Przegląd Morski 2010-10, Przegląd Morski

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
przegląd
ISSN 1897-8436
POJEDYNEK
str. 33
TECHNOLOGII
DLA MORSKIEJ STRAŻY GRANICZNEJ
str. 11
|
WYZWANIA DLA SIŁ
MORSKICH IZRAELA
str. 22
|
BROŃ ENERGETYCZNA
str. 38
morski
MIESIĘCZNIK
|
PAŹDZIERNIK 2010
|
NR 10 (040)
przegląd
przegląd
PODWODNYCH
polityka i gospodarka morska
str.
|
4
polityka i gospodarka morska
Europejski wkład
w zwalczanie piractwa
u wybrzeży Somalii
Dla morskiej
Straży Granicznej
str.
|
11
polityka i gospodarka
morska
polityka i gospodarka morska
str.
|
22
Broń
energetyczna
(cz. I)
Wyzwania dla sił morskich
Izraela
technika i uzbrojenie
str.
|
29
str.
|
38
Śmigłowce bezzałogowe
dla marines
Zespół
redakcyjny
Dyrektor Redakcji Wojskowej
redaktor naczelny: Marek Sarjusz-Wolski
tel.: CA MON 845-365, 845-685; faks: 845-503
sekretariat@redakcjawojskowa.pl
Aleje Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa
Redaktor prowadzący:
kmdr por. dr Mariusz Konarski
tel.: CA MON 266-207; 262-413,
e-mail: bandera@mw.mil.pl
Redaktor merytoryczny:
płk rez. dr Jan Brzozowski,
mjr Grzegorz Predel
tel.: CA MON 845-186
Opracowanie stylistyczne:
Teresa Wieszczeczyńska
tel.: CA MON 572-560
Katarzyna Kocoń, Urszula Zdunek
tel.: CA MON 845-502
Skład i łamanie:
Daniela Bartkiewicz
Informacje o kolportażu:
Elżbieta Toczek
tel.: CA MON 840-400, +4822 684 04 00
Zdjęcie na okładce: Marian Kluczyński
Druk: Drukarnia Wydawnictw Specjalnych
Sztabu Generalnego WP
Zam. 1326/2010
„Przegląd Morski” ukazuje się od grudnia 1928 roku.
technika i uzbrojenie
polityka i gospodarka morska
¢
POLITYKA I GOSPODARKA MORSKA
przegląd
morski
Europejski wkład w zwalczanie piractwa u wybrzeży Somalii
kpt. Piotr Pacek
......................................................................................... 4
PAŹDZIERNIK 2010
|
NR 10 (040)
Dla morskiej Straży Granicznej
kmdr por. SG dr Grzegorz Goryński ......................................................
11
Szanowni Czytelnicy!
Wzrost roli przemysłu atrybutem doskonalenia infrastruktury
obronnej NATO
ppłk dr Tomasz Nalepa, ppłk dr Cezary Sochala,
kmdr por. rez. Bogdan Wójtowicz .........................................................
14
Numer otwiera arty-
kuł kpt. Piotra Packa
poświęcony europej-
skiemu wkładowi
w walkę z plagą pirac-
twa w rejonie wybrze-
ża somalijskiego
i Zatoki Adeńskiej. Unia Europejska
w ramach walki z tym procederem rozpo-
częła morską operację pod kryptonimem
„Atalanta”. Kolejne opracowanie dotyczy
wzrostu roli przemysłu w ramach doskonale-
nia infrastruktury obronnej NATO. W artykule
omówiono możliwości w zakresie usprawnie-
nia infrastruktury sieci teleinformatycznych,
jak również zadania inwestycyjne realizowa-
ne w kraju w ramach programu NSIP.
Kolejny artykuł jest poświęcony siłom mor-
skim Izraela oraz odbudowie ich prestiżu
w pierwszych latach XXI wieku. Najważniej-
szym zadaniem stawianym obecnie przed
izraelską flotą jest zwalczanie przemytu
broni i uzbrojenia dla bojowników Hamasu
oraz Hezbollahu.
O nowej broni XXI wieku – broni energetycz-
nej, pisze kmdr por. Maksymilian Dura.
W swym tekście skupia się na dwóch głów-
nych rodzajach uzbrojenia – armatach elek-
tromagnetycznych oraz energetycznych –
nad którymi prace w Stanach Zjednoczo-
nych są bardzo zaawansowane.
Mało znane fakty z dziejów naszego mor-
skiego oręża prezentuje chor. mar. Tomasz
Neubauer w artykule o kutrach torpedo-
wych czterech pokoleń. Podaje ich charak-
terystyki oraz omawia działania tych znaj-
dujących się przez 60 lat w uzbrojeniu
Marynarki Wojennej okrętów.
Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do
dzielenia się swoimi uwagami na łamach
naszego miesięcznika.
Wyzwania dla sił morskich Izraela
kmdr ppor. Grzegorz Kolański .............................................................
22
¢
TECHNIKA I UZBROJENIE
Śmigłowce bezzałogowe dla marines
ppłk w st. spocz. dr inż. Jerzy Garstka .................................................
29
Pojedynek podwodnych technologii
ppłk w st. spocz. pil. Maciej Kamyk ......................................................
33
Broń energetyczna (cz. I)
kmdr por. Maksymilian Dura ...............................................................
38
¢
PRAWO MORSKIE
Prawo zamówień publicznych w działalności wojskowej (cz. I)
kmdr ppor. Dariusz Kloskowski, mgr Emanuela Sowińska ................
47
¢
SIŁY MORSKIE INNYCH PAŃSTW
Z życia flot
kmdr por. Maciej Nałęcz
......................................................................... 54
¢
HISTORIA MORSKA
Cztery pokolenia kutrów torpedowych
chor. mar. Tomasz Neubauer
................................................................. 60
Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, tel.: CA MON 845 365, +4822 6845365,
+4822 6845685, www.polska-zbrojna.pl, e-mail: sekretariat@redakcjawojskowa.pl
kmdr por. dr
Mariusz Konarski
redaktor prowadzący
Treści numeru są dostępne na stronie internetowej www.polska-zbrojna.pl
2010/10
przegląd
morski
polityka i gospodarka morska
Bezpieczne szlaki
kpt.
PiOtr
PAceK
Oddział Żandarmerii
Wojskowej gdynia
Absolwent Wydziału
Filologiczno-
Historycznego
Uniwersytetu
Gdańskiego oraz
studiów
podyplomowych
w AMW. Pełni służbę
w Oddziale ŻW
Gdynia.
Europejski wkład
w zwalczanie
piractwa u wybrzeży
Somalii
Społeczność międzynarodowa, w tym także państwa europejskie,
podejmuje wysiłki mające na celu zminimalizowanie występowania
aktów piractwa na morzu.
ze stolicą w Mogadiszu
należą do jednych z naj-
niebezpieczniejszych
akwenów na świecie. Ryzyko wystąpie-
nia w tym rejonie piractwa morskiego
jest niezwykle duże. Oprócz wybrzeża
somalijskiego i Zatoki Adeńskiej na li-
ście wód najbardziej narażonych na ata-
ki piratów znajdują się (tab.): wody in-
donezyjskie, wybrzeża Bangladeszu,
wybrzeża Malezji, cieśnina Malakka,
Cieśnina Singapurska, wody wietnam-
skie, Morze Południowochińskie, Afry-
4
przegląd
morski
2010/10
W
ody opływające państwo
Somalia
Republika Somalijska
– państwo w północno-
-wschodniej części Afryki położone na Półwyspie
Somalijskim (zwanym „Rogiem Afryki”). Przylega
do Oceanu Indyjskiego i Zatoki Adeńskiej.
Na północnym zachodzie graniczy z Dżibuti,
na zachodzie z Etiopią, zaś na południowym
zachodzie z Kenią.
ka Zachodnia (Zatoka Gwinejska i wody nige-
ryjskie), wody Ameryki Południowej, wschodnie
i środkowe wybrzeża Indii
1
.
Z analizy powyższych danych wynika, że ata-
ki piratów w skali globalnej są coraz częstsze.
Niebezpieczeństwo z roku na rok wzrasta. Bez
żeglugi, transportu ludzi i towarów morskimi czy
oceanicznymi szlakami handlowymi współcze-
sna cywilizacja nie mogłaby jednak prawidłowo
funkcjonować. Około 90–95% międzykontynen-
talnej wymiany handlowej jest realizowane dro-
gą morską. Tą samą drogą sprowadza się około
połowy wykorzystywanej w Europie ropy nafto-
wej. Bogate państwa świata są w dużym stopniu
uzależnione od transportu morskiego, a szcze-
gólnie od importu surowców energetycznych
2
.
Problem piractwa i działań terrorystycznych
jest szczególnie duży na akwenach morskich nie-
podlegających jurysdykcji żadnego z państw. Na
podstawie danych zawartych w tabeli wyraźnie
widać, że przodującą i ciągle rosnącą rolę w tym
procederze mają piraci z terenów morskich Afry-
ki Wschodniej, a szczególnie Somalii. W 2008
roku liczba ataków podwoiła się w porównaniu
z rokiem poprzednim, zaś w roku 2009 nastąpił
kolejny wzrost o 88 tego typu przypadków.
Systematyczny wzrost liczby przejawów pi-
ractwa u wybrzeży Somalii spowodowany jest
1
ICC Commercial Crime Services.
Piracy Map 2009.
icc-ccs.org/.
2
Report on the Implementation of the European Security Strategy
– Providing Security in a Changing World.
Bruksela, grudzień 2008,
s. 8; K. Kubiak:
Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i ter-
roryzm morski
. Warszawa 2009, s. 25.
2010/10
przegląd
morski
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]