Przedwzmacniacz do mikrofonu eletretowego, !!!! POZOSTAŁE !!!!, ELEKTRYKA I ELEKTRONIKA, Jabel

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
JABEL
®
J - 250
PRZEDWZMACNIACZ DO MIKROFONU
ELEKTRETOWEGO
Schemat ideowy
W urz¹dzeniach amatorskich bardzo czêsto wykorzystywane s¹ popularne
i tanie dwukoñcówkowe mikrofony elektretowe. Niewielki poziom napiêcia
uzyskiwany na ich wyjœciach wymaga odpowiedniego wzmocnienia. Do tego celu
s³u¿y opisywany przedwzmacniacz. Mikrofon zasilany jest przez rezystory R1 i R2.
Kondensator C1 dodatkowo filtruje napiêcie zasilaj¹ce mikrofon. Sygna³ z
mikrofonu podawany jest na wejœcie wzmacniacza US1a. Stopieñ ten posiada
wzmocnienie ok. 10. Wzmocniony sygna³ podawany jest na wejœcie drugiego
wzmacniacza o wzmocnieniu regulowanym potencjometrem P1. Umo¿liwia to
dopasowanie sygna³u wyjœciowego do czu³oœci wejœcia, z którym bêdzie
wspó³pracowa³ przedwzmacniacz. Dzielnik rezystorowy R4/R5 tworzy „sztuczn¹
masê” dla wzmacniacza operacyjnego.
Monta¿ zestawu jest bardzo prosty. Tradycyjnie rozpoczynamy go od
wlutowania elementów najni¿szych (rezystory), kondensatory a nastêpnie
podstawka pod uk³ad scalony. Po prawid³owym monta¿u przedwzmacniacz pracuje
od razu. Nale¿y pamiêtaæ o prawid³owym pod³¹czeniu wspó³pracuj¹cego
mikrofonu. W miniaturowych mikrofonach elektretowych jedna z koñcówek
po³¹czona jest z obudow¹ mikrofonu. Nó¿kê t¹ ³¹czymy z mas¹ przedwzmacniacza.
Uk³ad nale¿y zasilaæ z dobrze odfiltrowanego napiêcia 9-12V. Jedyn¹
regulacj¹, jak¹ nale¿y dokonaæ jest takie ustawienie potencjometru P1 aby nie
nastêpowa³o przesterowanie wzmacniacza.
Je¿eli przedwzmacniacz bêdzie umieszczony wewn¹trz obudowy
wzmacniacza, nale¿y zamocowaæ go jak najdalej od transformatora sieciowego,
bêd¹cego Ÿród³em zak³óceñ.
go mikrofonu. W miniaturowych mikrofonach elektretowych jedna z
koñcówek po³¹czona jest z obudow¹ mikrofonu. Nó¿kê t¹ ³¹czymy z mas¹
przedwzmacniacza.
Uk³ad nale¿y zasilaæ z dobrze odfiltrowanego napiêcia 9-12V. Jedyn¹ regulacj¹,
jak¹ nale¿y dokonaæ jest takie ustawienie potencjometru P1 aby nie nastêpowa³o
przesterowanie wzmacniacza.
Je¿eli przedwzmacniacz bêdzie umieszczony wewn¹trz obudowy wzmacniacza,
nale¿y zamocowaæ go jak najdalej od transformatora sieciowego, bêd¹cego
Ÿród³em zak³óceñ.
Schemat monta¿owy
WYKAZ ELEMENTÓW ZESTAWU
US1............TL082
R1.................1,8k
C1,C3..........22F
R2.........................8,2k
C2,C4..........470nF
R3.....................1k
C5.............4,7F
R4-R8...................10k
C6.............100F
P1.........................100k
Podstawka dip8
P£YTKA DRUKOWANA
[ Pobierz całość w formacie PDF ]