Przegląd Rolniczy 2012-07, Przeglą Rolniczy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
KRUS: nowe
progi przychodu
W
ydarzeniem miesiąca w branży rolnej
będą z pewnością targi Agro-TECH. Ta
największa impreza targowa tego typu
w Polsce ma zgromadzić w tym roku rekordową
liczbę wystawców. Szczegółowy program targo-
wych wydarzeń podajemy na str. 5.
Polscy rolnicy, jak cała Europa, przeżywali
emocje związane z mistrzostwami w piłce noż-
nej. W przerwach meczów mieli okazję obejrzeć
reklamę, w której wystąpił minister rolnictwa Marek
Sawicki. Takie są już prawa sławy. Spot z założenia
miał promować efekty unijnego Programu rozwoju
obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a wszyscy
tylko patrzyli na ministra. reklama zrobiona i wyku-
piona z publiczne pieniądze ponoć nie była droga,
bo sprzedana z dużym rabatem. Też byśmy chętnie
udzielili ministerstwu rabatu, a i huczek polityczny
jaki wokół tego powstał byłby mniejszy. Więc po-
lecamy się ministerstwu na przyszłość i życzymy
wielu pomysłowych akcji promocyjnych.
Ma naszych łamach też gości ważna figura,
związana poniekąd z rolnictwem. To wicepremier
Waldemar Pawlak. Wziął udział w obchodach Mię-
dzynarodowego roku Spółdzielczości powiązanych
ze 150 rocznicą działalności najstarszego banku
spółdzielczego w Polsce – Banku Spółdzielczemu
z Brodnicy. relacja na str. 34. Bank ten znany jest
rolnikom z kilku województw i wielu jego klientów
może pochwalić się znakomitą historią w Biurze
Informacji Kredytowej. o tym jak to biuro działa
piszemy na str. 6. Tam każdy przekona się, że nie taki
BIK straszny jak go malują.
Zaś najważniejszą informacją z ostatnich tygo-
dni w branży rolnej jest to, że produkty rolne będą
drożeć. Praktycznie w każdej dziedzinie, no może
poza drobiem i mlekiem, których ceny kształtują
Od 1 czerwca 2012 r.
zmieniły się kwoty przy-
chodu decydujące
o zmniejszeniu lub zawie-
szeniu emerytur i rent.
W związku z ogłoszeniem
przez Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego komunika-
tu o wysokości przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia
w pierwszym kwartale 2012 r.,
które wyniosło 3.646 zł 09 gr,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego informuje, że od
dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniają
się kwoty przychodu decydujące
o zmniejszeniu lub zawieszeniu
emerytur i rent.
Wynoszą one:
70% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia 2.552 zł 30 gr
(dot. emerytur, rent rolniczych
z tytułu niezdolności do pracy
oraz rent rodzinnych)
130% przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia 4.740 zł 00
gr (dot. emerytur/rent rolniczych
z tytułu niezdolności do pracy
oraz rent rodzinnych).

Informacjaprzekazana
zapośrednictwemORKRUS
wBydgoszczy
n

Ochrona roślin
tylko po przeszkoleniu
Zgodnie z prawem, każdy rolnik prowadzący chemiczną ochronę upraw musi posia-
dać aktualne zaświadczenie o ukończeniu specjalnego szkolenia. Zaświadczenie jest
ważne przez 5 lat. Nowe szkolenie trwa dwa dni.
się z mniejszą dynamiką. Do wzrostu cen przy-
czynił się rosnący popyt wywołany zimowym
wymarzaniem zbóż i wzrost zapotrzebowania na
mięso w krajach tzw. starej Unii. Piszemy o tym
szczegółowo na str. 4. Wraz z większym zapotrze-
bowaniem rosną też wymagania w stosunku do
mięsa i żywności w ogóle. o systemach jakości
stosowanych przy produkcji spożywczej piszemy
na str. 7. Zanim jednak żywność trai na stół,
trzeba zadbać o jej dobre życie. o najnowszych
regulacjach dotyczących dobrostanu zwierząt
hodowlanych piszemy na str. 23.
Życzymy miłej lektury.


Program szkolenia obejmuje
następujące zagadnienia:
obowiązujące przepisy prawne
dotyczące wymagań w zakresie
nabywania i stosowania środków
ochrony roślin, badań sprawności
technicznej opryskiwaczy, postę-
powania w przypadku reklamacji
środków ochrony roślin;
charakterystyka środków ochrony
roślin;
ochrona roślin uprawnych;
technika ochrony roślin;
bezpieczeństwo i higiena pracy;
przepisy przeciwpożarowe.
Posiadanie aktualnego za-
świadczenia jest sprawdzane przez
pracowników WIORiN w trakcie
wyrywkowych kontroli, np. przy
wykonywaniu prac agrotechnicz-
nych, a także podczas zleconych
przez ARiMR kontroli pod kątem
przestrzegania zasady wzajemnej
zgodności. Obowiązek pamięta-
nia o uaktualnieniu przeszkolenia
spoczywa na rolniku. KPODR
w oparciu o listy szkoleń sprzed
pięciu lat zaprasza rolników na
kolejne szkolenia, aby zachować
ciągłość wydawanych zaświad-
czeń. Należy jednak zaznaczyć,
że młodzi rolnicy, którzy nie są
ujęci w naszych archiwach, sami
muszą zgłosić się do Powiatowego
Zespołu Doradztwa Rolniczego
w celu przeszkolenia.

Redakcja
nHannaKosmecka
KPODRMinikowo
n
R E K L A M A
SPIS
TREŚCI
Prognozy cen zboża i żywca
..................................................
4
Zaproszenie na targi AGRO-TECH Minikowo
...........................
5
Biuro Informacji Kredytowej
.................................................
6
Systemy jakości żywności
....................................................
7
Pracujmy bezpiecznie
..........................................................
8
Dotacji na kolektory
............................................................
9
Warto zostawić słomę na polu
............................................
10
Fuzariozy roślin
.................................................................
11
Sady ekologiczne wymagają ochrony
....................................
12
Oczko wodne w zagrodzie
...................................................
14
Ochrona prawna odmian roślin
............................................
15
Co czeka truskawkę przemysłową
.......................................
16
Pszczele pożytki z motylkowatych
.......................................
18
Jak poradzić sobie z chwastami w zbożach
..........................
20
Bezmleczność poporodowa loch
.........................................
22
Dobrostan zwierząt gospodarskich
.....................................
23
Zadbaj o racice krów
..........................................................
25
Pobudzanie rui u loch
.........................................................
27
Powlekane blachy stalowe jako pokrycie ścian i dachów
..........
28
Zgrabiarka z przenośnikiem taśmowym
................................
30
Uprawowe propozycje POM Ltd z Brodnicy
..........................
32
Brodnickie obchody 150 lat spółdzielczości
..........................
34
TERAZ POLSKA dla POLICE S.A.
.........................................
35
Uporać się z azbestem
......................................................
35
Ogłoszenia drobne
.............................................................
36
prognozy cen zboża i żywca
Wzrosły ceny zbóż. Należy się spodziewać kolejnego zmniejszenia zbiorów
zbóż. Wieprzowina również poszła w górę. Spada produkcja, a za granicą ciągle
jest popyt. Podobnie z wołowiną. Tylko drób nie rozpędza się tak z cenami.
Na początku kwietnia br.,
ograniczona podaż zbóż do sku-
pu (szczególnie pszenicy), przy
wzmożonym zapotrzebowaniu
rolników na wysokiej jakości zbo-
że jare do przesiewów, wpłynęła
na dalszy wzrost ich cen. Według
danych uzyskanych z podmiotów
objętych monitoringiem Zinte-
growanego Systemu Rolniczej
Informacji Rynkowej MRiRW,
w dniach 2 – 8 kwietnia 2012 r.
przeciętna cena skupu pszenicy
konsumpcyjnej była o 5% wyższa
od notowanej miesiąc wcześniej,
kształtując się na poziomie 856 zł/
t. Niższa (o 0,7%) niż przed mie-
siącem była tylko cena żyta kon-
sumpcyjnego, która wynosiła
860 zł/t. Od października 2011 r.
żyto jest najdroższym zbożem
w krajowym skupie.
rów będą miały warunki agrome-
teorologiczne w okresie wegetacji,
a zwłaszcza w ostatniej jej fazie
oraz w okresie żniw. Przewiduje
się, że przy przeciętnych warun-
kach agrometeorologicznych,
zbiory zbóż w 2012 r. mogą być
o 5 – 10% mniejsze niż w po-
przednim roku oraz od średniej
wieloletniej (26,7 mln ton).
Ocenia się, że w sezonie
2011/2012 nastąpiło zmniejszenie
chłonności krajowego rynku zbóż,
w wyniku pogłębienia się redukcji
pogłowia trzody chlewnej. Dal-
szemu zwiększeniu może jednak
ulec produkcja żywca drobiowe-
go i mleka, przy nieco mniejszej
produkcji wołowiny.
Przewidywane jest niewiel-
kie zmniejszenie wykorzystania
ziarna w przemyśle. Natomiast
zużycie ziarna do siewu praw-
dopodobnie wzrośnie. W całym
sezonie 2011/2012 krajowe zapo-
trzebowanie na zboże może być
o 1% mniejsze niż w poprzednim
sezonie, kształtując się na pozio-
mie 27,4 mln ton.
Przewiduje się, że w wyniku
niekorzystnych dla producentów
żywca relacji cen, w sezonie
2012/2013 należy liczyć się z dal-
szym spadkiem pogłowia trzody
chlewnej, co może spowodować,
że krajowe zapotrzebowanie na
zboża będzie mniejsze niż w se-
zonie 2011/2012.
Polski eksport zbóż i przetwo-
rów zbożowych jest znaczący,
pomimo mniejszych zbiorów.
Według danych Ministerstwa Fi-
nansów, w okresie ośmiu miesięcy
sezonu 2011/2012 (tj. lipiec 2011
– luty 2012) z kraju wywieziono
1,3 mln ton ziarna zbóż (w tym
m.in.: 694 tys. ton pszenicy, 345
tys. ton kukurydzy, 115 tys. ton
jęczmienia, 83 tys. ton żyta), tj.
o około 3% mniej niż w tym sa-
mym okresie sezonu 2010/2011.
Eksport produktów pierwotnego
przetwórstwa był o 1% większy
niż przed rokiem, a produktów
wtórnego przetwórstwa o 2%
większy.
Import ziarna, w okresie
ośmiu miesięcy sezonu 2011/2012,
był o 30% większy niż rok wcześ-
niej i wyniósł 982 tys. ton (w tym
pszenica stanowiła 59%, kuku-
rydza 23%, a jęczmień 12%).
Więcej (o 3%) zaimportowano
również produktów wysoko prze-
tworzonych. Prognozuje się, że
w porównaniu do poprzedniego
roku gospodarczego przywóz zbóż
w sezonie 2011/2012 obniży się
o 9% i ukształtuje się na poziomie
około 2 mln ton. Przedmiotem
importu będzie głównie ziarno
wysokojakościowe, którego nie-
dobory w kraju będą prawdopo-
dobnie równie duże, jak sezon
wcześniej.
W sezonie 2012/2013, eksport
zbóż i przetworów zbożowych
z Polski może być mniejszy
od przewidywanego na sezon
2011/2012 ze względu na mniejsze
zasoby (zbiory i zapasy). Ocenia
się, że import znacząco wzrośnie,
z uwagi na konieczność uzupeł-
nienia braków w podaży krajowe-
go ziarna. Na handel zagraniczny
Polski duży wpływ będą miały
relacje cen zbóż krajowych do
notowanych w pozostałych pań-
stwach UE, zwłaszcza położonych
najbliżej.
Uwzględniając aktualną
i przewidywaną sytuację podażo-
wo-popytową, Zespół Ekspertów
ocenił przeciętne ceny skupu zbóż
do września 2012 r. Obrazuje je
tabela 1.
ZbOża
W tym roku, w Polsce na-
leży spodziewać się kolejnego
zmniejszenia zbiorów zbóż. GUS
ocenił, że jesienią 2011 r. zasia-
no ponad 4,4 mln ha zbóż, tj.
o blisko 18 tys. ha mniej niż rok
wcześniej. Stan zasiewów zbóż
jesienią 2011 r., przed wejściem
w stan zimowego spoczynku, był
lepszy niż przed rokiem. Jednak
w związku z dużymi zimowy-
mi stratami, spowodowanymi
wymarznięciem upraw (według
MRiRW około 1,4 mln ha), wios-
ną wystąpiła potrzeba ponowne-
go obsiania tych plantacji. Plony
zbóż jarych, nawet przy poprawie
agrotechniki (w tym m.in. zwięk-
szeniu poziomu nawożenia gleb
i ochrony roślin), są mniejsze niż
zbóż ozimych. Jednak decydujący
wpływ na poziom i jakość zbio-
Przewiduje się, że w 2012 r., produkcja żywca wołowego w Polsce będzie mniejsza niż w roku ubiegłym, a biorąc pod uwagę
duży popyt, ceny mogą wzrosnąć.
Fot. Fotolia
produkcja wieprzowiny w 2012 r.
ulegnie znacznemu ograniczeniu.
Przewiduje się, że spadek może
wynieść 12 – 15%. Spadkowe ten-
dencje w produkcji trzody chlew-
nej znalazły już odzwierciedlenie
w skupie. Według danych GUS
w ciągu dwóch pierwszych miesię-
cy 2012 r. do skupu dostarczono
178 tys. ton żywca wieprzowego,
tj. o 25% mniej niż przed rokiem.
Poprawa opłacalności produk-
cji wieprzowiny, zapewniająca
odwrócenie spadkowej tenden-
cji w pogłowiu trzody chlewnej,
możliwa jest tylko w przypadku
dobrych tegorocznych zbiorów
i znacznego obniżenia cen zbóż
w drugiej połowie.
Biorąc pod uwagę spadek pro-
dukcji krajowej, przewiduje się, że
w 2012 r. nastąpi wzrost importu
wieprzowiny do Polski, a ujemne
saldo obrotów produktami wie-
przowymi ulegnie zwiększeniu.
Kluczowy wpływ na kształto-
wanie się cen w prognozowanym
okresie będzie miała malejąca
krajowa podaż żywca wieprzo-
wego oraz wysokie ceny unijne
wynikające z przewidywanego
spadku produkcji również w ca-
łej UE.
Przewidywania zespołu eks-
pertów co do przeciętnych cen
skupu żywca wieprzowego w Pol-
sce do września 2012 r. zostały
ujęte w tabeli 2.
RyneK
wOłOwiny
i cielęciny
Wzmożony popyt zagranicz-
ny, wzrost cen wołowiny na ryn-
ku unijnym oraz nieco mniejsza
produkcja krajowa spowodowały,
że ceny bydła w Polsce osiągnęły
bardzo wysoki poziom. Według
danych GUS, w lutym br. ży-
wiec wołowy ogółem skupowa-
no przeciętnie po 6,58 zł/kg, tj.
o 24% drożej niż rok wcześniej
i o 35% drożej niż przed dwo-
ma laty. Za młode bydło rzeźne
płacono w tym czasie 6,93 zł/
kg, tj. o 21% więcej niż w lu-
tym 2011 r. i o 31% drożej niż
w lutym 2010 r.
Dalszy wzrost cen jest jed-
nak hamowany barierą popytu.
W marcu br. ceny bydła w Polsce
spadły. Według danych Zinte-
growanego Systemu Rolniczej
Informacji Rynkowej MRiRW
wynosiły one średnio 6,34 zł za
kg, tj. o 4% mniej niż w poprzed-
nim miesiącu, ale o 18% więcej
niż rok wcześniej.
W Polsce utrzymuje się spad-
kowa tendencja w pogłowiu bydła.
W grudniu 2011 r. (według danych
GUS) było ono o 1,1% mniejsze
niż przed rokiem i o 1,6% mniej-
sze niż przed dwoma laty.
Biorąc pod uwagę spadek po-
głowia krów oraz rosnące ceny
żywca cielęcego, przewiduje
się, że w 2012 r., a zwłaszcza
w pierwszym półroczu, produkcja
żywca wołowego w Polsce będzie
mniejsza niż w roku ubiegłym.
Przewidywania zespołu eks-
pertów co do przeciętnych cen
skupu żywca wołowego w Polsce
do września 2012 r. zostały ujęte
w tabeli 3.
W 2012 r. przewidywany jest
dalszy umiarkowany wzrost pro-
dukcji żywca drobiowego. Do
wzrostu produkcji przyczyniać
się będą przewidywane wysokie
ceny wieprzowiny stymulowane
m.in. spadkiem produkcji tego
mięsa. Równocześnie wzrost
produkcji drobiu ograniczo-
ny będzie wysokimi cenami
pasz oraz wzrostem kosztów
energii. Na skutek rosnącego
popytu drób, pomimo przewi-
dywanego wzrostu produkcji,
ceny skupu drobiu w drugim
i trzecim kwartale 2012 r. będą
kształtowały się na poziomie
wyższym niż w tym samym
okresie 2011 r.
Uwzględniając wahania sezo-
nowe, Zespół Ekspertów progno-
zuje, że przeciętne ceny skupu
żywca drobiowego do września
2012 r. mogą kształtować się jak
w tabeli 4.
Tabela 1
2012 r.
czerwiec
Wyszczególnienie
J.m.
wrzesień
Pszenica ogółem
zł/t
820 – 860
720 – 770
RyneK wiepRZOwy
Spadek produkcji trzody
chlewnej w Polsce oraz duży po-
pyt na wieprzowinę na rynkach
zagranicznych wpłynęły na wzrost
cen żywca wieprzowego. Według
danych GUS, w lutym 2012 r. za 1
kg żywca wieprzowego dostawcy
otrzymywali przeciętnie 5,34 zł,
tj. o 3% więcej niż w styczniu br.
oraz o 35% więcej niż w lutym
2011 r.
Bariera popytu krajowe-
go i niższe niż w Polsce ceny
w większości pozostałych państw
UE spowodowały, że w marcu
br. nastąpiło nietypowe dla tego
okresu obniżenie krajowych cen
skupu żywca wieprzowego. Zgod-
nie z danymi Zintegrowanego
Systemu Rolniczej Informacji
Rynkowej MRiRW, przeciętnie
ukształtowały się one na poziomie
5,13 zł/kg, tj. o 2% niższym od
notowanego przez ZSRIR w po-
przednim miesiącu. Jednocześ-
nie ceny te były średnio o 21%
wyższe w porównaniu do cen
sprzed roku.
Aktualny oraz przewidywany
stan i struktura pogłowia trzody
chlewnej wskazują, że krajowa
Pszenica konsumpcyjna
zł/t
870 – 910
750 – 800
Żyto
zł/t
800 – 840
670 - 720
RyneK mleKa
i pROdUKtów
mlecZaRSKich
Rosnąca produkcja mleka
w krajach rozwijających się
wzmaga konkurencję na ryn-
kach zagranicznych, co może
przyczynić się do ograniczenia
możliwości wywozu artykułów
mleczarskich z Polski w 2012 r.
W konsekwencji w kraju, w dru-
gim i trzecim kwartale 2012 r.,
spodziewany jest spadek cen
zbytu masła i odtłuszczonego
mleka w proszku. Jednocześnie,
przy przewidywanym wysokim
poziomie skupu, obniżkom praw-
dopodobnie ulegać będą ceny
mleka.
Przewidywania zespołu eks-
pertów co do przeciętnych cen
skupu mleka oraz cen zbytu prze-
tworów mleczarskich do września
2012 r. zostały ujęte w tabeli 5.
Tabela 2
2012 r.
czerwiec
Wyszczególnienie
J.m.
wrzesień
Żywiec wieprzowy
zł/kg
5,50 - 5,80
5,30 - 5,70
Tabela 3
RyneK dRObiU
Według danych z zakładów
drobiarskich, objętych monito-
ringiem Zintegrowanego Systemu
Informacji Rynkowej MRiRW,
w marcu br. ceny kurcząt osiąg-
nęły przeciętny poziom 3,74 zł
za kg, a indyków 5,52 zł za kg.
Ceny kurcząt kształtowały się
na poziomie zbliżonym do lu-
towego.
Należy zaznaczyć, że ceny
polskiego drobiu należą do naj-
niższych w UE. Od lat w Polsce,
w produkcji żywca drobiowego,
utrzymuje się tendencja wzro-
stowa. W 2011 r. odnotowano
spowolnienie dynamiki wzrostu,
co było spowodowane rosnącymi
kosztami, w tym przede wszyst-
kim wzrostem cen pasz.
2012 r.
czerwiec
Wyszczególnienie
J.m.
wrzesień
Bydło ogółem
zł/kg
6,30 - 6,60
6,40 - 6,80
Młode bydło rzeźne
zł/kg
6,70 - 7,00
6,80 - 7,20
Tabela 4
2012 r.
czerwiec
Wyszczególnienie
J.m.
wrzesień
Żywiec drobiowy
zł/kg
4,40 - 4,60
4,50 - 4,80
Tabela 5
2012 r.
czerwiec
Wyszczególnienie
J.m.
wrzesień
Mleko surowe
zł/hl
118 - 124
115 - 123
Masło w blokach
zł/kg
12,50 - 13,10
12,50 - 13,30
NapodstawiedanychzARR
OpracowałTadeuszPlichta
PODRGdańsk
n
Mleko odtłuszczone
w proszku
zł/kg
8,90 - 9,50
8,90 - 9,60
 Największa
w Polsce północnej
wystawa techniki
rolniczej i środków
do produkcji rolnej.
Rolnictwo kujawsko – pomor-
skie pod względem uzyskiwanych
wyników produkcyjnych i aktyw-
ności inwestycyjnej zaliczane jest
do krajowej czołówki.
Potwierdzeniem tego jest
m.in.:
I miejsce w kraju pod wzglę-
dem wielkości udziału warzyw
gruntowych w strukturze zasie-
wów,
I miejsce pod względem ilości
zarejestrowanych grup producen-
ckich.
II miejsce pod względem are-
ału i wielkości produkcji buraka
cukrowego, a III pod względem
wysokości zbioru rzepaku i rze-
piku,
II miejsce pod względem ob-
sady trzody chlewnej na 100 ha
(158 szt.)
Prawie 30 proc. gospodarstw
zaliczanych jest do gospodarstw
towarowych, a 62 tys. korzysta
z dopłat obszarowych.
Te atuty rolnictwa kujawsko-
pomorskiego sprawiają, że na
targi do Minikowa przyjeżdża
co roku ponad 440 wystawców,
a powierzchnia wystawy z roku
na rok rośnie i zajmuje już ok.
10 ha.
Międzynarodowe Targi Rol-
no – Przemysłowe AGRO-TECH
w Minikowie mają swoją długo-
letnią i bogatą tradycję i są zali-
czane do jednych z ważniejszych
wystaw rolniczych w Polsce. Są
też odzwierciedleniem prze-
mian zachodzących na polskiej
wsi. Dziś AGRO-TECH to targi
o międzynarodowym charakterze,
które odpowiadają oczekiwaniom
odbiorców – nowoczesnych rolni-
ków nie tylko Kujaw i Pomorza,
ale także coraz liczniej odwiedza-
jących rolników z Wielkopolski
oraz z województw pomorskiego
i zachodnio-pomorskiego.
Dziś rolnicy oczekują wszech-
stronnej informacji i konkretnych
propozycji, gdyż otwarcie granic,
obecność w UE jak i konkurencja
na rynkach rolnych wymagają
specjalistycznej wiedzy i umie-
jętności managerskich. To można
znaleźć na targach AGRO-TECH.
Czas spędzony na targach, to
nie tylko możliwość zapoznania
się z nowościami technicznymi
i technologicznymi, z najnow-
szymi osiągnięciami postępu
biologicznego, ale także zdoby-
cie wiedzy z zakresu możliwości
pozyskania funduszy na moder-
nizację i rozwój gospodarstw
rolnych. Dlatego w targach
uczestniczą banki, towarzystwa
ubezpieczeniowe, agencje rolne
oraz inne instytucje obsługujące
rolnictwo i obszary wiejskie. Od
dwóch lat Ministerstwo Rolnictwa
organizuje w Minikowie prze-
stronne, dobrze zorganizowane
stoisko informacyjno-promocyjne
z udziałem wszystkich agencji
podległych resortowi. Jest to bar-
dzo cenna inicjatywa, ponieważ
rolnicy w jednym miejscu mogą
otrzymać ważne dla siebie infor-
macje i porady.
Specjalnością minikowskich
targów jest niewątpliwie techni-
ka rolnicza, która zajmuje trzy
czwarte powierzchni wystawy.
Prezentuje się tu ponad 120 wy-
stawców reprezentujących wszyst-
kich ważniejszych producentów
maszyn i ciągników, krajowych
i zagranicznych.
Mocną stroną Agrotechu
są profesjonalne pokazy pracy
maszyn, które odbywają się na
najtrudniejszym terenie w Polsce.
Jest to prawdziwe safari i tylko
najlepsi sobie tu radzą, a na spe-
cjalnym torze skonstruowanym
przez Niemieckie Towarzystwo
DLG można porównać zachowa-
nie się belki polowej opryskiwa-
czy w warunkach zbliżonych do
naturalnych.
Targom AGRO-TECH to-
warzyszy Regionalna Wystawa
Zwierząt Hodowlanych, na której
ponad stu hodowców wystawia
pod ocenę prawie 500 zwierząt,
w tym bydło mleczne i mięsne,
trzodę chlewną, owce i kozy oraz
drób hodowlany. W sąsiedztwie
wystawy zorganizowane jest Cen-
trum Hodowli i Nasiennictwa,
gdzie oprócz najważniejszych
polskich hodowli znajduje się
unikalna w skali kraju kolekcja
200 odmian roślin uprawnych,
głównie zbóż i strączkowych. Cie-
kawostką na kolekcji są odmiany
zbóż przewódkowych. Pomysło-
dawcą i wykonawcą tej orygi-
nalnej kolekcji, którą koniecznie
trzeba zobaczyć jest Przedsię-
biorstwo Nasienne „ROLNAS”
z Bydgoszczy przy współpracy
z firmą Bayer CropScience, która
zaprezentuje efekty realizowanego
tu programu ochrony roślin.
Zapraszamy więc do Mi-
nikowa w dniach 30 czerwca
i 1 lipca br.
Komisarztargów
JerzyBiałczyk
n
program międzynarodowych targów
Rolno-przemysłowych agRO-tech 2012
pokazy
maszyn
SObOta (30.06.2012)
gOdZ. 12.30 – 14.00
Otwarcie pokazów i show sta-
rych ciągników
Tor przeszkód dla opryski-
waczy
Rolnictwo precyzyjne– pre-
zentacja ciągników jadących
z GPS-em
Pokaz pracy przetrząsarek
i zgrabiarek
Przejazd prasoowijarek i owi-
jarek
Pokaz ładowarek
niedZiela (1.07.2012)
gOdZ. 12.30 – 14.00
Otwarcie pokazów i show sta-
rych ciągników
Tor przeszkód dla opryski-
waczy
Rolnictwo precyzyjne– pre-
zentacja ciągników jadących
z GPS-em
Pokaz pracy pługów i głębo-
SObOta - 30 cZeRwca
8.00 .....Komisyjna ocena bydła mlecznego – ring
9.30 .....Komisyjna ocena owiec, kóz, drobiu
i zwierząt futerkowych – hala
10.00 ....Otwarcie Targów i Wystawy Zwierząt dla publiczności
11.00 ....Oficjalne otwarcie Targów i Wystawy Zwierząt
– scena główna
11.15 ....Komisyjna ocena bydła mięsnego – ring
11.30 ....Komisyjna ocena trzody chlewnej – ring
12.00 ....Podsumowanie wojewódzkiego konkursu „Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne” - wręczenie nagród – scena główna
13.00 ....Pokazy pracy maszyn rolniczych – pole pokazowe
13.45 ....Ogłoszenie wyników konkursu „Produkt Europejski”
– scena główna
14.00 ....Wręczenie wyróżnień i nagród laureatom konkursu
„Agroliga 2012” – scena główna
15.00 ....Wręczenie nagród wyróżnionym hodowcom zwierząt przez
sponsorów oraz dyplomów za udział w wystawie – scena przy wy-
stawie hodowlanej.
17.00 ....Zakończenie pierwszego dnia Targów
18.30 ....Wieczór Wystawcy
niedZiela - 1 lipca
9.30 .....Otwarcie drugiego dnia targów i wystawy hodowlanej
10.45 ....Konkurs młodego hodowcy – ring
12.00 ....Prezentacja czempionów i wiceczempionów, wręczenie
pucharów wyróżnionym hodowcom - ring i scena przy wystawie
hodowlanej

13.00 ....Pokazy pracy maszyn rolniczych – pole pokazowe
14.30 ....Wręczenie wyróżnień targowych dla najlepszych wystawców
Targów „AGRO-TECH 2012” – scena główna
14.30 ....Aukcja cieliczek – ring
17.00 ....Zakończenie targów


pOnadtO w pROgRamie taRgów:
Centrum Hodowli i Nasiennictwa - kolekcja najnowszych odmian roślin
uprawnych przygotowana przez Przedsiębiorstwo Nasienne „Rolnas” przy
współpracy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
oraz Bayer CropScience.
Prezentacja oferty naukowo-badawczej i dydaktycznej Uniwersytetu
Technologiczno- Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy.
„Dzień Pola” w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie
(1 lipca) – kolekcje odmian roślin uprawnych, energetycznych i powojnika,
doradztwo odmianowe i porejestrowe.szy

Pokaz agregatów uprawowo-
siewnych
[ Pobierz całość w formacie PDF ]