Przegląd Rolniczy 2012-02, Przeglą Rolniczy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Nowy wymiar składki zdrowotnej
dla rolników prowadzących działy specjalne
135 zł wynosi od 1 stycznia 2012 r. najniższa miesięczna składka zdrowotna dla
rolników opłacających ją od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.
K
asa Rolniczego Ubezpiecze-
ustalonemu dla opodatkowania
podatkiem dochodowym, nie może
być niższa niż kwota minimalnego
wynagrodzenia wynoszącego od 1
stycznia 2012 r. 1.500 zł.
W związku z tym, najniższa
miesięczna składka na ubez-
pieczenie zdrowotne rolników
prowadzących działy specjalne
produkcji rolnej, liczona jako 9%
minimalnej podstawy wymiaru,
wynosi od 1 stycznia br. 135 zł
(tj. 9% x 1500 zł = 135 zł).
Uprzejmie przypominamy, że
z dniem 31 stycznia br. upływa
termin na złożenie w Kasie przez
rolników prowadzących działy
specjalne oświadczenia o rodzaju
działalności w zakresie działów
specjalnych i przewidzianym
z tego tytułu dochodzie, wraz
z odpisem decyzji naczelnika
urzędu skarbowego wydanej na
podstawie deklaracji o rodza-
jach i rozmiarach zamierzonej
produkcji rolnej lub wysokości
przewidzianego dochodu w 2012
roku. Na podstawie złożonych do-
kumentów rolnikom tym zostanie
ustalona wysokość miesięcznej
składki zdrowotnej obowiązującej
ich w 2012 roku.
Informacja pozyskana
za pośrednictwem OR KRUS
w Bydgoszczy
nia Społecznego informuje,
że zgodnie z Rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 13
września 2011 r. w sprawie wy-
sokości minimalnego wynagro-
dzenia za pracę w 2012 roku (Dz.
U. z 2011 r. Nr 192, poz. 1141),
począwszy od 1 stycznia 2012 r.
zmienia się wysokość minimalnej
podstawy wymiaru miesięcznej
składki na ubezpieczenie zdrowot-
ne rolników prowadzących działy
specjalne produkcji rolnej.
Dla wymienionych rolników
zadeklarowana podstawa wymiaru
składki, odpowiadająca dochodowi
Wnioski o pomoc
na zniszczone lasy
Od 23 stycznia 2012 r. będzie można składać wnio-
ski o przyznanie pomocy na odtworzenie lasów
zniszczonych przez klęski żywiołowe
instrumentów zapobiegawczych”
przysługuje według kolejności
ustalonej na podstawie liczby
punktów przyznanej przez
ARiMR złożonym wnioskom
o wsparcie. Zależy ona od pro-
centowej wartości określającej
kwotę inwestycji kwalifikują-
cych się do przyznania pomocy,
realizowanych w lasach, które
nie należą do Nadleśnictwa,
w stosunku do wnioskowanej
kwoty pomocy. Im ten poziom
jest wyższy, tym większa jest
liczba przyznawanych punktów,
a więc wyższe miejsce na liście
określającej kolejność przysłu-
giwania pomocy
. W przypadku,
gdy wniosek o przyznanie pomocy
nie zawiera danych niezbędnych
do ustalenia takiej kolejności,
punkty nie będą przyznawane.
Szczegółowe warunki przy-
znawania pomocy z działania
„Odtwarzanie potencjału pro-
dukcji leśnej zniszczonego przez
katastrofy oraz wprowadzanie
instrumentów zapobiegawczych”
znajdują się w Rozporządzeniu
MRiRW z 20 maja 2008 r. Dz. Nr
U. 103, poz. 658 z późn. zm.
Departament Komunikacji
Społecznej
n
Lasy zniszczone przez huraga-
ny, pożary czy też inne katastro-
fy naturalne można odbudować
dzięki wsparciu z działania
„Odtwarzanie potencjału pro-
dukcji leśnej zniszczonego przez
katastrofy oraz wprowadzanie
instrumentów zapobiegawczych”,
które jest wdrażane w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Można również z tego działania
dofinansować inwestycje popra-
wiające poziom bezpieczeństwa
przeciwpożarowego w lasach.
Nabór wniosków o przyznanie
pomocy z działania „Odtwarza-
nie potencjału produkcji leśnej
zniszczonego przez katastrofy
oraz wprowadzanie instrumen-
tów zapobiegawczych” zostanie
przeprowadzony przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
od 23 stycznia 2012 r.
do 17 lutego 2012 r.
Termin ten
ogłosił, 21 grudnia 2011 r., pre-
zes ARiMR Tomasz Kołodziej
w dzienniku o zasięgu ogólno-
polskim oraz na portalu interne-
gov.pl/komunikaty-prezesa-arimr/
artykuly/prezes-agencji-restruktu-
ryzacji-i-modernizacji-rolnictwa-
informuje-3.html
Wnioski o pomoc z działania
„Odtwarzanie potencjału pro-
dukcji leśnej zniszczonego przez
katastrofy oraz wprowadzanie
instrumentów zapobiegawczych”
mogą składać Nadleśnictwa La-
sów Państwowych w Oddziałach
Regionalnych ARiMR.
W przypadku prywatnych
właścicieli, których lasy zostały
uszkodzone i chcieliby je odnowić
w ramach tego działania, mu-
szą niezwłocznie zgłosić się do
„swojego” Starostwa oraz Nad-
leśnictwa. Na podstawie otrzy-
manego zgłoszenia Nadleśnictwo
może dołączyć zgłaszaną przez
prywatnego właściciela szkodę
do kompleksowego projektu od-
budowy.
Pomoc w ramach działania
„Odtwarzanie potencjału pro-
dukcji leśnej zniszczonego przez
katastrofy oraz wprowadzanie
Pronar laureatem
„Dnia przedsiębiorczości 2011”
10
stycznia w Pałacu
24 szkoły oraz 28 firm, urzędów
i instytucji. Projekt objęty jest
honorowym patronatem Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego.
Dwie nagrody zostały przy-
znane podlaskim instytucjom.
Poza Pronarem tytuł „Najaktyw-
niejszej szkoły” otrzymał, tak jak
w roku ubiegłym, Zespół Szkół nr
3 im. S. W. Reymonta w Bielsku
Podlaskim.
Niemal 4,5 mln uczniów wzię-
ło udział w programach Fundacji
Młodzieżowej Przedsiębiorczo-
ści, która jest organizacją non
profit.
Z każdego województwa wyło-
niona została przynajmniej jedna
szkoła.
„Dzień przedsiębiorczości” to
ogólnopolski program jednodnio-
wych praktyk, podczas których
uczniowie poznają pracę w wy-
marzonych przez siebie zawodach.
W VIII edycji „Dnia przedsiębior-
czości” wzięło udział ponad 47 tys.
uczniów z 652 szkół ponadgimna-
zjalnych oraz ponad 47 tys. wolonta-
riuszy z 19 tys. instytucji i firm.
Najbliższy „Dzień przedsię-
biorczości” odbędzie się po raz
dziewiąty 22 marca 2012 r.
Joanna Wysocka; Pronar
n
Prezydenckim odbyła
się Gala Przedsiębior-
czości, podczas której Pronar
ponownie otrzymał nagrodę za
udział w projekcie przygotowu-
jącym młodzież do świadomego
wyboru drogi zawodowej i ścieżki
edukacyjnej.
Narewskie przedsiębiorstwo
zostało również uznane za „Na-
jaktywniejszą firmę” na Podla-
siu.
Podczas Gali zostały wrę-
czone statuetki i dyplomy dla
najaktywniejszych uczestników
projektu, znalazły się wśród nich
Ekologia i pieniądze
Dotacje na kolektory słoneczne
Wobec rosnących kosztów stosowania surowców
kopalnych w gospodarstwach domowych oraz wymo-
gu obniżenia stężenia dwutlenku węgla w atmosfe-
rze, coraz częściej poszukujemy alternatywnych,
odnawialnych źródeł energii. Jednym z nich są
kolektory słoneczne – solary.
U
rządzenia te zamieniają
należy zabezpieczyć instalację
przed przegrzaniem.
Dobierając zestaw solarny
musimy zdać sobie sprawę, że
różni się on znacznie od syste-
mów konwencjonalnych. Nie ma
tu możliwości ogrzewania prze-
pływowego, natomiast konieczne
jest magazynowanie podgrzanej
wody.
Zapotrzebowanie na ciepłą
wodę można określić z odczytu
wodomierza. Jeśli nie ma takiej
możliwości, trzeba przyjąć od
35 do 50 litrów na jedną osobę
w ciągu doby. Pojemność zbiorni-
ka powinna być tak dobrana, aby
zaspokoić dzienne potrzeby go-
spodarstwa domowego i dodatko-
wo zgromadzić zapas co najmniej
na poranek dnia następnego. Po-
winna zatem o 50-80% przekra-
czać dobowe zapotrzebowanie na
ciepłą wodę. Solary dobieramy
według pojemności zasobnika
i oczekiwanego stopnia pokry-
cia zapotrzebowania na ciepło.
Zestaw solarny należy traktować
jako dodatkowe źródło energii,
którego zadaniem jest obniżenie
kosztów ogrzewania wody.
W lipcu 2011 roku ruszył
program dotacyjny Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej na
kolektory słoneczne. Dotacja
promieniowanie słonecz-
ne w energię cieplną, któ-
ra może być wykorzystana do
podgrzewania wody użytkowej
lub wspomagania centralnego
ogrzewania. Najczęściej stosuje
się dwa typy kolektorów słonecz-
nych: płaskie i próżniowe.
Najprostsze kolektory płaskie
są skuteczne przy dobrym nasło-
necznieniu i w ciepłej porze roku.
Ich wadą są duże straty ciepła przy
niskiej temperaturze zewnętrznej.
Energia słoneczna absorbowana
jest przez płytę aluminiową po-
krytą powłoką zwiększającą po-
chłanianie promieniowania (może
to być np. czarna farba). W nowo-
czesnych zestawach solarnych takie
powłoki jednocześnie zmniejszają
straty ciepła.
Kolektory próżniowe w mniej-
szym stopniu zależą od temperatu-
ry otoczenia. Otaczająca absorber
próżnia umożliwia przekazywanie
pobranego ciepła w całości do
instalacji. Urządzenia działają na
zasadzie termosu, w którym wy-
korzystuje się próżnię jako war-
stwę izolacyjną. Kolektory płaskie
mają możliwość wychłodzenia
zbiornika w nocy. Takiej możli-
wości nie ma kolektor próżniowy
ze względu na bardzo wysokie
parametry izolacyjne, dlatego
Kolektory słoneczne zwane solarami zamieniają promieniowanie słoneczne w energię do podgrzewania wody użytkowej lub centralnego ogrzewania.
Fot. EKOLOGICZNE SYSTEMY GRZEWCZE AWEX s.c. Andrzej Woźniak, Mirosław Walczak
przeznaczona jest dla osób fi-
zycznych będących właściciela-
mi budynków mieszkalnych oraz
dla wspólnot mieszkaniowych.
Wartość dotacji wynosi 45%
kapitału kredytu bankowego.
Kredyt z dotacją może być wy-
korzystany na wykonanie pro-
jektu budowlano-wykonawczego,
montaż instalacji oraz zakup
nowych urządzeń: kolektora
słonecznego, zasobnika wody,
automatyki, aparatury kontrol-
no-pomiarowej. Kredyty z 45%
dopłatą oferują:
Bank Ochrony Środowiska SA,
Bank Polskiej Spółdzielczości
SA oraz zrzeszone banki spół-
dzielcze,
Gospodarczy Bank Wielko-
polski SA oraz zrzeszone banki
spółdzielcze,

Mazowiecki Bank Regionalny SA
oraz zrzeszone banki spółdzielcze,
Krakowski Bank Spółdzielczy,
Warszawski Bank Spółdzielczy.
Wysokość kredytu z dotacją
wynosi najczęściej 100% kosz-
tów kwalifikowanych przedsię-
wzięcia. Koszty te oblicza się,
mnożąc całkowitą powierzchnię
instalowanych kolektorów w m2
przez 2 500 zł. Wynik jest gór-
ną granicą podstawy obliczenia
dotacji w przypadku, gdy koszt
inwestycji jest wyższy. Jeżeli
jednak cena zakupu i montażu
systemu solarnego nie przekracza
obliczonej kwoty, wtedy dotację
można otrzymać do całej inwe-
stycji.

Jan Skrzeszewski
KPODR Minikowo
n
R E K L A M A
 Rynek
tendencje cenowe podstawowych produktów
żywnościowych
Zboża
W Polsce, według opubliko-
wanych we wrześniu szacunków
GUS, w 2011 r. zbiory podsta-
wowych zbóż z mieszankami
zbożowymi (bez kukurydzy)
wyniosły 26,3 mln t, co oznacza
obniżkę o 3,5% w stosunku do
roku ubiegłego. Należy spodzie-
wać się, iż w pierwszej połowie
2012 r. utrzyma się znacząca
różnica pomiędzy cenami zbóż
paszowych i konsumpcyjnych.
Wynika to z faktu, iż o ile eu-
ropejskie agencje analityczne
wstępnie oceniają, że udział
zbóż o parametrach konsumpcyj-
nych w całej Wspólnocie praw-
dopodobnie powróci do średnich
poziomów z ostatnich lat (po
kiepskim pod tym względem
2010 roku), w Polsce sytuacja
pozostała trudna. Ponadto, ma-
jąc na uwadze relatywnie napię-
ty unijny oraz światowy bilans
popytu i podaży kukurydzy,
zgodnie z przewidywaniami cena
tego zboża wzrosła. Tendencja
ta powinna się utrzymywać do
początku roku 2012. Przewidu-
je się, iż w okrem.in. styczeń
– luty 2012 r. wzrośnie podaż
krajowej pszenicy paszowej,
co przełoży się na spadek jej
cen. W rezultatcie po Nowym
Roku ceny obu zbóż powinny
się do siebie zbliżyć. Analizu-
jąc możliwe zachowanie się cen
pszenicy zarówno paszowej, jak
i konsumpcyjnej, należy oczeki-
wać, iż jak co roku możliwy jest
sezonowy ich wzrost w okresie
końca grudnia 2011 r. i początku
stycznia 2012 r., jednak może
on być niewielki.
RośliNy oleiste
Bilans w bieżącym sezonie,
podobnie jak w UE, pozostanie
napięty. Według GUS zbiory wy-
niosły 1,9 mln ton wobec 2,1 mln
ton w roku ubiegłym. Obniżki
plonów i zapasów początkowych
są na tyle głębokie, że nie zrów-
noważy ich nawet spodziewany
wzrost importu. W całym roku
2011, ze względu na niższą podaż
rzepaku w Polsce, jego przerób
i produkcja oleju rzepakowego
mogą być mniejsze niż w roku
2010. Według prognoz IERiGŻ
produkcja oleju rzepakowego
w 2011 roku może wynieść 790
tys. ton, czyli o 3% mniej niż
w 2010 roku. Eksport rzepaku
z Polski, w wyniku niższych
zbiorów i utrzymującego się
wysokiego zapotrzebowania na
surowiec, prawdopodobnie będzie
niższy. Podobnie rzecz wygląda
w przypadku oleju rzepakowego.
Powierzchnia zasiewów rzepa-
ku pod zbiory w roku 2012 jest
wyższa i kształtuje się na pozio-
mie 850 – 870 tys. ha, czyli o 10
– 12% większa w porównaniu
z powierzchnią w ubiegłym roku.
Niska podaż rzepaku w Polsce
w całym sezonie 2011/2012
wskazuje, że jego przerób będzie
prawdopodobnie mniejszy niż
w sezonie poprzednim. Jednak
przy założeniu wysokiego impor-
tu rzepaku do Polski i znacząco
mniejszego eksportu w stosunku
do sezonu ubiegłego, skala spadku
przerobu surowca nie powinna
być duża. Według Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi średnia
cena skupu rzepaku netto pod
koniec roku 2011 ukształtowa-
ła się na poziomie m.in.
1835 zł/ha.
Mięso
Na rynku wo-
łowiny prawdo-
podobnie nadal
będzie utrzymywać
się korzystna sytuacja
zarówno dla krajowych
producentów żywca, jak i eks-
porterów mięsa. Eksportowi
z naszego kraju będzie sprzy-
jała m.in. niższa podaż bydła
w UE. W połowie minionego
roku, w przeciwieństwie do
krajów unijnych (spadek po-
głowia o 2,5%), w Polsce nastą-
pił nieznaczny wzrost liczebności
o 0,7%, w stosunku do analogicz-
nego okresu roku ubiegłego, w tym
pogłowie bydła młodego w wieku 1
– 2 lata wzrosło o 4,5%. W rezulta-
cie w trzecim i czwartym kwartale
zanotowano bardzo szybki wzrost
cen do nienotowanego nigdy
wcześniej poziomu. W przy-
padku trzody chlewnej ob-
serwowany stosunkowo
wysoki poziom cen
trzody chlewnej
w końcówce
roku oraz
jedno -
czesny
spadek cen pasz
spowodował, że wzrosła opłacalność
tego kierunku produkcji. Należy
oczekiwać, że mimo niższej kra-
jowej podaży, sezonowy spadek cen
nie wpłynie w sposób istotny na
poziom cen w pierwszej połowie
roku. Prawdopodobnie pod koniec
pierwszego kwartału 2012 r. ceny
żywca drobiowego zaczną znacząco
rosnąć. Przez większość minionego
roku sytuacja producentów indyków
była lepsza niż producentów kurcząt.
Rekordowo wysokie ceny pasz były
równoważone wysokimi cenami
sprzedaży żywca. W rezultacie
w drugiej połowie roku wyraźnie
wzrosła liczba wstawień piskląt indy-
czych. Na tej podstawie można pro-
gnozować, że na początku tego roku
produkcja żywca wzrośnie. Prawdo-
podobnie będzie to oznaczało dalszy
spadek cen skupu. W przededniu
wejścia w życie zakazu stosowania
Ceny pszenicy konsumpcyjnej nie zmienią się znacząco w I i II kwartale
2012 roku.
Fot. Fotolia
nieulepszonych klatek w chowie kur
niosek (1 stycznia 2012 r.) bardzo
trudno o rzetelną prognozę dla tego
rynku.
Mleko
i PRZetWoRy MlecZNe
Na krajowym rynku mleka
utrzymuje się lekka tendencja
wzrostowa dynamiki cen sku-
pu. W czwartym kwartale za litr
mleka producenci otrzymywali
1,2 zł, to o ponad 15% więcej
niż w analogicznym okresie roku
ubiegłego.
Według prognoz Instytutu
Ekonomiki Rolnictwa i Gospo-
darki Żywnościowej bilansowe
spożycie nabiału i masła w ekwi-
walencie mleka surowego w 2011
roku zwiększyło się o 2 litry, czyli
do 193 litrów na 1 mieszkańca.
Warto jednak zwrócić uwagę, iż
w 2012 r. bardziej prawdopodobna
jest już stabilizacja konsumpcji
przetworów mleczarskich w kraju,
a ewentualne umocnienie złotego
wobec euro w dalszej części roku
może wpłynąć na spadek wolume-
nu eksportu z Polski. W 2012 r.
niewykluczone są jednak ich nie-
znaczne spadki. Szacuje się, że
w pierwszym półroczu ceny będą
się kształtowały na poziomie 1,19
– 1,23 zł za litr mleka.
Tadeusz Plichta
PODR Gdańsk
n
Tabela 1.
Prognozy przeciętnych kwartalnych cen (t/zł) zbóż
Kwartały
IV kw. ‘11
I kw. ‘12
II kw. ‘12
Pszenica konsumpcyjna
777 – 816
738 – 802
737 – 831
Pszenica paszowa
711 – 748
677 – 736
665 – 750
Kukurydza
616 – 647
654 – 715
670 – 756
Tabela 2.
Prognoza średnich kwartalnych cen mięsa (zł/kg)
Kwartał
IV kw. ‘11
I kw. ‘12
II kw. ‘12
Żywiec wieprzowy
4,88 – 5,07
4,34 – 4,80
4,43 – 5,00
Żywiec wołowy
5,78 – 6,11
5,72 – 6,26
5,66 – 6,39
Żywiec drobiowy
3,64 – 3,79
3,49 – 3,82
3,60 – 4,06
Tabela 3.
Prognoza średnich kwartalnych cen mleka (zł/l)
Kwartał
IV kw. ‘11
I kw. ‘12
II kw. ‘12
Mleko
1,21 – 1,25
1,19 – 1,24
1,17 – 1,23
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]