Przegląd Logistyczny - 2008.4, Periodyki

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
przegląd
ISSN 1898-8202
PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE
PRZEMYSŁU OBRONNEGO
str. 17
PKW W CZADZIE I REPUBLICE ŚRODKOWOAFRYKAŃSKIEJ
str. 4
ZASTOSOWANIE PALET I KONTENERÓW W DOSTARCZANIU AMUNICJI
str. 37
logistyczny
KWARTALNIK
|
GRUDZIEŃ 2008
|
NR 4 (004)
przegląd
przegląd
TRENDY
str.
|
11
Operacja EUFOR Tchad/RCA, poprzedzona
przeciągającym się procesem generowania sił,
rozpoczęła się 28 stycznia 2008 roku.
Wyzwania logistyczne
operacji w Czadzie
i Republice Środkowoafrykańskiej
SYSTEMY ZABEZPIECZENIA
str.
|
37
Mianowanie na stopnie wojskowe żołnierzy
zawodowych i rezerwy, a zwłaszcza kombatantów,
zawsze budziło wiele emocji.
Unikanie zawiłości
str.
|
24
ZABEZPIECZENIE MATERIAŁOWE
ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE
Zastosowanie
palet i kontenerów
w dostarczaniu amunicji
str.
|
44
Urządzenia i systemy
optoelektroniczne
w marynarce wojennej
Aby związki taktyczne, oddziały i pododdziały
prowadziły skuteczną walkę zbrojną, muszą
posiadać odpowiednią ilość środków bojowych.
TRENDY
str.
|
17
Procesy
restrukturyzacyjne
przemysłu obronnego
Przemysł obronny podlegał w ostatnich kilkunastu
latach intensywnym, głębokim i wieloaspektowym
procesom restrukturyzacyjnym. Artykuł jest
analizą głównych determinantów restrukturyzacji
przedsiębiorstw sektora obronnego na świecie
w latach 1990–2005.
¢
tRENDY
przegląd
logistyczny
PKW w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej,
ppłk Marek Brylonek
...........................................................................4
GRUDZIEŃ 2008
|
NR 4 (004)
Wyzwania logistyczne operacji w Czadzie i Republice
Środkowoafrykańskiej,
ppłk Artur Kępczyński
...............................11
Szanowni
Czytelnicy!
Operacja EUFOR
w Czadzie oraz
Republice Środko-
woafrykańskiej nie
jest klasyczną operacją pokojową. Ma
na celu zapewnienie bezpieczeństwa
siłom ONZ. Siły UE w Czadzie mają uzu-
pełniać misję pokojową ONZ w Darfurze –
UNAMID. Artykuły na ten temat przybli-
żają czytelnikowi problemy użycia
policji wojskowej w tej części świata.
Mianowanie na stopnie wojskowe żoł-
nierzy zawodowych i rezerwy, a zwłasz-
cza kombatantów, zawsze wzbudzało
emocje. Do Sztabu Generalnego WP
są kierowane liczne skargi i zażalenia,
dotyczące długotrwałej procedury mia-
nowania w rezerwie, a także interpreta-
cji niejednoznacznych przepisów. Arty-
kuł przybliża procedury obowiązujące
w tej kwestii. Zapewnienie wojskom
zaopatrzenia w amunicję wymaga
m.in. organizacji sprawnego systemu jej
dostarczania. Przybliżamy problem
dowozu odpowiedniej ilości środków
bojowych do związków taktycznych,
oddziałów i pododdziałów. Tekst o urzą-
dzeniach i systemach optoelektronicz-
nych w marynarce wojennej otwiera cykl
publikacji poświęconych tego typu sprzę-
towi w wyposażeniu armii, przede wszyst-
kim najnowszym rozwiązaniom w mary-
narkach wojennych państw NATO.
Życzę przyjemnej lektury.
ppłk rez. dr inż.
Zdzisław Burawski
redaktor prowadzący
Procesy restrukturyzacyjne przemysłu obronnego,
ppłk dr Andrzej Lis
............................................................................17
¢
SYStEMY ZABEZPIECZENIA LOGIStYCZNEGO
Unikanie zawiłości,
płk Wojciech Wnuk
..........................................24
AKTUALNOŚCI
................................................................................
26
¢
ZABEZPIECZENIE MAtERIAŁOWE
Zastosowanie palet i kontenerów w dostarczaniu amunicji,
płk dr Wojciech Nyszk .......................................................................
37
¢
ZABEZPIECZENIE tECHNICZNE
Urządzenia i systemy optoelektroniczne w marynarce wojennej,
kmdr ppor. dr inż. Artur Cywiński .......................................................
44
Zespół redakcyjny
Dyrektor Redakcji Wojskowej
redaktor naczelny: Marek Sarjusz-Wolski
tel.: CA MON 845-365, 845-685; faks: 845-503
Zastępca dyrektora: ppłk Lech Mleczko
tel.: CA MON 845-685,
e-mail: lech.mleczko@redakcjawojskowa.pl
Redaktor prowadzący: dr Roman Szustek
tel.: CA MON 845-186,
e-mail: przeglad-sz@redakcjawojskowa.pl
Redaktor merytoryczny: mjr Grzegorz Predel
dr Jan Brzozowski tel.: CA MON 845-186
Skład i łamanie: Katarzyna Usiądek
Opracowanie stylistyczne:
Katarzyna Kocoń, Aleksandra Ogłoza,
Teresa Wieszczeczyńska
Kolportaż i reklamacje: Bellona SA
(0-22) 457-04-37, 687-90-41,
CA MON 879-041
Informacje o kolportażu: Elżbieta Toczek
tel.: CA MON 840 400, (022) 684 04 00
Zastępca dyrektora, sekretarz redakcji
„Polski Zbrojnej”: Wojciech Kiss-Orski
tel.: CA MON 840-222, (0-22) 684-02-22;
e-mail: wko@redakcjawojskowa.pl
Reklama: reklama@redakcjawojskowa.pl
Zdjęcie na okładce: Krzysztof Plażuk
Projekt graficzny: Łukasz Kaugan, CaStudio
Druk: Zespół Wydawniczy Sił Powietrznych
ul. Żwirki i Wigury 1c, 00-912 Warszawa
„Przegląd Logistyczny” ukazuje się od marca 2008 roku
Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, tel.: CA MON 845 365, 022 6845365,
022 6845685, www.zolnierz-polski.pl, e-mail: sekretariat@redakcjawojskowa.pl,
2008/04
przegląd
logistyczny
TRENDY
Pokonywać trudności
PKW w Czadzie i Republice
Środkowoafrykańskiej
Operacja Unii Europejskiej EUFOR Tchad/RCA jest skomplikowana
pod względem wojskowym, a do tego jest prowadzona
w bardzo trudnej części Afryki.
wczesnym etapie prowa-
dzenia operacji EUFOR
Tchad/RCA jej powodze-
nie stało pod znakiem zapytania. Niektórzy
komentatorzy określali ją jako
mission im-
possible
, a zamiar przemieszczenia sił
i sprzętu do planowanych rejonów rozmiesz-
czenia – logistycznym Mount Everestem.
Dziś, kiedy wszystkie siły i środki zostały
przetransportowane do miejsc przeznacze-
nia, można śmiało stwierdzić, że szczyt zo-
stał zdobyty.
Konieczność przeprowadzenia operacji
wojskowej na terenie wschodniego Czadu po-
jawiła się już w 2006 roku. Rada Bezpieczeń-
stwa ONZ w rezolucji nr 1706, dotyczącej
konfliktu w sudańskim Darfurze, przewidy-
wała możliwość jego rozprzestrzenienia się
na zachód, tj. na tereny Czadu i Republiki
Środkowoafrykańskiej, ze względu na prze-
mieszczanie się w tym kierunku darfurskich
uchodźców.
Przesłanki polityczno-wojskowe
operacji
W sierpniu 2007 roku Sekretarz General-
ny ONZ przedstawił propozycję operacji woj-
skowej, w której – po akceptacji Rady Unii
Europejskiej – mogłyby uczestniczyć siły
państw członkowskich UE. ONZ rozpoczęło
jednocześnie rozmowy z władzami Czadu
i Republiki Środkowoafrykańskiej, które za-
akceptowały obecność wojskową na terenie
swoich państw.
Operacja EUFOR w Czadzie oraz Republi-
ce Środkowoafrykańskiej jest piątą operacją
wojskową Unii Europejskiej, prowadzoną
w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeń-
stwa i Obrony. Ma ona charakter pokojowy,
jej celem jest bowiem zapewnienie bezpie-
czeństwa i stabilizacji w rejonie wschodnie-
go Czadu oraz północnej części Republiki
Środkowoafrykańskiej. Operacja powinna
umożliwić pełne rozwinięcie sił ONZ oraz
bezpieczne prowadzenie działań humanitar-
nych. Jest to pomostowa operacja wojskowa
(
bridging operation
), której zasadniczym za-
daniem jest utworzenie bezpiecznego oto-
czenia w rejonie odpowiedzialności SASE
(Safe And Secure Environment) dzięki:
– ochronie osób cywilnych;
– zapewnieniu dostaw pomocy humanitar-
nej przez umożliwienie organizacjom huma-
nitarnym bezpiecznego przemieszczania się;
– ochronie personelu ONZ i osób towarzy-
szących;
– umożliwieniu powrotu przesiedlonym
(IDPs).
Podstawy prawne
Operacja EUFOR Tchad/RCA
jest prowadzo-
na na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa
Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1778
z 25 września 2007 roku. Zgodnie z jej zapisa-
mi, Rada Bezpieczeństwa ONZ powołała
misję w Republice Środkowoafrykańskiej
i Czadzie – MINURCAT (Mission des Nations
Unies en République Centrafricaine et au
Tchad) oraz upoważniła Unię Europejską do
skierowania w ten rejon swoich sił w celu ochro-
ny i zabezpieczenia misji ONZ przez 12 miesię-
cy od daty osiągnięcia wstępnych zdolności ope-
racyjnych IOC ( Initial Operating Capability).
przegląd
logistyczny
2008/04
Na
etapie planistycznym oraz
Faza 2:
przygotowanie iOC
Faza 3:
realizacja
JA
rozpoczęcie
iOC
FOC
zakończenie
12 miesięcy operacji
Faza 1:
przedwstępna
Mid Mandate
Review
Faza 4:
wycofanie
Rys. 1. Fazy operacji EUFOR Tchad/RCA
Operacja EUFOR obejmuje cztery fazy
(rys. 1). Faza pierwsza rozpoczęła się 15 paź-
dziernika 2007 roku z dniem przyjęcia przez
Radę Unii Europejskiej tzw. Joint Action (JA),
w którym zapadły kluczowe dla operacji decy-
zje, dotyczące wyznaczenia dowódcy operacji
oraz dowódcy sił, lokalizacji dowództwa opera-
cji oraz zgody na udział wielonarodowych sił.
Przyjęcie tego dokumentu umożliwiło także roz-
poczęcie prac nad SOFA (Status of Force Agre-
ement) wspólnie z Czadem, Kamerunem i Re-
publiką Środkowoafrykańską.
28 stycznia 2008 roku, po rekomendacji Ko-
mitetu Politycznego i Bezpieczeństwa UE, Ra-
da Unii Europejskiej podjęła decyzję o rozpo-
częciu operacji. Poprzedził ją długi proces ge-
nerowania sił, a konkretnie pięć konferencji.
W czasie ostatniej Francja zadeklarowała wy-
dzielenie zasadniczych środków logistycznych
i lotniczych. Z dniem tym rozpoczęła się faza
druga operacji.
Po rozmieszczeniu sił IEF (Initial Entry
Forces) i przegrupowaniu w rejon operacji
odpowiednich sił oraz środków logistycznych
15 marca 2008 roku dowódca operacji zade-
klarował osiągnięcie IOC. Z dniem tym roz-
poczęła się faza trzecia operacji, która bę-
dzie trwać do 14 marca 2009 roku, zgodnie
z rezolucją i mandatem ONZ.
W fazie trzeciej zaplanowano zakończenie
przegrupowania wszystkich sił oraz ogłosze-
nie pełnych zdolności operacyjnych FOC (Full
Operating Capability) oraz tzw. Mid Manda-
te Review. Faza czwarta natomiast (po 14 mar-
ca 2009 roku) obejmie wycofanie wojsk i za-
kończenie operacji.
Teatr działań, dowództwo
Sił i dowództwo Operacji
Dowództwo Operacji (Operation Headquar-
ters – OHQ) znajduje się w podparyskim Mont
Valérien, leżącym około 4300 km od teatru dzia-
łań (w Czadzie i w Republice Środkowoafry-
kańskiej). Jest ono wielonarodowym dowódz-
twem szczebla strategicznego. Operacją dowo-
dzi Irlandczyk gen. broni Patrick Nash.
Teatr operacji (zaznaczony kolorem niebie-
skim na rysunku 2) ma około 250 km szero-
kości oraz około 850 km głębokości. Do-
wództwo Sił (Force Headquarters – FHQ)
mieści się w Abéché na wschodzie Czadu,
czyli około 2000 km od morskiego portu roz-
ładunkowego w Douali w Kamerunie oraz
około 800 km od stolicy Czadu N’Djameny,
U
2008/04
przegląd
logistyczny
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]