Przegląd narzędzi lutowniczych, darzik, Dokumenty, ◄Zrób to sam

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
T E S T
W dziale "TEST" przedstawiamy narzędzia, programy i oprzyrządowanie pomocnicze,
wykorzystywane w pracowniach konstrukcyjnych i laboratoriach elektronicznych. Prezentacja jest
poprzedzona badaniami prowadzonych w laboratorium AVT. Zadaniem działu jest dostarczanie
pełnej i sprawdzonej informacji o aktualnej ofercie krajowego rynku. Ceny podane w "Teście"
są cenami netto (bez 22% podatku VAT).
Przegląd narzędzi lutowniczych,
część 1
Po doúÊ d³ugiej
przerwie wracamy
w†îTeúcieî do przegl¹dÛw
wybranych grup narzÍdzi.
Tym razem staraliúmy siÍ
ìprzeúwietliÊî ofertÍ rynku
narzÍdzi, bez ktÛrych
elektronika nie mog³aby
istnieÊ, czyli lutownic.
W†pierwszej czÍúci
przegl¹du przedstawiamy
wybrane lutownice gazowe
oraz standardowe
lutownice elektryczne,
najczÍúciej stosowane
w†warsztatach i†serwisach
elektronicznych. Kolejn¹
czÍúÊ przegl¹du, w†ktÛrej
przedstawimy kolejne
lutownice oraz stacje
lutownicze, opublikujemy
w†EP5/98.
WydawaÊ by siÍ mog³o,
øe lutownica jest najpros-
tszym narzÍdziem wyko-
rzystywanym przez elekt-
ronikÛw. Jak siÍ jednak
okaza³o prosta zasada
dzia³ania znajduje najczÍú-
ciej odbicie tylko w†op-
tycznej prostocie konstruk-
cji, natomiast zastosowane
materia³y i†technologia
produkcji siÍga czÍsto
w†stronÍ kosmosu (to tyl-
ko lekka przesada).
Nowoczesny sprzÍt lu-
towniczy jest opracowy-
wany pod k¹tem spe³nia-
nia coraz surowszych
norm ogÛlnych, ktÛre na-
rzucaj¹ koniecznoúÊ za-
pewnienia kompatybilnoú-
ci elektromagnetycznej
EMC (dotyczy zw³aszcza
ürÛde³ zasilania z†regula-
cj¹ mocy). W†naszym kra-
ju do tego zagadnienia nie
jest jeszcze przywi¹zywa-
na zbyt duøa waga, ale wy-
raünie zaznacza siÍ wysi-
³ek producentÛw w†kie-
runku wyprzedzania szy-
bko narastaj¹cych wyma-
gaÒ.
Nie bez znaczenia s¹
takøe trendy (wynikaj¹ce
z†kolei z†wymogÛw norm
ISO9000) budowania lu-
townic wykonanych ca³ko-
wicie z†materia³Ûw prze-
wodz¹cych pr¹d... Jest to
tylko pozornie dziwne -
wszyscy praktycy doskona-
le wiedz¹ jak wiele szkÛd
powstaje z†powodu ³adun-
kÛw elektrostatycznych,
ktÛre gromadz¹ siÍ w†die-
lektrykach. O†ile w†wa-
runkach domowych moøna
tego problemu nie zauwa-
øaÊ, to w†nowoczesnym
przemyúle stosowanie
sprzÍtu nie spe³niaj¹cego
specyfikacji ISO praktycz-
nie wyklucza producenta
z†rynku. Stosuj¹c sprzÍt
oznaczony
Antistatic
nale-
øy pamiÍtaÊ o†koniecznoú-
ci wy³¹czenia zasilania
montowanego urz¹dzenia,
poniewaø osoba lutuj¹ca
staje siÍ po prostu frag-
mentem obwodu elektrycz-
nego o†stosunkowo ma³ej
opornoúci...
Lutownice gazowe
Portasol Hobby
Lutownica przeznaczona do prostych prac montaøowych. Wy-
mienny grot (dostÍpne s¹ trzy typy), podgrzewany gor¹cym powiet-
rzem. Moc lutownicy wynosi ok. 35W. Maksymalna temperatura grota
400
o
C. åredni czas pracy po nape³nieniu wynosi 30 min. W†os³onie
grota znajduje siÍ zapalniczka do gazu. Przy zak³adaniu os³ony na
lutownicÍ, automatycznie zostaje od³¹czony dop³yw gazu. èrÛd³o
zasilania: gaz stosowany do zapalniczek (dostÍpny w kaødym kiosku).
Standardowo wraz z lutownic¹ jest dostarczany gaz Ronson 250 ml.
Gwarancja: 1 rok
Cena: 56 zł
Nakajima Auto−Mini
Lutownica o†solidnej konstrukcji z†wbudowan¹ zapalark¹ pie-
zoelektryczn¹, ktÛra zapala automatycznie po w³¹czeniu lutownicy.
Wbudowany regulator strumienia gazu. Zastosowano palnik cera-
miczny oraz wymienne groty ogrzewane gor¹cym powietrzem. Przy
zak³adaniu kaptura ochronnego na lutownicÍ, nastÍpuje automa-
tyczne od³¹czenie dop³ywu gazu. Maksymalna temperatura grota
wynosi 450
o
C. åredni czas pracy na jednym zbiorniku wynosi 75
min. Standardowe wyposaøenie: grot do lutowania, dysza do wyd-
muchu gor¹cego powietrza, gaz Ronson 250 ml. W†zestawie zawarto
dodatkow¹ dyszÍ do gor¹cego powietrza wymienn¹ z†grotem. Op-
cjonalnie dostÍpna szeroka gama grotÛw. Waga: 66 g.
Gwarancja: 1 rok
Cena: 167 zł
Portasol Professional
Lutownica przystosowana do d³ugich prac montaøowych (ci¹g-
³a praca jednego nape³nienia ok. 90 minut), posiada regulacjÍ
strumienia gazu (temperatury). Zapalniczka gazu wbudowana w
kaptur ochronny grota. Moc lutownicy ok. 60W. Maksymalna tem-
peratura grota wynosi 400
o
C. èrÛd³o zasilania: gaz stosowany do
zapalniczek (dostÍpny w kaødym kiosku). W†sk³ad zestawu wcho-
dz¹: lutownica z kapturem ochronnym, podstawka pod lutownicÍ,
cztery koÒcÛwki (grot do lutowania, dysza do wydmuchu gor¹cego
powietrza, gor¹cy nÛø, precyzyjny p³omieÒ), metalowy pojemnik
na topnik, g¹bka do czyszczenia grota, gaz Ronson 250 ml, trwa³e
pude³ko transportowe. Opcjonalnie dostÍpna szeroka MoøliwoúÊ
wykorzystania lutownicy jako dmuchawy gor¹cego powietrza, pal-
nika z precyzyjnym p³omieniem i gor¹cego noøa. Waga: 60 g.
Gwarancja: 1 rok
Cena lutownicy: 128 zł
Cena lutownicy w zestawie: 194 zł
Elektronika Praktyczna 4/98
29
                                                                                             T E S T
Gwarancja: 1 rok
Cena lutownicy: 174 zł
Cena lutownicy w zestawie: 271 zł
Portasol SuperPro
Profesjonalna lutownica o†bardzo solidnej konstrukcji, przystoso-
wana do duøych obci¹øeÒ. Jednorazowe nape³nienie zbiornika
wystarczy na 120 minut ci¹g³ej pracy. Duøa moc lutownicy: 125 W.
Maksymalna temperatura grota 580
o
C. MoøliwoúÊ wykorzystania
lutownicy jako: dmuchawy gor¹cego powietrza, gor¹cego noøa,
palnika. Opcjonalnie jest dostÍpna szeroka gama grotÛw (11 typÛw).
W lutownicÍ jest wbudowana zapalarka piezoelektryczna. Lutownica
posiada regulator temeperatury (strumienia gazu). Przy zak³adaniu
kaptura ochronnego na lutownicÍ, nastÍpuje automatyczne od³¹cze-
nie dop³ywu gazu. èrÛd³o zasilania: gaz stosowany do zapalniczek.
W sk³ad zestawu wchodz¹: lutownica z kapturem ochronnym, piÍÊ
koÒcÛwek (dwa groty do lutowania o rÛønych rozmiarach, dysza
do wydmuchu gor¹cego powietrza, gor¹cy nÛø, ekran do koszulek
termokurczliwych), metalowy pojemnik na topnik, g¹bka do czysz-
czenia grotÛw, gaz Ronson 250 ml, trwa³e pude³ko transportowe.
Gwarancja: 1 rok
Cena: 400 zł
Weller Pyropen Piezo
Duøa lutownica do prac montaøowych, przystosowana do duøych
obci¹øeÒ. Jednorazowe nape³nienie zbiornika wystarcza na 3†godzi-
ny pracy. W†lutownicÍ jest wbudowana zapalarka piezoelektryczna.
Grot ogrzewany gor¹cym powietrzem, moøliwoúÊ wykorzystania lu-
townicy jako miniaturowej dmuchawy gor¹cego powietrza. Stru-
mieÒ gazu jest regulowany. Groty s¹ ³atwo wymienne (jeden grot,
dwie dodatkowe dysze i†specjalny klucz wchodz¹ w†sk³ad zestawu).
Standardowo wraz z†lutownic¹ dostarczane s¹: pojemnik z†gazem,
pude³ko transportowe z†g¹bk¹ i†podstawk¹.
Lutownice standardowe
Gwarancja: 1 rok
Znak bezpieczeństwa B
Cena: 33 zł
Weller Mini2000 WM20
Prosta lutownica o†mocy grza³ki 20W, zasilana bezpoúrednio
z†sieci energetycznej 220V. Zastosowano grot wewnÍtrzny (insta-
lowany wewn¹trz obudowy grza³ki) mocowany úrub¹.
Gwarancja: 1 rok
Znak bezpieczeństwa B
Cena: 85 zł
Weller SPI27B
Lutownica o†mocy grza³ki 25W (zasilanie 220V). Grot
LongLife
,
wewnÍtrzny mocowany úrub¹. Opcjonalnie dostÍpna szeroka ga-
ma grotÛw. Lutownica wystÍpuje w†kilku odmianach: SPI16 -
o†mocy 15W, SPI41 - o†mocy 40W, SPI81 - o†mocy 75W. DostÍpne
s¹ takøe wersje zasilane napiÍciami bezpiecznymi: SPI15 - 15W/
12V, SPI15 - 15W/24V. Prosta podstawka jest standardowym
wyposaøeniem lutownicy.
Gwarancja: 1 rok
Znak bezpieczeństwa B
Cena: 200 zł
Weller W61B
Lutownica ze stabilizacj¹ temperatury (system
Magnastat
) o†mo-
cy grza³ki 60W (zasilanie 220V). Opcjonalnie moc grza³ki moøe
wynosiÊ 100 lub 200W. Temperatura grota wynosi ok. 370
o
C†i†jest
regulowana poprze dobÛr typu grota. Zastosowano grot wewnÍt-
rzny mocowany nakrÍtk¹. Opcjonalnie dostÍpna szeroka gama
grotÛw. Prosta podstawka jest standardowym wyposaøeniem lu-
townicy.
Gwarancja: 1 rok
Znak bezpieczeństwa B
Cena: 31 zł
Elwik L24−18
Prosta lutownica zasilana napiÍciem 24V, o†mocy grza³ki 18W.
Wymienny grot zewnÍtrzny mocowany sprÍøyn¹ doci¹gaj¹c¹. Pro-
ducent oferuje do tej lutownicy dodatkowo zasilacz z†izolacj¹
220V/24V. Opcjonalnie dostÍpna szeroka gama grotÛw.
30
Elektronika Praktyczna 4/98
30
Elektronika Praktyczna 4/98
T E S T
Elwik L12−25
Prosta lutownica o†mocy grza³ki 25W, zasilana napiÍciem
12V. Moøe byÊ zasilana napiÍciem sta³ym z†akumulatora samo-
chodowego lub zmiennym z†dowolnego transformatora separuj¹-
cego. Wymienny grot zewnÍtrzny mocowany sprÍøyn¹ doci¹ga-
j¹c¹. Opcjonalnie dostÍpna szeroka gama grotÛw.
Gwarancja: 1 rok
Znak bezpieczeństwa B
Cena: 31 zł
Elwik LERT−24
Lutownica o†mocy 60W (zasilanie 24V) z†wbudowanym
w†r¹czkÍ elektronicznym regulatorem o†zakresie regulacji
100..400
o
C. Sygnalizacja stanu pracy regulatora odbywa siÍ przy
pomocy diody LED. Wymienny grot zewnÍtrzny mocowany sprÍ-
øyn¹ doci¹gaj¹c¹. Producent oferuje do tej lutownicy dodatkowo
zasilacz 220V/24V. Opcjonalnie dostÍpna szeroka gama grotÛw.
Gwarancja: 1 rok
Znak bezpieczeństwa B
Cena: 79 zł
Elwik LSE−30
Lutownica o†mocy 30W zasilana napiÍciem zmiennym 24V
z†zewnÍtrznego sieciowego zasilacza ìwtyczkowegoî. Jest wypo-
saøona w†regulator temperatury, o†zakresie regulacji 100..400
o
C.
Lutownica po³¹czona jest z†zasilaczem kablem o†d³ugoúci ok.
2†metrÛw, bez moøliwoúci roz³¹czenia. Stan pracy regulatora syg-
nalizowany jest przy pomocy diody úwiec¹cej wbudowanej w†za-
silacz. Wymienny grot zewnÍtrzny mocowany sprÍøyn¹ doci¹ga-
j¹c¹. Opcjonalnie dostÍpna szeroka gama grotÛw.
Gwarancja: 1 rok
Znak bezpieczeństwa B
Cena: 93 zł
Goot KYP−60/70
Jedyna w†zestawieniu lutownica ìpistoletowaî o†mocy 30/
60W grza³ki (KYP-60). Zasilana bezpoúrednio z†sieci. Wymienny
wewnÍtrzny grot, mocowany úrub¹. DostÍpna szeroka gama gro-
tÛw o†rÛønych kszta³tach i†duøej trwa³oúci. Jest wyposaøona w†na-
krÍcan¹ os³onÍ grota.
Gwarancja: 1 rok
Znak bezpieczeństwa B
Cena: 70 zł
DEN−ON SS−8200
Lutownica z†wbudowanym regulatorem temperatury (regula-
cja w†zakresie 200..450
o
C). Wskaünik stanu regulatora wbudowa-
ny w†suwak potencjometru (gÛrna czÍúÊ obudowy lutownicy).
Obudowa lutownicy antyelektrostatyczna. PrzewÛd zasilaj¹cy trzy-
øy³owy, silikonowy (odporny na wysok¹ temperaturÍ). Grza³ka
ceramiczna 80W, zasilana bezpoúrednio z†sieci. Specjalna kon-
strukcja grza³ki umoøliwia jej szybki demontaø i†wymianÍ, bez
koniecznoúci ingerencji we wnÍtrze lutownicy. Wymienne groty
wewnÍtrzne, mocowane nakrÍtk¹. Opcjonalnie dostÍpna podstaw-
ka i†groty o†rÛønych kszta³tach i†øywotnoúci.
Gwarancja: 1 rok
Znak bezpieczeństwa B
Cena: 385 zł
Elektronika Praktyczna 4/98
31
31
T E S T
Co jeszcze ciekawego
uda³o nam siÍ zaobserwo-
waÊ? Nowoczesne, naj-
czÍúciej ceramiczne, bar-
dzo øywotne i†szybko na-
grzewaj¹ce siÍ grza³ki, s¹
coraz chÍtnej stosowanym
przez producentÛw wypo-
saøeniem standardowym
takøe prostszych lutow-
nic.
Kolejnym, pozytywnym
z†punktu widzenia klien-
tÛw, zjawiskiem jest boga-
ta gama oferowanych przez
producentÛw grotÛw. RÛø-
norodnoúÊ ich kszta³tÛw,
wydajnoúci cieplnej
i†trwa³oúci pozwala ³atwo
dostosowaÊ cenÍ grota do
wymagaÒ uøytkownikÛw,
co ciekawe dotyczy to tak-
øe taÒszych modeli.
Ostatni wniosek jakim
chcielibyúmy siÍ podzieliÊ
z†Czytelnikami w†pierw-
szej czÍúci przegl¹du, to bar-
dzo s³aba jakoúÊ lub wrÍcz
brak polskiej dokumentacji.
Przegl¹d rozpoczynamy
od lutownic gazowych, ktÛ-
re swoje walory ujawniaj¹
przede wszystkim w†terenie
i†wszÍdzie tam, gdzie wy-
stÍpuj¹ k³opoty z†dostÍp-
noúci¹ energii elektrycznej.
Sprzęt do testów udostępniły r
edakcji fir
edakcji fir
my:
my:
Ambex −
Weller, Weller Portasol
Warszawa, tel. (0−22) 668−66−88, fax: (0−22) 668−61−64
Elwik −
Elwik
Warszawa, tel. (0−22) 846−31−87, fax: (0−22) 846−35−70
Labem −
Weller, Weller Portasol
Warszawa, tel./fax: (0−22) 844−01−57, tel. (0−22) 646−27−99
Bokar International −
Goot
Bydgoszcz, tel./fax: (0−52) 22−48−58, tel. 0−601−63−72−89, e−mail: dzsprzed@bokar.com
Renex −
DIC, Nakajima, Portasol
Włocławek, tel./fax: (0−54) 411−25−55, (0−54) 311−005, e−mail: office@renex.com.pl,
www.renex.com.pl
32
Elektronika Praktyczna 4/98
Sprzęt do testów udostępniły r
edakcji fir
[ Pobierz całość w formacie PDF ]