Przegląd Rolniczy 2011-05, Przeglą Rolniczy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
2
3
Nowy nabór wniosków
od 26 kwietnia
Są pieniądze na premie dla wszystkich „młodych rolników”,
którzy złożyli wnioski o wsparcie w 2010 r.
mocy zostanie przez ARiMR
uchylona, a następnie „młody
rolnik” otrzyma decyzję pozy-
tywną, przyznającą pomoc.
W tegorocznym naborze
możliwe staje się uzyskanie
pomocy przez WSZYSTKICH
MŁODYCH ROLNIKÓW,
którzy już prowadzą gospo-
darstwa rolnicze, bez względu
na sposób ich nabycia, o ile od
rozpoczęcia działalności rolni-
czej do dnia złożenia wniosku
o przyznanie pomocy nie upły-
nie więcej niż 12 miesięcy,
a do momentu wydania decy-
zji o przyznaniu pomocy – nie
więcej niż 18 miesięcy. Zmia-
na rozporządzenia o podziale
środków PROW na lata 2007
– 2013, jak i nowelizacja zasad
przyznawania pomocy „mło-
dym rolnikom” obowiązująca
od marca br. jest o tyle istotna,
że wielu z tych, którzy stara-
li się o premie w ubiegłym
roku, zostało wskazanych
jako następcy przez produ-
centów rolnych, posiadających
postanowienia o spełnianiu
warunków do przyznania ren-
ty strukturalnej w naborze
z 2010 roku. A to rodzi ko-
lejne konsekwencje, bowiem
w przypadku rolników, którzy
otrzymali decyzje o wypełnie-
niu kryteriów do otrzymania
renty strukturalnej, warun-
kiem umożliwiającym przy-
znanie im takiej renty, jest
uzyskanie przez ich następców
wsparcia na „Ułatwianie startu
młodym rolnikom” i przekaza-
nie gospodarstwa w terminie
9 miesięcy od daty otrzyma-
nia postanowienia. Tak więc
dzięki wprowadzonym zmia-
nom mogą skorzystać zarówno
przyszli „renciści struktural-
ni”, jak i młodzi rolnicy.
Tegoroczn i wn ioskodawcy
będą mogli również skorzystać
z dobrodziejstw nowelizacji
rozporządzenia z października
2010 r., dopuszczającej dzier-
żawę od podmiotów innych
niż dotychczas wymienione
w rozporządzeniu, np. od osób
fizycznych, jako formę nabycia
gospodarstwa przez „młodego
rolnika”. Oczywiście nadal bę-
dzie można wejść w posiadanie
gospodarstwa nabywa-
jąc je na własność,
biorąc w użytkowa-
nie wieczyste oraz dzierżawiąc
od Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego.
Znowelizowane rozporzą-
dzenie o przyznaniu wsparcia
z działania „Ułatwianie startu
młodym rolnikom” zmienia
również tryb przyznawania
pomocy. Według nowych za-
sad każdy wniosek będzie
poddawany ocenie punkto-
wej według następujących
trzech kryteriów: powierzchni
użytków rolnych tworzonego
gospodarstwa, kwalifikacji za-
wodowych wnioskodawcy oraz
stopy bezrobocia w powiecie,
w którym znajduje się gospo-
darstwo na tle województwa.
O kolejności rozpatrywania
wniosków będzie decydowała
suma przyznanych punktów,
a nie jak dotychczas kolejność
złożenia kompletnego i po-
prawnego wniosku.
Pomoc z działania „Uła-
twianie startu młodym rol-
nikom” kierowana jest do
rolników, którzy nie przekro-
czyli 40 roku życia, a planują
gospodarowanie lub już go-
spodarują na własny rachunek.
Mogą oni skorzystać z jedno-
razowej premii w wysokości
75 tysięcy zł. Warunek – mu-
szą legitymować się wykształ-
ceniem gwarantującym dobre
przygotowanie do zawodu rol-
nika lub odpowiednim stażem
pracy w rolnictwie. Istnieje
także możliwość uzupełnienia
wykształcenia w ciągu trzech
lat od dnia doręczenia decy-
zji o przyznaniu pomocy. Nie
zmieniły się również w po-
równaniu z zeszłorocznym
naborem wniosków warun-
ki przyznawania pomocy na
„Ułatwianie startu młodym
rolnikom”, dotyczące wymaga-
nej powierzchni użytków rol-
nych przejmowanych lub nowo
tworzonych gospodarstw. Do
otrzymania wsparcia kwalifi-
kują się te gospodarstwa, któ-
rych wielkość jest co najmniej
równa powierzchni średniej
wielkości gospodarstwa w kra-
ju tj. 10,23ha i nie jest większa
niż 300 ha.
Pomorski Oddział Regionalny
ARiMR Gdynia
fot. sxc.hu
U
biegłoroczny nabór wnio-
sków o przyznanie pre-
mii „młodym rolnikom”
prowadzony przez ARiMR od
17 sierpnia, cieszył się bar-
dzo dużym zainteresowaniem.
Chętnych do otrzymania takie-
go wsparcia było tak wielu, że
w trakcie przyjmowania wnio-
sków o tę pomoc Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Marek
Sawicki, zwiększył dwukrot-
nie limit środków finansowych
przewidzianych dla poszczegól-
nych województw na 2010 rok.
Dzięki tej decyzji premię
na samodzielne rozpoczęcie go-
spodarowania mogło otrzymać
ponad 10 tys. „młodych rolni-
ków”. Po zakończeniu naborów
we wszystkich województwach
okazało się, że chętnych do
otrzymania takiego wsparcia
było prawie 12,9 tys. osób. To-
też, aby umożliwić wszystkim
skorzystanie z takiego wspar-
cia, Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi zmienił dotychczas
obowiązujące rozporządzenie
o podziale środków, umożli-
wiając otrzymanie premii na
„Ułatwianie startu młodym
rolnikom” wszystkim, któ-
rzy złożyli wnioski o premie
w ubiegłym roku i spełniają
warunki do jej przyznania.
ARiMR wysłał do nich
pismo, z zapytaniem czy „mło-
dy rolnik” zainteresowany jest
w dalszym ciągu otrzymaniem
wsparcia. Po otrzymaniu po-
zytywnej odpowie-
dzi, wydana
wcześniej decy-
zja o odmowie
przyznania po-
W tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowa-
ła wnioski o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”
od 26 kwietnia do 24 czerwca.
 4
Podatkowe wątpliwości
– VAT po nowemu
Zmiany w podatku VAT wprowadzone od 1 stycznia tego roku spowodowały sporo zamieszania
31
grudnia 2010 roku wy-
gasła możliwość stoso-
wania przez Polskę 3%
stawki na produkty spożywcze i
zgodnie z wcześniej obowiązują-
cymi przepisami polskimi stawka
VAT od tych towarów powinna
była wzrosnąć do 7%. Tak się
jednak nie stało. Ponieważ prze-
pisy wspólnotowe dopuszczają
możliwość stosowania jednej lub
dwóch stawek obniżonych, w
stosunku do niektórych towarów
wprowadzono drugą obniżoną
stawkę w wysokości 5%.
Ze względu na trudną sy-
tuację finansów państwa wpro-
wadzono na okres trzech lat
podwyżkę podatku VAT o je-
den punkt procentowy i stawki
wzrosły z 7 do 8% oraz z 22
do 23%. Ponadto dostosowano
przepisy o VAT do Polskiej Kla-
syfikacji Wyrobów i Usług 2008
(PKWiU 2008). Wprowadzono
również inne zmiany dotyczą-
ce m.in. zwolnień od podatku,
odliczenia podatku naliczonego
z tytułu nabycia samochodów i
paliwa do ich napędu oraz wielu
innych spraw. Dla rolników ry-
czałtowych najważniejszą z tych
zmian jest okresowy wzrost zry-
czałtowanego zwrotu podatku z
6% do 7%. Po trzech latach ten
zwrot wynosić będzie 6,5%.
Jak wynikało z wcześniej-
szych zapowiedzi, zmiany sta-
wek podatku miały polegać na
tym, że towary opodatkowane
stawką 3% miały zostać opodat-
kowane stawką 5%, a to, co było
na 7 i na 22%, miało wzrosnąć o
jeden punkt, czyli do 8% i 23%.
Niestety, nic z tego nie wyszło,
a kłopoty z określeniem właści-
wej stawki podatku na produkty
rolne, usługi i środki do pro-
dukcji trwają do dzisiaj. Na po-
fot. sxc.hu
fot. sxc.hu
czątku stycznia okazało się, że
żywiec dotychczas objęty stawką
3% obecn ie jest opodatkowany
stawką 8%. Ziarno zbóż z kolei
miało stawkę podatku 5%, ale
z wyjątkiem owsa od początku
roku opodatkowanego w wyso-
kości 8%. To, niestety, nie ko-
niec zmian. W tym roku sejm 18
marca zmienił ustawę o podatku
od towarów i usług. Nowelizacja
weszła w życie od 1 kwietnia i
m.in. zmieniła niektóre stawki,
w tym owsa, który obecnie tak
jak inne zboża ma stawkę 5%.
Czytając wprost przepisy
bardzo trudno jest się zoriento-
wać, jakie stawki obowiązują na
poszczególne towary i usługi.
Trzeba się tu posłużyć załącz-
nikami numer 3 i 10 do ustawy
o podatku od towarów i usług
oraz dodatkowo rozporządze-
niem wykonawczym w sprawie
wykonania niektórych przepi-
sów ustawy o podatku od towa-
rów i usług. Aby stwierdzić, czy
można zastosować do danego
produktu stawkę podatku 5%,
należy najpierw sprawdzić, czy
ten produkt znajduje się w za-
łączniku nr 10 do ustawy. Jeśli
tam go nie ma, należy spraw-
dzić czy jest w załączniku nr
3, bo wtedy można zastosować
stawkę 8%. Dodatkowo należy
sprawdzić towary i usługi wy-
mienione w rozdziale 4 rozpo-
rządzenia Ministra Finansów
z dnia 22 grudnia 2010 r. w
sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o podatku od
towarów i usług oraz załączniku
nr 1 tego rozporządzenia. Gdy
okaże się, że danego produktu
nie ma w żadnym z załączni-
ków ani w rozporządzeniu, to
trzeba zastosować stawkę 23%.
Przykładem takiego produktu są
choinki świąteczne cięte.
Od początku roku w Interne-
cie i w prasie rolniczej ukazywa-
ły się różne tabelki ze stawkami
podatku na podstawowe produk-
ty rolne i środki do produkcji,
część tych stawek była jednak
podana nieprawidłowo. Trudno-
ści z prawidłowym określeniem
stawki wynikają z niezbyt czy-
telnej klasyfikacji PKWiU 2008
lub czasem mylących nazw. W
załączniku nr 3 do ustawy (pod
poz. 135) wymienione są usłu-
gi o symbolu PKWiU ex 01.6
„usługi związane z rolnictwem
oraz chowem i hodowlą zwie-
rząt, z wyłączeniem usług we-
terynaryjnych, z wyłączeniem:
usług podkuwania koni i pro-
wadzenia schronisk dla zwie-
rząt gospodarskich (PKWiU ex
01.62.10.0)”. Czytając wprost
można powiedzieć: usługi we-
terynaryjne nie są objęte stawką
8%, a więc mają stawkę 23%.
Okazuje się jednak, że pod po-
zycją 173 wymienione są „usłu-
gi weterynaryjne” o symbolu
PKWiU 75, czyli jednak stawka
wynosi 8%. Z kolei w załączni-
ku do rozporządzenia pod poz.
13 wymienia się „usługi badania
zwierząt rzeźnych i mięsa, wy-
konywane przez lekarzy wetery-
narii”. Na tej podstawie osoby,
które nie doczytały załącznika
nr 3 do końca są przekonane, że
tylko badanie zwierząt rzeźnych
i mięsa przez lekarzy weteryna-
rii jest objęte stawką 8%. Z kolei
te osoby, które przeczytały ca-
łość, dziwią się, jak to jest? Raz
jest napisane „z wyłączeniem”,
a kawałek dalej już te „wyłą-
czone” usługi są wymienione.
Całe nieporozumienie wynika
tu z nazwy grupowania nadanej
przez urząd statystyczny. W su-
mie można powiedzieć, że jest
to problem lekarzy weterynarii,
chociaż nie do końca. Przecież
ten podatek płaci ostateczny od-
biorca usługi, czyli rolnik, i nie
jest mu obojętna różnica w po-
datku wynosząca aż 15%.
Aby ułatwić sobie szuka-
nie właściwej stawki VAT na
konkretny produkt lub usługę,
ważne jest, aby znać jego pra-
widłowy symbol PKWiU 2008.
W przepisach podatkowych
nazwy produktów i usług są w
przeważającej części zgodne
z klasyfikacją PKWiU 2008
(przepisy podają konkretne
symbole z tej klasyfikacji). Są
od tej reguły pewne wyjątki,
przykładem może być sznurek
do maszyn rolniczych, który
wymieniony jest w załączniku 3
do ustawy. Sznurek jest opodat-
kowany stawką 8% bez względu
na symbol PKWiU. Podobnie
wymienione powyżej usługi ba-
dania zwierząt rzeźnych i mięsa
przez lekarzy weterynarii.
Ze względu na mało czytel-
ną klasyfikację PKWiU sporo
kłopotu było przy określaniu
stawki podatku na takie produkty
jak siano łąkowe czy kiszonka z
kukurydzy. Najpierw należało
znaleźć symbol PKWiU. Sekcja
A klasyfikacji zawiera „produkty
rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i
rybactwa oraz usługi wspomaga-
jące”, siano jest niewątpliwie pro-
duktem rolnictwa, więc szukamy
dalej. Dział 01 tej sekcji obejmuje
„produkty rolnictwa i łowiectwa
oraz usługi wspomagające” do-
brze, trop właściwy. Dalsze gru-
powanie o symbolu 01.1 „Rośliny
inne niż wieloletnie” na pewno
nie, siano jest przecież z łąki
trwałej. Przechodzimy do sym-
bolu 01.2 „Rośliny wieloletnie”
mamy tu rośliny z różnych stron
świata – od winogron po orzechy,
choinki czy owoce tropikalne, ale
siana z łąki, czy np. koniczyny,
niestety, nie ma. Poszukiwania w
innych grupowaniach również nie
przynoszą efektu.
Okazuje się, że przy nie-
których nazwach i symbolach
klasyfikacji zamieszczone są
powiązania z CN-2007, czyli
nomenklaturą scaloną. I dopie-
ro z tych powiązań udało się
ustalić, że w grupie pozostałych
roślin innych niż wieloletnie
(01.19) znajduje się grupa ro-
ślin pastewnych (01.19.10.0),
do których należą rośliny w
nomenklaturze scalonej ozna-
czone symbolem 1214 90. Pod
tym symbolem z kolei kryją się
„brukiew, buraki pastewne, ko-
rzenie pastewne, siano, lucerna
(alfalfa), koniczyna, esparceta,
kapusta pastewna, łubin, wyka
i podobne produkty pastewne,
nawet granulowane (z wył. mą-
czek i granulek z lucerny alfal-
fa)”. Jak wynika z dodatkowych
uwag do sekcji A, kukurydza
pastewna również zaliczana
jest do grupy roślin pastewnych
(01.19.10.0). Tu akurat nie ma
wątpliwości w klasyfikacji, po-
nieważ jest to roślina inna niż
wieloletnia.
Stawka VAT 5% zgodnie za-
łącznikiem nr 10 do ustawy nie
przysługuje do pozostałych roślin
innych niż wieloletnie (PKWiU
01.19). Z kolei w załączniku nr 3
wymienione są rośliny inne niż
wieloletnie (ex 01.1) z wyłącze-
niem bawełny i odziarnionych
produktów roślinnych dla prze-
mysłu włókienniczego (PKWiU
ex 01.16.1). Oznacza to, że siano
czy kiszonka z kukurydzy jako
nie wyłączone mają stawkę VAT
w wysokości 8%.
Zamieszanie jest więc
ogromne. W przypadku trud-
ności z właściwym określeniem
symbolu PKWiU 2008 można
zwrócić się z wnioskiem o wska-
zanie zaklasyfikowania rodzaju
prowadzonej działalności, wy-
robu lub usługi i wydanie infor-
macji do Ośrodka Klasyfikacji i
Nomenklatur w Łodzi. Za wy-
danie informacji pobierana jest
opłata. Wydana informacja nie
stanowi decyzji administracyjnej
i nie ma charakteru wiążącego.
W ostatnich latach wielu rol-
ników, szczególnie tych, którzy
inwestowali w swoje gospodar-
stwa, zdecydowało się przejść na
zasady ogólne w podatku VAT.
Marcowa nowelizacja ustawy
uprościła rolnikom ryczałtowym
zasady przechodzenia na zasady
ogólne. Wystarczy przed dniem
wykonania pierwszej czynności
opodatkowanej złożyć w urzę-
dzie skarbowym zgłoszenie re-
jestracyjne.
Rolnicy rozliczający
się z VAT na zasadach ogólnych
muszą wiedzieć, jakie stawki
powinni stosować na swoje pro-
dukty, a – jak widać – nie zawsze
jest to proste. Część rolników
ryczałtowych, która zastanawia-
ła się nad opodatkowaniem na
zasadach ogólnych, nawet jeśli
trochę na tym straci pozostanie
w dalszym ciągu na ryczałcie.
Małgorzata Gajdzica
ZODR Barzkowice
R E K L A M A
5
Mikropożyczki udzielane z funduszu
Fundacji Wspomagania Wsi
Pożyczki mogą zostać udzie-
lone na następujące cele:
działalność gospodarczą (w ro-
zumieniu „Ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej”)
zlokalizowaną na obszarach,
wiejskich
Pożyczkę można uzyskać
poprzez złożenie w fundacji za
pośrednictwem doradcy pożyczko-
wego „Wniosku o pożyczkę” wraz
z wymaganymi przez fundację
załącznikami oraz po dostarczeniu
dokumentów potwierdzających
zdolność zabezpieczenia spłaty
pożyczki przez poręczycieli.
Doradca pożyczkowy ma pra-
wo żądać jednorazowej opłaty od
pożyczkobiorcy za pomoc i po-
średnictwo w uzyskaniu pożyczki
w kwocie nie większej niż 3% war-
tości pożyczki, po decyzji Zarządu
Fundacji o przyznaniu pożyczki.
Zabezpieczenie pożyczki stanowi:
poręczenie co najmniej dwóch
osób fizycznych dla pożyczek
do 10.000 zł i trzech osób dla
pożyczek do 15.000 zł usta-
nowione według przepisów
prawa wekslowego, lub co naj-
mniej jednej osoby fizycznej
i funduszu poręczeniowego,
z którym fundacja podpisała
umowę o współpracy;
weksel „in blanco” wraz z de-
klaracją wekslową wystawio-
ny przez pożyczkobiorcę wraz
z poręczeniem wekslowym
wystawionym przez poręczy-
cieli i potwierdzonym przez
ich współmałżonków, nieza-
leżnie od rodzaju wspólnoty
majątkowej (tj. rozdzielności
lub wspólnoty majątkowej).
Poręczycielem musi być
osoba pełnoletnia, posiadająca
udokumentowane stałe dochody
pozwalające na spłatę pożyczki
w przypadku niewywiązywania
się pożyczkobiorcy z zobowią-
zań wobec fundacji.
Wszelkie opłaty związane
z zawarciem umowy pożyczki
ponosi pożyczkobiorca. Po-
życzki spłacane są miesięcznie
na konto fundacji w równych
ratach. Pierwsza rata jest ratą
wyrównującą.
Więcej informacji na temat
mikropożyczek udzielanych
z funduszu Fundacji Wspoma-
gania Wsi można uzyskać na
stronie internetowej fundacji
pod adresem
lub u współpracujących z funda-
cją doradców pożyczkowych.

i w miastach
do
30.000 mieszkańców;
działalność pszczelarską, dla
pasiek nie mniejszych niż 10
pni pszczelich, które posiada-
ją zaświadczenie lekarza we-
terynarii o wpisie do wykazu
pasiek;
uprawę ziół;
usługi turystyczne i agrotury-
styczne na terenach wiejskich;
kolektory słoneczne.
Pożyczka może zostać udzielona
na następujących warunkach:
a. pożyczki udziela się do kwoty:
10.000,00 zł, dla osób któ-
re po raz pierwszy korzy-
stają ze środków FWW;
15.000,00 zł przy kolej-
nych pożyczkach, pod wa-
runkiem terminowej spłaty
poprzedniej pożyczki;
przy pożyczkach powy-
żej 10.000,00 zł wysokość
nakładów na kolektory
słoneczne nie może prze-
kroczyć kwoty 10.000 zł;
maksymalna liczba poży-
czek udzielonych jednemu
pożyczkobiorcy wynosi 2
pożyczki; w uzasadnionych
przypadkach fundacja
może rozważyć udzielenie
trzeciej pożyczki;
b. pożyczki udzielane są na okres:
do 24 miesięcy dla poży-
czek do 10.000 zł;
do 36 miesięcy dla poży-
czek powyżej 10.000 zł do
15.000 zł;
c. okres karencji w spłacie po-
życzki nie może być dłuższy
niż 2 miesiące licząc od daty
podpisania umowy do dnia
spłaty pierwszej raty;
d. oprocentowanie

P
rogram „Mikropożycz-
ki”, który finansowany
jest ze środków Fundacji
Wspomagania Wsi ma na celu
przeciwdziałanie bezrobociu na
terenach wiejskich i w małych
miastach do 30.000 mieszkań-
ców, poprzez stworzenie moż-
liwości uzyskania niewielkiego
kapitału w formie pożyczki na
rozpoczęcie lub rozwój działal-
ności gospodarczej, a w szcze-
gólności będącą pomocą
w utworzeniu nowego miejsca
pracy.
Program „Mikropożyczki”
realizowany jest na obszarze dzia-
łania firm doradczych (doradców
pożyczkowych), z którymi funda-
cja zawarła umowę o współpracy
w realizacji programu (lista do-
radców umieszczona jest na stro-
ni
pl).
O pożyczkę mogą ubiegać się
osoby, które stale zamieszkują
wsie lub miasta do 30.000 miesz-
kańców, które w chwili ubiega-
nia się o pożyczkę są:
osobami prowadzącymi
działalność gospodarczą sa-
modzielnie lub z osobami
współpracującymi, zatrudnia-
jącymi nie więcej niż 5 pra-
cowników najemnych;
osobami pracującymi, których
wynagrodzenie nie przekra-
cza półtorakrotnej wysokości
minimalnego wynagrodzenia;
emerytami bądź rencistami
pobierającymi świadczenia
emerytalne lub renty, których
wynagrodzenie, emerytura
lub renta brutto jest niższa niż
półtorakrotna wartość brut-
to najniższej emerytury lub
renty;
osobami bezrobotnymi lub
nie mającymi stałego źródła
dochodu;
właścicielami


pożyczki
wynosi 0%;
e. pożyczki mogą być spłacone
w terminach wcześniejszych
niż terminy ustalone umową.
Kolejna pożyczka może
być udzielona nie wcześniej niż
po upływie umownego okresu
spłaty poprzedniej pożyczki,
pod warunkiem braku opóź-
nień w spłatach rat poprzednio
udzielonej pożyczki.

Rafał Sobolewski
W-MODR Olsztyn
Na podstawie:
Fundacja Wspomagania Wsi

gospodarstw
rolnych.
R E K L A M A
[ Pobierz całość w formacie PDF ]