Przegląd 25.01.2013, PRZEGLĄD BEŁCHATOWSKI, PRZEGLĄD BEŁCHATOWSKI

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
darmowy portal ogłoszeń
Prze ląd
GAZETA
BEZPŁATNA
P
RO
MO
CJ
A
Prze ląd
Prze ląd
Prze ląd
Prze ląd
Prze ląd
Prze ląd
DRU
K U
LOTE
K
A6
DWU
STRO
NNE
10.0
00 s
ztuk
tylk
o
3
50zł
nett
o
+p
roje
kt g
ratis
!
numer: 2/2013(100)
z dnia: 25.01.2013r.
kolejny numer 8. lutego
Bełchatowski
Prze ląd
DWUTYGODNIK
t
el. 7
90
-40
-45
-99
nakład:
12.000
egzemplarzy
str. 4
Wielkie
kolędowanie
na Binkowie
Bełchatów
ul. Wojska Polskiego 23
tel. (44) 631 32 67
oferta wa
na tylko dwa tygodnie
*
szczegóły w sklepie
belchatow.ddd.com.pl
Śmiertelny wypadek
w Korablewie
DECOR-STYL
str. 2
                                         Przegląd Bełchatowski
nr 2/2013 (100)

25.01.2013r
2
11-latka potrącona
przez autobus
Śmiertelny wypadek w Korablewie
35-letnia mieszkanka województwa dolnośląskiego zginęła w zderzeniu
opla z ciężarówką. Przyczynę tragedii ustalają bełchatowscy policjanci.
11-letnia zelowianka ucier-
piała w wypadku. Potrącona
przez autobus na przejściu
dziewczynka trafiła do szpita-
la. Okoliczności wypadku ba-
dają zelowscy policjanci.
21 stycznia 2013 roku o
13.06 w Zelowie na ulicy Że-
romskiego, na oznakowa-
nym przejściu dla pieszych,
11-letnia zelowianka zosta-
ła potrącona przez autobus
marki Autosan, którym kiero-
wał 43-letni częstochowianin.
Ranne dziecko została prze-
wiezione do bełchatowskiego
szpitala. Kierowca autobusu
był trzeźwy. Ze wstępnych
ustaleń policji wynika, że do
zdarzenia doszło w chwili,
gdy dziewczynka wyszła zza
innego samochodu, który
zatrzymał się, by udzielić jej
pierwszeństwa. Policjanci na
miejscu wypadku zabezpie-
czyli ślady pomocne w odtwo-
rzeniu okoliczności i ustaleniu
przyczyny potrącenia.

14 stycznia 2013 roku o
12.30, w Korablewie (gmina Ru-
siec), na drodze krajowej nu-
mer osiem, opel astra kierowa-
ny przez 35-letnią mieszkankę
województwa dolnośląskiego,
z nieustalonej przyczyny zje-
chał na pas ruchu dla przeciw-
nego kierunku, gdzie zderzył
się z ciężarowym mercedesem.
Kobieta kierująca astrą zmarła
na miejscu wypadku. Przewo-
żonymi w oplu dwoma kota-
mi, które nie doznały urazów,
zajęli się pracownicy gminni.
Policjanci zabezpieczyli śla-
dy, pomocne w odtworzeniu
okoliczności drogowej trage-
dii i ustaleniu jej przyczyny.
Od momentu zderzenia do
chwili usunięcia uszkodzonych
pojazdów na krajowej ósemce
wystąpiły utrudnienia w ruchu.
Policjanci, w trosce o bezpie-
czeństwo podróżujących tam-
tędy osób, kierowali ruchem
pojazdów, umożliwiając waha-
dłowo przejazd przez częścio-
wo zablokowany odcinek.

n
ortodoncja
n
chirurgia
stomatologiczna
n
protetyka
n
wybielanie
n
licówki porcelanowe
tanie poranki
Funkcjonariusze przejęli kontrabandę
51-letni bełchatowianin od-
powie za bezprawne posiada-
nie towarów akcyzowych bez
znaków skarbowych akcyzy.
W jego garażu funkcjonariu-
sze znaleźli 37 litrów wyrobów
spirytusowych w plastikowych
butelkach i 2380 paczek papie-
rosów bez akcyzowych bande-
roli. Podejrzanemu grozi wyso-
ka grzywna.
10 stycznia 2013 roku, kilka
minut po północy, strażnicy
miejscy pozyskali wiadomość,
że przed ciągiem garaży na
osiedlu 1-go Maja w Bełcha-
towie stoi pootwierany fiat
seicento. Patrol potwierdził
prawdziwość informacji. Straż-
nicy ujawnili również, że blisko
otwartego samochodu znaj-
duje się niezamknięty garaż.
Wezwani na miejsce policjanci
przeszukali samochód i po-
mieszczenie garażowe, w któ-
rym znaleźli plastikowe butelki
wypełnione alkoholem oraz re-
klamówki wyładowane papie-
rosami. Zarówno wyroby spi-
rytusowe, jak i papierosy, nie
miały wymaganych prawem
znaków akcyzy. W toku czyn-
ności procesowych ustalono,
że właścicielem kontrabandy
jest 51-letni mieszkaniec Beł-
chatowa. Wartość uszczuple-
nia skarbowego bełchatowscy
policjanci oszacowali na około
40 000 złotych. Zabezpieczone
towary wraz ze sporządzoną
przez policjantów dokumen-
tacją zostaną przekazane do
Izby Celnej w Łodzi. Za naru-
szenie przepisów akcyzowych
kodeks karny skarbowy prze-
widuje wysoką grzywnę.

Bełchatowianin aresztowany
za prezentowanie czynności
seksualnych małoletnim
Policjanci z Bełchatowa zatrzymali 59-letniego bełchatowianina, podejrza-
nego o prezentowanie małoletnim czynności seksualnych. Decyzją sądu
mężczyzna został tymczasowo aresztowany.
4 i 7 stycznia 2013, w Beł-
chatowie, na jednej z osie-
dlowych uliczek, kierowca
citroena obnażył się i siedząc
w swym samochodzie prezen-
tował czynności autoerotycz-
ne przed przechodzącymi,
niespełna piętnastoletnimi,
dziewczynkami. Z policyjnych
ustaleń wynika, że ten sam
mężczyzna już wcześniej ob-
serwował i śledził nastolatki.
W oparciu o zgromadzony
przez policjantów materiał
dowodowy, prokurator rejo-
nowy wniósł o tymczasowe
aresztowanie zatrzymanego.
Sąd przychylił się do wnio-
sku. Bełchatowianinowi, za
prezentowanie innych czyn-
ności seksualnych małolet-
nim, grozi kara do dwunastu
lat pozbawienia wolności.
Wobec prawdopodobieństwa,
że w przeszłości 59-latek po-
pełniał podobne przestęp-
stwa, policjanci z Wydziału
Dochodzeniowo-Śledczego
Komendy Powiatowej Poli-
cji w Bełchatowie apelują do
pokrzywdzonych, które do-
tychczas nie zawiadomiły or-
ganów ścigania oraz osób po-
siadających informacje w tych
sprawach, o kontakt z prowa-
dzącym postępowanie pod
numerem telefonu 44 6355261
lub drogą elektroniczną na
adres e-mailowy: wds@bel-
chatow.policja.gov.pl

  Przegląd Bełchatowski
nr 2/2013 (100)

25.01.2013r
3
Pierwszy w Grupie PGE sponsoring nominalny instytucji kultury. PGE Giganty Mocy taką ofi cjalną
nazwę nosić będzie, na mocy umowy sponsoringu nominalnego, zawartej pomiędzy Miastem Beł-
chatów, Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
S.A., interaktywna ekspozycja muzealna, która powstaje w Bełchatowie.
PGE Giganty Mocy
ski Prezes Zarządu PGE Gór-
nictwo i Energetyka Konwen-
cjonalna S.A.
Otwarcie ekspozycji plano-
wane jest na koniec 2013 roku.
Będzie ona zlokalizowana
na powierzchni około 600 m2
w nowopowstającym budynku
Miejskiego Centrum Kultury.
Przedsięwzięcie jest realizo-
wane przez samorząd Miasta
Bełchatowa. Łączna wartość
zadania wynosi 23 mln. 729
tys 661 zł., w tym dofinanso-
wanie pozyskane przez Mia-
sto ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Łódzkiego to blisko
10 mln. zł. Całość uzupełnia
5 letnia umowa sponsoringu
nominalnego PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonal-
na S.A. , w kwocie 2 mln. 500
tys. zł. netto. Znaczący wkład
w powstanie ekspozycji mają
bełchatowskie oddziały PGE
GiEK S.A., udostępniające
część zbiorów, które będą za-
prezentowane zwiedzającym.
Od samego początku proce-
su powstawania ekspozycji
czynny udział w pracach nad
jej merytoryczną zawartością
biorą również pracownicy obu
„bełchatowskich gigantów”.

- czyszczenie elewacji, dachów,
- sprzątanie biur, mieszkań
- mycie okien i witryn sklepowych
- czyszczenie nagrobków
- usuwanie graffi ti
- koszenie trawników
- zamiatanie i odśnieżanie
- polimeryzacja i hydropiaskowanie
tel./sms 798 789 822
- pranie tapicerki samochodowej
- auto detailing
- polerowanie aut
- polerowanie refl ektorów
- pranie tapicerki meblowej
- pranie dywanów i wykładzin
- czyszczenie posadzek przemysłowych
- czyszczenie kostki brukowej
PGE Giganty Mocy to
ekspozycja opowiadająca o
historii tworzenia się węgla
brunatnego oraz o dwóch beł-
chatowskich gigantach: Ko-
palni Węgla Brunatnego
Bełchatów i Elektrowni Beł-
chatów.
Jej głównym celem jest
przybliżenie zwiedzającym,
a w szczególności dzieciom i
młodzieży, procesu produkcji
energii elektrycznej z węgla
brunatnego.
„O wsparciu Grupy Kapi-
tałowej PGE dla tego projektu
zdecydowały merytoryczne i
techniczne założenia ekspo-
zycji. Jesteśmy przekonani,
że będzie to przedsięwzięcie
unikalne w skali kraju, nowo-
czesne, multimedialne, inte-
raktywne i promujące wiedzę
w zakresie nauk ścisłych dla
wszystkich osób. Proponowa-
ne przez ekspozycję twórcze
podejście do procesu zdoby-
wania wiedzy jest istotne z
punktu widzenia edukacji”
– podkreśla Krzysztof Ki-
lian Prezes Zarządu PGE Pol-
ska Grupa Energetyczna S.A.
Na ekspozycji będzie moż-
na zobaczyć różne postacie
węgla brunatnego, modele
potężnych maszyn, pracu-
jących przy jego wydobyciu
oraz zapoznać się z cyklem
wytwarzania energii w elek-
trowni konwencjonalnej. Naj-
młodsi zwiedzający spotkają
bełchatowskiego mamuta, a
ci trochę starsi będą mogli po-
eksperymentować z prądem.
Organizatorzy ekspozycji za-
proszą turystów również do
odbycia podróży w czasie do
okresu miocenu, w którym po-
wstał bełchatowski węgiel. Po
ekspozycji oprowadzać będą
rozwój miasta i regionu” – do-
daje prezydent Marek Chrza-
nowski.
„Naszą wspólną ambicją
jest, aby ekspozycja PGE Gi-
ganty Mocy jak najszybciej
zaczęła przynosić wymierne
korzyści wszystkim stronom
zaangażowanym w proces jej
powstawania i stała się mode-
lowym przykładem współpra-
cy przemysłu z samorządem
lokalnym przy wykorzystaniu
środków Unii Europejskiej”
– podkreśla Jacek Kaczorow-
przesympatyczni, animowani
członkowie rodziny Gigusiów.
„Bełchatów słusznie ucho-
dzi za niepisaną paliwowo-
energetyczną stolicę Polski.
Dlatego z jednej strony chęć
przybliżenia mieszkańcom
regionu oraz osobom odwie-
dzającym Bełchatów specyfiki
naszego miasta oraz stworze-
nie wyróżniającego produktu
turystycznego, który przycią-
gałby do zrewitalizowanego
centrum miasta, z drugiej edu-
kowanie o trudnych zagadnie-
niach wytwarzania energii – to
argumenty, które stanęły u
podstaw decyzji o stworzeniu
ekspozycji i późniejszych prac
nad jej koncepcją” - mówi Ma-
rek Chrzanowski, Prezydent
Miasta Bełchatowa.
W istocie, połączenie nowo-
czesnej myśli technologicznej
z naturalnymi zasobami ziemi,
tu w Bełchatowie, tworzy nie-
spotykaną nigdzie na terenie
Polski możliwość wykreowa-
nia atrakcyjnej formy wysta-
wienniczej o charakterze edu-
kacyjno-popularyzatorskim,
której przedmiotem będą
dziedziny techniczne i nauko-
we, na co dzień nie cieszące
się dużym zainteresowaniem,
tj. współczesny przemysł gór-
niczy i energetyczny, fizyka ze
szczególnym uwzględnieniem
mechaniki i zagadnień zwią-
zanych z elektrycznością oraz
geologia i paleontologia. „Za-
daniem ekspozycji będzie też
upamiętnienie jednej z naj-
ważniejszych dla gospodarki
Polski inwestycji XX w., jaką
było utworzenie bełchatow-
skiego okręgu paliwowo-ener-
getycznego. W sali poświę-
conej historii będzie można
zobaczyć jak wpłynął on na
wyślij pusty SMS
- ODDZWONIMY!
   Przegląd Bełchatowski
nr 2/2013 (100)

25.01.2013r
4
Wielkie kolędowanie
Czynsze niskie,
mieszkania zadłużone…
Dług lokatorów mieszkań socjalnych i komu-
nalnych wynosi już prawie 6 mln zł. Zadłużo-
nych jest około 40 % wszystkich najemców.
Uroczysty finał XII Re-
gionalnego Festiwalu Kolęd
i Pastorałek za nami. Kon-
cert Laureatów odbył się w
niedzielę, 20 stycznia. Pod-
czas Finału, który tradycyj-
nie miał miejsce w kościele
pw. Miłosierdzia Bożego (os.
Binków) zaprezentowali się
nagrodzeni soliści, duety i ze-
społy. Patronat honorowy nad
wydarzeniem objął Marek
Chrzanowski, Prezydent Mia-
sta Bełchatowa.
na Binkowie
Regionalny Festiwal Kolęd
i Pastorałek, to już tradycja w
naszym mieście. W tym roku
odbyła się jego dwunasta
edycja. Festiwal, jak zwykle,
cieszył się dużym zaintere-
sowaniem. Łącznie wzięło w
nim udział kilkudziesięciu
solistów, chórów i zespołów
ze szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. 15 grudnia 2012 jury w
składzie: Irena Antoszczyk,
Arkadiusz Załęczny, ks. An-
drzej Łamasz i Aleksander
Żuraw wysłuchało wszystkich
wykonawców. Spośród nich
zostali wybrani laureaci. W
kategorii przedszkoli i klas
„0” nagrody wyśpiewali sobie:
Krzysztof Kubik – SP nr 3 w
Bełchatowie, Natalia Gryś –
PS nr 1 w Bełchatowie, Amelia
Wiktorowska – PS nr 2 w Beł-
chatowie, Oliwia Kruk – zgło-
szenie indywidualne oraz Szy-
mon Brzezowski – SP nr 12 w
Bełchatowie i Aleksandra Ku-
bik – PS nr 7 w Bełchatowie.
W kategorii soliści – klasy 1-3
laury trafiły do następujących
osób: Maria Trzcińska – SP nr
8 w Bełchatowie, Gabriela Za-
torska – SP nr 8 w Bełchato-
wie, Kacper Załęczny – SP nr
12 w Bełchatowie, Zofia Koła-
tek – Gminne Centrum Kultu-
ry w Zdzieszulicach Dolnych,
Zuzanna Grzejszczak – zgło-
szenie indywidualne, Kinga
Janura – zgłoszenie indywidu-
alne.
3,90 zł za mkw. mieszkania
komunalnego i 62 grosze za
mkw. lokalu socjalnego – dla
porównania czynsz za mieszka-
nie w blokach BTBS wynosi od
9,20 zł do 9,60 zł za mkw. Mimo
przystępnych stawek zadłuże-
nie z tytułu należności czyn-
szowych lokali należących do
zasobów Miasta stale rośnie i
wynosi już blisko 6 mln zł.
większości trafiają osoby lub ro-
dziny z zajmowanych wcześniej
lokali pełnostandardowych, ze
względu na znaczne kwoty za-
dłużenia i orzeczoną w związ-
ku z tym eksmisję. Najczęściej
osoby takie unikają wnoszenia
opłat również za lokal socjal-
ny, pomimo iż należne opłaty
w tych lokalach, posiadających
niewątpliwie niższy standard,
są niewielkie. W wielu przy-
padkach mieszkańcy lokali so-
cjalnych, w których źródłem
ogrzewania są piece węglowe,
nie ogrzewają ich właściwie
lub ogrzewają piecykami gazo-
wymi, co jest przyczyną two-
rzenia się wilgoci. Przy czym
należy nadmienić, iż lokale te
są przygotowane do zamieszka-
nia zgodnie z obowiązującymi
przepisami, natomiast ich wła-
ściwa eksploatacja spoczywa
na zasiedlającym go najemcy.
Generalnie rzecz ujmując, za-
leganie z opłatami za lokale ko-
munalne, w tym lokale socjalne,
ogranicza możliwości ponosze-
nia nakładów finansowych na
utrzymanie zasobu mieszkanio-
wego.
nr 12 w Bełchatowie, Julia
Nowak – Parafia Miłosierdzia
Bożego w Bełchatowie.
towie. Zespoły/Chóry/Duety
– klasy 4-6: Chór „Dwunast-
ki” – SP nr 12 w Bełchatowie,
duet Anna Biniek i Milena Ja-
sitczak – Parafia Wszystkich
Świętych Grocholice, „Jedyn-
ki” – SP nr 1 w Bełchatowie,
Zespół wokalny – SP nr 2 w
Zelowie. Duety – gimnazjum:
Aleksandra Szurgot, Maria
Pazdyga – PG nr 4 w Bełcha-
towie, Monika Chodkiewicz,
Aleksandra Zalejska – Para-
fia Wszystkich Świętych w
Grocholicach. Chóry – gimna-
zjum: Chór „Cantabile” – Ze-
spół Szkół w Klukach, Chór
„Fermata” – PG nr 4 w Beł-
chatowie, Chór „Piątka” – PG
nr 5 w Bełchatowie.
Soliści – gimnazjum: Alek-
sandra Szurgot – PG nr 4 w
Bełchatowie, Amelia Kiera-
sińska – Gimnazjum w Klu-
kach, Magdalena Wojtczyk –
zgłoszenie indywidualne,
Mikołaj Kubik – PG nr 1 w
Bełchatowie, Zuzanna Gaj-
da – PG nr 1 w Bełchatowie,
Emilia Ciepłowska – Parafia
Wszystkich Świętych w Gro-
cholicach.
Mieszkania socjalne i ko-
munalne mają dawać dach nad
głową najbardziej potrzebują-
cym mieszkańcom, którzy nie
mają własnych mieszkań i nie
stać ich na wynajem lokalu lub
zaciągnięcie kredytu na jego
zakup. „Mamy świadomość, że
istnieją różne sytuacje losowe,
które mogą uniemożliwić ko-
muś, przez jakiś czas, płacenie
czynszu. Zdarzają się jednak
osoby, które mają bardzo wy-
sokie wymagania wobec Mia-
sta, mimo że zadłużają kolejne
mieszkania i obciążając tym
samym innych mieszkańców” –
mówi Michał Riabcew, dyrektor
Wydziału Spraw Lokalowych
Urzędu Miasta w Bełchatowie.
Soliści – szkoły ponadgim-
nazjalne: Karolina Załęcz-
na – zgłoszenie indywidualne,
Weronika Pochopień – Zespół
Szkół im. Herberta w Bełcha-
towie, Beata Binek – II LO w
Bełchatowie, Aleksandra Sa-
rzyńska – zgłoszenie indywi-
dualne.
Organizatorem XII Re-
gionalnego Festiwalu Kolęd i
Pastorałek byli: Rzymskoka-
tolicka Parafia p.w. Miłosier-
dzia Bożego w Bełchatowie.
Współorganizatorami są zaś:
Szkoła Podstawowa nr 13 im.
UNICEF w Bełchatowie i Pu-
bliczne Gimnazjum nr 4 im.
K.K. Baczyńskiego w Bełcha-
towie.

W kategorii soliści – kla-
sy 4-6 nagrody wyśpiewali:
Ewa Sokołowska – SP w Do-
miechowicach, Paweł Strzel-
czyk – SP nr 5 w Bełchatowie,
Maria Rozpara – zgłoszenie
indywidualne, Sandra Kruk –
zgłoszenie indywidualne, We-
ronika Grzączkowska – SP
Najlepsze chóry. w kate-
gorii klas 1-3 to w kolejności:
„Kleksiki” – SP nr 8 w Bełcha-
towie, „Dziewiąteczki” – ZSP
nr 9 w Bełchatowie, Chór „Tró-
jeczka” – SP nr 3 w Bełcha-
Niejednokrotnie lokatorzy
wykazują zrozumienie i dobrą
wolę, i podpisują porozumienia
z zarządcami lokali, dzięki cze-
mu mają możliwość spłacenia
zadłużenia w ratach. Nie bra-
kuje także najemców, którzy
rzetelnie płacą czynsze i dbają
o mieszkania komunalne. Mimo
to liczba lokatorów, którzy z
premedytacją zadłużają miesz-
kania nie maleje.
Należy również wspomnieć,
iż mieszkańcy o niskim statu-
sie finansowym mogą korzy-
stać z dodatków mieszkanio-
wych, często pokrywających
całą kwotę miesięcznych opłat
mieszkaniowych. Warunkiem
otrzymania dodatku jest po-
siadanie tytułu prawnego do
lokalu. Długotrwałe niepłacenie
czynszu jest przyczyną utraty
tytułu prawnego także do loka-
lu socjalnego i prawa do dodat-
ku mieszkaniowego. Natomiast
zarządcę naraża na dodatkowe
koszty windykacji sądowo - ko-
morniczej, często bezskutecz-
nej” – wyjaśnia Topolski.
Organizujemy przyjęcia okolicznościowe:

wesela

komunie

chrzciny

imieniny

imprezy integracyjne

bankiety i inne
W Bełchatowie jest 168
mieszkań socjalnych i ponad
2500 mieszkań komunalnych.
Lokale przyznawane są zgod-
nie z uchwałą Rady Miejskiej w
Bełchatowie w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzą-
cych w skład mieszkaniowego
zasobu Miasta Bełchatowa.
d
ekoracja
stołów ż
ywymi kw
iatami
Jednocześnie należy uzu-
pełnić, że w lokalach socjalnych
mieszkają także osoby, które
dokładają starań, aby otrzy-
mane mieszkanie pozostawało
właściwie utrzymane oraz pra-
widłowo regulują opłaty.”

NOWA SALA -150 gości
O komentarz do tej sytu-
acji poprosiliśmy Sylwestra
Topolskiego, prezesa Przedsię-
biorstwa Gospodarki Mieszka-
niowej. „Do lokali socjalnych w
NOWA SALA -150 gości
wo
lne te
rminy
2013
i 2014
!
      Przegląd Bełchatowski
nr 2/2013 (100)

25.01.2013r
5
            [ Pobierz całość w formacie PDF ]