Przegląd Logistyczny 2010-3, Przegląd Logistyczny

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
¢
TRENDY
przegląd
logistyczny
Globalny system automatycznej identyfikacji GS1
kmdr rez. prof. dr hab. Krzysztof Ficoń .......................................................
4
Zmiany w przepisach dotyczących żołnierzy zawodowych (cz. III)
płk Piotr Pabisiak-Karwowski ..
....................................................................18
WRZESIEŃ 2010
|
NR 3 (011)
Szanowni Czytelnicy!
¢
SYSTEMY ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO
Numer otwiera artykuł
prof. AMW traktujący
o założeniach kon-
ceptualnych budowy
i zasad użytkowania
globalnego systemu
automatycznej iden-
tyfikacji towarów, usług i lokalizacji GS1 –
Global Standard One. Autor stara się utwier-
dzić czytelnika, że system GS1 stanowi
wielkie wyzwanie i jednocześnie szansę dla
logistyki wojskowej.
W dalszej części prezentujemy wypowiedź
dyrektora Departamentu Prawnego MON
dotyczącą zmian w ustawie o służbie wojsko-
wej żołnierzy zawodowych, wprowadzanych
w związku z nowymi zasadami funkcjonowa-
nia profesjonalnej armii.
Oficerowie z Inspektoratu Wsparcia SZ RP
i AON po raz kolejny przybliżają problemy
outsourcingu usług transportowych w SZ RP.
W artykule szczególnie podkreślają fakt, iż
Siły Zbrojne zaczęły zastanawiać się nad
obniżeniem kosztów działalności logistycz-
nej przez współpracę z zewnętrznymi opera-
torami logistycznymi.
Oficer KG ŻW, przytoczonymi przykładami
projektowanych rozwiązań systemowych
w wyodrębnionych obszarach działalności
logistycznej ŻW, uzmysławia czytelnikowi
skalę wyzwań i problemów oczekujących na
ich rozwiązanie systemowe. Ma nadzieję, iż
przyjęte kierunki zmian będą weryfikowane
przez żołnierzy zawodowych i pracowników
wojska jednostek ŻW podczas wykonywania,
jakże ważnych i odpowiedzialnych codzien-
nych obowiązków.
Polecam także pozostałe, także ciekawe
materiały składające się na numer, które są
warte przestudiowania.
Outsourcing usług transportowych w SZRP
płk Zbigniew Ciekot, pplk dr Tomasz Jałowiec .......................................21
Dokumentacja interaktywna w obsłudze statków powietrznych
płk Adam Bagiński, ppłk Krzysztof Szczepaniak ....................................26
Logistyka Żandarmerii Wojskowej
płk rez. Mariusz Drzewiecki .....................................................................30
¢
ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE
Zastosowania krytyczne halonów w Siłach Zbrojnych RP
ppłk Grzegorz Bodnar ..............................................................................35
Ewakuacja sprzętu technicznego
płk Zbigniew Ciekot, kmdr por. Jacek Penkalla ......................................38
Baza magazynowa prodiktów paliwowych
mjr Mariusz Musiał, por. Paweł Kubiak ...................................................49
¢
ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE
Profesjonalista czy obsługiwacz?
mjr w st. spocz. dr Kazimierz Janusiak
.....................................................52
Środki dydaktyczne w szkoleniu technicznym
st. chor. Dariusz Woźniak
..........................................................................56
¢
INNE ARMIE
Zabezpieczenie logistyczne wojsk lądowych Niemiec
ppłk dr Sławomir Byłeń ...........................................................................60
Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, tel.: CA MON 845 365, 022 6845365,
022 6845685, www.polska-zbrojna.pl, e-mail: sekretariat@redakcjawojskowa.pl,
Treści numeru są dostępne na stronie internetowej www.polska-zbrojna.pl
Od 1 września 2009 r. korespondencję do Gazety Internetowej Redakcji Wojskowej
prosimy kierować na adres: portal@redakcjawojskowa.pl
ppłk rez. dr inż.
Zdzisław Burawski
redaktor prowadzący
2010/03
przegląd
logistyczny
TRENDY
Usprawnianie łańcucha dostaw
kmdr rez.
prof. dr hab. inż.
Krzysztof fICoŃ
Akademia Marynarki
Wojennej
Absolwent Wydziału
Cybernetyki WAT.
Całe swoje życie
zawodowe związał
z zastosowaniem
technologii
informatycznych na
potrzeby badań
operacyjnych.
Interesuje się
teoretycznymi
metodami
i modelami
służącymi do
wspomagania
i optymalizacji
procesów
zabezpieczenia
logistycznego
narodowych
i sojuszniczych sił
zbrojnych. Wojskową
służbę zawodową
zakończył na
stanowisku dziekana
Wydziału
Zarządzania
i Dowodzenia
w AMW, gdzie jest
aktualnie
zatrudniony jako
Globalny system
automatycznej
identyikacji GS1
System GS1 (Global Standard One) stanowi jednocześnie wielkie
wyzwanie i szansę dla logistyki wojskowej, zwłaszcza dla logistyki
wielonarodowych sił zbrojnych NATO.
profesor zwyczajny.
U
niwersalny, ogólnoświatowy
system automatycznej iden-
tyfikacji GS1 (Global Stan-
dard One) jest zbiorem mię-
dzynarodowych standardów z zakresu
know-how ułatwiających efektywne
zarządzanie globalnymi łańcuchami do-
staw na wszystkich etapach ich realiza-
cji, dotyczących praktycznie wszystkich
branży współczesnej działalności gospo-
darczej. Podstawą funkcjonowania
systemu GS1 jest unikalna, jednoznaczna
identyfikacja produktów, towarów, prze-
syłek transportowych, zasobów i usług
oraz lokalizacja różnych obiektów.
Pierwsze, 12-cyfrowe kody kreskowe,
zaczęto skanować w 1974 roku. Ponie-
waż system UCC się sprawdził, w 1977
roku utworzono European Article Num-
bering Association (EAN International).
Celem było opracowanie systemu,
który mógłby być stosowany poza
Ameryką Północną. Wprowadzony sys-
tem EAN został pomyślany jako odmia-
na systemu UCC. Zasadniczo wyko-
rzystuje on numery 13-cyfrowe.
przegląd
logistyczny
2010/03
W latach 90. globalizacja handlu i wzrost
międzynarodowej działalności wielu firm stwo-
rzyły potrzebę zacieśnienia współpracy między
europejskim systemem EAN International
a UCC (Uniform Code Council) – organizacją
zarządzającą systemem UCC w USA i Kana-
dzie. W 1998 roku organizacje te podjęły de-
cyzję o scaleniu systemów UCC i EAN w je-
den globalny – GS1. W lutym 2005 odbyło się
globalne forum GS1, podczas którego oficjal-
nie dokonano zmiany nazwy z EAN Internatio-
nal na GS1. Nazwę zmieniły także wszystkie
organizacje krajowe (GS1 oraz nazwa kraju).
GS1 skupia ponad 100 organizacji krajowych,
ponad 140 narodowości oraz ponad milion użyt-
kowników.
jako nośniki danych stosuje się kody kreskowe,
ale możliwe jest również wykorzystanie w przy-
szłości innych technologii, takich jak oznaczanie
radiowymi tagami za pomocą odpowiednich
częstotliwości radiowych.
Głównym celem funkcjonowania ogólnoświa-
towego zintegrowanego standardu GS1 jest wspo-
maganie i usprawnienie procesu zarządzania
logistycznymi łańcuchami dostaw na wszystkich
etapach organizacyjno-funkcjonalnych. W efek-
cie końcowym system GS1 i jego informatyczne
oprzyrządowanie (kody kreskowe, czytniki, ska-
nery, serwery, sieci komputerowe) są podstawą
tworzenia nowoczesnej logistyki znanej jako
logistyka szybkiego reagowania (Quick Respon-
se) na bardzo dynamiczne potrzeby klientów
i równie groźne wyzwania konkurencji
1
. Jedno-
cześnie system GS1 jest odpowiedzialny za cer-
tyfikowanie wszystkich produktów, ich implemen-
tację do sfery gospodarczej i społecznej, a także
za prowadzenie niezbęd-
nych szkoleń i świadczeń
serwisowych oraz ciągły
rozwój standardów GS1
zgodnie z postępem nauko-
wo-technicznym.
W strukturze organiza-
cyjno-funkcjonalnej syste-
mu GS1 można wyróżnić
następujące poziomy funk-
założenia budowy
i użytkowania systemu Gs1
System GS1 umożliwia wykorzystywanie stan-
dardowych numerów –
dekodowanych na pod-
stawie kodów kresko-
wych (paskowych) typu
UCC (Uniform Code
Council) i EAN (Euro-
pean Article Numbe-
ring) oraz coraz częściej
kodów radiowych RFID
(Radio Frequency IDen-
tification) służących do identyfikacji dóbr, usług,
zasobów i lokalizacji różnych obiektów, głównie
biznesowych na całym świecie. Numery te mogą
być przedstawione w postaci graficznych symbo-
li kodów kreskowych, co umożliwia ich elektro-
niczny odczyt wszędzie tam, gdzie istnieje taka
potrzeba w procesach gospodarczych. Dzięki stan-
daryzacji system ten pozwala przezwyciężyć ogra-
niczenia stosujących go przedsiębiorstw, organi-
zacji lub branżowych systemów kodowania oraz
znacznie podnieść efektywność handlu i popra-
wić możliwość reakcji na dynamiczne potrzeby
klientów. Oprócz zapewniania unikalnych nume-
rów identyfikacyjnych system GS1 pozwala rów-
nież na oznaczanie informacji dodatkowych, ta-
kich jak: daty przydatności, numery seryjne oraz
numery serii produkcyjnej, które można przed-
stawić w postaci kodów kreskowych. Obecnie
System GS1 (Global Standard One)
wywodzi się z USA i został
opracowany przez organizację
Uniform Code Council (UCC),
powstałą w 1973 roku.
cjonalności (rys.1):
− założone cele i zadania oraz oczekiwane ko-
rzyści,
− stosowane rozwiązania i aplikacje użytkowe,
szkoleniowe,
− zintegrowany poziom globalnego systemu
standardów,
− aplikacje techniczno-technologiczne obsłu-
gujące użytkowników GS1,
− wykorzystywane symboliki i kody kreskowe
oraz procedury telekomunikacyjne.
Uniwersalność i pełna standaryzacja systemu
GS1 oznacza, że użytkownicy sami mogą projek-
1
Założenia teoretyczne i doświadczenia praktyczne logistyki szyb-
kiego reagowania zdobyte podczas zabezpieczania operacji „wolność
dla iraku”, rozpoczętej przez siły sprzymierzone w 2003 roku zostały
przedstawione w pracy: K. Ficoń:
Logistyka w Zatoce Perskiej
.
„Przegląd Logistyczny” 2009 nr 3.
2010/03
przegląd
logistyczny
[ Pobierz całość w formacie PDF ]