Przedziwne sekrety dusz czyśćcowych(1), Zachomikowane i Od Was, Od Was

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Siostra Emmanuelrozmawia z Marią NiniiiiąPrzedziwnesekretyduszczyśćcowychW czyśćcu są dusze, które żarliw ie m odlą siędo Boga, ale zak tóre m od li sięju ż żaden krewny ani przyjaciel. B ó g p o z­wala im korzystać z m odlitw innych osób.Zdarza się, że B ó gswą obecnośćskichtwydobry.istnieniu czyśćcaim pozw alaw różny sposób w obna ziem i, aby p rzy p om n ieć ludziomdo Boga, który je s t sprawiedliwy,iuzyskać od nMatka Boża z Medjugoria(10 stycznia 1993 r.)Siostra Emmanuel Maillard, Francuzka zeWspólnoty Błogosławieństw, jest znaną naświecie autorką książek o objawieniach wMcdjugoriu. Ponieważ nauka o rzeczach os­tatecznych stanowi ważną część orędziaMatki Bożej, Siostrę zainteresowały zjawi­ska, jakich jest świadkiem Maria Simma,prosta kobieta mieszkająca w Alpach. Gdymiała 25 lat zaczęły ją odwiedzać duszeczyśćcowe prosząc o modlitwę.Siostra Em m anuel p o je ch a ła do M ariiSim m y i wprost zasypała ją pytaniami.Zapis tej rozmowy przedstawiamy Państwuw tej książeczce.PrzedziwnesekretyduszczyśćcowychSiostra Emmanuelrozmawia z Marią SimmąW seriiw sprzedaży:Siostra Em m anuel24godziny z GospąSiostra Em m anuelWyzwolenie i uzdrowienieprzez postSiostra Em m anuelNajpiękniejsza Mszamojego życia [ Pobierz całość w formacie PDF ]