Przegląd Rolniczy 2011-10, Przeglą Rolniczy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Pieniądze z PROW 2007 - 2013
dla przedsiębiorczych rolników
Ponad 365 milionów złotych
przezn­czył­ w tym roku Agencj­
Restrukturyz­cji i Moderniz­cji
Rolnictw­ n­ doin­nsow­nie pro-
jektów zwiększ­jących dochody
rodzin rolników w r­m­ch dzi­-
ł­ni­ „Różnicow­nie w kierunku
dzi­ł­lności nierolniczej”. Po-
moc t­ przezn­czon­ jest dl­
rolników, ich współm­łżonków
lub domowników ubezpieczo-
nych w KRUS, którzy pl­nują
rozpoczęcie dzi­ł­lności innej
niż rolnicz­. Wiele rodzin rolni-
czych nie jest w st­nie utrzym­ć
się wyłącznie z rolnictw­ i t­kie
wsp­rcie jest dl­ nich sz­nsą n­
dod­tkowe dochody, popr­wi­-
jące ich w­runki życi­.
W tegorocznym n­borze,
od
27 września do 14 październi-
ka 2011 roku, będzie można
składać wnioski o przyznanie
pomocy na inwestycje związane
z wytwarzaniem biogazu rolni-
czego lub energii elektrycznej
z biogazu rolniczego.
Wysokość
wsp­rci­ z Agencji Restruktury-
z­cji i Moderniz­cji Rolnictw­ dl­
jednego beneicjent­ n­ re­liz­cję
t­kiego przedsięwzięci­ wynosi
do
500 tysięcy złotych
, ­ poziom
doin­nsow­ni­ nie może prze-
kroczyć 50% poniesionych przez
niego kosztów inwestycji.
Następnie
od 17 października
do 4 listopada 2011 roku wnioski
o pomoc mogą składać wszyscy,
którzy planują inne inwestycje
niż związane z wytwarzaniem
biogazu lub energii elektrycznej
.
W tym przypadku kwota dofi-
nansowania przyznanego przez
ARiMR nie może przekraczać
100 tysięcy złotych
dla jedne-
go beneficjenta, a Agencja może
refundować do 50% kosztów inwe-
stycji (w przypadku gospodarstw
poszkodowanych w wyniku klęsk
żywiołowych – do 80%).
Osoby z­interesow­ne t­kim
wsp­rciem, ­le nieposi­d­jące
wł­snych pieniędzy, mogą sko-
rzyst­ć z z­liczki w wysokości
do 50% wnioskow­nej kwoty
pomocy.
W wyniku wcześniejszych
n­borów wniosków o uzysk­nie
wsp­rci­ n­ rozpoczęcie dod­t-
kowej dzi­ł­lności nierolniczej
ARiMR podpis­ł­ umowy z 8,8
tys. rolników, którzy otrzym­ją
w sumie pon­d 758 milionów
zł.
Z­kł­dy usługowe i pro-
dukcyjne, gospod­rstw­ ­grotu-
rystyczne, wyciągi n­rci­rskie
– rolnicy m­ją mnóstwo pomysłów
n­ prow­dzenie dod­tkowej dzi­-
ł­lności gospod­rczej, korzyst­jąc
ze środków z PROW 2007-13.
Serdecznie zapraszamy do
składania wniosków o przyznanie
pomocy w oddziałach regional-
nych ARiMR.
Pieniądze z PROW 2007-2013 na nowe miejsca pracy na wsi
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
informuje, że od 26 września do 7 października 2011 r.
będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy
z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
z PROW 2007-13. Do rozdysponowania jest jeszcze
ponad 2,5 miliarda złotych. Wnioski należy składać
w siedzibach oddziałów regionalnych ARiMR oso-
biście, za pośrednictwem osoby upoważnionej lub
wysłać przesyłką poleconą.
W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw” o wsparcie mogą ubiegać się osoby
fizyczne i prawne planujące utworzenie lub rozwinięcie
istniejących firm na obszarach wiejskich oraz w gmi-
nach miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast powy-
żej 5 tysięcy mieszkańców. Pomoc będzie przyznana,
jeżeli wnioskodawca utworzy nowe miejsca pracy
w „mikroprzedsiębiorstwie”, którym jest firma zatrud-
niająca mniej niż 10 pracowników, a jej roczny obrót
czy też całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln
euro. Od ubiegłego roku obowiązują bardzo korzystne
zasady przyznawania takiej pomocy. Za utworzenie
jednego miejsca pracy będzie można otrzymać 100
tys. zł, za dwa – 200 tys. zł, a w przypadku powstania
trzech lub więcej nowych miejsc pracy będzie można
dostać 300 tys. zł. O przyznaniu wsparcia nie zdecy-
duje kolejność składania wniosków, a liczba zdobytych
przez nie punktów, przyznanych zgodnie z kryteriami
ustalonymi przez resort rolnictwa. Najwięcej punktów
otrzymają wnioski z powiatów o wysokim wskaźniku
bezrobocia, z gmin o niskim dochodzie podatkowym
oraz wnioski zawierające deklarację utworzenia naj-
większej liczby miejsc pracy. Nowe miejsca pracy
muszą być utrzymane przez przedsiębiorcę przynaj-
mniej przez dwa lata, licząc od dnia dokonania przez
Agencję ostatecznej płatności za ich utworzenie.
Dotychczas w ramach przeprowadzonych w 2009
i 2010 roku naborów wniosków dofinansowanie otrzy-
mało prawie 5 tys. mikroprzedsiębiorstw. Przyznane
im wsparcie przyczyniło się do utworzenia ok. 10 tys.
nowych miejsc pracy.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
n
WIĘCEJ INFORMACJI
: pod bezpłatnym numerem infolinii 0-800-38-00-84 czynnej 7 dni
w tygodniu w godz. 7 – 21;
oraz:
b
w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja opracowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Publikacja finansowana z funduszy UE
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 Mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej
„Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż”
2. Formy
zakupu
interwencyjnego
Zakup interwencyjny zbóż na
zapasy interwencyjne ARR może
odbywać się:
z dostawą do magazynu inter-
wencyjnego,
z przejęciem w miejscu prze-
chowywania.
Cena zakupu zboża
zależy
od formy zakupu:
w ramach limitu po ustalonej
cenie, jest to cena interwencyjna,
która wynosi
101,31 €/t
,
w ramach procedury przetar-
gowej, jest to cena określona
w zaakceptowanych przez Ko-
misję Europejską po każdym
przetargu, ofertach przetargo-
wych. Cena ta wyrażona w €/t
powinna odpowiadać minimal-
nej jakości zbóż i nie może być
wyższa niż cena interwencyjna.
Cena zakupu podlega pod-
wyższeniu lub obniżeniu w zależ-
ności od faktycznej jakości zboża
dostarczonego do magazynu/ma-
gazynów interwencyjnych.
W przypadku przejmowania
zbóż na zapasy interwencyjne
w miejscu przechowywania cena
określona dla faktycznej jakości,
zostaje pomniejszona o koszty, któ-
re Sprzedający poniósłby w związ-
ku z dostawą zboża do najbliższego
magazynu interwencyjnego (mak-
symalnie na odległość do 100 km)
i o koszty wydania zboża.
Zapłata za zboże dokonywana
jest
w terminie do 65 dni od daty
warunkowego przejęcia
.
tuacja popytowo-podażowa na
Wspólnotowym rynku zbóż.
W przypadku przekroczenia
limitu KE podejmuje decyzję
o ustaleniu współczynnika re-
dukcji ilości.
Po wykorzystaniu limitu
ilości pszenicy zaoferowanej do
interwencji, decyzją KE może
zostać uruchomiony zakup psze-
nicy w ramach procedury przetar-
gowej, który zostanie ogłoszony
w Dzienniku Urzędowym UE.
Dotychczasowa realizacja za-
kupów interwencyjnych na terenie
województwa pomorskiego
Sezon 2003/2004
– Interwencją
objęte było ok. 387 tys. ton zbóż,
w tym skup pszenicy z dopłatami
dla producentów wyniósł ponad
287 tys. t, skup żyta z dopłatami
ARR – 56 tys. t. Dodatkowo prze-
chowywaniem z dopłatami objęto
ponad 43 tys. t zbóż.
Sezon 2004/2005
– ARR
wprowadziła nowe, unijne za-
sady interwencji na rynku zbóż.
Przyjęto prawie 140 tys. ton zbóż
(głównie pszenicy). Były to naj-
większe zakupy zbóż na zapasy
interwencyjne UE w kraju.
Sezon 2005/2006
– zaku-
piono blisko 115 tys. t pszenicy,
co stanowiło drugi wynik tuż za
województwem zachodniopomor-
skim.
Sezon 2008/2009
– ze zbio-
rów 2008 r. zakupiono 1,9 tys. t
jęczmienia.
Sezon 2009/2010
– zakupami
interwencyjnymi objęto blisko 28
tys. t jęczmienia.
Wszystkie dokonane zakupy
interwencyjne zbóż na terenie
województwa pomorskiego zo-
stały rozdysponowane głównie
na realizację programu pomocy
żywnościowej PEAD a także
przeznaczone na eksport do kra-
jów trzecich.
A
gencja Rynku Rolnego (ARR),
jako unijna agencja płatnicza,
prowadzi, w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej na rynku zbóż, dzia-
łania związane z interwencyjnym
ich zakupem i sprzedażą.
Interwencyjny zakup zbóż jest
jednym z mechanizmów mających
bezpośredni wpływ na stabili-
zację rynku Wspólnoty, którego
celem jest zakup nadwyżek zbóż,
występujących na rynku UE.
Mechanizm ten skierowany jest
do producentów i handlowców,
którzy nie byli w stanie uzyskać
na rynku ceny wyższej od ceny
interwencyjnej. Tak utworzone
zapasy zbóż sprzedawane są w za-
leżności od sytuacji rynkowej, na
unijnym rynku wewnętrznym lub
na eksport do krajów trzecich.
Zgodnie z obecnymi zasada-
mi zakup zbóż wg ustalonej ceny
interwencyjnej jest w ramach UE
limitowany.
Od roku gospodarczego
2010/2011 w odniesieniu do nw.
zbóż w skali całej Unii Europej-
skiej limity wynoszą:
pszenica 3 mln ton,
pszenica durum 0 ton,
jęczmień 0 ton,
kukurydza 0 ton,
sorgo 0 ton.
Komisja Europejska może
podjąć decyzję o kontynuowaniu
mechanizmu interwencji publicz-
nej, wykraczającej poza ustalone
limity, jeżeli wymaga tego sy-


n

1. Zasady
interwencyjnego
zakupu zbóż
Zakupem interwencyjnym
w Polsce mogą być objęte zboża ze-
brane na terenie Unii Europejskiej:
pszenica
,
jęczmień
,
kukurydza
(
pod warunkiem ustalenia limitu
różnego od „0”
).
Ilość oferowana zboża jednego
rodzaju nie może być mniejsza niż:
80 ton
– w przypadku zakupu
zbóż na zapasy interwencyjne
z dostawą do magazynu inter-
wencyjnego,
500 ton
– w przypadku przej-
mowania zbóż na zapasy
interwencyjne w miejscu prze-
chowywania.
Zboże do zakupu interwen-
cyjnego oferowane jest w Pol-
sce w okresie od
1 listopada do
31 maja
, z możliwością realizacji
dostaw do 30 czerwca, pod warun-
kiem, że spełnią one minimalne
wymogi ilościowe i jakościowe.Mapa 1. Realizacja zakupów zbóż według centrów interwencyjnych na terenie OT ARR w Gdyni. W sezonie interwencyjnym
2010/2011 nie realizowano zakupów interwencyjnych ze względu na brak ofert sprzedaży zboża (wysokie ceny rynkowe
wyższe niż cena interwencyjna 101,31 €/t).
R E K L A M A
Informacja o zmianie rozporządzenia
w sprawie określenia
wysokości jednorazowego odszkodowania
Od 9 września 2011 r. jed-
norazowe odszkodowanie z ty-
tułu stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu spowo-
dowanego wypadkiem przy pracy
rolniczej lub rolniczą chorobą
zawodową zostaje podwyższone
z kwoty 470 zł do 550 zł za każdy
procent tego uszczerbku.
Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego informuje, że
z dniem 09 września 2011 r., tj.
14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.
U z dnia 25 sierpnia 2011 r. Nr
175 poz. 1043, wchodzi w życie
rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia
2011 r. zmieniające rozporządzenie
MRiRW z dnia 16 maja 2007 r.
w sprawie określenia wysokości
jednorazowego odszkodowania
z tytułu wypadku przy pracy rol-
niczej lub rolniczej choroby zawo-
dowej oraz zasiłku chorobowego.
Od tej daty obowiązują nastę-
pujące wysokości jednorazowego
odszkodowania z tytułu wypadku
przy pracy rolniczej lub rolniczej
choroby zawodowej.
1.
550 zł
– za każdy procent
uszczerbku na zdrowiu dozna-
nego wskutek wypadku przy
pracy rolniczej lub rolniczej
choroby zawodowej.
2.
11.000 zł
– z tytułu orzeczonej
niezdolności do samodzielnej
egzystencji wskutek wypadku
przy pracy rolniczej lub rolni-
czej choroby zawodowej.
3.
550 zł
za każdy procent stałego
lub długotrwałego uszczerbku
na zdrowiu z tytułu zwięk-
szenia tego uszczerbku, co
najmniej o 10 punktów pro-
centowych, za każdy procent
uszczerbku na zdrowiu prze-
wyższający procent, według
którego ustalone było odszko-
dowanie.
4.
55.000
zł z tytułu śmiertelnego
wypadku, gdy do odszkodowa-
nia uprawniony jest małżonek
lub dziecko zmarłego, zwięk-
szone o kwotę 11.000 zł. na
drugiego i każdegouprawnione-
go, jeżeli do odszkodowania są
uprawnieni równocześnie mał-
żonek i dziecko (dzieci) bądź
tylko dzieci.
5.
27.500
zł z tytułu śmier-
telnego wypadku, gdy do
odszkodowania uprawnieni
są tylko inni członkowie ro-
dziny niż małżonek i dzieci
zmarłego oraz 11.000 zł z tytu-
łuzwiększenia odszkodowania
na drugiego i każdego następ-
nego uprawnionego.
6.
11.000
zł z tytułu śmiertel-
nego wypadku, gdy do od-
szkodowania równocześnie
z małżonkiem lub dziećmi
zmarłego uprawnieni są inni
członkowie rodziny, każdemu
z nich przysługuje ta kwota
niezależnie od odszkodowania
przypadającego małżonkowi
lub dzieciom.
Informujemy, że o wysokości
jednorazowego odszkodowania
decyduje data prawomocnego
orzeczenia lekarza rzeczoznaw-
cy lub komisji lekarskiej Kasy.
Orzeczenie lekarza rzeczoznawcy
staje się prawomocne po upływie
14 dni od daty jego doręczenia,
jeśli nie zostało ono zaskarżo-
ne. orzeczenie komisji lekarskiej
Kasy jest ostateczne, ponieważ
nie przysługuje od niego odwoła-
nie i staje się prawomocne W dniu
jego wydania. W przypadku
ustalania związku przyczynowo-
skutkowego zgonu z wykonywaną
pracą rolniczą o wysokości jedno-
razowego odszkodowania decydu-
je data opinii lekarza inspektora
orzecznictwa lekarskiego Kasy
ustalającego ten związek.
Natomiast o wysokości
jednorazowego odszkodowania
w przypadku wypadku śmiertel-
nego gdzie zgon nastąpił w dacie
zdarzenia decyduje data zgonu.
Informacja pozyskana
za pośrednictwem
OR KRUS w Bydgoszczy
n
Od 1 września 2011 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące
o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent
W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w drugim kwartale 2011 r., które wyniosło 3.366 zł 11 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, 
że od dnia 1 września 2011 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.
Wynoszą one:
30%
    przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
1.009 zł 90 g
 (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie 
prawa do renty socjalnej)
70%
    przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
2.356 zł 30 gr
 (dot. emerytur, rent rolniczych z tytułu niezdolności do 
pracy oraz rent rodzinnych)
130%
    przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
4.376 zł 30 gr
 (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do 
pracy oraz rent rodzinnych).
R E K L A M A
[ Pobierz całość w formacie PDF ]