Przegląd Logistyczny 2011-2, Przegląd Logistyczny

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
przegląd
ISSN 1898-8202
str. 31
MILITARYZACJA
WSPÓŁPRACA TRANSATLANTYCKA W DZIEDZINIE PRZEMYSŁU
OBRONNEGO
str. 4
|
ZWALCZANIE SKUTKÓW POWODZI
str. 63
logistyczny
KWARTALNIK
|
CZERWIEC 2011
|
NR 2 (014)
przegląd
przegląd
TRENDY
str.
|
4
SYSTEMY ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO
Problemy szkolenia
pododdziałów
logistycznych
str.
|
25
Współpraca transatlantycka
w dziedzinie przemysłu
obronnego
ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE
str.
|
53
str. |29
DOŚWIADCZENIA
str.
|
59
Działalność
racjonalizatorska
w IWsp SZ RP
Systemy informacyjne
w pojazdach ciężarowych
DOŚWIADCZENIA
str.
|
63
Zwalczanie skutków
powodzi
Dyrektor:
Marek Sarjusz-Wolski
tel.: CA MON 845 365, 845-685, faks: 845 503
sekretariat@zbrojni.pl
Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa
Redaktor prowadzący:
ppłk rez. dr inż. Zdzisław Burawski
tel.: CA MON 845-186;
e-mail: przeglad-sz@zbrojni.pl
Redaktor merytoryczny:
mjr Grzegorz Predel
Opracowanie stylistyczne:
Teresa Wieszczeczyńska
tel.: CA MON 845-502
Kolportaż i reklamacje:
TOPLOGISTIC
tel.: 22 3896587
faks: 22 301 8661
email: biuro@toplogistic.pl
www.toplogistic.pl
Zdjęcie na okładce:
Krzysztof Wilewski
Druk:
Interak Drukarnia sp. z o.o., Czarnków
„Przegląd Logistyczny” ukazuje się od marca 2008 roku
Od 1 stycznia 2011 r. korespondencję do Gazety Internetowej Wojskowego Instytutu Wydawniczego prosimy kierować na adres: portal@zbrojni.pl
ZAPOBIEGANIE ZAMIAST LECZENIA

TRENDY
przegląd
logistyczny
Współpraca transatlantycka w dziedzinie przemysłu obronnego
ppłk dr inż. Tomasz Nalepa, kmdr por. rez. mgr Bogdan Wójtowicz,
ppłk dr inż. Cezary Sochala .......................................................................
4
CZERWIEC 2011
|
NR 2 (014)
Szanowni czytelnicy!
Funkcjonowanie rynku uzbrojenia w Polsce
płk Tadeusz Wnuk ..................................................................................
15
Artykuł, z którym
powinien zapoznać
się każdy odpowie-
dzialny za organizo-
wanie przetargów
w SZ to opracowanie
płk. Tadeusza Wnuka
dotyczące funkcjonowania rynku uzbroje-
nia w Polsce po transpozycji do prawa krajo-
wego dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z 13 lipca 2009 roku.
Ustawa „Prawo zamówień publicz-
nych” musi być znowelizowana w pierw-
szym półroczu tego roku. W tym terminie
należy także uchwalić nową odrębną usta-
wę. Jej przepisy wejdą w życie nie później niż
21 sierpnia tego roku. Wskazane jest zatem,
by czytelnik w miarę wcześnie mógł zapo-
znać się ze zmianami.
W dalszej części kwartalnika zamieszczamy
artykuł poświęcony kierunkom doskonale-
nia inwentaryzacji w wojskowej jednostce
budżetowej. Jego autor omawia przedsię-
wzięcia, których realizacja pozwoli na unik-
nięcie błędów w trakcie inwentaryzacji.
Kmdr ppor. Tadeusz Kusiakiewicz przybliża
problemy zastosowania systemów informa-
cyjnych w pojazdach ciężarowych. Wojskowy
transport samochodowy jako podstawowy
system transportu wojskowego wymaga cią-
głego poszukiwania nowych rozwiązań tech-
nicznych. Zaostrzanie norm emisji, wymagań
niezawodnościowych oraz w zakresie bezpie-
czeństwa powoduje, że w pojazdach samo-
chodowych pojawiają się coraz doskonalsze
podzespoły, zazwyczaj sterowane i kontrolo-
wane elektronicznie. Autor omawia tzw. inte-
ligentne systemy informacyjne, stosowane
w pojazdach ciężarowych.
Polecam także pozostałe artykuły i życzę
przyjemnej lektury.

SYSTEMY ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO
Problemy szkolenia pododdziałów logistycznych
kpt. Przemysław Kęsicki ........................................................................
25
Militaryzacja
st. chor. Radosław Sitek .........................................................................
31

ZABEZPIECZENIE MATERIAŁOWE
Inwentaryzacja w wojskowej jednostce budżetowej
płk rez. dr Mieczysław Pawlisiak ............................................................
44

ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE
Systemy informacyjne w pojazdach ciężarowych
kmdr ppor. Tadeusz Kusiakiewicz
........................................................... 53

DOŚWIADCZENIA
Działalność racjonalizatorska w IWsp SZ RP
ppłk Waldemar Czaplicki .......................................................................
59
Zwalczanie skutków powodzi
ppor. Tomasz Drobek .............................................................................
63
Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, tel.: CA MON 845 365, +4822 6845365,
+4822 6845685, www.polska-zbrojna.pl, e-mail: sekretariat@zbrojni.pl
ppłk rez. dr inż.
Zdzisław Burawski
redaktor prowadzący
Treści numeru są dostępne na stronie internetowej www.polska-zbrojna.pl
2011/02
przegląd
logistyczny
3
TRENDY
Procesy integracji
ppłk dr inż.
Tomasz
Nalepa
akademia obrony
Narodowej
kmdr por. rez. mgr
BogdaN WójToWicz
ministerstwo
gospodarki,
departament spraw
obronnych
Współpraca
transatlantycka
w dziedzinie
przemysłu obronnego
ppłk dr inż.
cezary
sochala
ministerstwo obrony
Narodowej,
departament strategii
i planowania
obronnego
Procesy integracji gospodarczej oraz globalizacji istotnie
wpłynęły na rozwój przemysłowy państw europejskich
oraz Stanów Zjednoczonych. Współczesne uwarunkowania
transatlantyckiej współpracy w dziedzinie przemysłu
obronnego mają więc duże znaczenie.
W
śród tych zasobów szcze-
gólną rolę odgrywają
podmioty składające się
na przemysł obronny po-
szczególnych państw. Muszą one, z jed-
nej strony, funkcjonować w realiach go-
spodarki wolnorynkowej, z drugiej zaś,
przy ograniczonych możliwościach zby-
tu swoich wyrobów (w sytuacji nieza-
kłóconego funkcjonowania państwa),
dysponować najnowocześniejszą tech-
nologią. Ponadto muszą być zdolne do
zapewnienia dostaw oraz spełnienia spe-
cyficznych wymagań specjalnych od-
biorców.
Także państwa uwzględniają w swojej
działalności specyficzne uwarunkowania
przemysłu obronnego jako potencjału po-
przegląd
logistyczny
2011/02
zwalającego na zagwarantowanie precyzyjnie okre-
ślonego nadmiaru mocy produkcyjnych i usługo-
wych, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa
w sytuacji kryzysu, w tym wojny.
początki współczesnego przemysłu
obronnego w europie zachodniej
Niemal wszystkie kraje świata, z wyjątkiem Ko-
staryki i Islandii, utrzymują siły zbrojne. Zwią-
zek między potencjałem gospodarczo-obronnym
kraju a potencjałem bojowym sił zbrojnych nale-
ży postrzegać jako zróżnicowany w zależności od
kraju. Także systemy uzbrojenia są kupowane za-
równo u dostawców krajowych, jak i za granicą.
Niezależnie jednak od miejsca produkcji (zaku-
pu) ich eksploatacja wymaga zaangażowania
określonych zasobów – zasilania: w paliwa, amu-
nicję, części zamienne, żywność oraz obsługiwa-
nia przez wykwalifikowane zespoły ludzkie
1
.
W okresie powojennym ważny etap w relacjach
między potencjałem gospodarczo-obronnym kra-
ju a potencjałem bojowym sił zbrojnych stanowił
Plan Odbudowy Europy (European Recovery
Plan), powszechnie znany jako plan Marshalla.
Dynamiczny rozwój Stanów Zjednoczonych
wymagał handlu oraz inwestycji zagranicznych.
Zależały one od sytuacji partnerów oraz stopnia
ich zintegrowania z gospodarką światową. Zain-
teresowanie udziałem w planie Marshalla wyrazi-
ła większość państw europejskich
2
. Programem
zarządzała Administracja Współpracy Gospodar-
czej (Economic Cooperation Administration), któ-
rej przedsiębiorstwa funkcjonowały w krajach
uczestniczących w programie. Państwa beneficjen-
ci otrzymały pomoc w postaci towarów niezbęd-
nych do odbudowy swoich gospodarek. Środki ze
sprzedaży pozyskanych dóbr były przeznaczane
na niezbędne inwestycje. Oprócz planu Marshal-
la funkcjonowały inne, związane z nim programy
pomocy, m.in. Program Wsparcia Technicznego
(Technical Assisstance Program) oraz Program
Wsparcia Wzajemnej Obrony (Mutual Defence
Assistance Program). Ostatecznie przekształcono
je w Program Wzajemnego Bezpieczeństwa (Mu-
tual Security Program). W latach 1948-1951 USA
dostarczyły krajom Europy Zachodniej towary
o wartości ponad 13 mld dolarów
3
(obecnie sta-
nowiłoby to równowartość blisko 100 mld dola-
Odbudowa Europy
Plan Marshalla
– amerykański program pomocy
gospodarczej dla państw europejskich, realizowany
w latach 1948–1951. Został zapowiedziany przez
sekretarza stanu George’a Marshalla w przemówie-
niu na Uniwersytecie Harvarda w czerwcu 1947 ro-
ku. Plan przygotowywano ponad rok. Podstawowe
zasady planu zawarto w ustawie Foreign Assistance
Act, uchwalonej przez Kongres 3 kwietnia 1948 ro-
ku. Plan oparto na założeniu, że odbudowa gospo-
darcza państw europejskich leży w długotermino-
wym interesie Stanów Zjednoczonych.
rów). Za amerykańskie kredyty państwa Europy
Zachodniej zakupiły: paliwa za 1,6 mld dolarów,
żywność, pasze i nawozy – za około 3,2 mld
dolarów, surowce i materiały – za około 3,4 mld
dolarów, maszyny i urządzenia przemysłowe – za
około 1,8 mld dolarów
4
.
Program pozwolił na odbudowę oraz dynamicz-
ny rozwój gospodarczy państw Europy Zachod-
niej beneficjentów. Konsekwencją tego były jed-
nak opóźnienia
krajów postkomunistycznych
– różnice w wielkości PKB, poziomie życia lud-
ności oraz izolacja
.
Z planem Marshalla wiąże się
procesy, które doprowadziły do powstania Euro-
pejskiej Wspólnoty Gospodarczej, późniejszej
Unii Europejskiej
5
.
1
M. Sułek:
Programowanie gospodarczo-obronne.
Bellona, Warsza-
wa 2008, s. 49, 50.
2
Zainteresowanie przystąpieniem do programu wykazały także nie-
które kraje bloku komunistycznego, w tym Polska. W wyniku różno-
rodnych działań ZSRR żadne państwo tego bloku nie zostało benefi-
cjentem programu. Ostatecznie uczestniczyły w nim: Austria, Belgia,
Luksemburg, Dania, Francja, RFN (w tym Berlin Zachodni), Grecja,
Islandia, Irlandia, Włochy (w tym Triest), Holandia, Norwegia, Portu-
galia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania.
3
Rozbieżne są oceny nakładów finansowych ze względu na brak
jednoznacznych danych, które elementy amerykańskiej pomocy
w tym okresie stanowiły część planu Marshalla.
4
T. Kaczmarek:
Plan Marshalla i jego znaczenie dla powojennej Eu-
ropy. Wizja globalnego świata
. W:
Rocznik Polsko-niemiecki 2003
.
Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2004, s. 191–206
5
Tamże.
2011/02
przegląd
logistyczny
[ Pobierz całość w formacie PDF ]