojcze?{20685}{20733}Graj dalej, Emily.|To �liczne.{20803}{20854}�ycz� wam szcz�cia.{20884}{20919}Dzi�kuj�, Miles.{20966}{20989}Jak rozumiem, jedziecie{20990}{21033}w podr� po�lubn� do Wenecji.{21175}{21215}Co takiego?|Przepraszam.{21216}{21301}Pyta�em, czy jedziecie|w podr� po�lubn� do Wenecji.{21303}{21340}Nie przywyk�em...{21368}{21396}Carrell!{21494}{21540}Prosz� mi wybaczy�.{21572}{21627}Co si� z nim dzieje, do diab�a?{21667}{21712}- Emily.|- Tak, kochanie?{21713}{21771}Ta melodia...|co to jest?{21772}{21832}"Molly Malone."|Podoba ci si�?{21833}{21888}Nie. Przesta� gra�.{21889}{21932}Ale to urocza melodia.{21933}{21974}Powiedzia�em, �eby� przesta�a gra�!{22061}{22091}Przepraszam.{22281}{22307}Mog� ci jako� pom�c, Guy?{22308}{22336}Nie.{22337}{22360}P�jd� z tob�, Guy.{22361}{22387}Nie, zostaw mnie samego!{22388}{22449}Wszyscy zostawcie mnie w spokoju, prosz�!{23448}{23504}Guy, kochanie.{23505}{23577}Obud� si�, prosz�.|Wszyscy ju� sobie poszli.{23595}{23622}Tak, Emily.{23731}{23764}Lepiej si� czujesz?{23784}{23812}Chyba tak.{23888}{23926}O co chodzi, Guy?{23946}{23992}Co ci si� sta�o?{23993}{24071}Nie pami�tam dok�adnie.{24093}{24152}Rozmawia�em z twoim ojcem, a potem...{24153}{24180}Co potem?{24198}{24236}Muzyka.{24237}{24289}To ma zwi�zek z muzyk�, kt�r� gra�a�.{24290}{24346}Jaki zwi�zek?{24382}{24456}Tamtej nocy on gwizda� t� melodi�.{24456}{24491}Kto?{24492}{24521}By�o ich dw�ch.{24544}{24596}Nazywali si� Sweeney i Mole.{24597}{24685}Obrzydliwe istoty.{24686}{24752}To oni otworzyli gr�b{24753}{24847}i przez ca�y czas|gwizdali t� odra�aj�c� melodi�.{24874}{24904}Kochanie...{24936}{24971}Teraz jeste�my sami.{24994}{25020}Sami.{25036}{25073}Tylko my dwoje.{25101}{25133}Razem.{25397}{25422}Co to by�o?{25439}{25465}Nie wiem.{25550}{25588}Brzmia�o jak krzyk.{25616}{25642}Zosta� tutaj.{28276}{28315}King.{28316}{28352}King, stary druhu.{28372}{28404}Nie �yje.{28491}{28532}To pewnie piorun.{28560}{28596}Pochowamy go.{28597}{28625}Jak sobie �yczysz.{28646}{28700}Id�my teraz do domu, Guy.{29017}{29070}By� tylko og�uszony.{29113}{29147}Chcia�em go zakopa�.{29162}{29190}Guy.{29209}{29251}Chcia�em go pochowa�...{29298}{29328}�ywcem!{29447}{29514}Szkicujesz?{29515}{29552}Nie, nie szkicuj�.{29553}{29584}Sporz�dzam plany.{29584}{29620}Dla domu?{29639}{29681}Jeste� bardzo dociekliwa.{29682}{29723}Jestem teraz m�atk�,{29724}{29771}a �ony powinny by� dociekliwe.{29771}{29832}A m�owie powinni by� skryci.{29833}{29880}Tym niemniej zdradz� ci|jedn� z moich tajemnic,{29880}{29925}bardzo dobrze strze�on�.{29926}{30008}Posiadam zdolno�� ca�owania kobiety|bez dotykania jej.{30010}{30062}Ale� Guy...{30063}{30146}Nie wier... [ Pobierz całość w formacie PDF ]