Przeglad Tygodniowy Pracujwlogistyce. nr29, Logistyka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
1
PRZEGL¥D TYGODNIOWY I www.pracujwlogistyce.pl I 29 czerwca 2012
PRZEGL¥D TYGODNIOWY AKTUALNOŒCI INFORMACJE OGŁOSZENIA
pi¹tek 29 czerwca 2012
Nr 11 (29)
Logistyka letnia – czyli jak zadbaæ
o dostawy mro¿onek i napojów chłodz¹cych?
C
zas wakacji, to sezon na sprzeda¿ lo-
dów i napojów ch³odz¹cych. Dla
operatorów logistycznych zajmuj¹cych siê
dostawami tych produktów to równie¿
okres wytê¿onej pracy. Ten rok jest wy-
j¹tkowy ze wzglêdu na organizacjê euro-
pejskich mistrzostw pi³karskich w Polsce,
podczas których wzros³a konsumpcja. Jak
sobie radz¹ logistycy i dbaj¹ o to aby na
pó³kach sklepowych nie zabrak³o tych to-
warów?
Dla operatora, który w rozs¹dny sposób
zarz¹dza portfelem swoich klientów
okres letni nie musi wcale oznaczaæ zna-
cz¹cego wzrostu obrotów. Jednak¿e za-
wsze w tym czasie musi liczyæ siê ze
zwiêkszon¹ iloœci¹ dostaw w wybranych
asortymentach produktów, jak niektóre
artyku³y nabia³owe, wêdliny, mro¿onki,
napoje, soki wymagaj¹ce warunków
temperatury kontrolowanej oraz owo-
ce i warzywa. W niektórych zaœ obsza-
rach odczuwalny jest spadek popytu,
np. w bran¿y przetworów rybnych, gar-
ma¿eryjnych czy wyrobów czekolado-
wych.
– W stosunku do poprzedniego roku od-
notowujemy obecnie kilkuprocentowy
wzrost obrotów we fresh logistyce. Wbrew
pozorom nie jest to wy³¹cznie efekt
cd. na str. 3
R
YNEK
,
LUDZIE
,
RAPORTY
s. 5
O
KIEM
REKRUTERA
s. 7
K
OBIETY
W
LOGISTYCE
s. 8
Carrefour Polska
B³êdy aplikantów
Logistyka „œniadanka”
W ca³ym procesie zaopatrzeniowym nie-
zwykle istotna jest podstawowa i funda-
mentalna w logistyce „zasada trzech”
– tj. na czas, w dobrej cenie i w dobrej
jakoœci. Zapewnia to maksymaln¹ efek-
tywnoϾ procesu logistycznego. Konku-
rencyjnoœæ cenowa mo¿e w du¿ej mierze
decydowaæ o sukcesie firmy, dlatego te¿
to w³aœnie logistyka mo¿e wp³ywaæ na
obni¿enie cen w sklepach.
Rozmowa rekrutacyjna czêsto postrzega-
na jest przez aplikantów, jako jedno z bar-
dziej stresuj¹cych spotkañ. Wielokrotnie
przygotowujemy siê do spotkania rekru-
tacyjnego, a mimo tego nie jest ono wol-
ne od b³êdów, czy „wpadek” zarówno ze
strony prowadz¹cych, jak i aplikuj¹cych.
Podstawowym b³êdem jest brak informa-
cji na temat firmy, do której przychodzi-
my na rozmowê...
– Przypomnia³am sobie us³ugê dostaw
mleka pod drzwi, która by³a popularna
w czasach PRL-u. Pomyœla³am, ¿e maj¹c
zaplecze logistyczne i doœwiadczenie,
mogê dostarczaæ równie¿ produkty mlecz-
ne i pieczywo, czyli ca³e œniadania bez-
poœrednio do klientów indywidualnych.
Nie zastanawia³am siê d³ugo, postanowi-
³am uruchomiæ takie us³ugi – mówi Joan-
na Cichocka z Berton Spedycja.
2
W SKRÓCIE
PRZEGL¥D TYGODNIOWY I www.pracujwlogistyce.pl I 29 czerwca 2012
fania produktów o nieodpowiedniej jako-
œci, je¿eli taka koniecznoœæ zaistnieje.
GS1 DataBar pe³ni rolê „stra¿nika” przy
kasie, blokuj¹c sprzeda¿ produktów prze-
terminowanych.
ki, zwróci³ równie¿ uwagê na to, kiedy
Polacy najczêœciej kupuj¹ w sieci.
Z przedstawionych danych wynika, ¿e
najwiêcej transakcji dokonywanych jest
od poniedzia³ku do œrody, póŸniej ta licz-
ba spada, by z ponownie wzrosn¹æ w nie-
dzielê. W ostatnich 12 miesi¹cach zanox
rozpocz¹³ wspó³pracê z czo³owymi firma-
mi i markami z ró¿nych bran¿. Do progra-
mów firmy do³¹czy³y przedsiêbiorstwa
z sektora telekomunikacyjnego, m.in.:
Orange oraz jego marka Neostrada, a tak-
¿e UPC i Netia. Swoje reklamy powierzy-
³y tak¿e serwisy e-commerce, takie jak:
Groupon, ASOS, Gruper, Douglas, Li-
mango czy nowe na polskim rynku Saren-
za, Enamora. Do sieci zanox do³¹czyli
równie¿ klienci z bran¿y finansów i ubez-
pieczeñ.
Ochrona przed zakupem
przeterminowanej ¿ywnoœci
– projekt ILiM dla sieci Biedronka
Jeronimo Martins Dystrybucja (JMD),
w³aœciciel sieci Biedronka, wdra¿a inno-
wacyjne rozwi¹zania oferowane przez
Instytut Logistyki i Magazynowania
(ILiM) – dziêki wdro¿eniu kodów GS1
DataBar zapewnienie skutecznego zarz¹-
dzania œwie¿¹ ¿ywnoœci¹, w tym popra-
wa bezpieczeñstwa i satysfakcji konsu-
mentów w sieci ponad 1,9 tys. sklepów
Biedronka.
(Ÿr. ILiM)
Polski e-commerce roœnie
najszybciej w Europie
2,5 miliona transakcji na rynku handlu
elektronicznego, przy trzycyfrowym
wzroœcie sprzeda¿y, to wyniki z ostatnich
12 miesiêcy. Najwiêksze udzia³y w nich
mia³ sektor telekomunikacyjny, serwisy
zakupów grupowych oraz sprzedawcy bi-
letów lotniczych – wynika z raportu za-
nox.
Nowe oznakowanie zaproponowane przez
ekspertów z ILiM umo¿liwia tak¿e œledze-
nie ruchu i pochodzenia produktów.
W przypadkach nieprawid³owoœci b¹dŸ
zagro¿enia ¿ycia, zastosowanie kodów
DataBar znacznie przyspieszy procedurê
wycofania produktów z rynku. Dziêki
nowej generacji kodów kreskowych zarz¹-
dzanie datami wa¿noœci produktów odby-
wa siê w sposób zautomatyzowany. Ko-
dami GS1 DataBar maj¹ byæ znakowane:
miêso, drób, œwie¿e sa³atki, chleb, wyro-
by mleczarskie i ryby. W zaproponowa-
nym przez ILiM kodzie kreskowym GS1
DataBar zakodowane s¹ informacje:
GTIN, data wa¿noœci, masa netto i ozna-
czenie partii produkcyjnej. G³ównym ce-
lem projektu jest zagwarantowanie, ¿e
produkt przeterminowany nie zostanie
sprzedany klientowi. Drugim celem jest
wspieranie ewentualnego procesu wyco-
Analiza zanox pokazuje preferencje za-
kupowe Polaków z ostatnich 12 miesiê-
cy. Wynika z niej, ¿e najwiêcej transakcji
generowa³ sektor telekomunikacyjny
– 260 tysiêcy transakcji, a szczyt przypa-
da³ na okres od listopada 2011 do lutego
2012. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y
siê zakupy grupowe z 250 tysi¹cami trans-
akcjami. Najwiêkszy wolumen obrotów
wygenerowa³a natomiast sprzeda¿ biletów
lotniczych, których zakupiono 200 tysiê-
cy, z najwiêksz¹ liczb¹ transakcji w stycz-
niu bie¿¹cego roku.
Jak bêdzie wygl¹da³ e-commerce
w drugiej po³owie 2012?
Mimo zastoju w bran¿y reklamowej,
marketing efektywnoœciowy prze¿ywa
rozkwit. – Polska jest najszybciej rozwi-
jaj¹cym siê rynkiem zanox w Europie od
2 lat. Obecna skala napawa ogromnym
optymizmem – reklama afiliacyjna dla
wielu naszych partnerów jest g³ównym
kana³em pozyskiwania klientów i gene-
rowania sprzeda¿y w internecie. Ten stan
nie powinien ulec zmianie w ci¹gu na-
stêpnych 6 miesiêcy – mówi Jakub Maj
z zanox.
Najchêtniej kupujemy na pocz¹tku tygo-
dnia – zanox przedstawiaj¹c swoje wyni-
(Ÿr. zanox/Praktycy.com)
W N
UMERZE
:
Logistyka letnia – czyli jak zadbaæ o dostawy mro¿onek i napojów
chłodz¹cych? ............................................................................... 1[3]
W skrócie ......................................................................................... 2
Logistyka produktów œwie¿ych to przede wszystkim zapewnienie
bezpieczeñstwa towarów ................................................................. 4
Klienci o outsourcingu usług logistycznych – logistyczne
doœwiadczenia Carrefour Polska ..................................................... 5
Jak¹ umowê mo¿na zawrzeæ z niepełnoletnim sta¿yst¹? ............... 6
Jakie błêdy popełniaj¹ aplikanci podczas rozmowy
rekrutacyjnej? ................................................................................... 7
Kobiety w logistyce
– Dzieñ zaczynam od logistyki „œniadanka” ....... 8
Merchandising logistyczny – nowy wymiar usług operatora
logistycznego ................................................................................... 9
Bazy danych – jakie i dla kogo? .................................................... 10
Redakcja:
Beata Trochymiak – redaktor/wydawca portalu
e-mail: redakcja@pracujwlogistyce.pl
tel. +48 535 44 85 44
Dział marketingu i reklamy:
Krzysztof Krzanowski – marketing manager
e-mail: reklama@pracujwlogistyce.pl
tel. +48 535 44 75 44
Dział techniczny:
e-mail: techniczny@pracujwlogistyce.pl
Dział reklamacji:
e-mail: reklamacje@pracujwlogistyce.pl
adres redakcji:
ul. Pułtuska 12/14 lok. 2, 04-331 Warszawa
3
RYNEK, LUDZIE, RAPORTY
PRZEGL¥D TYGODNIOWY I www.pracujwlogistyce.pl I 29 czerwca 2012
Logistyka letnia – czyli jak zadbaæ o dostawy
mro¿onek i napojów ch³odz¹cych?
cd. ze str. 1
gistycy musz¹ siê nieŸle nagimnastyko-
waæ, aby dostarczyæ z³ocisty napój na
pó³ki sklepów w odpowiednim czasie.
– Du¿ym problemem w dystrybucji piwa
s¹ ograniczenia dotycz¹ce tona¿u aut, ja-
kie mog¹ poruszaæ siê po polskich dro-
gach. Tona¿ auta wynosi 40 ton, podczas
gdy np. w gor¹cych krajach Ameryki
£aciñskiej czy RPA jest to ju¿ 60 ton. Pro-
wadzi to do nieracjonalnego zwiêkszenia
liczby aut ciê¿arowych, jakie poruszaj¹ siê
po naszych drogach – wyjaœnia Konrad
Czebreszuk dyrektor ds. logistyki
w Kompanii Piwowarskiej.
Zmor¹ logistyków organizuj¹cych dosta-
wy produktów mro¿onych jak i napojów
jest stan infrastruktury drogowej. Co
prawda powoli siê poprawia, ale liczne re-
monty powoduj¹ korki, w efekcie czego
s¹ opóŸnienia dostaw i wy¿sze energo-
koszty.
– Niewielka czêœæ dróg w Polsce pozwa-
la na ruch ciê¿arówek o naciskach na oœ
jednostkow¹ powy-
¿ej 10 ton, a to z ko-
lei w przypadku
ciê¿kich ³adunków –
jakim jest piwo, nie
pozwala na pe³ne
wykorzystanie do-
stêpnej infrastruktu-
ry drogowej i w re-
zultacie prowadzi do
strat w wykorzysta-
niu powierzchni
³adunkowej ciê¿a-
rówek – dodaje
Konrad Czebreszuk
z Kompani Piwo-
warskiej.
i op³aty – szczególnie op³aty drogowe na-
k³adane przez GDDKiA na nowych od-
cinkach dróg w Polsce. Dodatkowe za-
kazy w ruchu drogowym dla aut o dmc
powy¿ej 12 ton w dniach wolnych od pra-
cy i podczas weekendów w okresie let-
nim, ale równie¿ w czasie rozgrywek
EURO 2012 – ograniczaj¹ wielkoœæ
transportu, jaki mo¿na wykonywaæ
w tych dniach. Zmusza to do realizacji
dostaw w porze nocnej, która jest bardzo
kosztowna dla pracodawców i uci¹¿liwa
dla kierowców.
EURO 2012. Od pewnego czasu mo¿na
bowiem zaobserwowaæ ewolucyjn¹ zmia-
nê nawyków ¿ywieniowych naszego spo-
³eczeñstwa. Przyk³adamy coraz wiêksz¹
wagê do zdrowego i aktywnego trybu
¿ycia, co wi¹¿e siê z rosn¹cym zapotrze-
bowaniem na zdrow¹ i œwie¿¹ ¿ywnoœæ –
mówi Bogumi³ Baron kierownik zespo-
³u projektowego SUUS Fresh z ROH-
LIG SUUS Logistics.
Wzrost popytu na dania gotowe, zarówno
œwie¿e jak i mro¿one równie¿ sprzyja
rozwojowi us³ug logistycznych dedyko-
wanych produktom œwie¿ym i mro¿o-
nym.
Czynniki sprzyjaj¹ce logistyce
Ca³e szczêœcie nie wszystko jawi siê w tak
czarnych barwach. Eksperci podkreœlaj¹,
¿e obecny sezon jest znacznie lepszy od
ubieg³orocznego dziêki kilku czynnikom.
Ciep³a wiosna z d³ugim majowym week-
endem rozpoczê³a znacznie wczeœniej se-
zon letni i da³a wyraŸny sygna³ zakupo-
wy dla konsumentów. Okres maja s³u¿y³
budowaniu zapasów pod zbli¿aj¹ce siê
Mistrzostwa Europy i sezon letni, ale te¿
dziêki utrzymuj¹cej siê dobrej pogodzie
pozwoli³ na wczeœniejsze, ni¿ rok temu,
otwarcie ogródków w gastronomii.
– Z pewnoœci¹ po³¹czenie dobrej pogo-
dy oraz Euro 2012 wywo³a³y wczeœniej-
sze rozpoczêcie sezonu i zwiêkszenie za-
kupów piwa. Kolejne dwa miesi¹ce
zapowiadaj¹ siê znakomicie. O sprawno-
œci logistyki w ³añcuchu dostaw piwa bê-
dzie decydowaæ zdolnoœæ reagowania na
szybkie i nieprzewidywalne skoki wolu-
menów w du¿ej skali dzia³ania. Kompa-
nia Piwowarska posiada takie zdolnoœci
dziêki rozbudowanej sieci 14 centrów
dystrybucji i w³asnej du¿ej flocie ciê¿a-
rowej, któr¹ konsekwentnie rozwija.
A zwiêkszaj¹c efektywnoœæ wykorzysta-
nia floty w³asnej zwiêkszamy te¿ zatrud-
nienie w logistyce. W szczególnoœci do-
tyczy to stanowisk magazynierów
i kierowców, których potrzebujemy
obecnie najbardziej. – podsumowuje
Konrad Czebreszuk dyrektor ds. logistyki
w Kompanii Piwowarskiej.
Popyt na napoje a logistyka
Nieco inaczej jest w przypadku napojów
ch³odz¹cych, a szczególnie piwa, które
w ostatnich tygodniach jest najwy¿ej no-
towanym napojem w sprzeda¿y. Tutaj lo-
Koszty transportu
a wzrost cen
towarów
To co wp³ywa na
koszty transportu,
a tym samym na
cenê koñcow¹ do-
starczanych produk-
tów, to rosn¹ce ce-
ny paliw, podatki
Opr. Beata Trochymiak
4
RYNEK, LUDZIE, RAPORTY
PRZEGL¥D TYGODNIOWY I www.pracujwlogistyce.pl I 29 czerwca 2012
Logistyka produktów œwie¿ych to przede wszystkim
zapewnienie bezpieczeñstwa towarów
Rozmowa z Tomaszem Olenderkiem
dyrektorem zarz¹dzaj¹cym Fresh Logistics sp. z o.o.
Co jest najwa¿niejsze w budowaniu
³añcucha dostaw „towarów fresh”?
– Dobry system logistyczny to szybkie
dostarczenie informacji o przesy³ce, rów-
nie¿ o ewentualnych z ni¹ problemach.
Wiêc coraz wa¿niejsza jest sprawna ko-
munikacja. W³aœnie z tego powodu w ci¹-
gu tych dziesiêciu lat istnienia na rynku
trzykrotnie zmieniliœmy system informa-
tyczny. Wszystko po to, by lepiej dopa-
sowaæ go do potrzeb Klientów. W tym
roku kierowcy otrzymaj¹ 400 terminali
z GPS. Rozwi¹zanie to ma przyspieszyæ
dostêp do informacji, rozwi¹zywanie re-
klamacji i logistyki zwrotnej. W jej przy-
padku goni¹ nas terminy przydatnoœci do
spo¿ycia. Je¿eli gdzieœ pojawi siê b³¹d,
to towar musi jak najszybciej wróciæ do
producenta, aby zachowaæ przydatnoœæ
handlow¹ produktu.
œmietany. St¹d coraz wa¿niejsza jest za-
tem sprawna logistyka, bo np. ser na ser-
nik po œwiêtach Wielkanocnych siê ju¿ nie
sprzeda. Czêœæ naszych terminali pracuje
7 dni w tygodniu, czasem 24 godziny na
dobê, tylko po to, aby nawet towar wy-
produkowany w pi¹tek znalaz³ siê na skle-
powych pó³kach ju¿ w poniedzia³ek.
Czy EURO 2012 ma jakiœ wp³yw na ten
biznes?
– Mistrzostwa EURO 2012 z pewnoœci¹
mia³y wp³yw na planowanie ci¹g³oœci do-
staw, tym bardziej, ¿e w tych dniach ist-
nia³y ograniczenia w ruchu pojazdów. Tu
postawiliœmy na komunikacjê ze wszyst-
kimi uczestnikami ³añcucha dostaw. Po-
dobnie dzieje siê w okresie wzmo¿onej
sprzeda¿y przed Œwiêtami Bo¿ego Naro-
dzenia i Wielkanocy.
Czego dzisiaj oczekuj¹ od firm logistycz-
nych dostawcy „fresh produktów”?
– Producenci ¿ywnoœci œwie¿ej chc¹ mieæ
pe³n¹ kontrolê nad jej bezpieczeñstwem
na ka¿dym etapie ³añcucha logistyczne-
go. Zgodnie z Ustaw¹ o warunkach zdro-
wotnych ¿ywnoœci i ¿ywienia wszystkie
firmy zwi¹zane z bran¿¹ spo¿ywcz¹ –
równie¿ w zakresie magazynowania
i transportu – maj¹ obowi¹zek stosowa-
nia systemu HACCP (obecnie System Za-
rz¹dzania Bezpieczeñstwem ¯ywnoœci).
Operator logistyczny zajmuj¹cy siê lo-
gistyk¹ produktów œwie¿ych musi wiêc
gwarantowaæ ca³kowite bezpieczeñstwo
towaru dla zdrowia i ¿ycia cz³owieka. We
Fresh Logistics wdro¿yliœmy i ci¹gle do-
skonalimy Zintegrowany System Zarz¹-
dzania w zakresie transportu krajowego
i miêdzynarodowego oraz us³ug magazy-
nowych w temperaturze kontrolowanej.
Sk³ada siê on z Systemu Zarz¹dzania Ja-
koœci¹ ISO 9001:2008, Systemu Zarz¹-
dzania Bezpieczeñstwem ¯ywnoœci ISO
22000:2006 oraz Systemu Zarz¹dzania
Œrodowiskowego ISO 14001:2004.
Otrzymanie takiego certyfikatu podnosi
zaufanie klientów, daj¹c gwarancjê, ¿e
spo¿ywana ¿ywnoœæ jest ca³kowicie bez-
pieczna.
Jak Pañstwo oceniaj¹ tegoroczny sezon
letni?
– Mimo prognoz makroekonomicznych,
dotycz¹cych zbli¿aj¹cego siê kolejnego
kryzysu, zaobserwowaæ mo¿emy dosyæ
du¿¹ stabilnoœæ obrotów szczególnie
w tym obszarze logistyki, który dotyczy
produktów spo¿ywczych. Z pewnoœci¹
wynika to z faktu, ¿e z dóbr pierwszej
potrzeby tak ³atwo siê nie rezygnuje. Nie-
mniej jednak nie tylko okres letni to
„okres ¿niw”. Generalnie bowiem rynek
produktów œwie¿ych ma swoj¹ specyfikê.
Trudnoœæ polega na sprostaniu du¿ym
wahaniom dziennym lub tygodniowym.
Spiêtrzenia dostaw s¹ obserwowane prze-
cie¿ zawsze przed œwiêtami i d³ugimi
weekendami. Wówczas wolumeny mog¹
wzrosn¹æ nawet o kilkadziesi¹t procent
w stosunku do przeciêtnych. Znaczenie
ma tak¿e pogoda. Gdy jest ³adnie, ludzie
grilluj¹ i szybko pojawia siê dodatkowy
popyt na wybrane produkty. W sezonie
truskawek znacz¹co np. roœnie sprzeda¿
Jak ocenia Pan rozwój rynku us³ug
w obszarze „fresh logistyki”?
– Spó³ka Fresh Logistics w tym roku ob-
chodzi 10-lecie dzia³alnoœci a jej rozwój
dobrze ilustruje potencja³ tego rynku. Ob-
roty spó³ki wzros³y z 40 mln z³ w pierw-
szym roku funkcjonowania do 230 mln z³
w ubieg³ym. W tym roku bêdzie to naj-
prawdopodobniej 250 mln z³. Widzimy
mo¿liwoœci dalszego wzrostu i to mimo
faktu, ¿e konkurencja równie¿ siê rozwi-
ja. W ostatnim roku obroty firmy wzros³y
o ok. 20 procent. Tak du¿y wzrost przy-
chodów, zw³aszcza generowanych przez
nowych Klientów, jest w du¿ej mierze
efektem konsekwentnej realizowanej stra-
tegii firmy. Jest ona ukierunkowana na
œwiadczenie wysokiej jakoœci us³ug, ela-
stycznoœæ rozwi¹zañ oraz bardzo dobr¹
obs³ugê Klienta.
Dziêkujê za rozmowê,
Beata Trochymiak
5
RYNEK, LUDZIE, RAPORTY
PRZEGL¥D TYGODNIOWY I www.pracujwlogistyce.pl I 29 czerwca 2012
Klienci o outsourcingu us³ug logistycznych
– logistyczne doœwiadczenia Carrefour Polska
C
arrefour Polska to ponad 500 sklepów
„Zasada trzech”
W ca³ym procesie zaopatrzeniowym nie-
zwykle istotna jest tak¿e podstawowa
i fundamentalna w logistyce „zasada
trzech” – tj. na czas, w dobrej cenie
i w dobrej jakoœci. Zapewnia to maksy-
maln¹ efektywnoœæ procesu logistyczne-
go. Konkurencyjnoœæ cenowa mo¿e w du-
¿ej mierze decydowaæ o sukcesie firmy,
dlatego te¿ to w³aœnie logistyka mo¿e
wp³ywaæ na obni¿enie cen w sklepach.
staw gwarantowanych, opracowany na po-
trzeby sieci na ca³ym œwiecie. Ma on na
celu usprawnienie procesów magazyno-
wych, a tak¿e zapewnienie najwy¿szych
standardów jakoœci dostaw. W ramach
projektu opracowano 27 kluczowych
czynników sukcesu, które maj¹ zapew-
niæ wysok¹ jakoœæ obs³ugi placówek han-
dlowych. Pracuj¹c ze swoimi partnerami
logistycznymi Carrefour wymaga wiêc
spe³nienia wszystkich 27 kryteriów. Za-
sady te s¹ bardzo restrykcyjne i kontro-
lowane w drodze audytu przeprowadza-
nego przez niezale¿n¹ miêdzynarodow¹
jednostkê certyfikuj¹c¹. Magazyny, któ-
re spe³niaj¹ 27 kryteriów okreœlonych
przez Carrefour otrzymuj¹ certyfikat do-
staw gwarantowanych. Obecnie w Polsce
certyfikaty zosta³y nadane trzem maga-
zynom: Tomaszów Mazowiecki – (Dry),
Piotrków Trybunalski – (Fresh), Bêdzin
– (Dry i Fresh).
w ró¿nych formatach handlowych: hi-
permarkety, supermarkety i sklepy fran-
czyzowe. Dziêki rozbudowanemu i za-
awansowanemu systemowi logistycznemu
firma jest w stanie zorganizowaæ dostawy
towarów do ponad 500 sklepów nale¿¹-
cych do sieci Carrefour. Firma korzysta
z logistyki zewnêtrznej, opartej na d³ugo-
falowej wspó³pracy z partnerami. Centrala
firmy odpowiada za koordynacjê transpor-
tu i zarz¹dzanie ca³ym procesem zamó-
wieñ. W ten sposób nie tylko optymali-
zuje siê koszty, ale przede wszystkim
usprawnia proces zarz¹dzania flot¹ trans-
portow¹.
Voice picking w magazynie
System logistyczny wymaga tak¿e wyko-
rzystania nowoczesnych technologii.
W dwóch magazynach Carrefour zaim-
plementowano wiêc system voice picking,
który znacznie optymalizuje pracê w ma-
gazynie. Pozwala równie¿ na zniwelowa-
nie pomy³ki podczas
preparacji palet, pod-
nosi produktywnoϾ
pracowników magazy-
nu, oszczêdza czas
i obni¿a koszty zwi¹-
zane z obs³ug¹ admi-
nistracyjn¹. Dziêki
wprowadzonemu sys-
temowi pracownik
dok³adnie wie sk¹d
ma zabraæ konkretny
towar i w jakich ilo-
œciach. Za ka¿dym
razem potwierdza
s³ownie pobranie
asortymentu. W ten sposób magazynier
pracuje w bardziej efektywny sposób, nie
musi te¿ nic zapisywaæ, co znacznie
usprawnia organizacjê pracy.
– Niezwykle wa¿na dla du¿ej sieci han-
dlowej jest te¿ elastycznoœæ oraz dobra
Tylko operatorzy
o wysokiej jakoœci us³ug
Obs³uga samych sklepów przez certyfiko-
wane, partnerskie firmy logistyczne jest
dla nich z pewnoœci¹ korzystnym rozwi¹-
zaniem – sklepy maj¹ bowiem niemal stu-
procentow¹ gwarancjê najwy¿szej jakoœci
us³ug – tj. najlepszej jakoœci produktów,
dostarczonych we w³aœciwym czasie przy
najni¿szych kosztach. Charakter dzia³al-
noœci logistycznej wymaga kredytowania
i ponoszenia pewnych kosztów zwi¹za-
nych z organizacj¹ logistyki dla sieci (np.
leasing samochodów), dlatego te¿ nie-
zmiernie wa¿ne jest terminowe regulowa-
nie zobowi¹zañ przez Carrefour, z czego
firma wywi¹zuje siê sumiennie. Przyk³a-
dem partnerskiego podejœcia do wspó³pra-
cy mo¿e byæ uruchomienie specjalnych
korytarzy przy rampach roz³adunkowych.
S³u¿¹ one do zachowania ci¹gu ch³odni-
czego podczas roz³adunku towaru od lo-
kalnych dostawców, którzy z regu³y korzy-
staj¹ z samochodów dostawczych,
niedostosowanych do standardowych
ramp.
organizacja dostaw do sklepów czy to
podczas szczytów, czy te¿ wahniêæ sezo-
nowych. Dziêki swojej specjalizacji
i mo¿liwoœci wspó³pracy z kilkoma part-
nerami, zewnêtrzna firma transportowa
jest w stanie sprostaæ temu wyzwaniu oraz
zapewniæ Carrefourowi du¿o bardziej
konkurencyjne warunki cenowe w stosun-
ku do tego ile kosztowa³oby u¿ycie w³a-
snej floty transportowej. To dlatego, ¿e
partnerzy Carrefour, chc¹c byæ konkuren-
cyjni w stosunku do innych firm, dbaj¹
o jak najefektywniejsz¹ organizacjê trans-
portu oraz optymalizacjê kosztów – mówi
Maria Cieœlikowska dyrektor ds. komu-
nikacji zewnêtrznej i PR rzecznik praso-
wy Carrefour Polska.
System dostaw gwarantowanych
Celem dzia³añ logistycznych jest jak naj-
lepsze zaspokojenie zapotrzebowania
sklepów w jak najkrótszym czasie, a co
za tym idzie, klientów kupuj¹cych final-
ny produkt. Istotne jest wiêc, aby asor-
tyment by³ œwie¿y, dobrej jakoœci, dostar-
czony na czas oraz w najni¿szej cenie.
Równie wa¿ne jest jednak zapewnienie
ci¹g³oœci dostaw, dlatego te¿ niezmier-
nie wa¿ne jest sprawne dzia³anie logisty-
ki. Firma Carrefour wdro¿y³a projekt do-
(Opr. BT w oparciu o informacje
Carrefour Polska)
[ Pobierz całość w formacie PDF ]