Przegląd 27.01.2012, PRZEGLĄD BEŁCHATOWSKI, PRZEGLĄD BEŁCHATOWSKI

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
www.ogloszeniabelchatow.pl
sprzedam
kupię
zamienię
nieruchomości
motoryzacja
usługi
oddam
poszukuję
zagubiono
inne
...
darmowy portal ogłoszeń
Prze ląd
GAZETA
Prze ląd
Prze ląd
Prze ląd
Prze ląd
Prze ląd
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
motoryzacja
BEZPŁATNA
numer: 02/2012(76)
z dnia: 27.01.2012r.
kolejny numer 10 lutego
Bełchatowski
Prze ląd
DWUTYGODNIK
nakład:
12.000
egzemplarzy
Zakupy dla szkół
powiatowych
str. 7
tel. 44 631 32 67
Bawią i uczą
- zajęcia pozalekcyjne w miejskich szkołach
str. 3
BEŁCHATÓW ul. Piłsudskiego 9
Puchar obroniony
str. 10
Plany przebudowy
boiska przy ZSP nr 3
                Przegląd Bełchatowski
nr 2/2012 (76)

27.01.2012r
2
Tajniki curlingu pod
okiem instruktorów
Na lodowisku Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie trwa akcja bez-
płatnej nauki curlingu. Młodzież z terenu powiatu, pod okiem instruktorów
z łódzkiego Akademickiego Związku Sportowego ma możliwość nauki tej
ciekawej dyscypliny sportu.
biuro posiada ubezpieczenie OC
- Od stycznia na lodowisku
wprowadziliśmy zajęcia in-
struktorskie prowadzone przez
trenerów łódzkiego AZS-u,
który otrzymał dotację z mini-
sterstwa na promocję sportów
zimowych – mówi Mirosław
Mielus z Powiatowego Centrum
Sportu w Bełchatowie. - Dwa
razy w tygodniu odbywają się
treningi curlerów, projekt bę-
dzie realizowany do końca lu-
tego. Zachęcamy szkoły do od-
wiedzenia lodowiska i poznania
tajników curlingu.
Powiatowe lodowisko w Beł-
chatowie posiada najlepszy w
Polsce, i jeden z dwóch w kra-
ju, sezonowy tor curlingowy.
Już trzykrotnie Bełchatów był
gospodarzem Ogólnopolskiego
Turnieju Curlingowego o Pu-
char Starosty Bełchatowskie-
go, w którym startowały najlep-
sze drużyny z kraju.

Informacje dla niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Beł-
chatowie prowadzi Ośro-
dek Informacji dla Osób
Niepełnosprawnych. Isto-
tą działania OION jest do-
starczanie osobom niepeł-
nosprawnym, podmiotom
prowadzącym działalność
na ich rzecz, a także pra-
codawcom, aktualnych
informacji dotyczących
uprawnień, wsparcia i po-
lityki prozatrudnieniowej
osób niepełnosprawnych.
ich rodzice i opiekunowie,
- instytucje i organizacje
działające na rzecz osób
niepełnosprawnych,
- pracodawcy osób
niepełnosprawnych,
- inne osoby zainteresowane.
- pomocy społecznej
i zabezpieczenia społecznego,
- rehabilitacji leczniczej
i leczenia,
- wsparcia osób
niepełnosprawnych
i ich rodzin.
4. Instytucje wsparcia najbliż-
sze miejsca zamieszkania osoby
niepełnosprawnej.
5. Organizacje zrzeszające i
działające na rzecz osób niepeł-
nosprawnych i oferowane przez
nie formy pomocy.
6. Ustawowe wsparcie praco-
dawców osób niepełnospraw-
nych.
7. Programy Unii Europejskiej,
rządowe, Pełnomocnika Rządu
ds. Osób Niepełnosprawnych,
PFRON, samorządowe oraz or-
ganizacji pozarządowych sku-
piające osoby niepełnosprawne.
Zakres informacji udzielanych
przez OION obejmuje:
1. Prawa osób niepełnospraw-
nych, w tym wynikające z Ko-
deksu Pracy.
2.Możliwość uzyskania wspar-
cia finansowego i rzeczowego
na m.in. przekwalifikowania i
szkolenia, sprzęt rehabilitacyj-
ny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze, turnusy
rehabilitacyjne, warsztaty te-
rapii zajęciowej i zakładów ak-
tywności zawodowej, likwidację
barier architektonicznych oraz
w komunikowaniu się i tech-
nicznych.
3. Systemowe rozwiązania
dotyczące:
- edukacji osób
niepełnosprawnych,
Główne zadanie OION, to
udzielanie i upowszechnianie
informacji służących wyrów-
nywaniu szans osób niepełno-
sprawnych społeczeństwie.
Po informacje do OION-u
mogą się zgłaszać:
- osoby niepełnosprawne,
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie zaprasza codziennie w
godz. 7.30 – 15.30 (pon. śr. czw.
pt.), 7.30 – 17.00 (wt.). OION
działający w strukturach PCPR
jest czynny codziennie (od
pon. do pt.), w godzinach 8.00-
11.30. Dodatkowo pracownik
OION udziela informacji oso-
bom niepełnosprawnym jeden
raz w miesiącu w każdej gmi-
nie. Informacje można uzyskać
pod numerem tel. 44/633-03-10,
przez e-mail: oion@powiat-bel-
chatowski.pl, oraz na stronie
wiat-belchatowski.pl lub www.
belchatow.pcpr.pl.

Zaprojektuj logo,
wygraj nagrodę

doradztwo

montaż
MEBLARSTWO
Sławomir Urbański
Powiatowe Centrum
Sportu w Bełchatowie ogło-
siło konkurs na logo. Kon-
kurs skierowany jest do
uczniów szkół z terenu po-
wiatu bełchatowskiego. Pro-
jekty należy przesłać w for-
mie elektronicznej na adres
info@pcs-belchatow.pl do
końca stycznia. Dla zwycięz-
ców przewidziano atrakcyj-
ne nagrody. Regulamin na
stronie www.pcs-belchatow.
pl

wykonujemy meble na wymiar:

kuchenne

garderoby

szafy przesuwne

biurowe

recepcje hotelowe

inne zabudowy
na bazie wszystkich dostępnych materiałów (mdf, drewno, fornir).
tel.: 603 604 430
www.stolarmeble.com.pl
              Przegląd Bełchatowski
nr 2/2012 (76)

27.01.2012r
3
Bawią i uczą
- zajęcia pozalekcyjne w miejskich szkołach
Blisko 4 tys. uczniów
korzystało z dodatko-
wych zajęć pozalekcyj-
nych, fi nansowanych z
budżetu Miasta.
Tylko w ciągu ostatnich czte-
rech miesięcy prezydent miasta
przeznaczył blisko 350 tys. zł. na
zajęcia dodatkowe dla uczniów
wszystkich prowadzonych przez
Miasto szkół. W podstawówkach
odbywało się prawie 340 godzin
takich zajęć tygodniowo. W gimna-
zjach i SZSO nr 2 - ponad 220.
Jakie to były zajęcia? Takie,
jakie preferowali i potrzebowali
uczniowie. „Dyrektorzy szkół zgła-
szali nam w jakim wymiarze godzin
oraz jakiego rodzaju zajęcia chcie-
liby prowadzić w swoich szkołach.
Zgodnie z tym zapotrzebowaniem
w placówkach zostały uruchomio-
ne poszczególne zajęcia” – mówi El-
wira Antońska, Dyrektor Wydziału
Oświaty UM w Bełchatowie. Wśród
nich były m.in. zajęcia logopedycz-
ne, rewalidacyjne i kompensacyjne.
Uczniowie uczestniczyli także w
lekcjach przygotowujących do eg-
zaminów (np. gimnazjalnego, ma-
tury), zajęciach wyrównawczych,
sportowych oraz różnorodnych ko-
łach zainteresowań.
zabawa niż nauka. „Bawimy się
w odgrywanie ról, scenek. Na na-
szych zajęciach przygotowaliśmy
spektakl, który dla dzieci jest za-
bawą, ale ma też charakter dydak-
tyczny. Można go prezentować w
różnych miejscach i o różnym cza-
sie, zawsze będzie aktualny. A dla
dzieci zajęcia to przede wszystkim
radość. Rozwijają nam się talenty.
Dajemy szanse wszystkim dzie-
ciom, które tylko chcą, zapraszamy
dzieci nieśmiałe, bo uczą się arty-
kulacji, współpracy, prezentowania
się na scenie” – mówi Elżbieta Mo-
dlińska.
strój na przedstawienie, grał pusz-
kę.
„Moja córka uczęszcza na za-
jęcia teatralne. Stała się bardziej
aktywna i samodzielna i bardziej
odważna. Naprawdę jestem z tego
bardzo zadowolona. Te zajęcia roz-
wijają zainteresowania, odciągają
od komputera” – opowiada Mag-
dalena Wieczorek-Wojtyra, której
córka uczy się w Szkole Podsta-
wowej nr 13. Syn Elżbiety Komicz
uczęszczał na zajęcia „Rusz gło-
wą”. „ Dzieci bawią się, składają
puzzle, klocki, rozwiązują zadania
logiczne. Są bardzo zadowolone.
Uczą się współpracy w grupie” –
mówi pani Elżbieta. Tylko w Szkole
Podstawowej nr 13 jest ok. 60 godz.
Dodatkowych zająć tygodniowo,
korzysta blisko 300 dzieci.
„W tym roku prowadzę koło
teatralne z klasą pierwszą, raz w
tygodniu mamy godzinę zajęć” -
mówi Elżbieta Woźniak, nauczyciel
ze Szkoły Podstawowej nr 12. – „My
się bawimy w teatr. Ćwiczymy pra-
widłową wymowę, dykcję, głośność
mówienia. Dzieci wszechstronnie
się rozwijają.”
„Chodziłem już w poprzednich
latach na zajęcia teatralne. Bardzo
mi się podobają. Piszę też sztuki
– mam ich całą półkę, moim naj-
większym dziełem są „Potwory i
stwory – wielkie straszenie” – mówi
Kacper Morygin. „Świetnie jest na
kółku, bawimy się w różne zabawy,
udajemy różne zwierzęta” - dodaje
Marta Mikołajczyk, Michał Dusza
wspólnie z kolegami przygotował
Prezydent Bełchatowa za-
pewnia, że zajęcia będą przez
Miasto finansowane także w tym
roku.

Elżbieta Modlińska również
prowadzi zajęcia teatralne w „dwu-
nastce”. Pracuje z uczniami klasy
II i II. Też twierdzi, że to bardziej
Skalar
97-415 Kluki 54
tel.:
44 631 54 74
kom.:
602 62 74 73
Zapraszamy
do współpracy!
+ setki wzorów
+ szkło do zabudowy
kuchenne, szaf,
cian, drzwi
+ grafi ka zatopiona pomi
dzy dwoma szybami
+ doradztwo, pomiar, realizacja i monta
 Przegląd Bełchatowski
nr 2/2012 (76)

27.01.2012r
4
Ferie w Bełchatowie...
OFERTA MUZEUM
Muzeum Regionalne w
Bełchatowie zaprasza
od wtorku do piątku, w
dniach: od 31 stycznia do
3 lutego i od 7 do 10 lutego
2012 roku, w godzinach:
10.00 i 11.30, dzieci w wie-
ku 7 – 12 lat na zajęcia.
terię, którą następnie będą
mogli zabrać do domu. Pro-
wadzący: Krzysztof Patalan
Zapraszamy 5 lutego na zajęcia:
Dzieje papieru i papiernictwa
oraz
Odtwarzanie paciorków
szklanych w modelinie.
Po-
czątek zajęć o 15.00 i o 16.00.
Życie w dawnym dworze
„ZIMA”
Opowieść o życiu codzien-
nym i czasie wolnym ziemian
polskich, pierwszych lodow-
niach, zimowych pracach w
gospodarstwie, ogrzewaniu
we dworze, tradycjach my-
śliwskich i związanych z nimi
przesądach oraz „szlichtia-
dzie”. Na zakończenie zajęć
uczestnicy wykonają kotylio-
ny. Prowadząca: Katarzyna
Oleksiewicz
Zapraszamy 12 lutego na zajęcia:
Życie w dawnym dworze
„ZIMA”
oraz
Za-maskuj się w
karnawale
.
Początek zajęć o 15.00 i o
16.00.
W programie:
Dzieje papieru i papiernictwa
Samodzielne czerpanie
papieru poprzedzone zwie-
dzaniem wystawy „Dzieje
papieru i papiernictwa” przy-
gotowanej przez Muzeum
Papiernictwa w Dusznikach
Zdroju. Sponsorem wystawy
w Muzeum Regionalnym w
Bełchatowie jest PGE Gór-
nictwo i Energetyka Konwen-
cjonalna S.A. KWB Bełcha-
tów. Prowadzący: Krzysztof
Patalan, Marcin Uss
Wszystkie zajęcia prowa-
dzą pracownicy muzeum.
Każde spotkanie składa się z
dwóch części: pogadanki czy
zwiedzania wystawy oraz czę-
ści praktycznej – warsztatów.
Przedmioty wykonane pod-
czas zajęć, uczestnicy zabie-
rają ze sobą.
Udział w zajęciach jest
bezpłatny, ilość miejsc ogra-
niczona.
Prosimy o wcześniejsze
zgłaszanie się chętnych pod
nr telefonu 44 633 11 33 lub
osobiście w sekretariacie mu-
zeum.

Za-maskuj się w karnawale
Krótka opowieść o histo-
rii karnawału, staropolskich
zapustach i maskach karna-
wałowych, zakończona samo-
dzielnym wykonaniem maski
karnawałowej. Prowadząca:
Magdalena Marciniak-Darda
Odtwarzanie paciorków
szklanych w modelinie
Uczestnicy zajęć przy uży-
ciu metod pradziejowych,
własnoręcznie stworzą biżu-
Specjalnie dla rodziców z
dziećmi przeprowadzone zo-
staną zajęcia również w nie-
dziele.
OFERTA BIBLIOTEKI
W Dziale dla Dzieci:
plastyczne, 8 lutego, godz.
11.00.
– źródło wiedzy o origami,
ozdoby i dekoracje; Dzień
Babci i Dziadka; Walentynki;
Kartki okolicznościowe z wy-
korzystaniem technik origa-
mi, konkurs z nagrodami na
najciekawszą pracę origami
- od 30 stycznia do 3 lutego,
w godz. 11.00 - 13.00,
„Pani Zima i jej dwór”
(zaję-
cia dla dzieci w wieku 6 – 10
lat) - głośne czytanie baśni
różnych narodów, zajęcia
plastyczne, zagadki, quizy,
konkursy oraz inne atrakcje.
Od 30 stycznia do 3 lutego, w
godz. 11.00 - 13.00.
W Filii nr 3:
„Podróż dookoła świata, po-
znajemy wybrane kraje”

zabawy plastyczne: 1 lutego,
w godz. 11.00 - 13.00,
„Zagadki Sówki dla mądrej
główki”
– zagadki literackie:
7 lutego, w godz. 1100 - 1300,
„Maski karnawałowe”
– zaję-
cia plastyczno-techniczne 9
lutego, w godz. 11.00 - 13.00.
”Talentu miarka, czyli każde
dziecko coś potrafi”
- zaję-
cia plastyczne z wykorzysta-
niem różnych technik oraz
surowców, zajęcia plastycz-
no – literackie. Ilustracje do
książek, które kochamy, gry i
zabawy, wystawka prac dzie-
ci „Ferie w bibliotece nie są
nudne” - od 6 do 10 lutego, w
godz. 11.00 - 13.00.

W Filii nr 2:
„Zimowe wariacje kompute-
rowe”
– gry, zabawy, konkur-
sy z nagrodami i zajęcia kom-
puterowe - wtorki i piątki, w
godz. 11.00 - 13.00,
„Kolorowe cuda z papieru
czyli dzieci w świecie japoń-
skiej sztuki origami” – zajęcia
W Filii nr 4:
„Tydzień z origami”
(zacza-
rowany świat z kartki pa-
pieru) - poznajemy tajniki
sztuki origami, wielka histo-
ria małych rzeczy, Internet
ul. Czapliniecka 123
97-400 Be³chatów
Szpital im. Jana Paw³a II
gabinet 1021 I p.
czwartek 9.00 - 17.00
pi¹tek 9.00 - 14.00
tel. 506 409 037 / 44 635 85 04
ul. Czapliniecka 5
97-400 Be³chatów
Gabinety Lekarskie
œroda 11.00 - 15.00
pi¹tek 9.00 - 14.00
tel. 506 409 037
tel. 501 593 153
Szpital Powiatowy
w Radomsku
ul. Jagielloñska 36
gab. 30A
pn, œr, czw. 9.00-14.00
tel. 502 276-946
    Przegląd Bełchatowski
nr 2/2012 (76)

27.01.2012r
5
jące na uczestnictwo w zaję-
ciach. Oświadczenie można
pobrać ze strony internetowej
www.pcs-belchatow.pl/
oswiadczenie
W piątki w godzinach 11:00 –
13:00, dla amatorów hokeja,
zorganizowane będą zajęcia
instruktorskie „ABC hokeja”.
ną złotówkę, a wiele atrakcji
będzie bezpłatne – mówi Ani-
ta Muszyńska, dyrektor Po-
wiatowego Centrum Sportu w
Bełchatowie. - Tym sposobem
kontynuujemy coroczną akcję
„Ferie nas basenie”, której pa-
tronowało starostwo, jednak-
że znacznie poszerzamy ofertę
skierowaną do młodych ludzi.
OFERTA PCS
Powiatowe Centrum Sportu zaprasza dzieci i
młodzież z terenu Powiatu Bełchatowskiego do
uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyj-
nych, zorganizowanych w ramach akcji „Ferie z
PCS”, Zajęcia odbywać się będą w obiektach PCS
-u, przy ulicy Czaplinieckiej w Bełchatowie.
- TOR CURLINGOWY
- od
poniedziałku do piątku w go-
dzinach 10:00 – 13:00, osoby
zainteresowane skorzystają
z bezpłatnego instruktażu w
zakresie zasad i reguł gry w
curling. Możliwe mecze druży-
nowe.
- SZTUCZNE LODOWISKO
- od poniedziałku do czwart-
ku w godzinach 10:00 – 13:00,
dzieci i młodzież korzystają-
ca z jazdy na łyżwach może
uczestniczyć w bezpłatnych
warsztatach, prowadzonych
przez instruktora jazdy na łyż-
wach.
Do dyspozycji będzie basen,
sala gimnastyczna, lodowisko
oraz tor curlingowy.
- SALA GIMNASTYCZNA
-
od poniedziałku do piątku w
godzinach 9:00 – 14:00,
wstęp 1 zł/h, za okazaniem
ważnej legitymacji szkolnej.
Dzieci i młodzież będą uczest-
niczyć w zajęciach tematycz-
nych, prowadzonych przez
instruktora sportu. Harmo-
nogram tych zajęć stanowi
załącznik do oferty i jest rów-
nież dostępny na stronie in-
ternetowej PCS. Warunkiem
koniecznym do uczestnictwa
w zajęciach jest przedstawie-
nie oświadczenia rodzica lub
opiekuna dziecka, zezwala-
jące na uczestnictwo w zaję-
ciach. Oświadczenie można
pobrać ze strony internetowej
www.pcs-belchatow.pl/
oswiadczenie
OBIEKTY UDOSTĘP-
NIONE PODCZAS FERII:
Rezerwacje dla grup zorgani-
zowanych w okresie ferii zi-
mowych prosimy zgłaszać od
poniedziałku do piątku, w go-
dzinach 8:00 – 15:00, pod nr tel.
44 733 01 70 do dnia 27.01.2012
r. Po tym terminie nie każda
rezerwacja będzie skuteczna.
Zapraszamy na naszą stronę
internetową, gdzie na bieżą-
co aktualizujemy informa-
cje odnośnie korzystania z
obiektów sportowych PCS.
Powiatowe Centrum Sportu
zaprasza dzieci i młodzież z
terenu Powiatu Bełchatow-
skiego do uczestnictwa w
zajęciach sportowo-rekre-
acyjnych, zorganizowanych w
ramach akcji „Ferie z PCS”,
Zajęcia odbywać się będą w
obiektach PCS-u, przy ulicy
Czaplinieckiej w Bełchatowie.
- PŁYWALNIĘA KRYTA - od
poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8:00 – 16:00,
wstęp za 1 zł/h, za okazaniem
ważnej legitymacji szkolnej.
Wykaz wolnych terminów na
bilety, jest dostępny na stro-
nie www.pcs-belchatow.pl . Z
uwagi na możliwość rezerwa-
cji pływalni przez grupy zor-
ganizowane, wykaz ten będzie
na bieżąco aktualizowany.
- Uczestnictwo w zajęciach
kosztować będzie symbolicz-
ną złotówkę, a wiele atrakcji
będzie bezpłatne – mówi Ani-
ta Muszyńska, dyrektor Po-
wiatowego Centrum Sportu w
Bełchatowie. - Tym sposobem
kontynuujemy coroczną akcję
„Ferie nas basenie”, której pa-
tronowało starostwo, jednak-
że znacznie poszerzamy ofertę
skierowaną do młodych ludzi.
W piątki w godzinach 11:00 –
13:00, dla amatorów hokeja,
zorganizowane będą zajęcia
instruktorskie „ABC hokeja”.
- TOR CURLINGOWY - od
poniedziałku do piątku w go-
dzinach 10:00 – 13:00, osoby
zainteresowane skorzystają
z bezpłatnego instruktażu w
zakresie zasad i reguł gry w
curling. Możliwe mecze druży-
nowe.
- SALA GIMNASTYCZNA -
od poniedziałku do piątku w
godzinach 9:00 – 14:00,
wstęp 1 zł/h, za okazaniem
ważnej legitymacji szkolnej.
Dzieci i młodzież będą uczest-
niczyć w zajęciach tematycz-
nych, prowadzonych przez
instruktora sportu. Harmo-
nogram tych zajęć stanowi
załącznik do oferty i jest rów-
nież dostępny na stronie in-
ternetowej PCS. Warunkiem
koniecznym do uczestnictwa
w zajęciach jest przedstawie-
nie oświadczenia rodzica lub
opiekuna dziecka, zezwala-
OBIEKTY UDOSTĘPNIONE
PODCZAS FERII:
Rezerwacje dla grup zorgani-
zowanych w okresie ferii zi-
mowych prosimy zgłaszać od
poniedziałku do piątku, w go-
dzinach 8:00 – 15:00, pod nr tel.
44 733 01 70 do dnia 27.01.2012
r. Po tym terminie nie każda
rezerwacja będzie skuteczna.
Zapraszamy na naszą stronę
internetową, gdzie na bieżąco
aktualizujemy informacje od-
nośnie korzystania z obiektów
sportowych PCS.

- PŁYWALNIĘA KRYTA
- od
poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8:00 – 16:00,
wstęp za 1 zł/h, za okazaniem
ważnej legitymacji szkolnej.
Wykaz wolnych terminów na
bilety, jest dostępny na stro-
nie www.pcs-belchatow.pl . Z
uwagi na możliwość rezerwa-
cji pływalni przez grupy zor-
ganizowane, wykaz ten będzie
na bieżąco aktualizowany.
- SZTUCZNE LODOWISKO
- od poniedziałku do czwart-
ku w godzinach 10:00 – 13:00,
dzieci i młodzież korzystają-
ca z jazdy na łyżwach może
uczestniczyć w bezpłatnych
warsztatach, prowadzonych
przez instruktora jazdy na łyż-
wach.
Do dyspozycji będzie ba-
sen, sala gimnastyczna, lo-
dowisko oraz tor curlingowy.
- Uczestnictwo w zajęciach
kosztować będzie symbolicz-
                                       [ Pobierz całość w formacie PDF ]