Przeglad Tygodniowy Pracujwlogistyce. nr27, Logistyka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
1
PRZEGL¥D TYGODNIOWY I www.pracujwlogistyce.pl I 21 maja 2012
Fotorelacja str. 8/9
PRZEGL¥D TYGODNIOWY AKTUALNOŒCI INFORMACJE OGŁOSZENIA
poniedziałek 21 maja 2012
Nr 9 (27)
Elastyczny czas pracy – prawda i mity
C
zy praca wykonywana przez pracow-
ników bez sztywnych ram czasu,
w warunkach przyjaznych i im odpowia-
daj¹cym przynosi równie¿ wymierne ko-
rzyœci pracodawcom? Z punktu widzenia
logiki i psychologii odpowiedŸ wydaje siê
oczywista – TAK!
– Przecie¿ wydajnoœæ
i efektywnoϾ poszcze-
gólnych pracowników
jest nieodzownie po³¹-
czona od wieków z ich
energi¹, w³aœciwym na-
stawieniem, motywacj¹
i wolnoœci¹ w dzia³aniu. Owa swoboda
czy te¿ pewnego rodzaju niezale¿noœæ sto-
j¹ce na pograniczu wykonywania wolne-
go zawodu sprawiaj¹, ¿e w idealnych wa-
runkach ekonomicznych i spo³ecznych
taki pracownik bardziej zwi¹zuje siê
z pracodawc¹, posiada mniejsz¹ sk³on-
noœæ do zmiany pracy i staje siê bardziej
efektywny – mówi Artur Wawrzyniak kie-
rownik regionu Manpower Group.
Mimo oczywistych zalet, powstaj¹ te¿
w¹tpliwoœci i kolejne pytania – czy pra-
cownicy w obecnym otoczeniu rynkowym
i gospodarczym poszukuj¹ i decyduj¹ siê
na takie rozwi¹zania zatrudnienia? Czy s¹
wstanie zmieniæ swoj¹ mentalnoœæ tak
mocno zakorzenion¹ jeszcze w modelu
pracy z poprzedniego ustroju, towarzysz¹-
cy nam do dnia dzisiejszego? OdpowiedŸ
raczej zabrzmi – NIE!
– Sytuacja na polskim rynku pracy jest da-
leka od oczekiwañ przeciêtnego Kowal-
skiego i jeszcze bardziej pog³êbia stereo-
typ myœlowy ugruntowany w polskim
spo³eczeñstwie, który skutecznie przys³a-
cd. na str. 3
Z
ARZ
DZANIE
KADRAMI
s. 4
Z
ARZ
DZANIE
KADRAMI
s. 5
ABC
ZAWODÓW
TSL
s. 10
¥
¥
Dygitalizacja a zatrudnienie
Ewidencja czasu pracy
Spedytor przez du¿e „S”
– Digitalizacja uderzy g³ównie w operatorów
pocztowych, gdy¿ przyczyni siê do spadku
tradycyjnej korespondencji listowej. Poczta
Polska przygotowuje siê do tych zmian
i wkrótce klienci bêd¹ mogli korzystaæ z pe³ni
dobrodziejstw cyfryzacji. Ju¿ teraz pewne
us³ugi zwi¹zane z e-substytucj¹ s¹ dostêpne,
jak np. internetowe przekazy pocztowe...
– mówi Janusz Wojtas z Poczty Polskiej S.A.
Globalizacja stawia przedsiêbiorstwa
w obliczu coraz wiêkszej konkurencji.
Odpowiedzi¹ na ni¹ s¹ dzia³ania maj¹ce
na celu ograniczanie kosztów, a co za tym
idzie zwiêkszenie efektywnoœci dzia³ania
przedsiêbiorstwa. Systemy kontroli dostê-
pu, rejestracji czasu pracy i planowania
zatrudnienia s¹ wa¿nym elementem tej
strategii.
Mówi¹c o Spedytorze przez du¿e „S” na
myœli mamy oczywiœcie osobê doœwiad-
czon¹, zdoln¹ do szybkich i trafnych decy-
zji, która w swojej karierze stawia³a czo³a
niejednej kryzysowej sytuacji, znaj¹c¹ rynek
i jego kaprysy oraz œwietnie radz¹c¹ sobie
w kontaktach zarówno z przewoŸnikami, jak
i klientami. Jednak zanim spedytor dorobi siê
tego du¿ego „S” czeka go d³uga droga.
2
WYDARZENA
PRZEGL¥D TYGODNIOWY I www.pracujwlogistyce.pl I 21 maja 2012
Opinie, przemyœlenia
stii ubioru i fryzury budz¹c ogromn¹ sym-
patiê.
wyrwaæ siê na te kilka godzin, które mog¹
nam daæ du¿o wiêcej ni¿ kilkudniowe
szkolenia czy kolejne zebranie w pracy.
W Forum podoba³o mi siê szczególnie to,
¿e prelegenci nie chcieli za wszelk¹ cenê
„przymiliæ siê” s³uchaczkom, ich stwier-
dzenia by³y prawdziwe i czasami bolesne,
ale jak¿e motywuj¹ce i daj¹ce do myœle-
nia. Nie dziwi zapewne wysoka jakoϾ
prezentacji przygotowanych przez prof.
Halinê Brdulak i dr Jaros³awa Wierzbic-
kiego z SGH, ale inne wyst¹pienia
– szczególnie Pani Dagmary G³owackiej
– nie odbiega³y mocno poziomem. Nato-
miast szkoda, ¿e w spotkaniu nie wziê³o
udzia³u wiêcej kobiet (a by³o ich ok. 120).
Oczywiœcie wynika³o to po czêœci z ogra-
niczeñ organizacyjnych, ale mam wra¿e-
nie, ¿e z jednej strony oczekujemy inte-
gracji œrodowiska i kibicujemy tego typu
wydarzeniom, a z drugiej strony potem
w nich nie uczestniczymy.
Najbardziej uderzy³o mnie to, co powie-
dzia³a Olga Kozierowska redaktor progra-
mu i portalu Sukces Pisany Szmink¹ –
„Kobiety na stanowiskach menad¿erskich
promuj¹ g³ównie mê¿czyzn, s¹ zamkniê-
te na wspó³pracê z innymi kobietami. Do-
piero po d³u¿szym doœwiadczeniu kierow-
niczym (i ¿yciowym) dojrzewamy do
promowania innych kobiet.” To stwierdze-
nie pokrywa siê równie¿ z moimi obser-
wacjami, czêsto postrzegamy siebie jako
rywalki i zapatrujemy siê w mê¿czyzn
szukaj¹c u nich pochlebstw. Chcia³abym
zaapelowaæ do wszystkich czytelniczek
o wiêksze otwarcie, dzielenie siê wiedz¹
i œciœlejsz¹ integracjê. Piszcie do redakcji,
co chcia³ybyœcie zrobiæ w swoim œrodo-
wisku, jakie macie pomys³y, jak widzicie
kolejne Forum i jak mog³ybyœcie je wspó³-
tworzyæ – a przede
wszystkim koniecz-
nie przyjedŸcie na ko-
lejne spotkanie, bo
naprawdê warto!
N
areszcie! Nareszcie idea, o której s³y-
sza³am od d³u¿szego czasu od ró¿-
nych osób zosta³a wdro¿ona w ¿ycie i to
z bardzo pozytywnym skutkiem. I Forum
Kobiet w Logistyce zosta³o przygotowa-
ne w tempie prawie ekspresowym i to
przez bardzo ma³y zespó³, a okaza³o siê
bardzo owocnym i inspiruj¹cym spotka-
niem Kobiet zaanga¿owanych w logisty-
kê. Miejsce i formu³a spotkania by³y nie-
codzienne – w postmodernistycznym
klimacie hali Centrum Cybernetyki
w Warszawie, w przyjaznej atmosferze
emanuj¹cej pozytywn¹ energi¹. Jaka to
odmiana po sztywnych konferencjach
i galach zdominowanych zazwyczaj przez
spiêtych Panów w szarych garniturach.
Doœwiadczenia zwi¹zane z rozwojem ka-
riery zawodowej, o których by³a mowa
podczas I Forum Kobiet w Logistyce ofi-
cjalnie i w kuluarach, s¹ dla nas kobiet
szczególnie trudne i stawiaj¹ nas przed
trudnymi wyborami. Tym bardziej ¿a³ujê,
¿e mog¹c sobie pomóc, spotkaæ siê w jed-
nym miejscu, podzieliæ opiniami i wys³u-
chaæ tych, które maj¹ nam wiele do za-
oferowania, nie znajdujemy czasu aby
Szkoda tylko, ¿e zabrak³o czasu na dys-
kusjê, a napiêty program nie pozwoli³ na
wiêksz¹ integracjê podczas przerw.
I niech ¿a³uj¹ Panie, które nie zosta³y do
koñca aby uczestniczyæ w spotkaniu
z prawdziwie œwiatowym stylist¹, który
ocenia³ i doradza³ ochotniczkom w kwe-
Anna Galewska
uczestniczka Forum
W N
UMERZE
:
Redakcja:
Beata Trochymiak – redaktor/wydawca portalu
e-mail: redakcja@pracujwlogistyce.pl
tel. +48 535 44 85 44
Dział marketingu i reklamy:
Krzysztof Krzanowski – marketing manager
e-mail: reklama@pracujwlogistyce.pl
tel. +48 535 44 75 44
Dział techniczny:
e-mail: techniczny@pracujwlogistyce.pl
Dział reklamacji:
e-mail: reklamacje@pracujwlogistyce.pl
adres redakcji:
ul. Pułtuska 12/14 lok. 2, 04-331 Warszawa
Elastyczny czas pracy – prawda i mity ........................................ 1[3]
Opinie, przemyœlenia ....................................................................... 2
Czy dygitalizacja rynku pocztowego wpłynie na redukcjê
zatrudnienia? ................................................................................... 4
Jak poł¹czyæ ewidencjê czasu pracy, kontrolê dostêpu i planowanie
zatrudnienia personelu? .............................................................. 5-6
OdpowiedzialnoϾ pracownika za mienie powierzone mu przez
pracodawcê ...................................................................................... 6
Kobiety w logistyce – co je motywuje a co zniechêca
do działania? .................................................................................... 7
FOTORELACJA – I Forum Kobiet w Logistyce ........................... 8-9
Wra¿enia pocz¹tkuj¹cego spedytora. Plusy i minusy pracy
w tym zawodzie! ............................................................................ 10
3
ZARZ¥DZANIE KADRAMI
PRZEGL¥D TYGODNIOWY I www.pracujwlogistyce.pl I 21 maja 2012
Elastyczny czas pracy – prawda i mity
cd. ze str. 1
cowników. Tylko to œrodowisko poprzez
swoje bezpoœrednie oddzia³ywanie mo¿e
przyczyniæ siê do zmiany postaw i men-
talnoœci – mówi Artur Wawrzyniak z Man-
power.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e elastyczny
czas pracy przede wszystkim zarezerwo-
wany jest dla pracy zadaniowej b¹dŸ pro-
jektowej, gdzie pracownik rozliczany jest
za koñcowy efekt lub rezultat któregoœ
z etapu.
– Trudno sobie wyobraziæ sytuacjê,
w której pracownik oddzia³u banku czyn-
nego w godzinach 10:00 – 18:00 ma
mo¿liwoœæ dowolnego kszta³towania
swojego grafiku pracy. Natomiast ksiê-
gowa rozliczaj¹ca podatek VAT swoj¹
pracê musi zakoñczyæ w okreœlonym ter-
minie i nie ma znaczenia dla rezultatu jej
pracy czy w danym dniu pracowa³a do
16:00 czy 18:00. Zatem podstawowymi
ograniczeniami zastosowania elastyczne-
go czasu pracy s¹ aspekty organizacyjne
danego przedsiêbiorstwa oraz przyjête-
go w nim systemu pracy, który determi-
nowany jest warunkami zewnêtrznymi
– dodaje Leszek Kurycyn z Ranstad
sp. z o.o.
nia szereg zalet wynikaj¹cych z elastycz-
nych form zatrudnienia, wykonywania
pracy bez sztywnych ram czasu pracy za-
trudniania siê na czêœæ etatu, jako freelan-
cer czy te¿ kontraktor na samozatrudnie-
niu. Nadal niedoœcignionym idea³em
pracy wœród Polaków jest klasyczny mo-
del jej wykonywania, oparty na umowie
na czas nieokreœlony, gwarantuj¹cy pe³en
etat ze standardowym czasem pracy 40/8
wraz z wynagrodzeniem brutto. Niestan-
dardowe formy zatrudnienia jak umowy
terminowe, umowy cywilno-prawne, pra-
ca tymczasowa czy te¿ outsourcing per-
sonalny, co prawda zaczynaj¹ odgrywaæ
pierwszoplanow¹ rolê i wp³ywaj¹ bezpo-
œrednio na rozwój spo³eczno-ekonomicz-
ny przedsiêbiorstw w Polsce, ale jednak
nie wp³ywaj¹ na osi¹ganie lepszych wy-
ników w pracy – wyjaœnia Artur Wawrzy-
niak z Manpower Group.
Z badania PKPP Lewiatan wynika, ¿e
24 proc. pracodawców i ponad po³owa
(52 proc.) pracowników nie potrafi wy-
mieniæ ¿adnego rozwi¹zania zwiêkszaj¹-
cego elastycznoϾ zatrudnienia. Jednocze-
œnie 11 proc. pracodawców i a¿ 34 proc.
pracowników nie potrafi podaæ ¿adnego
skojarzenia z terminem „elastycznoœæ za-
trudnienia”. To obrazuje jak niska wœród
polskiego spo³eczeñstwa jest œwiadomoœæ
nt. rozwi¹zañ, które poprawiaj¹ elastycz-
noœæ zatrudnienia i mog¹ wspieraæ godze-
nie ¿ycia zawodowego z rodzinnym, a jed-
noczeœnie przynosiæ wymierne korzyœci
firmom, pracuj¹cym w takim wymiarze
czasu oraz samej gospodarce.
– Na rynku pracy panuje przekonanie, ¿e
pracownicy maj¹cy do dyspozycji ela-
styczny czas pracy s¹ bardziej wydajni,
g³ównie za spraw¹ wiêkszego zaanga¿o-
wania. Pracownicy ceni¹ sobie mo¿liwoœæ
zarz¹dzania sob¹ w czasie, bowiem daje
im to mo¿liwoœci uk³adania planów tak,
by by³y bardziej elastyczne i dostosowa-
ne do potrzeb ¿ycia prywatnego (np. obie-
ranie dzieci ze szko³y mo¿e odbywaæ siê
zgodnie z ich planem lekcji). W naszej
ocenie elastyczny czas pracy jest bardzo
dobrym narzêdziem motywacyjnym i re-
komendujemy takie rozwi¹zanie praco-
dawcom o ile istniej¹ mo¿liwoœci zasto-
sowania go w ich organizacjach – mówi
Leszek Kurycyn operations director pro-
fessionals Randstad sp. z o.o.
Brak œwiadomoœci
Przeprowadzone w ubieg³ym roku przez
PKPP Lewiatan badanie nt. elastycznoœci
zatrudnienia pokaza³o, ¿e choæ polskie
przepisy posiadaj¹ szeroki wachlarz regu-
lacji umo¿liwiaj¹cych stosowanie elastycz-
nych form wykonywania pracy oraz orga-
nizacji czasu pracy, to jednak nie u³atwiaj¹
wprowadzenia tej formy zatrudnienia w ¿y-
cie. Potrzebna jest wiêksza ich populary-
zacja wœród pracowników i pracodawców.
Czy te wyzwania uda siê zrealizowaæ?
Czas poka¿e, ale jak wskazuj¹ eksperci
od rynku pracy – bez zmiany dwóch naj-
wa¿niejszych elementów: poprawy sytu-
acji ekonomicznej i schematów myœlo-
wych spo³eczeñstwa trudno spodziewaæ
siê znacznych zmian w tym zakresie.
– Wyzwaniem na najbli¿sze lata dla pol-
skiego rynku pracy bêdzie nadal zatrudnie-
nie pracowników w niepe³nym wymiarze
czasu pracy, zatrudnienie w elastycznych
godzinach pracy, wiêksza otwartoœæ ryn-
ku dla pracuj¹cych matek, freelancerów
i osób starszych w grupie wiekowej 50+.
Przed nami jeszcze inne rozwi¹zania
z zakresu elastycznych form zatrudnie-
nia, które wymagaj¹ implementacji jak
Job Sharing, Work Sharing, Job Rotation
– w krajach starego Eurolandu takie for-
my zatrudnienia funkcjonuj¹ od lat i s¹
standardem – wymienia Artur Wawrzy-
niak z Manpower Group.
– To ogromne zadanie dla ustawodawcy,
który mo¿e zmieniaæ przepisy jednak nie
zapominajmy, ¿e musi towarzyszyæ temu
promocja proponowanych rozwi¹zañ
w samym œrodowisku pracodawców i pra-
Jak dowiodło przeprowadzone badanie PKPP Lewiatan w 2011 r. (wœród 500 pra-
cowników i 200 firm zatrudniaj¹cych co najmniej 10 osób), spontaniczne skojarzenia
z terminem „elastycznoœæ zatrudnienia” s¹ stosunkowo zbli¿one w grupie przedsiê-
biorców oraz pracowników. W obu przypadkach respondenci odnosili siê głównie do
ró¿nych form zatrudnienia (26 proc. pracodawców, 31 proc. pracowników) oraz sto-
sowania elastycznego czasu pracy (21 proc. pracodawców, 12 proc. pracowników).
Przedstawiciele firm najczêœciej wskazywali na sposoby zwiêkszaj¹ce elastycznoœæ
zatrudnienia w zakresie:
umów o pracê na czas okreœlony (19 proc.),
indywidualnego czas pracy (16 proc.),
zmniejszenia wymiaru pracy (12 proc.), oraz
umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia 12 proc., umowy o dzieło 9 proc.).
Obecne rozwi¹zania elastycznego czasu
pracy tylko w niewielkim stopniu przek³a-
daj¹ siê na ich stosowanie w praktyce.
Pomimo zalet tej formy zatrudnienia, nasz
rodzimy rynek musi jeszcze poczekaæ na
wdro¿enie ich w ¿ycie, ale na pewno ten
proces przyspieszy³oby wprowadzenie
odpowiednich regulacji prawnych.
(Ÿr. Raport PKPP Lewiatan)
Opr. Beata Trochymiak
4
ZARZ¥DZANIE KADRAMI
PRZEGL¥D TYGODNIOWY I www.pracujwlogistyce.pl I 21 maja 2012
Rozmowa z Januszem Wojtasem członkiem zarz¹du Poczty Polskiej S.A.
Czy dygitalizacja rynku pocztowego
wpłynie na redukcjê zatrudnienia?
znaczenia zjawisko to pozostanie tak-
¿e dla rynku pracy. Co zmieni siê i czy
wp³ynie to na redukcjê zatrudnienia za-
pytaliœmy o to przedstawiciela Poczty
Polskiej, spó³ki, która jest najwiêkszym
pracodawc¹ na polskim rynku.
nowy system motywacyjny, który bê-
dzie prorynkowy i nagradzane bêd¹
rezultaty oraz budowanie wizerunku
Jaki wp³yw bêdzie mia³a digitaliza-
cja na rynek KEP?
– Digitalizacja uderzy g³ównie w ope-
ratorów pocztowych, gdy¿ przyczyni
siê do spadku tradycyjnej korespon-
dencji listowej. Poczta Polska przygo-
towuje siê do tych zmian i wkrótce
klienci bêd¹ mogli korzystaæ z pe³ni
dobrodziejstw cyfryzacji. Ju¿ teraz
pewne us³ugi zwi¹zane z e-substy-
tucj¹ s¹ dostêpne, jak np. interneto-
we przekazy pocztowe, elektronicznie
potwierdzenia odbioru czy przesy³ka
hybrydowa. Wraz z cyfryzacj¹ us³ug,
bêd¹ te¿ spadaæ koszty ich obs³ugi.
Z
a kilka miesiêcy rynek pocztowy
zostanie ca³kowicie zliberalizowa-
ny. 1 stycznia 2013 r. zostanie uwol-
niony obszar us³ug pocztowych prze-
sy³ek listowych do 50 gram.
W zwi¹zku z tym media wieszcz¹ re-
wolucjê na rynku kuriersko-ekspreso-
wo-pocztowym (KEP), tymczasem
zapomina siê o wa¿niejszym zjawisku,
które bêdzie mia³o wiêkszy wp³yw na
firmy. Przeszkolimy pracowników
w zakresie profesjonalnej obs³ugi
klienta i sprzeda¿y us³ug. Od 2013 r.
chcemy wprowadziæ równie¿ pozap³a-
cowe systemy motywacyjne, jak np.
prywatna opieka medyczna.
Poczta Polska jest najwiêkszym
pracodawc¹ w kraju (ok. 100 tys.
pracowników), jak te zmiany wp³yn¹
na zatrudnienie?
– To, ¿e nastêpuje digitalizacja us³ug
i automatyzacja nie oznacza, ¿e
zmniejszy siê zapotrzebowanie na
wykwalifikowanych pracowników.
Oczywiœcie od kilku lat zatrudnienie
w Poczcie Polskiej maleje np. w tym
roku spadnie prawdopodobnie o ok.
2,5 proc., ale s¹ to przede wszystkim
odejœcia w ramach systemu emerytal-
nego czy programu dobrowolnych
odejœæ. Natomiast rozwój kadr jest
kolejnym wa¿nym elementem naszej
strategii, któr¹ realizujemy równolegle
do rozwoju us³ug.
A co ze œcie¿kami rozwoju, czy
macie jak¹œ ofertê dla m³odych lu-
dzi?
– Naturalna wymiana pokoleniowa ju¿
siê dokonuje. W ostatnim czasie prze-
prowadzaliœmy te¿ rekrutacje we-
wnêtrzne na stanowiska kierownicze.
Wygra³y je osoby z nowymi pomys³a-
mi i œwie¿ym spojrzeniem na nasz¹
firmê. Awanse dokonywane s¹ g³ów-
nie w ramach Grupy, proponujemy te¿
rozwój w ró¿nych obszarach us³ug
i przechodzenie z jednego do drugie-
go, np. z us³ug pocztowych do us³ug
finansowo – ubezpieczeniowych. Sta-
wiamy na zarz¹dzanie poprzez warto-
œci, co ma istotne prze³o¿enie na bu-
dowanie wizerunku Poczty Polskiej.
Co to konkretnie oznacza?
– Na rozwój kadr w obszarze syste-
mów motywacyjnych i szkoleniowych
zarezerwowaliœmy ponad 750 mln z³,
których wydatkowanie zaplanowane
jest do roku 2015. Chcemy zbudowaæ
zmiany w us³ugach pocztowych ni¿
sama liberalizacja. Zjawisko digitaliza-
cji, czyli odejœcie od papieru w kierun-
ku przekazu elektronicznego. Nie bez
Dziêkujê za rozmowê,
Beata Trochymiak
5
ZARZ¥DZANIE KADRAMI
PRZEGL¥D TYGODNIOWY I www.pracujwlogistyce.pl I 21 maja 2012
Jak poł¹czyæ ewidencjê czasu pracy, kontrolê
dostêpu i planowanie zatrudnienia personelu?
G
lobalizacja stawia przedsiêbiorstwa
cji projektów, które w oparciu o oprogra-
mowanie planistyczne mog¹ byæ w rapor-
cie przejrzyœcie pogrupowane. Wyniki
RCP (rejestracji czasu pracy) przekazy-
wane s¹ za poœrednictwem zintegrowa-
nych interfejsów do oprogramowania
ksiêgowego lub kadrowo-p³acowego,
w którym nastêpuje ich dalsze przetwa-
rzanie.
nansowe lub plany zasobów ogólnych
przedsiêbiorstwa. Planiœci z ³atwoœci¹
opanowuj¹ obs³ugê oprogramowania
i maj¹ szybki wgl¹d we wszystkie para-
metry prognoz. Tym samym otrzymuj¹
narzêdzie, za pomoc¹ którego mog¹ ³atwo
i szybko opracowywaæ plany zmianowe
oraz kadrowe na podstawie sparametry-
zowanych tablic i okien planistycznych.
Rozwi¹zanie to umo¿liwia na przyk³ad
³atwiejsz¹ identyfikacjê obni¿onych mocy
przerobowych, co z kolei pozwala wyeli-
minowaæ kosztowne nadgodziny. Ujêcie
w planach indywidualnych potrzeb pra-
cowników u³atwia im po³¹czenie ¿ycia
w obliczu coraz wiêkszej konkuren-
cji. Odpowiedzi¹ na ni¹ s¹ dzia³ania ma-
j¹ce na celu ograniczanie kosztów, a co
za tym idzie zwiêkszenie efektywnoœci
dzia³ania przedsiêbiorstwa. Systemy kon-
troli dostêpu, rejestracji czasu pracy i pla-
nowania zatrudnienia s¹ wa¿nym elemen-
tem tej strategii.
Wiele przedsiêbiorstw, w celu uzyskania
przewagi konkurencyjnej, d¹¿y do racjo-
nalizacji procesów. Pierwszym krokiem
w tym kierunku mo¿e byæ uelastycznienie
czasu pracy. Redukcja kosztów jest mo¿-
liwa szczególnie w zakresie planowania
zatrudnienia personelu, rejestracji czasu
pracy i kontroli dostêpu, zarówno poprzez
podjêcie dzia³añ organizacyjnych, jak
i wprowadzenie innowacji technologicz-
nych. Specjaliœci w tej dziedzinie wiedz¹,
¿e inwestycje szybko siê zwróc¹, gdy
umiejêtnie po³¹czy siê ze sob¹ planowa-
nie zatrudnienia personelu, gospodarowa-
nie czasem i bezpieczeñstwo. Po³¹czenie
takie mo¿liwe jest wtedy, gdy karty elek-
troniczne u¿ywane s¹ nie tylko do identy-
fikacji pracowników, lecz tak¿e do reje-
strowania ich czasu pracy. Podstaw¹
takiego systemu jest wprowadzenie kart
jako identyfikatorów oraz wdro¿enie od-
powiednich terminali i czytników kart.
Pracownicy nie musz¹ wówczas nosiæ
przy sobie kluczy ani zapamiêtywaæ hase³
czy numerów PIN. Zastosowanie karty
elektronicznej jako identyfikatora elimi-
nuje koszty zwi¹zane z koniecznoœci¹
wymiany zamków w przypadku zgubienia
lub kradzie¿y kluczy. Zdecydowanym u³a-
twieniem jest administrowanie danymi
kontroli dostêpu i rejestracji czasu pracy
w oparciu o jedno oprogramowanie. Ta-
kie rozwi¹zanie umo¿liwia tak¿e zarz¹-
dzanie dodatkowymi danymi, takimi jak
na przyk³ad dni urlopu. Wprowadzone
dane mog¹ byæ przedmiotem analiz i pod-
staw¹ do sporz¹dzania raportów. W przy-
padku przekroczenia ustalonych limitów
np. dostêpnych dni urlopu, generowane s¹
komunikaty ostrzegawcze. System umo¿-
liwia nawet rejestrowanie czasu realiza-
Wygodne w u¿yciu
karty elektroniczne
Karty zbli¿eniowe lub chipowe przyczy-
niaj¹ siê ponadto do podniesienia kom-
fortu funkcjonowania w organizacji. Zin-
tegrowana karta mo¿e
s³u¿yæ do obs³ugi wielu
aplikacji, np. do realizacji
bezgotówkowych p³atno-
œci w sto³ówce i automa-
tach b¹dŸ te¿ np. do stero-
wania wind¹. Dodatkowo
pracownicy mog¹ za po-
moc¹ pod³¹czonego czyt-
nika kart zablokowaæ swój
komputer osobisty, gdy na
krótki czas opuszczaj¹
miejsce pracy. Wybór typu
karty elektronicznej nale-
¿y do klienta np. czytniki
Interflex rozpoznaj¹ wszystkie powszech-
nie stosowane technologie chipowe takie
jak Mifare, LEGIC, Hitag czy Proxif.
zawodowego i prywatnego. Oprogramo-
wanie wspomaga ponadto poszczególne
dzia³y przy obliczaniu krótko-, œrednio-
i d³ugoterminowego zapotrzebowania per-
sonalnego. Ma to tê zaletê, ¿e mo¿na szyb-
ko reagowaæ na krótko- i d³ugotrwa³e tren-
dy oraz elastycznie dopasowywaæ do nich
procesy. Dziêki szybszemu planowaniu
koszty operacyjne ka¿dej jednostki przed-
siêbiorstwa zostan¹ obni¿one.
Wy¿sza efektywnoœæ dziêki
planowaniu pracy personelu
Dane czasowe zarejestrowane za pomoc¹
kart s¹ analizowane w oparciu o specja-
listyczne oprogramowanie do zarz¹dza-
nia kadrami. Na podstawie tych oraz in-
nych istotnych danych planowanych
i rzeczywistych sporz¹dzane s¹ progno-
zy zapotrzebowania personalnego. Wa-
runkiem tych kalkulacji jest dysponowa-
nie informacjami dotycz¹cymi za³o¿eñ
bud¿etu, poszczególnych modeli czasu
pracy, w³aœciwych kont czasu pracy, nie-
obecnoœci, planowania urlopów i danych
dotycz¹cych zleceñ oraz uwarunkowañ
prawnych. Mo¿liwy jest tak¿e import da-
nych uzupe³niaj¹cych takich jak dane fi-
Administrowanie
wewnêtrznymi rezerwami
W razie zwolnieñ chorobowych lub wa-
hañ wolumenu zleceñ tworzone s¹ tzw.
grupy pracowników rezerwowych (ang.
„flexpools”). Wewnêtrznymi grupami
pracowników rezerwowych zarz¹dza siê
za pomoc¹ specjalnie opracowanego
cd. na str. 6
[ Pobierz całość w formacie PDF ]