Przegląd Morski 2011-06, Przegląd Morski

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
przegląd
ISSN 1897-8436
ZWALCZANIE
str. 12
NIELEGALNEJ MIGRACJI
WSPÓŁPRACA DOWÓDCY OKRĘTU Z PILOTEM PORTOWYM
str. 20
|
BRYTYJSKIE TRANSPORTOWCE DESANTOWE-DOKI TYPU ALBION
str. 27
morski
MIESIĘCZNIK
|
CZERWIEC 2011
|
NR 6 (048)
przegląd
przegląd
ZABEZPIECZENIE DZIAŁAŃ
str.
|
4
ZABEZPIECZENIE DZIAŁAŃ
Współpraca dowódcy
okrętu z pilotem
portowym
str.
|
20
Ochrona lotnictwa
cywilnego przez Straż
Graniczną
TECHNIKA I UZBROJENIE
str.
|
43
TECHNIKA I UZBROJENIE
str.
|
36
Katapulty
elektromagnetyczne
dla US Navy
Czy Avenger trafi
na lotniskowce?
Dyrektor:
Marek Sarjusz-Wolski
tel.: CA MON 845-365, 845-685; faks: 845-503
sekretariat@zbrojni.pl
Aleje Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa
Redaktor prowadzący:
kmdr por. dr Mariusz Konarski
tel.: CA MON 266-207; 262-413,
e-mail: bandera@mw.mil.pl
Redakcja merytoryczna:
płk rez. dr Jan Brzozowski,
mjr Grzegorz Predel
tel.: CA MON 845-186
Opracowanie stylistyczne:
Urszula Zdunek
tel.: CA MON 845-502
Skład i łamanie:
Daniela Bartkiewicz
Kolportaż i reklamacje:
TOPLOGISTIC
tel.: 22 3896587
kom.: 500 259 909
faks: 22 301 8661
email: biuro@toplogistic.pl
www.toplogistic.pl
Zdjęcie na okładce: Marian Kluczyński
Druk: Interak Drukarnia sp. z o.o., Czarnków
„Przegląd Morski” ukazuje się od grudnia 1928 roku.
Od 1 stycznia 2011 r. korespondencję do Gazety Internetowej Wojskowego Instytutu Wydawniczego prosimy kierować na adres: portal@zbrojni.pl

ZABEZPIECZENIE DZIAŁAŃ
przegląd
morski
Ochrona lotnictwa cywilnego przez Straż Graniczną
kmdr ppor. SG Marek Janik ...................................................................
4
CZERWIEC 2011
|
NR 06 (048)
Zwalczanie nielegalnej migracji
por. SG Małgorzata Frygier-Łukanowska ............................................
12
Szanowni czytelnicy!
Bieżący numer otwie-
ra artykuł kmdr.
por. SG Marka Janika.
Autor opisuje przed-
sięwzięcia w zakresie
poszukiwania, rozpo-
znania oraz neutrali-
zacji niebezpiecznych przedmiotów przez
funkcjonariuszy z Grupy Bezpieczeństwa
Lotów oraz charakteryzuje sprzęt służący
wykrywaniu i identyfikacji różnych niebez-
piecznych materiałów i substancji.
W kolejnym artykule por. SG mgr Małgorzata
Frygier-Łukanowska omawia zjawisko niele-
galnej migracji i związane z nią działania
podejmowane przez Morski Oddział Straży
Granicznej.
Współpraca dowódcy okrętu z pilotem por-
towym to temat opracowania kmdr.
Kazimierza Pulkowskiego. Autor opisuje
aspekt prawny przedmiotowych relacji,
przygotowanie załogi okrętu do przyjęcia
pilota, zasady dobrej praktyki morskiej,
a także podaje wybrane przykłady postępo-
wania pilotów.
W artykule o brytyjskich transportowcach
desantowych-dokach typu Albion autor
przedstawia genezę ich powstania, kon-
strukcję, parametry taktyczno-techniczne
oraz możliwości wykorzystania w działa-
niach desantowych.
Nowe amerykańskie projekty dotyczące
startowych katapult elektromagnetycznych
dla przyszłych lotniskowców oraz dział elek-
tromagnetycznych omawia ppłk w st. spocz.
dr inż. Jerzy Garstka.
Państwa uwadze polecam także przestu-
diowanie pozostałych, równie interesują-
cych artykułów podejmujących tematykę
morską.
Życzę przyjemnej lektury.
Współpraca dowódcy okrętu z pilotem portowym
kmdr Kazimierz Pulkowski ...................................................................
20

TECHNIKA I UZBROJENIE
Brytyjskie transportowce desantowe-doki typu Albion
mgr inż. Andrzej Nitka
............................................................................. 27
Katapulty elektromagnetyczne dla US Navy
ppłk w st. spocz. dr inż. Jerzy Garstka
.................................................... 36
Czy Avenger trafi na lotniskowce?
płk dypl. rez. nawig. inż. Józef Maciej Brzezina
.................................... 43

SZKOLENIE I WYCHOWANIE
Kształtowanie postawy żołnierskiej
kmdr ppor. Robert Rybak ....................................................................
47
Status liceów wojskowych
kmdr ppor. rez. Rafał Depczyński, kpt. mar. rez. Tomasz Kryściak ....
54

SIŁY MORSKIE INNYCH PAŃSTW
Z życia flot
kmdr por. Maciej Nałęcz
......................................................................... 58
Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, tel.: CA MON 845 365, +4822 6845365,
+4822 6845685, www.polska-zbrojna.pl, e-mail: sekretariat@zbrojni.pl
kmdr por. dr
Mariusz Konarski
redaktor prowadzący
Treści numeru są dostępne na stronie internetowej www.polska-zbrojna.pl
2011/06
przegląd
morski
3
ZABEZPIECZENIE DZIAŁAŃ
Latać bezpiecznie
kmdr ppor. SG
Marek
Janik
Morski Oddział
Straży Granicznej
Kierownik Sekcji
Rozpoznawania
Zagrożeń
Terrorystycznych
i Monitoringu
Zagrożeń Granicy,
Wydziału Operacyjno
Śledczego.
Ochrona lotnictwa
cywilnego przez Straż
Graniczną
Działania terrorystyczne skierowane przeciwko żegludze
powietrznej stale wpływają na opinię publiczną.
cesem ewoluującym wraz ze
zmianami zachodzącymi
w świecie. Współcześni ter-
roryści są dobrze wyedukowani i potra-
fią wykorzystać wszelkie osiągnięcia
postępu cywilizacyjnego – zwłaszcza
możliwości, jakie daje internet oraz swo-
bodę przemieszczania się różnymi środ-
kami komunikacji. Rozgłos, straty ma-
terialne i liczne ofiary wśród ludności
są tymi czynnikami, które inspirują za-
machowców do takich form działania.
Definiowane zagrożenie
Uprowadzenie samolotu jest jednym
z najlepszych środków prowadzących do
realizacji zamierzonych celów. Zamach
przegląd
morski
2011/06
Z
jawisko terroryzmu jest pro-
na samolot jest opłacalny, ponieważ przy mini-
malnych środkach i małym niebezpieczeństwie
dla sprawcy można zwrócić uwagę opinii publicz-
nej na głoszone przez terrorystów hasła.
Najczęściej uprowadzane są samoloty wraz
z pasażerami. Terroryści traktują ich jako kartę
przetargową w negocjacjach z policją lub jako
element mający powstrzymać interwencję siło-
wą. Zabijanie zakładników zmusza władze
do podejmowania szybkich decyzji. Trzeba jed-
nak pamiętać, że hijacking (porwanie statku po-
wietrznego) jest tylko jednym z wielu elemen-
tów szeroko pojmowanego terroryzmu między-
narodowego.
Bezprawne zawładnięcie statkiem powietrznym
jest jedną z wielu stosowanych przez terrorystów
formą działalności. Jest ono za-
sadniczo skierowane nie prze-
ciwko konkretnym osobom, czy
też grupom osób, ale przeciwko
państwu, do którego należy sta-
tek powietrzny lub konkretnej
formacji politycznej. Podłoże hi-
jackingu może być ideologicz-
ne, polityczne, etniczne, czy też
religijne.
Innymi działaniami terrorystycznymi związa-
nymi również z międzynarodową komunikacją
lotniczą są:
– ataki zbrojne na obiekty portu lotniczego,
przedstawicielstwa linii lotniczych;
– zabójstwa;
– podpalenia;
– ataki bombowe i samobójcze;
– ataki za pomocą środków biologicznych i che-
micznych;
– porwania osób i branie zakładników;
– użycie toksycznych środków przemysło-
wych;
– cyberterroryzm.
Akty terroru w wykonaniu zdeterminowanych
osób, opasanych materiałami wybuchowymi,
używających granatów, czy też broni palnej są
dziś na porządku dziennym, szczególnie w kra-
jach, w których trwają konflikty zbrojne. Można
też spotkać oryginalne narzędzia terroru, pomoc-
ne np. do uprowadzenia samolotu, takie jak: ma-
jąca symulować granat owinięta w chusteczkę do
Uprowadzenie samolotu
jest jednym z działań,
które najbardziej
zwracają uwagę opinii
publicznej.
nosa butelka wody kolońskiej, zabawki imitują-
ce broń, miecze samurajskie, czy też noże do cię-
cia papieru wykonane z twardego plastiku lub
z materiałów kompozytowych. Dynamiczny po-
stęp w elektronice przyczynił się do powszech-
nego wykorzystywania urządzeń zawierających
środki wybuchowe z możliwością inicjowania
wybuchu na odległość.
na rzecz bezpieczeństwa lotniczego
Straż Graniczna Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie ustawy z 12 października 1990 roku
została powołana do ochrony granicy państwo-
wej. Zgodnie z artykułem 1 pkt 2 (DzU nr 78,
poz. 462 z późniejszymi zmianami), formacja ma
do wykonania wiele zadań, a te związane z za-
pewnieniem bezpieczeństwa
w komunikacji lotniczej realizu-
je nie tylko na podstawie usta-
wy o Straży Granicznej, lecz
także na podstawie ustawy „Pra-
wo lotnicze” i rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie Kra-
jowego Programu Ochrony Lot-
nictwa Cywilnego oraz innych
aktów prawa krajowego i międzynarodowego.
Zadania dotyczące poszukiwania, rozpoznania
oraz neutralizacji przedmiotów i urządzeń niebez-
piecznych realizują w lotniczych przejściach gra-
nicznych funkcjonariusze z Grupy Bezpieczeństwa
Lotów (fot. 1). W razie zaistnienia incydentu na po-
kładzie statku powietrznego (np. awanturujący się
pijany pasażer, czy też pasażer niestosujący się do
poleceń załogi) kapitan przerywa lot i zgłasza zda-
rzenie jako zagrażające bezpieczeństwu lotu
z prośbą o interwencję. Na lotnisku funkcjonariu-
sze z Zespołu Interwencji Specjalnych, wykorzy-
stując dostępne środki przymusu bezpośrednie-
go, usuwają „trudnego” pasażera z pokładu stat-
ku powietrznego.
Coraz częściej zdarzają się incydenty związa-
ne z podłożeniem ładunku wybuchowego lub je-
go atrapy, pozostawieniem paczki, torby, pakun-
ku niewiadomego pochodzenia, co do którego za-
chodzi uzasadnione podejrzenie, że może zawie-
rać ładunek wybuchowy. Powstają tak zwane sy-
tuacje kryzysowe, które nie mogą być lekceważo-
ne, gdyż nawet te najdrobniejsze mogą przekształ-
2011/06
przegląd
morski
[ Pobierz całość w formacie PDF ]