Przegląd pracowniczy - cele i zadania - przykład, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia, Zarządzanie

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
KANCELARIA OMEGA
Załącznik Nr 1 do procedury P01.01, wyd. 30.03.04 1/1
Program przeglądu z dnia 03.11.05
str. 1/1
1. Data przeglądu
: 21.11.05................................ ..
2. Miejsce spotkania
: Biuro Właścicielki Kancelarii
3. Uczestnicy
:
potwierdzenie otrzymania
programu (data, podpis)
Halina K................................. ................................ . 03.11.05..... ................................
Marta D................................. ................................ .. 03.11.05 ................................ .....
Maria P. ................................ ................................ .. 03.11.05 ................................ .....
Katarzyna K ................................. ........................... 03.11.05 ................................ .....
Krzysztof S ............................................................. 03.11.05.......................................
4. Cel i zakres
: Ocena funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością pod kątem
przygotowania Kancelarii do auditu sprawdzającego. Wytyczenie kierunków działania dla
doskonalenia organizacji i zwiększania satysfakcji klientów ................................ ...............
5. Tematyka

Omówienie i ocena wyników auditów przeprowadzonych w miesiącu listopadzie 2005

Omówienie informacji zwrotnych od klientów i wyników badania satysfakcji klientów

Ocena funkcjonowania procesów obsługi klientów i zgodności usług ......................

Ocena i określenie statusu przepr. działań zapobiegawczych i korygujących .

Omówienie i ocena działań przeprowadzonych w wyniku przeglądu z dnia 21.03.04

Omówienie propozycji i zmian, które mogą wpłynąć na system zarządzania jakością.

Zalecenia dotyczące doskonalenia.
6. Wymagania dotyczące dokumentacji i danych na przegląd
: 1) Raport z auditu z dnia
02.11.05; 2) Informacje zwrotne od klientów i zestawienie wyników badania satysfakcji
klientów; 3) Rejestr działań korygujących i zapobiegawczych; 4 ) Program celów i zadań z
dnia 03.11.05; 5) Projekt „Programu celów i zadań z dnia 21.11.05”................................ ..
7. Uwagi .............................................................................................................................
Koszalin, dnia
03.11.05
Program przeglądu zatwierdzam
Właściciel: Halina K......................................
Imię i Nazwisko, podpis
KANCELARIA OMEGA
Załącznik Nr 3 do procedury P01.01, wyd. 30.03.04
1/2
Protokół z przeglądu z dnia 21.11.05
1. Data przeglądu
: 21.11.05................................ ......
2. Miejsce spotkania
: Biuro Właścicielki Kancelarii .
3. Uczestnicy
:
potwierdzenie udziału i ustaleń
Halina K................................. ................................ .....
................................ ....................
Marta D................................. ................................ ......
................................ ....................
Maria P. ................................ ................................ ......
................................ ....................
Katarzyna K . ................................ ...............................
................................ ....................
Krzysztof
S................................................ ............... ....................................................
4. Cel i zakres
: Ocena funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością. Wytyczenie
kierunków działania dla doskonalenia organizacji i zwiększania satysfakcji klientów
5. Tematyka
:

Omówienie i ocena wyników auditów przeprowadzonych w miesiącu marcu 2005.

Omówienie informacji zwrotnych od klientów i wyników badania satysfakcji klientów

Ocena funkcjonowania procesów obsługi klientów i zgodności usług ......................

Ocena i określenie statusu przepr. Działań zapobiegawczych i korygujących.

Omówienie i ocena działań przeprowadzonych w wyniku przeglądu z dnia 21.03.05

Omówienie propozycji i zmian, które mogą wpłynąć na system zarządzania jakością.

Zalecenia dotyczące doskonalenia.
6. Dokumentacja i dane na przegląd
: 1) Raport z auditu z dnia 02.11.05; 2) Informacje
zwrotne od klientów i zestawienie wyników badania satysfakcji klientów; 3) Rejestr działań
korygujących i zapobiegawczych; 4) Program celów i zadań z dnia 0 7.03.05; 5) Projekt
„Programu celów i zadań z dnia 21. 11.05” ................................ ................................ ..............
7. Przebieg spotkania
: Spotkanie otworzył a Właścicielka Kancelarii: Halina K.. Pełnomocnik:
Auditor Wiodący: Katarzyna K . przedstawiła wyniki auditów przeprowadzonych w marcu 2005
r. Pełnomocnik Maria P. omówiła podejmowane działania korygujące oraz zapobiegawcze , a
także przypomniała program celów i zadań z dnia 07.03.05 oraz pozytywnie oceniła jego
realizację. Dyrektor: Marta D . omówiła i dokonała oceny funkcjonowania procesów obsługi
klienta i zgodności usług. Właścicielka Kancelarii przedstawił też do oceny i nformacje zwrotne
od klientów a Katarzyna K . zreferowała zbiorcze wyniki badania satysfakcji klientów i
przedstawiła do akceptacji projekt „Programu celów i zadań z dnia 21.11.05”. Odbyła się
dyskusja w której zebrani pozytywnie ocenili zreferowane zagadnienia oraz funkcjonujący w
Kancelarii SZJ. Pani Halina K. przedstawiła zebranym zalecenia dotyczące doskonalenia.
8. Wnioski i ustalenia
: Zaakceptowano i przyjęto do realizacji wszy stkie propozycje
przedstawione na spotkaniu. Stan Systemu Zarządzania Jakością uznano za prawidłowo
funkcjonujący i nadający się do przedstawienia do auditu sprawdzającego. Uznano, że
realizowany w Kancelarii SZJ ma pozytywny wpływ na pracę Kancelarii i za dowolenie
klientów. Przyjmuje się do stosowania „Programu zadań i celów z dnia 21.03.05 ”.
9. Załączniki
:
1. Program celów i zadań z dnia
21.11.05
2. Program przeglądu z dnia 03
.11.05
Koszalin, dnia 21.11.05
Niniejszy protokół zatwierdzam
Właściciel: Halina K....................................
Program celów i zadań
Lp.
Cel / zadanie
Środki / metody
Termin
Odpowiedzialny
1
Poprawa skuteczności
realizacyjnej w odniesieniu
do sporządzenia zapisów
jakościowych
Instruktaż dla całego
personelu sporządzającego
zapisy
30.05.05
Wszyscy kierownicy
działów
2
Doskonalenia metod
badania satysfakcji
klientów.
Doskonalenie metod
obsługi klientów i realizacja
badań ankietowych
Proces ciągły
Wszyscy kierownicy
działów
Proces ciągły
Asystent Właściciela
3
Ocena funkcjonowania
Systemu Zarządzania
Jakością. Wytyczenie
kierunków działania dla
doskonalenia organizacji
i zwiększania satysfakcji
klientów
Doskonalenie metod
obsługi klientów i metod
archiwizacji dokumentów
Proces ciągły
Wszyscy kierownicy
działów
Proces ciągły
Maria P.
Sposób polecenia realizacyjnego i nadzoru wdrożenia np. w odniesieniu do wszystkich zadań Pełnomocnik
wystawi protokoły działań korygujących i zapobiegawczych w trybie procedury P09.01.
................................ ................................ ................................ ................................ ..........................
................................ ................................ ................................ ................................ ..........................
Koszalin, dnia 21.11 .05
Niniejszy program doskonalenia jakości zatwierdzam
Właściciel: Halina K....................................
Imię i Nazwisko, podpis
KANCELARIA OMEGA
Załącznik Nr 4 do procedury P01.01, wyd. 30.03.04
1/1
Rejestr przeglądów systemu jakości
Lp.
Data
przeglądu
Zakres przeglądu
Dokumenty z przeglądu
zawierające ustalenia
1.
08.11.04
Ocena wdrożenia Systemu Zarządzania
Jakością. Przygotowanie do auditu
certyfikującego. Wytyczenie kierunków
działania dla doskonalenia organizacji i
zwiększania satysfakcji klientów.
1. Program zadań i celów z dnia
17.05.04
2. Program przeglądu z dnia
17.05.04
3. Protokół przeglądu z dnia 20.05.04
2
21.03.05
Ocena funkcjonowania Systemu
Zarządzania Jakością. Wytyczenie
kierunków działania dla doskonalenia
organizacji i zwiększania satysfakcji
klientów
1. Program zadań i celów z dnia
21.03.05
2. Program przeglądu z dnia
07.03.05
3. Protokół przeglądu z dnia 21.03.05
3
21.11.05
Ocena funkcjonowania Systemu
Zarządzania Jakością pod kątem
przygotowania Kancelarii do auditu
sprawdzającego. Wytyczenie kierunków
działania dla doskonalenia organizacji i
zwiększania satysfakcji klientów
1. Program zadań i celów z dnia
21.11.05
2. Program przeglądu z dnia
03.11.05
3. Protokół przeglądu z dnia 21.11.05
[ Pobierz całość w formacie PDF ]