Przegląd Morski 2010-05, Przegląd Morski

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
przegląd
ISSN 1897-8436
KODEKS ISPS
– WDRAŻANIE PROCEDUR
str. 46
OKREŚLENIE RAISON D’ÊTRE MARYNARKI WOJENNEJ PODSTAWĄ
JEJ ROZWOJU
str. 4
|
ARKTYKA W POLITYCE DANII
str. 10
morski
MIESIĘCZNIK
|
MAJ 2010
|
NR 5 (035)
przegląd
przegląd
Mrynr racwk jk Mrynr Wjnj
ł szre płzuci wo ragznj •�irc
c� dwó�cy, �t�ry o szeł t- szy€k
�ład Red‚ Wjk
Zespół
redakcyjny
Dyrektor Redakcji Wojskowej
redaktor naczelny: Marek Sarjusz-Wolski
tel.: CA MON 845-365, 845-685; faks: 845-503
sekretariat@redakcjawojskowa.pl
Aleje Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa
Redaktor prowadzący:
kmdr ppor. dr Mariusz Konarski
tel.: CA MON 266-207; 262-413,
e-mail: bandera@mw.mil.pl
Redaktor merytoryczny:
płk rez. dr Jan Brzozowski,
mjr Grzegorz Predel
tel.: CA MON 845-186
Opracowanie stylistyczne:
Teresa Wieszczeczyńska
tel.: CA MON 572-560
Katarzyna Kocoń, Urszula Zdunek
tel.: CA MON 845-502
Skład i łamanie:
Daniela Bartkiewicz
Informacje o kolportażu:
Elżbieta Toczek
tel.: CA MON 840-400, +4822 684 04 00
Zdjęcie na okładce: Radosław Pioch
Druk: Drukarnia Wydawnictw Specjalnych
Sztabu Generalnego WP
Zam. 352/2010
„Przegląd Morski” ukazuje się od grudnia 1928 roku.
¢
POLITYKA I GOSPODARKA MORSKA
przegląd
morski
Określenie
raison d’être
Marynarki Wojennej podstawą jej rozwoju
inż. Przemysław Krajewski
........................................................................4
MAJ 2010
|
NR 5 (035)
Arktyka w polityce Danii
kmdr por. rez. dr hab. Krzysztof Kubiak ...............................................
10
Szanowni Czytelnicy!
Numer otwiera arty-
kuł inż. Przemysława
Krajewskiego, wpi-
sujący się w nurt dys-
kusji o przyszłości
naszego morskiego
rodzaju sił zbrojnych.
Autor rozpatruje bowiem „raison d’être” –
cel istnienia Marynarki Wojennej RP w obec-
nych realiach polityczno-ekonomicznych
naszego kraju. Zaleca potrzebę stworzenia
silnej i nośnej wizji MW, dostosowanej do
aktualnych możliwości oraz wyrazistego
propagowania wśród społeczeństwa inte-
resów morskich państwa.
Kolejne opracowanie kmdr. por. rez. dr.
hab. Krzysztofa Kubiaka poświęcone jest
duńskiej arktycznej prowincji – Grenlandii,
będącej terytorium autonomicznym.
Sprawowanie suwerennej władzy nad tą
wyspą umożliwia Danii wysuwanie ro-
szczeń do Morza Arktycznego. Autor oma-
wia warunki społeczne, gospodarcze i mili-
tarne Grenlandii oraz dążenia duńskiej
korony do uzyskania prawa do eksploatacji
szelfu kontynentalnego ciągnącego się
od jej wybrzeży ku biegunowi północnemu.
Z irańską doktryną morskiej wojny asyme-
trycznej, rozwojem floty wojennej tego
kraju oraz uwarunkowaniami regionalnymi
wpływającymi na kształt sił morskich
zapoznaje nas mgr Przemysław Furgacz.
W swoich rozważaniach podejmuje próbę
określenia scenariusza działań sił mor-
skich w walce ze znacznie silniejszym prze-
ciwnikiem.
Państwa uwadze polecam także pozostałe,
równie interesujące artykuły podejmujące
tematykę morską. Życzę przyjemnej lektury
i zapraszam do dzielenia się swoimi uwaga-
mi na łamach naszego czasopisma.
Sigonella i Guam dla Global Hawków
płk dypl. rez. nawig. inż. Józef Maciej Brzezina ....................................
19
Irańska doktryna morskiej wojny asymetrycznej
mgr Przemysław Furgacz ......................................................................
25
¢
TECHNIKA I UZBROJENIE
Śródziemnomorski duet
mgr inż. Andrzej Nitka ..........................................................................
34
Radar i jego wykorzystanie
Przemysław Miller ................................................................................
39
¢
PRAWO MORSKIE
Kodeks ISPS – wdrażanie procedur
mgr inż. Alicja Mrozowska ....................................................................
46
¢
SIŁY MORSKIE INNYCH PAŃSTW
Z życia flot
kmdr por. Maciej Nałęcz
......................................................................... 52
¢
HISTORIA MORSKA
Absolwenci pierwszego rocznika Wydziału Pokładowego WSMW
kmdr por. w st. spocz. dr n. praw. Zdzisław Kozłowski
......................... 58
Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, tel.: CA MON 845 365, +4822 6845365,
+4822 6845685, www.polska-zbrojna.pl, e-mail: sekretariat@redakcjawojskowa.pl
kmdr ppor. dr
Mariusz Konarski
redaktor prowadzący
Treści numeru są dostępne na stronie internetowej www.polska-zbrojna.pl
2010/05
przegląd
morski
polityka i gospodarka morska
Nie słowa, ale czyny
inż.
Przemysław
KrajewsKi
Dyrektor Handlowy
w firmie Euroglas
Polska. Od ponad
dwudziestu lat jest
członkiem United
States Naval
Institute
w Annapolis.
Określenie
raison
d’être
Marynarki
Wojennej podstawą
jej rozwoju
Istnienie oraz pomyślny rozwój Marynarki Wojennej jest
uwarunkowany realiami polityczno-ekonomicznymi Polski oraz
społeczną świadomością interesów państwa związanych z morzem.
N
ie sposób opracowywać pla-
ny rozwojowe, finansowe czy
rozpatrywać struktury sił
w oderwaniu od realiów poli-
tycznych kraju. Rozwój Marynarki
Wojennej jest możliwy nawet w sytuacji
kryzysu, jednak pod warunkiem, że
w sposób jasny i nieantagonizujący decy-
dentów zostaną określone
raison d’être
floty oraz zasady jej finansowania.
Dla przeciętnego Polaka, mieszkańca
kraju borykającego się z deficytem bu-
dżetowym czy nieefektywnością syste-
mu emerytalnego i służby zdrowia, in-
teresy morskie oraz problemy Marynar-
ki Wojennej niekoniecznie muszą być
przegląd
morski
2010/05
do specjalnego terminalu przeładunkowego
w Polsce, to należy uwzględnić, że takie statki i ter-
minal jako strategiczny zasób państwa natychmiast
staną się celem działań symetrycznych bądź niesy-
metrycznych potencjalnego przeciwnika.
zrozumiałe. Aby taki stan rzeczy zmienić, zapew-
nić marynarce społeczne poparcie oraz medial-
ność, należy zdefiniować jej
raison d’être
– pod-
stawy istnienia.
Poszukując
raison d’être
Poszukując racji bytu polskiej floty, racjonalne
byłoby skorzystać z przemyśleń innych osób oraz
doświadczeń historycznych.
W dzisiejszym świe-
cie najbardziej naglące zagrożenia morskie po-
chodzą nie od okrętów nawodnych, podwodnych
czy samolotów, ale od min… i piratów
1
. Autor
tych słów wcale nie postuluje ograniczenia roli
floty do pełnienia funkcji policyjnych, ale na pod-
stawie analizy konfliktów morskich wskazuje, że
po długim okresie względnego spokoju (ostatnią
prawdziwą bitwę morską stoczono w 1944 roku)
istnieje prawdopodobieństwo zaistnienia znaczą-
cego konfliktu morskiego, i to z udziałem niespo-
dziewanych stron (tak jak w przypadku konflik-
tu Wielka Brytania–Argentyna w 1982 roku)
2
.
Za istotne należy także uznać opinie dowódców
marynarek wojennych państw bałtyckich
3
. W wy-
powiedziach podkreślają oni znaczenie współpra-
cy międzynarodowej, działań na wodach przy-
brzeżnych, ochrony linii komunikacyjnych i prze-
wozów ładunków niebezpiecznych. W tym kon-
tekście ważny może być scenariusz dywersyfika-
cji dostaw gazu i ropy w celu uniezależnienia się
od dostaw z Federacji Rosyjskiej.
Interesująca wydaje się wypowiedź szefa Szta-
bu Królewskiej Marynarki Wojennej Szwecji.
Zwrócił on uwagę, że w przypadku przerwania im-
portu 15% produkcji przemysłowej Szwecji stanę-
łoby, a 50% zatrzymałoby się w ciągu dwóch
tygodni! Zapewne interesujące byłoby porównanie
z Polską – z niektórych danych wynika, że 30%
polskiego obrotu handlowego z zagranicą (głów-
nie z Europą) odbywa się z udziałem polskich por-
tów, z tego 55% obejmuje eksport, a 27% – import.
Ponad 50% obrotu stanowi obrót z państwami bał-
tyckimi
4
. Dla polskiej gospodarki eksport ma du-
że znaczenie, dlatego nie można zapominać o je-
go „morskim” elemencie. Rosja rocznie eksportu-
je z Zatoki Fińskiej przez Bałtyk 100 mln t ropy,
a planowanym rurociągiem Nord Stream rocznie
ma płynąć do Niemiec 55 mld m
3
(sic!) gazu. Trze-
ba także wspomnieć o 165 tys. min pozostałych po
ostatnich wojnach, stanowiących realne zagroże-
nie szlaków żeglugowych oraz samych portów.
Jeśli za realne uznać prognozy zwiększenia ob-
rotów w obszarze Bałtyku, to kombinacja ekspor-
tu drogą morską i zwiększenia obrotów skłaniają
do refleksji nad bezpieczeństwem polskich portów
oraz podejść do nich. Ponad 90% obrotów polskich
portów jest wytwarzane w pięciu portach skupio-
nych wokół Szczecina i Świnoujścia oraz Gdyni
i Gdańska. Z ostatnich oświadczeń wynika, że do-
1
G. Tillman:
Fear and Loathing In the Post-Naval Era
. USNI Pro-
ceedings, czerwiec 2009.
2
Tamże.
3
The Commanders Respond
. USNI Proceedings, marzec 2009.
4
A. Galor, H. Salmonowicz:
Bałtyckie otoczenie polskich portów
morskich
2010/05
przegląd
morski
Newralgiczny obiekt
J
eśli istnieje plan dostaw gazu płynnego statkami
[ Pobierz całość w formacie PDF ]