Przegląd Logistyczny - 2009.2, Periodyki

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
przegląd
ISSN 1898-8202
Logistyczne zmiany
str. 4
REALIZACJA ZADAŃ HNS
str. 20
|
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU
DROGOWEGO
str. 24
|
POJAZD DO TRANSPORTU AMUNICJI
str. 31
logistyczny
KWARTALNIK
|
CZERWIEC 2009
|
NR 2 (006)
przegląd
przegląd
TRENDY
Eksploatowanie statku
powietrznego polega
na wykorzystaniu jego
potencjału użytkowego
do wykonywania
postawionych zadań
oraz na okresowym
odtwarzaniu tego potencjału
w celu zachowania
zdolności statku do dalszej
eksploatacji.
str. |10
Pakiet logistyczny
w procesie pozyskania nowej techniki lotniczej
TRENDY
str. |4
SYSTEMY ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO
Logistyczne
zmiany
str.
|
14
Logistyka
w procesie modernizacji
technicznej
ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE
Współczesne działania militarne generują nowe
potrzeby w zakresie wyposażenia
indywidualnego oraz zespołowego.
ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE
str.
|
36
str. |24
Bezpieczeństwo
ruchu drogowego
ZAPOBIEGANIE ZAMIAST LECZENIA
¢
TRENDY
przegląd
logistyczny
Logistyczne zmiany,
płk Bogusław Kurylak
................................................4
Pakiet logistyczny w procesie pozyskania nowej techniki lotniczej,
płk Adam Bagiński, ppłk Olgierd Wieczorek
............................................10
CZERWIEC 2009
|
NR 2 (006)
¢
SYSTEMY ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO
Logistyka w procesie modernizacji technicznej,
ppłk dr inż. Szymon Mitkow ....................................................................14
Szanowni Czytelnicy!
Godny polecenia jest
materiał szefa zarzą-
du Planowania Logi-
stycznego Dowódz-
twa Wojsk Lądowych.
Autor zapoznaje czy-
telnika z długotermi-
nowymi zadaniami wynikającymi z przefor-
mowania do 2018 roku jednostek logi-
stycznych oraz z systemem dowodzenia
i kierowania logistyką Wojsk Lądowych. Na
uwagę zasługuje wypowiedź zastępcy szefa
Służb Technicznych – głównego inżyniera
Wojsk Lotniczych Inspektoratu Wsparcia SZ
na temat procesu pozyskania nowej techni-
ki lotniczej w formie pakietu logistycznego.
Dotyczy ona skutków nieodpowiedniego
dobrania pakietu logistycznego lub jego
braku na zmniejszenie sprawności floty
statków powietrznych.
Proponuję też zapoznać się z przemyślenia-
mi wykładowcy Katedry Logistyki Wydziału
Mechanicznego WAT. Tło artykułu stanową
współczesne działania militarne, które
generują nowe potrzeby w zakresie moder-
nizacji technicznej wyposażenia indywidu-
alnego oraz zespołowego. Autor podkreśla,
że modernizacja techniczna jest procesem
realizowanym przez lata, w którego trakcie
podejmuje się wiele decyzji niosących dłu-
gookresowe konsekwencje. Mają one rów-
nież wpływ na funkcjonowanie systemu
logistycznego. Modernizacja techniczna to
nie tylko wymiana systemów uzbrojenia to
również zmiany organizacyjne, prawne,
techniczne – to także – a może przede
wszystkim - modernizacja logistyczna.
Życzę przyjemnej lektury i zachęcam do
zapoznania się z innymi, równie ciekawymi
artykułami naszego czasopisma.
Realizacja zadań HNS,
mjr Robert Bukowski ........................................20
¢
ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE
Bezpieczeństwo ruchu drogowego,
płk w st. spocz. mgr inż. Tadeusz Muzal .................................................24
AKTUALNOŚCI .........................................................................................26
Pojazd do transportu amunicji,
ppłk dypl. Sławomir Hajt,
kpt. Grzegorz Stankiewicz
.........................................................................31
¢
ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE
Zapobieganie zamiast leczenia,
Włodzimierz Kaleta ...........................36
¢
DOŚWIADCZENIA
Zabezpieczenie logistyczne wojsk lądowych USA,
ppłk dypl. Sławomir Byłeń .......................................................................41
Zespół redakcyjny
Dyrektor Redakcji Wojskowej
redaktor naczelny: Marek Sarjusz-Wolski
tel.: CA MON 845-365, 845-685; faks: 845-503
Zastępca dyrektora: ppłk Lech Mleczko
tel.: CA MON 845-685,
e-mail: lech.mleczko@redakcjawojskowa.pl
Redaktor prowadzący: dr Roman Szustek
tel.: CA MON 845-186,
e-mail: przeglad-sz@redakcjawojskowa.pl
Redaktor merytoryczny: mjr Grzegorz Predel
dr Jan Brzozowski tel.: CA MON 845-186
Opracowanie stylistyczne:
Katarzyna Kocoń, Urszula Zdunek,
Teresa Wieszczeczyńska
Skład i łamanie: Katarzyna Usiądek
Kolportaż i reklamacje: Bellona SA
(0-22) 457-04-37, 687-90-41, CA MON 879-041
Informacje o kolportażu: Elżbieta Toczek
tel.: CA MON 840 400, (022) 684 04 00
Zastępca dyrektora, sekretarz redakcji
„Polski Zbrojnej”: Wojciech Kiss-Orski
tel.: CA MON 840-222, (0-22) 684-02-22;
e-mail: wko@redakcjawojskowa.pl
Reklama: reklama@redakcjawojskowa.pl
Zdjęcie na okładce: Jarosław Wiśniewski
Druk: Zespół Wydawniczy Sił Powietrznych
ul. Żwirki i Wigury 1c, 00-912 Warszawa
„Przegląd Logistyczny” ukazuje się od marca 2008 r.
Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, tel.: CA MON 845 365, 022 6845365,
022 6845685, www.polska-zbrojna.pl, e-mail: sekretariat@redakcjawojskowa.pl,
ppłk rez. dr inż.
Zdzisław Burawski
redaktor prowadzący
Treści numeru są dostępne na stronie internetowej www.polska-zbrojna.pl
2009/02
przegląd
logistyczny
TRENDY
Zwiększyć skuteczność
Logistyczne zmiany
płk
BOgUsłAW kUrylAk
szef Zarządu
Planowania
logistycznego g-4
DWląd
Absolwent WAT oraz
Studiów
Podyplomowych
w SGGW. Pełni
obowiązki
w Szefostwie Służb
Materiałowych,
w latach
2004–2007 był
szefem Planowania
Logistycznego
DWLąd.
standaryzacja w logistyce jest koniecznością, gdyż korzysta się
z dostaw zaopatrzenia oraz usług specjalistycznych (technicznych,
medycznych, transportowych) w ramach umów międzynarodowych
(wielonarodowa logistyka) oraz wsparcia przez państwo
gospodarza, a także z zamówień na dostawy zaopatrzenia
i usługi logistyczne.
nego G-4 działa już ponad
rok. Przejął on część zadań
rozwiązanego pionu logistyki
w Dowództwie Wojsk Lądowych. Wie-
le przedsięwzięć realizuje we współpra-
cy z szefostwami służb logistycznych
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
czyli tak zwaną logistyką wykonawczą,
oraz elementami logistycznymi związ-
ków taktycznych i samodzielnych jed-
nostek Wojsk Lądowych.
Od kilku lat dąży się do osiągnięcia
określonego poziomu standaryzacji
(przynajmniej w odniesieniu do intero-
peracyjności logistycznej).
Uzyskanie pełnej interoperacyjności
przez pion logistyczny Wojsk Lądowych
umożliwi prowadzenie działań na przy-
kład jako
państwo wiodące
lub
państwo
pełniące rolę specjalisty
w ramach wie-
lonarodowej logistyki. Jest to rozwiąza-
nie pozwalające zwiększyć skuteczność
dostaw zaopatrzenia oraz jakość świad-
czonych usług logistycznych, a także
zdecydowanie obniżyć ich koszty.
Uwzględniając wymagania NATO
oraz możliwości budżetowe resortu
obrony narodowej, Zarząd Planowania
Logistycznego G-4 Dowództwa Wojsk
Lądowych opracował
Koncepcję prze-
formowania pododdziałów logistycz-
nych Wojsk Lądowych do 2018 roku.
Zgodnie z tą koncepcją oraz
planami
rozwoju
Wojsk Lądowych
, Planem roz-
woju systemu logistycznego SZRP w la-
organizowanie
systemu logistycznego
wląd
Nadzór nad logistycznym
zabezpieczeniem jednostek
bezpośrednio podporządkowanych
dążenie do osiągnięcia
interoperacyjności i umożliwienie
pełnienia roli HNs
ZaRZĄd
PLaNOWaNia
LOGiSTyCZNEGO
G-4 dWLąd
logistyczne
zabezpieczenie ćwiczeń
wprowadzenie informatyzacji
realizowanie
celów sił zbrojnych
Proponowanie nadania statusu
oddziału gospodarczego
logistyczne przygotowanie Pkw,
Gb Ue oraz soN
Generowanie potrzeb logistycznych
Obszary działalności
4
przegląd
logistyczny
2009/02
Z
arząd Planowania Logistycz-
tach 2009-18
oraz założeniami wynikającymi
z celów NATO prawie w połowie jednostek Wojsk
Lądowych zorganizowano kompanie logistyczne
(do końca 2014 roku planuje się ich utworzenie
w pozostałych jednostkach). Również w latach
2010–2014 zostaną utworzone bataliony logi-
styczne na szczeblu pułku (brygady).
Zasadniczym celem przeformowania jednostek
logistycznych oraz systemu dowodzenia i kiero-
wania logistyką Wojsk Lądowych do 2018 roku
jest dostosowanie struktur i potencjału logistycz-
nego do potrzeb wojsk wykonujących zadania
w układzie narodowym i wielonarodowym na te-
rytorium kraju i poza jego granicami.
Proces ten jest realizowany systematycznie,
zgodnie z przyjętymi wobec NATO zobowiąza-
niami. Uwidacznia się to przede wszystkim w:
– stopniowym wprowadzaniu nowego sprzętu
wojskowego do jednostek wydzielanych w skład:
polskich kontyngentów wojskowych, Sił Odpo-
wiedzi NATO oraz grup bojowych Unii Euro-
pejskiej;
– wdrażaniu w czasie ćwiczeń i treningów szta-
bowych zasad oraz procedur wynikających z przy-
jętych doktryn logistycznych;
– wykorzystywaniu informatycznych systemów
meldunkowych oraz sprawozdawczych;
– odpowiednim przygotowy-
waniu kadry logistycznej sys-
tematycznie podnoszącej swo-
je kwalifikacje.
Nie zawsze stopień wykona-
nia zadań związanych z wpro-
wadzaniem zmian w logistyce
Wojsk Lądowych jest zadowa-
lający, głównie z powodu trudności finansowych,
które rzutują bezpośrednio na braki w uzbrojeniu
i sprzęcie wojskowym, a także mają wpływ na
jego kompatybilność z wyposażaniem sojuszni-
czych armii.
Należy przy tym, tak jak w wiodących pań-
stwach NATO, wyciągnąć wnioski z doświadczeń
zdobytych podczas operacji pokojowych. Wynika
z nich, że sojusz przywiązuje coraz większą wagę
do ograniczonego wykorzystania własnej infra-
struktury logistycznej. Zakłada tworzenie wspól-
nych (międzynarodowych) jednostek logistycz-
nych, korzystanie z zasobów miejscowych pań-
Realia
Od kilku lat żołnierze są wyposażani sukce-
sywnie w umundurowanie nowych wzorów,
tj.: mundur polowy letni, trzewiki letnie, buty spe-
cjalne, ubranie ochronne, bieliznę zimową specjal-
ną, bieliznę letnią, ocieplacz ćwiczebny, skarpety
letnie, rękawice zimowe pięciopalcowe, czapki
zimowe oraz zasobnik piechoty górskiej.
Najdroższym
rozwiązaNiem jest tak
zwaNa Narodowa
samowystarczalNość.
stwa gospodarza, wzajemną pomoc uczestników
operacji oraz podpisywanie umów na dostawę to-
warów i usług z cywilnymi firmami.
Takie podejście wynika z dążenia do znaczne-
go ograniczenia kosztów prowadzenia operacji.
Zmiany
Udział żołnierzy Wojsk Lądowych w operacjach
poza granicami kraju, prowadzonych w bardzo
trudnych i odmiennych warunkach klimatyczno-
-terenowych, zwłaszcza w Afganistanie, przyspie-
szył działania mające na celu modernizację wy-
posażenia oraz wprowadzanie nowoczesnego
umundurowania i wyekwipowania, które zapewnią
żołnierzom większy komfort oraz maksymalną
ochronę przed wpływem zewnętrznych czynników.
Przez ostatnie dwa lata dzięki
zintensyfikowaniu działań
DWLąd oraz zaangażowaniu
służb materiałowych IWspSZ
wprowadzono do wyposażenia
żołnierzy pełniących służbę
w PKW w Afganistanie między
innymi:
– ubranie umożliwiające
działanie w niskich temperaturach (do -50ºC);
– buty treckingowe niezbędne w trudnym gó-
rzystym terenie;
– namiot dwuosobowy.
Obecnie w jednostkach podległych dowódcy
Wojsk Lądowych są testowane nowe przedmioty
zaopatrzenia, które po uzyskaniu pozytywnych
ocen użytkowników będą wprowadzane do wy-
posażenia indywidualnego żołnierzy (fot. 1). Są
to na przykład:
– nowy kombinezon czołgisty wraz z kurtką
zimową;
2009/02
przegląd
logistyczny
[ Pobierz całość w formacie PDF ]