Przegląd Rolniczy 2011-04, Przeglą Rolniczy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Refundowane
stanowiska pracy u rolników
Od 1 lutego obowiązują
nowe przepisy
znowelizowanej
ustawy o promocji zatrudnie-
nia.
Zmiany te umożliwią pro-
ducentom rolnym prowadzącym
działalność rolniczą w gospo-
darstwie rolnym lub w dziale
specjalnym produkcji rolnej,
zatrudniającym w okresie ostat-
nich 6 miesięcy co najmniej
jednego pracownika w pełnym
wymiarze czasu pracy, tworze-
nie miejsc pracy dla skierowa-
nych bezrobotnych i otrzymanie
ze środków Funduszu Pracy
refundacji kosztów ich wypo-
sażenia lub doposażenia w wy-
sokości określonej w umowie,
nie wyższej jednak niż 500%
przeciętnego wynagrodzenia.
Refundacja zostaje dokonana
po przedłożeniu przez rolnika
rozliczenia i udokumentowania
kosztów na wyposażenie lub
doposażenie stanowiska pra-
cy, poniesionych w okresie od
dnia zawarcia umowy do dnia
zatrudnienia skierowanego bez-
robotnego.
Intencją zmian jest to, aby
miejsca pracy powstawały bliżej
osób mieszkających na terenach,
gdzie o nie najtrudniej. Rolnicy,
szczególnie ci, którzy mają duże
gospodarstwa, mogą od 1 lutego
tworzyć trwałe miejsca pracy.
Nowe przepisy będą
umożliwiały także szkolenia
z Funduszu Pracy w zawodach
nierolniczych, dla domowników
i żon rolników (do tej pory rol-
nicy, którzy nie płacą składek
na Fundusz Pracy, nie byli jego
beneficjentami).
Piotr Sawa
KPODR Minikowo
n
Zmiana wysokości
zasiłku pogrzebowego
od 1 marca 2011 r.
Nową kwotę zasiłku pogrzebowego określa ustawa z dnia 26 listopada 2010 r.
o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.
U. z 2010 r. Nr 238, poz.1578).
Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego informuje,
że zgodnie z art.35 ust.3 ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rol-
ników, realizuje wypłatę zasiłku
pogrzebowego, który przysłu-
guje w wysokości określonej
w przepisach emerytalnych.
Od 1 marca 2011 r. zasiłek ten
będzie przysługiwać w kwocie
4.000 zł.
Zmianę wysokości zasiłku
pogrzebowego wprowadza usta-
wa z dnia 26 listopada 2010 r.
o zmianie niektórych ustaw zwią-
zanych z realizacją ustawy bu-
dżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr
238, poz.1578). Ustawa ta zmie-
niła obowiązujący dotychczas
zapis art.80 ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych.
Kasa informuje, że pozosta-
łe przepisy dotyczące ustalania
wysokości zasiłku pogrzebowe-
go pozostają bez zmian.
OR KRUS w Bydgoszczy
n
R E K L A M A
W tym roku ARiMR przyjmie
wnioski o dopłaty bezpośrednie
także przez Internet
Adresy Biur Powiatowych ARiMR w województwie
pomorskim
Powiat
Adres biura
telefon
77-100 Bytów
ul. Miastecka 2
59
821 50 70 /71
bytowski
89-604 Chojnice
ul. Młodzieżowa 44
52
396 28 00 /01
chojnicki
77-300 Człuchów
ul. Słowackiego 5
59
834 52 83
W 2011 roku po raz pierw-
szy od chwili wstąpienia do
Unii Europejskiej polscy rolni-
cy będą mogli składać wnioski
o dopłaty bezpośrednie zarówno
na formularzach papierowych
jak i przez Internet. Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju wsi
opracowało wzór formularza
elektronicznego i rozporzą-
dzenie, które określiło warun-
ki i tryb składania wniosków
przez Internet. Jak się przewi-
duje rolnicy, którzy będą chcieli
skorzystać z elektronicznej dro-
gi składania wniosków powinni
posiadać login i kod dostępu
do systemu informatycznego
ARiMR, o co będzie można
wystąpić do kierownika „swoje-
go” biura powiatowego Agencji
na formularzu, który będzie do-
stępny na stronie internetowej
www.arimr.gov.pl.
O dopłaty bezpośrednie
można się ubiegać od 15 mar-
ca do 16 maja br. Podobnie jak
w latach ubiegłych dopuszczal-
ne jest także złożenie wniosku
w terminie 25 dni kalendarzo-
wych po tym terminie, czyli do
10 czerwca br. W takim wypad-
ku za każdy dzień opóźnienia
należna rolnikowi dopłata bę-
dzie pomniejszana o 1 procent.
W tym roku rolnicy już po
raz ósmy rolnicy będą mogli
ubiegać się o płatności bezpo-
średnie będące głównym in-
strumentem Wspólnej Polityki
Rolnej realizowanej przez Unie
Europejską. W ramach dopłat
za 2011 rok polscy rolnicy do-
staną w sumie ok.3, 34 mld
euro. Podobnie jak w roku
ubiegłym rolnicy będą mogli
na jednym formularzu wniosku
ubiegać się o przyznanie płatno-
ści w ramach systemów wspar-
cia bezpośredniego, pomocy
finansowej z tytułu wspierania
gospodarowania na obszarach
górskich oraz innych obszarach
o niekorzystnych warunkach
gospodarowania tzw. ONW,
a także płatności z tytułu płat-
ności i realizacji przedsięwzięć
rolnośrodowiskowych oraz po-
prawy dobrostanu zwierząt.
Większość rolników otrzy-
mało tzw. spersonalizowane
wnioski, czyli już wstępnie
wypełnione wraz z materiałami
graficznymi. Natomiast rolnicy,
który w 2010 roku nie składali
wniosku o przyznanie płatności,
nie otrzymali takiego wniosku
spersonalizowanego. Powinni
oni skorzystać z czystego for-
mularza wniosku, który dostęp-
ny jest na stronie internetowej
www. arimr. gov. pl a także
można go otrzymać w biurach
powiatowych ARiMR i Oddzia-
łach Regionalnych ARiMR.
W tym roku wniosek o przy-
znanie płatności będzie można
złożyć w biurze powiatowym
ARiMR właściwym ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania lub
siedzibę wnioskodawcy, wysłać
je pocztą lub (co będzie moż-
liwe po raz pierwszy) wysłać
przez Internet.
Właściciele gospodarstw,
w których wystąpią nadzwy-
czajne okoliczności lub przy-
padki działania siły wyższej,
a którzy złożą wnioski o przy-
znanie płatności na rok 2011
w okresie od dnia 17 maja do
dnia 10 czerwca 2011 r., nie
będą mieli obniżanych kwot
płatności (naliczanych sankcji)
z tytułu złożenia wniosku po
terminie. Jednak będzie tak
tylko pod warunkiem, że na
piśmie poinformują Kierowni-
ka Biura Powiatowego ARiMR
o wystąpieniu nadzwyczajnych
okoliczności lub wystąpieniu
siły wyższej i zrobią to w ter-
minie 10 dni roboczych od daty
ustania tych okoliczności oraz
obowiązkowo dołączą dowody
potwierdzające ich wystąpienie.
Przypadki działania siły wyż-
szej lub wystąpienia nadzwy-
czajnych okoliczności określone
w przepisach wspólnotowych
obejmują: śmierć rolnika, dłu-
gookresową niezdolność do pra-
cy, poważną klęskę dotykającą
grunty rolne gospodarstwa, wy-
padek powodujący zniszczenie
w gospodarstwie budynków dla
zwierząt gospodarskich oraz
epidemię dotykającą części lub
całego inwentarza rolnika.
Od 2011 r. jako dowód po-
twierdzający wystąpienie siły
wyższej lub nadzwyczajnych
okoliczności będą mogły być
dopuszczone wszystkie dowo-
dy, które przyczynią się do
wyjaśnienia sprawy, a nie są
sprzeczne z prawem. Uznanie
przypadku działania siły wyż-
szej lub nadzwyczajnych oko-
liczności będzie następowało
w drodze decyzji administra-
cyjnej Kierownika biura po-
wiatowego ARiMR w sprawie
przyznania płatności.
W 2011 roku płatności
w ramach wsparcia bezpośred-
niego będzie mógł otrzymać
następca „rozwiązanego” lub
„przekształconego” rolnika.
ARiMR zwraca też uwagę,
że od 1 stycznia br. obowiązu-
ją dodatkowe normy i wymogi
wzajemnej zgodności. Wszyscy
rolnicy otrzymali wysłaną im za
pośrednictwem poczty broszurę
o tych wymogach. Ponadto wy-
kaz norm i wymogów dostęp-
ny jest na stronie internetowej
www. arimr. gov. pl oraz w biu-
rach powiatowych i oddziałach
regionalnych ARiMR.
Pomorski
Oddział Regionalny
ARiMR Gdynia
n
człuchowski
83-000 Pruszcz
Gdański
ul. Sikorskiego 2a
58
692 80 01 /02
gdański
83-300 Kartuzy
Os. Wybickiego 33
58
685 44 01 /02
kartuski
83-400 Kościerzyna
ul. Przemysłowa 3
58
680 17 72
kościerski
82-500 Kwidzyń
ul. Słowiańska 13a
55
275 96 80 /81
kwidzyński
84-300 Lębork
Al. Wolności 73
59
863 43 13
lęborski
82-220 Stare Pole
ul. Marynarki
Wojennej 21
55
271 00 90 /91
malborski
82-100 Nowy Dwór
Gdański
ul. Kanałowa 2
55
246 02 00 /01
nowodworski
84-100 Puck
ul. Kolejowa 7
58
673 03 21
pucki
76-200 Słupsk
ul. Jana Pawła II 1
59
848 62 92
słupski
83-200 Starogard
Gdański
ul. Zielona 16
58
560 09 51 /52
starogardzki
82-400 Sztum
ul. Sienkiewicza 68
55
277 93 75 /76
sztumski
83-110 Tczew
ul. Kołłątaja 9
58
530 31 61
tczewski
84-200 Wejherowo
ul. Sikorskiego 60
58
677 57 20 /21
wejherowski
Waloryzacja emerytur
i rent rolnych
od 1 marca 2011 r.
Najniższe świadczenia emerytalno-rentowe oraz kwoty dodatków zostaną podwyższone wskaźnikiem
waloryzacyjnym wynoszącym 103,1 proc. Emerytura podstawowa wzrośnie do 728 zł 18 gr. W Kasie
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego waloryzacja obejmie około 1,35 mln świadczeń.
30% przeciętnego wy-
nagrodzenia miesięcznego
– 1.031 zł 50 gr. (przychody
przekraczające tę kwotę powo-
dują zawieszenie prawa do renty
socjalnej)
70% przeciętnego wy-
nagrodzenia miesięcznego
– 2.406 zł 80 gr. (przychody do
tej kwoty nie powodują żadnych
zmniejszeń emerytury/renty)
130% przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego
– 4.469 zł 70 gr. (przychody
przekraczające tę kwotę powo-
dują zawieszenie emerytury/
renty)

przez nich dodatkowych przy-
chodów.
Natomiast osoby upraw-
nione do okresowej renty rol-
niczej z tytułu niezdolności
do pracy tracą prawo do tego
świadczenia w przypadku ob-
jęcia tych osób innym ubezpie-
czeniem społecznym.
W przypadku osiągania
przychodu z tytułu działalności
podlegającej obowiązkowi ubez-
pieczenia społecznego zmniej-
szeniu lub zawieszeniu podlega
część uzupełniająca rent rol-
niczych, które przysługują
z tytułu niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym, po-
wstałej wskutek wypadku przy
pracy rolniczej lub rolniczej
choroby zawodowej oraz rent
rodzinnych po osobach upraw-
nionych do tych świadczeń.
Wysokość ryczał-
tu energetycznego
wzrasta
w wyniku waloryzacji do kwoty
146 zł 40 gr. miesięcznie.


Waloryzacja polega na
przemnożeniu kwoty emery-
tury podstawowej, od 1 marca
2011 r. wynoszącej 728 zł 18
gr. przez wskaźnik wymiaru
ustalony indywidualnie dla każ-
dego świadczenia. Oznacza to,
że kwota najniższej emerytury
pracowniczej wzrasta o 3,1%
i od 1 marca 2011 r. miesięcznie
wyniesie 728 zł 18 gr. (brutto).
Do kwoty 728,18 zł wzrasta
również wysokość rolniczej
emerytury podstawowej.
W konsekwencji, zgodnie
z art.48 ustawy z dnia 20 grud-
nia 1990 r. o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników, w związku
z art.94 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, także wszystkie rolni-
cze emerytury i renty oraz renty
socjalne, wypłacane na dzień 28
lutego 2011 r., zostaną zwalory-
zowane. Waloryzacja polega na
przemnożeniu kwoty zwalory-
zowanej emerytury podstawowej
(728 zł 18 gr.) przez wskaźnik
wymiaru ustalony indywidualnie
dla każdego świadczenia:
renta socjalna
wyniesie
611 zł 67 gr. Od 1 marca br. łącz-
na jej wysokość, a także kwota
renty rodzinnej rolniczej nie
może przekroczyć 1.456 zł 36 gr.
(przy czym rentę socjalną można
maksymalnie obniżyć do 72 zł
82 gr.). Od tak ustalonej kwoty
potrącona zostanie zaliczka na
podatek dochodowy i składka na
ubezpieczenie zdrowotne,
dodatek pielęgnacyjny
(z wyjątkiem dodatku dla inwa-
lidy wojennego uznanego za cał-
kowicie niezdolnego do pracy
i do samodzielnej egzystencji,
który wzrośnie do 280 zł 07 gr),
a także dodatek za tajne naucza-
nie, podlega podwyższeniu do
kwoty 186 zł 71 gr.,
dodatek kombatancki
oraz
maksymalne świadczenie
pieniężne przysługujące byłym
żołnierzom górnikom i oso-
bom deportowanym do pracy
przymusowej oraz osadzonym
w obozach pracy przez III
Rzeszę i ZSRR
wzrasta do
186 zł 71 gr.,
dodatek kompensacyj-
ny
podlega podwyższeniu do
28 zł 01 gr.,

dodatek dla sieroty zu-
pełnej
wzrasta do 350 zł 94 gr.,
zasiłek macierzyński
z ubezpieczenia społecznego
rolników, przysługujący w wy-
sokości czterokrotnej emerytury
podstawowej, wzrasta po zmia-
nie najniższej emerytury do
2.912 zł 72 gr.,
zasiłek pogrzebowy
bę-
dzie wynosić 4.000 zł.
Od 1 marca br. zmieniają
się również dopuszczalne kwoty
dodatkowych przychodów osią-
ganych przez emerytów i renci-
stów, w związku z ogłoszeniem
przez Prezesa GUS kwoty
przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w IV kwartale
2010 r., w wysokości 3.438 zł 21
gr. Kwoty te wyniosą:


przychody między kwo-
tą 2.406 zł 80 gr. a 4.469 zł 70
gr. powodują zmniejszenie eme-
rytury lub renty maksymalnie
o kwotę 503 zł 82 gr.; w przy-
padku renty rodzinnej, do któ-
rej uprawniona jest jedna osoba,
kwota maksymalnego zmniej-
szenia wynosi 428 zł 27 gr.
W przypadku emerytów,
którzy ukończyli 60 lat (kobie-
ty) lub 65 lat (mężczyźni), nie
stosuje się zasad zawieszania
lub zmniejszania emerytur, bez
względu na kwotę osiąganych

Wicedyrektor Biura
Świadczeń
w Centrali KRUS
mgr Alicja Lejk-Kępka
Informacja stanowi przedruk
ze strony www.krus.gov.pl.

R E K L A M A
   [ Pobierz całość w formacie PDF ]