Przegląd Logistyczny 2010-2, Przegląd Logistyczny

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
przegląd
ISSN 1898-8202
LOGISTYKA
STRATEGICZNEJ
str. 39
LOGISTYCY WOJSKOWI W PROCESIE PROFESJONALIZACJI
str. 23
|
WSPOMAGANIE BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE WOJSK
str. 43
logistyczny
KWARTALNIK
|
CZERWIEC 2010
|
NR 2 (010)
przegląd
przegląd
W OPERACJI
str. |24
Nie możemy
pozostać obojętni
woec tragedii, która dotknęła
Siły Zrojne RP
oraz woec straty ludzi,
którzy dla nas Polaków byli najważniejsi.
Stojąc z pokorą woec wyroku losu -
w milczeniu odajemy
hołd ich pamięci!
Kadra i racownicy wojska
Redakcji Wojskowej
Redaktor prowadzący:
ppłk rez. dr inż. Zdzisław Burawski
tel.: CA MON 845-186;
e-mail: przeglad-sz@redakcjawojskowa.pl
Redaktor merytoryczny:
płk rez. dr Jan Brzozowski,
mjr Grzegorz Predel
tel.: CA MON 845-186
Opracowanie stylistyczne:
Teresa Wieszczeczyńska
tel.: CA MON 572-560
Katarzyna Kocoń, Urszula Zdunek
tel.: CA MON 845-502
Zespół
redakcyjny
Dyrektor Redakcji Wojskowej
redaktor naczelny: Marek Sarjusz-Wolski
tel.: CA MON 845-365, 845-685; faks: 845-503
sekretariat@redakcjawojskowa.pl
Aleje Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa
Skład i łamanie:
Jolanta Muszyńska
Informacje o kolportażu:
Elżbieta Toczek
tel.: CA MON 840-400, +4822 684 04 00
Zdjęcie na okładce: Jarosław Wiśniewski
Druk: Drukarnia Wydawnictw Specjalnych
Sztabu Generalnego WP
Zam.574/2010
str.
|
45
„Przegląd Logistyczny” ukazuje się od marca 2008 roku
Zapobieganie Zamiast lecZenia
¢
TRENDY
przegląd
logistyczny
Korytarze transportowe Unii Europejskiej
kmdr rez. prof. dr hab. inż. Krzysztof Ficoń ................................................
4
Zmiany w przepisach dotyczących żołnierzy zawodowych (cz. II)
płk Piotr Pabisiak-Karwowski ..
....................................................................17
Logistycy wojskowi w procesie profesjonalizacji
ppłk rez. dr Aleksander Szlachta ...
.............................................................23
CZERWIEC 2010
|
NR 2 (010)
Szanowni Czytelnicy!
Drugi numer kwartal-
nika otwiera artykuł
profesora zwyczajne-
go Wydziału Zarzą-
dzania i Dowodzenia
Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni
traktujący o genezie powstania, topologii
układu przestrzennego i głównych proble-
mach formalnoprawnych, ekonomiczno-
-finansowych i organizacyjno-technicznych
projektowania i budowy paneuropejskich
korytarzy transportowych w Unii Europej-
skiej. Autor ocenia w nim stan realizacji
i wskazuje główne problemy limitujące za-
kres i tempo prac inwestycyjnych. Szcze-
gólną uwagę zwraca na wysokie koszty pla-
nowanych i prowadzonych transportowych
inwestycji infrastrukturalnych. W zakończe-
niu przedstawia założenia konceptualne
lansowanych przez Polskę korytarzy lądowo-
-morskich w rejonie Południowego Bałtyku.
Dalej prezentujemy kolejną część materiału
dotyczącego zmian w ustawie o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych, wprowa-
dzanych w związku z nowymi zasadami
funkcjonowania profesjonalnej armii.
W ramach prowadzonego procesu profesjo-
nalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej dokonano istotnych zmian w logis-
tyce wojskowej, którymi dzieli się z czytelni-
kami pracownik naukowy Wyższej Szkoły
Bankowej we Wrocławiu – logistyk, specja-
lizujący się w problematyce kosztów
w logistyce.
Polecam także pozostałe materiały skła-
dające się na numer, które są ciekawe i warte
przestudiowania.
Życzę przyjemnej lektury.
¢
SYSTEMY ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO
Powstanie i rozwój służby uzbrojenia i elektroniki
ppłk Andrzej Gibasiewicz .......................................................................27
Logistyka w operacji strategicznej
płk Tomasz Chołuj ....................................................................................39
¢
ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE
Wspomaganie bezpieczeństwa w transporcie wojsk
kmdr ppor. Tadeusz Kusiakiewicz ..........................................................43
Żywotność statku powietrznego
mjr w st. spocz. dr Kazimierz Janusiak ..................................................49
¢
ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE
Budowa systemu ewakuacji medycznej
ppłk rez. Włodzimierz Kaleta
....................................................................53
Środki mocujące
kpt. Zbigniew Pawlik
..................................................................................57
¢
INNE ARMIE
Zabezpieczenie logistyczne Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej
płk Zbigniew Mirowski ............................................................................62
Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, tel.: CA MON 845 365, 022 6845365,
022 6845685, www.polska-zbrojna.pl, e-mail: sekretariat@redakcjawojskowa.pl,
Treści numeru są dostępne na stronie internetowej www.polska-zbrojna.pl
Od 1 września 2009 r. korespondencję do Gazety Internetowej Redakcji Wojskowej
prosimy kierować na adres: portal@redakcjawojskowa.pl
ppłk rez. dr inż.
Zdzisław Burawski
redaktor prowadzący
2010/02
przegląd
logistyczny
TRENDY
Komunikacyjny rozmach
kmdr rez.
prof. dr hab. inż.
Krzysztof fICoŃ
Akademia Marynarki
Wojennej
Absolwent Wydziału
Cybernetyki WAT.
Całe swoje życie
zawodowe związał
z zastosowaniem
technologii
informatycznych na
potrzeby badań
operacyjnych.
Interesuje się
teoretycznymi
metodami
i modelami
służącymi do
wspomagania
i optymalizacji
procesów
zabezpieczenia
logistycznego
narodowych
i sojuszniczych sił
zbrojnych. Wojskową
służbę zawodową
zakończył na
stanowisku dziekana
Wydziału
Zarządzania
i Dowodzenia
w AMW, gdzie jest
aktualnie
zatrudniony jako
profesor zwyczajny.
Korytarze
transportowe
Unii Europejskiej
W artykule przedstawiono genezę powstania, topologię układu
przestrzennego i główne problemy formalnoprawne,
ekonomiczno-finansowe oraz organizacyjno-techniczne
projektowania i budowy paneuropejskich korytarzy
transportowych w Unii Europejskiej. W zakończeniu przedstawiono
założenia konceptualne promowanych przez Polskę korytarzy
lądowo-morskich w rejonie Bałtyku Południowego.
W
szystkie korytarze paneu-
ropejskie budowane są
w technologii multimo-
dalnych kanałów trans-
portowych eksponujących zalety i wa-
lory użytkowe poszczególnych gałęzi
transportowych. Wyjątkową pozycję na
mapie transportowej Unii Europejskiej
zajmuje Polska, której terytorium jest
miejscem lokalizacji czterech paneuro-
pejskich korytarzy transportowych – I,
II, III i VI.
przegląd
logistyczny
2010/02
Definicja
swobodnego wyboru rodzaju usługi i prze-
woźnika
2
.
Wspólna polityka transportowa jest realizowa-
na w kilku płaszczyznach. Głównym kierunkiem
była liberalizacja warunków transportu między
państwami członkowskimi. Wymagało to wy-
eliminowania wszelkich możliwości dyskrymi-
nowania przewoźników w zależności od kraju
i siedziby, np. zapewniania swobodnej i uczciwej
konkurencji. Z biegiem czasu liberalizacja objęła
również usługi krajowe świadczone przez prze-
woźnika z jednego państwa członkowskiego na
terenie innego państwa członkowskiego. Inne
kierunki wspólnych działań miały na celu zwięk-
szenie bezpieczeństwa we wszystkich gałęziach
transportu, poprawę efektywności i jakości usług
transportowych, określenie wspólnych norm pra-
cy i odpowiednich warunków w sferze socjalnej
dla osób zatrudnionych w transporcie. Bardzo
ważnym elementem tej polityki było stworzenie
transeuropejskiej sieci transportowej oraz po-
prawa jakości połączeń transportowych między
krajami UE, a innymi. Wspólną politykę trans-
portową uważa się za jedno z najważniejszych
narzędzi służących tworzeniu najbardziej dyna-
micznego i konkurencyjnego obszaru świata do
2015 roku.
Postępująca od połowy lat pięćdziesiątych XX
wieku w ramach kolejnych rozszerzeń Unii Euro-
pejskiej (Wspólnot Europejskich) integracja
gospodarcza, społeczna i polityczna państw euro-
pejskich, bazująca na słynnych czterech wolno-
ściach gospodarczych – swobodny przepływ
towarów, usług, kapitału i osób niemal od począt-
ku oparta była na projektach ponadnarodowych,
nowoczesnych korytarzy transportowych, łączą-
cych poszczególne kraje i regiony. Idea budowy
międzynarodowych, zintegrowanych korytarzy
transportowych stanowiła podstawowe narzędzie
rozwoju europejskich systemów transportowych,
Korytarz transportowy jest to ciąg infrastruktury
transportowej o międzynarodowym znaczeniu
,
wzdłuż którego przebiegają różne drogi transpor-
towe o odpowiednich parametrach technicznych
(np. autostrada i linia kolejowa o podwyższonych
parametrach techniczno-eksploatacyjnych), z roz-
mieszczonymi na nich węzłami transportowymi
(np. centra logistyczne).
Transport jest jednym z najważniejszych sek-
torów gospodarki państw członkowskich Unii
Europejskiej, a od jego sprawnego funkcjonowa-
nia zależy w istotnym stopniu efektywność go-
spodarowania, skala możliwych do osiągnięcia
korzyści z istnienia Jednolitego Rynku Euro-
pejskiego
1
, a tym samym światowa konkurencyj-
ność gospodarki całej Wspólnoty. Nakłady inwe-
stycyjne na transport i infrastrukturę transpor-
tową w UE sięgają ok. 1% unijnego PKB. Sza-
cuje się, że w sektorze transportowym UE pra-
cuje 5–6% ludności zawodowo czynnej, dlatego
tak ważna jest wspólna polityka transportowa
realizowana na podstawie traktatu rzymskiego
z 1957 roku powołującego do życia Europejską
Wspólnotę Gospodarczą. Zawiera ona uregulo-
wania w zakresie przyjęcia wspólnych zasad
dotyczących międzynarodowego transportu na
terytorium państwa członkowskiego, międzyna-
rodowego tranzytu towarów, warunków formal-
noprawnych dotyczących wykonywania usług
transportowych przez przewoźników na tery-
torium państwa członkowskiego, w którym nie
mają siedziby czy odnośnie do technologii zwięk-
szających bezpieczeństwo transportu.
rola i znaczenie korytarzy transportowych
w Unii Europejskiej
Formalnie wspólny rynek transportowy zaczął
funkcjonować od 1 stycznia 1993 roku, a więc
wraz z jednolitym rynkiem europejskim. Zosta-
ła wtedy wprowadzona liberalizacja rynku trans-
portowego, która przyniosła pozytywne skutki
dla towarów i pasażerów, ponieważ spadły tary-
fy transportowe oraz wzrosła jakość usług trans-
portowych i pojawiła się większa możliwość
1
Logistyczne aspekty funkcjonowania Wspólnego rynku Unii Euro-
pejskiej zostały przedstawione w pracy: K. Ficoń:
Eurologistyka –
rynek wewnętrzny Unii Europejskiej
. „Wojskowy Przegląd techniczny
i Logistyczny” 2003 nr 2/3.
2
Strategiczne założenia europejskiej polityki transportowej do roku
2010 prezentuje kolejna Biała Księga UE:
White Paper European trans-
port policy for 2010: time to decide
. com (2001) 370, Bruksela
12 września 2001 r.
2010/02
przegląd
logistyczny
[ Pobierz całość w formacie PDF ]