Przeglad Tygodniowy Pracujwlogistyce. nr30, Logistyka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
1
PRZEGL¥D TYGODNIOWY I www.pracujwlogistyce.pl I 13 lipca 2012
PRZEGL¥D TYGODNIOWY AKTUALNOŒCI INFORMACJE OGŁOSZENIA
pi¹tek 13 lipca 2012
Nr 12 (30)
Wyzwania logistycznego rynku pracy na Œl¹sku
HR w logistyce – VI debata Pracujwlogistyce.pl
W
ojewództwo œl¹skie jest jednym z najbar-
dziej uprzemysłowionych terenów w Eu-
ropie, a jego udział w PKB wyniósł 14 proc.
w 2011 r. Ma to przeło¿enie na rozwój rynku
pracy, tak¿e w szeroko rozumianej logistyce.
Wysokoœæ stopy bezrobocia w œl¹skim wy-
nosiła 10,7 proc. pod koniec kwietnia br.
(dla porównania œrednia krajowa wynosiła
12,9 proc.). Wœród bezrobotnych 17 proc. to
ludzie do 25 roku ¿ycia. To jedna z najni¿szych
stóp bezrobocia w kraju. Jakie s¹ zatem wy-
zwania i przyszłoœæ logistycznego rynku pra-
cy na tle tych wskaŸników w województwie œl¹-
skim? Zapytaliœmy o to przedstawicieli firm
z bran¿y TSL.
wa na ró¿norodnoœæ logistyki a za tym i logi-
stycznego rynku pracy.
– Powstaj¹ nowe centra logistyczne, które
obsługuj¹ wszystkie dziedziny przemysłu od
najciê¿szych po produkcjê lekk¹. Ten cały
potencjał potrzebuje sprawnej logistyki, a ta
młodych ludzi do pracy – dodał – Grzegorz
Starzyczny dyrektor generalny Inter World
Logistics Sp. z o.o.
Kornelia Lewandowska prezes zarz¹du Gór-
noœl¹skiego Stowarzyszenia PrzewoŸników
Drogowych podkreœliła znaczenie Œl¹ska, jako
rynku pracy w transporcie drogowym, dla któ-
rego wyzwaniem jest sprostanie wysokim
kosztom działalnoœci przewozowej, w tym rów-
nie¿ zatrudniania i kształcenia kierowców za-
wodowych oraz pozyskiwania młodej kadry do
pracy. Na potencjał Œl¹ska równie¿ wpływaj¹
przebiegaj¹ce dwa wa¿ne korytarze transeu-
ropejskie sieci transportowej III Berlin–Lwów
Co charakteryzuje logistykê
œl¹skiego rynku?
Zdaniem Jadwigi Domagały prezes zarz¹du
Polbod Trans Sp. z o.o – Z racji poło¿enia
i cennych atutów komunikacyjnych i przemy-
słowych Œl¹ska, wielu inwestorów zagranicz-
nych zainteresowało siê tym regionem. Na-
sze województwo charakteryzuje du¿a
ró¿norodnoœæ inwestycyjna, co równie¿ wpły-
cd. na str. 3
O
KIEM
REKRUTERA
s. 6
Z
ARZ
DZANIE
KADRAMI
s. 8
K
OBIETY
W
LOGISTYCE
s. 12
¥
Pierwsza praca
Outplacement w logistyce
Regu³y zarz¹dzania w logistyce
Co roku mury uczelni wy¿szych i szkó³
œrednich opuszcza kilka tysiêcy absolwen-
tów kierunków zwi¹zanych z logistyk¹.
Niestety po latach nauki, wielu m³odych
ludzi nie ma pojêcia o zasadach funkcjo-
nowania rynku pracy i jak stawiaæ na nim
pierwsze kroki. A trzeba powiedzieæ
wprost, znalezienie pierwszej pracy nie
jest ³atwe i musimy w³o¿yæ sporo wysi³-
ku, dokonuj¹c wielu dzia³añ.
Outplacement (zwolnienia monitorowa-
ne) w bran¿y logistycznej nie ró¿ni siê
niczym szczególnym od outplacementu
w innych obszarach dzia³alnoœci.
To jednak najczêœciej logistyka jako je-
den z pierwszych sektorów zwalnia swo-
ich ludzi informuj¹c o nadchodz¹cych
trudnych czasach rynkowych, zwi¹za-
nych np. ze spowolnieniem gospodar-
czym.
– Logistyka od zawsze by³a zdominowa-
na przez mê¿czyzn, chocia¿ nie jest jakoœ
specjalnie trudniejsza w zarz¹dzaniu od
innych, typu finanse, czy handel. Regu³y
i zasady zarz¹dzania s¹ podobne w ka¿-
dej firmie i w ka¿dej bran¿y. Odnoszê
wra¿enie, ¿e na rynku TSL, wiêkszy pro-
cent mê¿czyzn ma wykszta³cenie logi-
styczne i chyba to jest ... – mówi Anna
Dêbska z Loxxess Polska.
2
ZAWÓD LOGISTYK
PRZEGL¥D TYGODNIOWY I www.pracujwlogistyce.pl I 13 lipca 2012
Drodzy Czytelnicy!
– Przy wyborze kierunku kształcenia, uczniom i stu-
dentom polecam kierowanie siê nie tylko myœl¹
o wykorzystaniu i rozwoju swoich umiejêtnoœci, ale
przede wszystkim cech charakteru. W logistyce
œwietnie odnajd¹ siê osoby ambitne, kreatywne oraz
lubi¹ce wyzwania – podpowiada szef Dachser, któ-
ry w bran¿y pracuje od 18 lat.
Logistyk – zawód z przyszłoœci¹!
T
egorocznej matury nie zdał co pi¹ty maturzysta,
ale pozostałe 80 proc. maturzystów stanêło przed
wyborem studiów wy¿szych, intensywnie zastana-
wiaj¹c siê nad swoj¹ zawodow¹ przyszłoœci¹.
Czêœæ z nich bierze pod uwagê przygotowanie do
coraz bardziej popularnego zawodu logistyka. Ran-
king popularnoœci kierunków studiów wy¿szych
w 2011 roku pokazuje, ¿e logistyka plasowała siê
w œcisłej czołówce. Na niektórych uczelniach na kie-
runki logistyczne przypada nawet 20 kandydatów
na miejsce. W Polsce s¹ trzy uczelnie o profilu œci-
œle logistycznym, które przygotowuj¹ do zawodów
zwi¹zanych z logistyk¹, spedycj¹ i transportem.
W dzisiejszym wyda-
niu skupiliœmy uwagê
na młodych ludziach,
którzy staj¹ właœnie
przed ¿yciowymi wy-
borami: kierunkiem
dalszego kształcenia
albo œcie¿ki kariery.
W dobie braku talen-
tów, ale te¿ i niepew-
noœci gospodarczej, wybory te musz¹ byæ szcze-
gólnie starannie dokonywane. Dla tych, którzy
maj¹ problem ze znalezieniem pracy w swoim
regionie, zachêcamy do wiêkszej mobilnoœci
i spojrzenia na Œl¹sk, na którym, jak przekonuj¹
uczestnicy VI debaty Pracujwlogistyce.pl, jest
szansa znalezienia wymarzonej posady i jest to
rynek z ogromnym potencjałem rozwoju. Eksper-
ci zwracaj¹ te¿ uwagê na pracowników w wieku
50+ i radz¹, jak odpowiednio zagospodarowaæ
ich doœwiadczenie, a jeœli nie mamy na to szans,
to jak pomóc odnaleŸæ siê tym ludziom w nowej
sytuacji na rynku pracy. Zarówno pierwsza pra-
ca jak i outplacement czyli zwolnienia monitoro-
wane, to trudne tematy i ka¿dego z nas kiedyœ
dotykaj¹ w ró¿nym stopniu. Wiêc do tych i in-
nych zagadnieñ bêdziemy zapewne wracaæ jesz-
cze nieraz, ale ju¿ po wakacjach, bo kolejny Prze-
gl¹d Tygodniowy Pracujwlogistyce.pdf uka¿e siê
pod koniec sierpnia. A tymczasem ¿yczê Pañ-
stwu udanego wypoczynku podczas urlopów i po-
wrotu do pracy z now¹ energi¹ i siłami.
Logistyk to specjalista w dziedzinie ekonomii przed-
siêbiorstw i handlu, zajmuj¹cy siê zarz¹dzaniem
procesem planowania i przepływu surowców, pół-
produktów i produktów. Specjaliœci od logistyki za-
zwyczaj zajmuj¹ siê planowaniem produkcji, zaopa-
trzeniem, obsług¹ magazynów oraz zapewnieniem
transportu dla gotowych wyrobów. Dobrze, aby lo-
gistyk znał nowoœci zwi¹zane z systemami informa-
tycznymi wspomagaj¹cymi zarz¹dzanie oraz posłu-
giwał siê jêzykami obcymi.
Sk¹d popularnoœæ logistyki?
Trwaj¹cy w Polsce od kilku lat wzrost gospodarczy
oraz dynamiczny rozwój bran¿y logistycznej spowo-
dował gwałtowny rozwój edukacji w tym kierunku.
Rosn¹ce zapotrzebowanie na pracowników z wy-
kształceniem logistycznym wpłynêło na uruchomie-
nie na uczelniach wy¿szych wielu kierunków i spe-
cjalnoœci zwi¹zanych z t¹ dziedzin¹.
РPopularnoϾ zawodu logistyka to nie tylko moda.
Œwiadczy ona równie¿ o wiêkszej œwiadomoœci mło-
dych ludzi dotycz¹cej procesów gospodarczych
– uwa¿a Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Pol-
sce. – Dachser od lat wspiera młodych logistyków
oraz anga¿uje siê w inicjatywy popularyzuj¹ce t¹
profesjê wœród uczniów i studentów – dodaje. Za-
wód logistyka jest bardzo wymagaj¹cy i stresuj¹cy.
Polega on nie tylko na wykonywaniu okreœlonych
zadañ pod presj¹ czasu, ale czêsto wi¹¿e siê do-
datkowo z rozwi¹zywaniem trudnych problemów
oraz sytuacji kryzysowych. Dlatego, oprócz doœæ
wszechstronnej wiedzy, w tej profesji liczy siê rów-
nie¿ odpornoœæ na stres, kreatywnoœæ i umiejêtnoœæ
radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz samo-
dzielnoœæ w rozwi¹zywaniu problemów.
Firma Dachser w ramach wspierania uczniów
i studentów, prowadzi własny program sta¿owy.
Umo¿liwia on młodym ludziom nie tylko sprawdze-
nie siê w zawodzie logistyka, ale tak¿e zdobycie
pierwszych doœwiadczeñ. Firma przyjmuje absol-
wentów szkół œrednich, którzy, w ci¹gu roku poznaj¹
ró¿ne obszary działania firmy. Funduje równie¿ dla
finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej
studia w Berlin School of Economics. Firma jest tak-
¿e na stałe zaanga¿owana we współpracê z kilko-
ma wy¿szymi uczelniami. Od 2008 roku jest człon-
kiem Rady Biznesu przy Wydziale Zarz¹dzania
Uniwersytetu Łódzkiego, firma jest równie¿ zaan-
ga¿owana we współpracê z Wy¿sz¹ Szkoł¹ Logi-
styki (WSL) w Poznaniu. Celem współpracy jest
wspieranie osób kształc¹cych siê w dziedzinie
logistyki oraz działalnoœæ naukowo-biznesowa.
Sam Dachser zatrudnia w Polsce 240 pracowników,
w tym ponad połowa to osoby z wy¿szym wykształ-
ceniem.
¿yczê miłej lektury!
Beata Trochymiak
redaktor portalu/wydawca
Pracujwlogistyce.pl
(red.)
W N
UMERZE
:
Wyzwania logistycznego rynku pracy na Œl¹sku
HR w logistyce – VI debata Pracujwlogistyce.pl ..................... 1[3-4]
Logistyk – zawód z przyszłoœci¹! ..................................................... 2
Absolwent na rynku pracy – czyli jak znaleŸæ pierwsz¹ pracê
w logistyce? ..................................................................................... 6
Outplacement w logistyce – co zrobiæ kiedy muszê zwolniæ
pracownika? ..................................................................................... 7
Bezrobocie wzrasta, a pracownicy coraz bardziej nieuchwytni
– jak ich złapaæ? .............................................................................. 9
Terminy kadrowca i pracownika ..................................................... 11
Kobiety w logistyce
– Reguły i zasady zarz¹dzania s¹ podobne
w ka¿dej firmie i w ka¿dej bran¿y .................................................... 12
Oddanie logistyki mro¿onek w rêce jednego operatora jest zbyt
ryzykowne ...................................................................................... 13
Redakcja:
Beata Trochymiak – redaktor/wydawca portalu
e-mail: redakcja@pracujwlogistyce.pl
tel. +48 535 44 85 44
Dział marketingu i reklamy:
Krzysztof Krzanowski – marketing manager
e-mail: reklama@pracujwlogistyce.pl
tel. +48 535 44 75 44
Dział techniczny:
e-mail: techniczny@pracujwlogistyce.pl
Dział reklamacji:
e-mail: reklamacje@pracujwlogistyce.pl
adres redakcji:
ul. Pułtuska 12/14 lok. 2, 04-331 Warszawa
3
ZAWÓD LOGISTYK
PRZEGL¥D TYGODNIOWY I www.pracujwlogistyce.pl I 13 lipca 2012
Wyzwania logistycznego rynku pracy na Œl¹sku
cd. ze str. 1
nione w bran¿y TSL – dodała Kornelia Lewan-
dowska z GSPD. – Istotne jest, aby ju¿ w trak-
cie studiowania poznawaæ obowi¹zuj¹ce akty
prawne w transporcie, specjalizacje w danych
przewozach tj. przewozy materiałów niebez-
piecznych ADR, artykułów szybko psuj¹cych
Osobiœcie wolê zatrudniaæ ludzi bez ¿adnego
doœwiadczenia, zarówno do transportu jak i do
spedycji. Nie ma znaczenia te¿ kierunek stu-
diów czy profil ukoñczonej szkoły œredniej,
preferuje absolwentów znaj¹cych jêzyki obce,
co dla mnie jest najwa¿niejsze, a młodego
oraz IV Gdañsk–¯ylina. Nasz region posiada
wysokiej jakoœci infrastrukturê drogow¹, ter-
minale kolejowe Sławków i Gliwice oraz porty
lotnicze Pyrzowice i Balice.
Grzegorz Starzyczny
Ewa Rzeszutko
Łukasz Cieœlicki
Jadwiga Domagała
Je¿eli chodzi wiêc o logistyczny rynek pracy,
o Œl¹sku mo¿na powiedzieæ jedno, ¿e pod tym
wzglêdem jest wyj¹tkowy i daje ogromne mo¿li-
woœci znalezienie pracy i rozwoju zawodowego.
– Przeprowadziłem siê tutaj ze Szczecina,
w pewnym momencie ¿ycia chciałem zmieniæ
swoj¹ œcie¿kê kariery bez wzglêdu na miej-
sce zamieszkania. Po długich poszukiwaniach
postanowiłem przenieœæ siê na Œl¹sk, gdzie
bardzo szybko otrzymałem wymarzon¹ pra-
cê. To œwiadczy o ogromnym potencjale w po-
równaniu do innych regionów Polski – mówił
Łukasz Cieœlicki dyrektor ds. Logistyki i Trans-
portu Drogowego Sped Trans Polska Sp. z o.o.
siê ATP, czy transport towarów nienormatyw-
nych.
Najnowszy raport ManpowerGroup „Niedobór
talentów 2012” potwierdza problem firm w do-
tarciu do odpowiednich kandydatów do pracy.
– 37 proc. polskich firm zadeklarowało trud-
noœæ z pozyskaniem pracowników na kluczo-
we stanowiska. Na liœcie 10 zawodów najtrud-
niejszych do obsadzenia znaleŸli siê m.in.
in¿ynierowie, wykwalifikowani pracownicy fi-
zyczni, przedstawiciele handlowi oraz kierow-
cy. Niepokoj¹ce jest to, ¿e badane firmy dekla-
ruj¹, i¿ brak odpowiednich kadr nie ma du¿ego
wpływu na ich działalnoœæ biznesow¹. Wygl¹-
da na to, ¿e pracodawcy przyzwyczaili siê do
radzenia sobie w tej sytuacji. Byæ mo¿e bêdzie
to sprzyjało zatrudnianiu młodych ludzi bez do-
œwiadczenia, których mo¿na wyszkoliæ i szyb-
ko zrobiæ z nich specjalistów – skomentowała
sytuacjê na rynku pracy Ewa Rzeszutko repre-
zentuj¹ca markê Manpower.
Mówi¹c o braku przedstawicieli handlowych na
rynku pracy, mo¿na to odnieœæ do spedytorów,
którzy de facto pełni¹ tak¹ rolê. Jednak¿e bran-
¿a TSL niechêtnie zatrudnia tutaj młodych lu-
dzi lub kandydatów spoza bran¿y, gdy¿ praco-
dawcy przewa¿anie oczekuj¹ kilkuletniego
doœwiadczenia i wyrobionych kontaktów.
człowieka spedycji mogê nauczyæ – riposto-
wała Jadwiga Domagała z Polbod Trans.
Magdalena Jaskóła-Rurka z DB Schenker Rail
podkreœliła, ¿e w kolejówce, doœwiadczenie
i uprawnienia na niektórych stanowiskach s¹
niezbêdne, ale na takich stanowiskach jak ob-
sługa klienta chêtnie zatrudniani s¹ ludzie bez
doœwiadczenia w bran¿y. W transporcie drogo-
wym jest nieco inaczej. – Brakuje kierowców,
wiêc ci którzy przeszli 280 godzinne szkolenie
i uzyskali uprawnienia do prowadzenia pojaz-
du o dmc powy¿ej 3,5 tony s¹ zatrudniani na-
wet bez doœwiadczenia. Natomiast, to te¿ wy-
nika ze specyfiki rynku transportowego, który
tworz¹ przewa¿nie małe firmy i nie maj¹ mo¿li-
woœci ani potencjału aby prowadziæ sta¿e – tłu-
maczyła Kornela Lewandowska z GSPD.
– Zdobywanie praktyki na sta¿ach nie jest ta-
kie proste, bo zatrudnianie sta¿ystów reguluje
kodeks pracy. Nagromadzenie sta¿ystów w jed-
nym czasie powoduje niechêæ pracodawców.
Niewielka firma nie mo¿e zajmowaæ siê piêcio-
ma sta¿ystami naraz, bo mało kogo na to staæ.
Nale¿ałoby wprowadziæ wiêcej praktyk obo-
wi¹zkowych ju¿ po pierwszym roku studiów –
mówiła Jadwiga Domagała z Polbod Trans.
Potencja³ rynku,
a potencja³ kandydatów...
– DB Schanker Rail Polska jest młod¹ firm¹ na
œl¹skim rynku pracy. To co, obserwujemy, to brak
wykwalifikowanej kadry z uprawnieniami kolejo-
wymi oraz specjalistów z tej bran¿y. Staramy siê
wiêc pozyskiwaæ młodych kandydatów do pracy
zaraz po studiach, którym oferujemy programy
i sta¿e „Grasz o sta¿” i „EuroTrail”. Wymagamy
od nich – co jest dla nas najbardziej istotne –
płynnej znajomoœci chocia¿ jednego jêzyka ob-
cego, umiejêtnoœci analitycznego myœlenia,
otwartoœci, umiejêtnoœci uczenia siê. Takich kan-
dydatów niestety brakuje i to jest wyzwanie dla
młodych ludzi i dla rynku edukacji – mówiła Mag-
dalena Jaskóła-Rurka HR specialist DB Schen-
ker Rail Polska S.A.
– Przyznam, ¿e absolwenci maj¹ te¿ zbyt wy-
sokie wymagania i postawê roszczeniow¹.
Warto je obni¿yæ i najpierw zdobyæ trochê do-
œwiadczenia, które jest bardzo po¿¹dane i ce-
Program nauczania
powinien byæ zreformowany...
Wszyscy rozmówcy podkreœlali, ¿e choæ ry-
nek pracy siê rozwija i bêdzie potrzebowaæ
coraz wiêcej ludzi do pracy, to jednak nale¿y
pamiêtaæ o wysokich wymaganiach, jakie sta-
wia bran¿a TSL dla pracowników. Wymaga-
Na kogo wiêc czekaj¹ pracodawcy...
– Nie zgodzê siê z tym, ¿e czekamy na kan-
dydatów wył¹cznie z kilkuletnim doœwiadcze-
niem. Mam zupełnie inn¹ filozofiê budowania
zespołu. Człowiek z doœwiadczeniem te¿ ma
pewne nawyki, które potem bardzo trudno jest
zmieniæ i trudno go nauczyæ innych zachowañ.
cd. na str. 4
4
ZAWÓD LOGISTYK
PRZEGL¥D TYGODNIOWY I www.pracujwlogistyce.pl I 13 lipca 2012
cd. ze str. 3
w stu procentach zapotrzebowania rynku pra-
cy. Rol¹ uczelni wy¿szej jest skracanie dystan-
su pomiêdzy studentami a potencjalnymi pra-
codawcami. Obecnie zmieniły siê wytyczne
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego do-
tycz¹ce budowania programów nauczania, co
pozwala na konsultowanie programów z pra-
codawcami i na wprowadzanie modułów prak-
tycznych. Elastycznoœæ oferty edukacyjnej siê
zwiêksza, ale niezbêdne jest wiêksze powi¹-
zanie programów nauczania z rynkiem pracy.
Ciekawe spostrze¿enia wyrazili studenci przy-
słuchuj¹cy siê dyskusji podczas debaty.
– Do programów nauczania logistyki warto
wprowadziæ rozszerzony program nauczania
Excela. Z moich pierwszych doœwiadczeñ za-
wodowych wynika, ¿e w logistyce wa¿na jest
odpowiednia segregacja i umiejêtnoœæ przej-
rzystego przedstawienia danych a tak¿e zna-
jomoœæ makr-VBA. Pomimo, i¿ jesteœmy spo-
łeczeñstwem zinformatyzowanym, studenci
innego kierunku ni¿ informatyka czêsto nie
wiedz¹ o ich istnieniu. Gdyby nie moja samo-
dzielna praca, nie wyniosłabym tej wiedzy
z szerokiego, ale nie do koñca pełnego pro-
innego wymiaru – mówił student Wy¿szej
Szkoły Biznesu.
nia te łatwiej byłoby spełniæ kandydatom do
pracy, gdyby oferta edukacyjna uczelni wy-
¿szych jak i szkół œrednich była bardziej do-
stosowana do potrzeb rynku pracy.
– Edukacja nie nad¹¿a i nigdy nie bêdzie na-
d¹¿ała za rynkiem pracy i praktyk¹. Mo¿emy
mówiæ tylko o poprawie programów naucza-
nia, które maj¹ umo¿liwiæ zdobycie wiedzy
teoretycznej. Spedycji czy logistyki mo¿na
nauczyæ siê tylko w praktyce – podkreœlił Grze-
gorz Starzyczny z Inter World Logistics.
Zdaniem Kornelii Lewandowskiej rol¹ uczelni
powinno byæ pokazywanie ró¿nych obszarów
usług i zawodów w firmach TSL, co ułatwiło-
by wybór œcie¿ki zawodowej oraz zwiêkszyło-
by potencjał kandydatów zorientowanych na
poszczególne zawody. Zgodziła siê z tym
Magdalena Jaskóła-Rurka – To co gubi mło-
dych ludzi i kandydatów stawiaj¹cych pierw-
sze kroki w logistyce, to brak wiedzy o rynku,
o poszczególnych specjalnoœciach usług, brak
umiejêtnoœci rozpoznawania firm.
– Wystarczy niewiele wysiłku, aby zdobyæ ro-
Co jest zatem najwiêkszym wyzwaniem lo-
gistycznego rynku pracy w regionie woje-
wództwa œl¹skiego? Rozmówcy podkreœlali
koniecznoœæ otwarcia siê kandydatów na zdo-
bywanie wiedzy o rynku TSL oraz na oczeki-
wania i mo¿liwoœci pracodawców, podniesie-
nie poziomu edukacji w zakresie zajêæ
praktycznych i jêzyków obcych. Istnieje te¿ ko-
niecznoœæ uatrakcyjnienia rynku pracy dla mło-
dych ludzi, aby zatrzymaæ ich migracjê do in-
nych krajów UE. – Pracodawcy nie mog¹ baæ
siê podejmowania trudnych zadañ, a kandy-
daci do pracy powinni zaakceptowaæ oczeki-
wania pracodawców. Tylko wówczas œl¹ski
rynek pracy w logistyce bêdzie perspektywicz-
ny – mówiła w podsumowaniu Jadwiga Doma-
gała z Polbod Trans.
VI debata HR w logistyce Pracujwlogistyce.pl,
odbyła siê pod patronatem Wy¿szej Szkoły Biz-
nesu w D¹browie Górniczej w sali konferencyj-
nej jej siedziby, z udziałem studentów z kierun-
Kornelia Lewandowska
Jacek Uroda
Magdalena Jaskóła-Rurka
Beata Trochymiak
zeznanie wœród firm i wybraæ tê najwłaœciwsz¹
dla siebie – radził Łukasz Cieœlicki ze Sped
Trans Polska.
W odpowiedzi na dyskusjê Jacek Uroda pro-
dziekan Wy¿szej Szkoły Biznesu w D¹browie
Górniczej podkreœlił, ¿e – Z jednej strony s¹
oczekiwania pracodawców, a z drugiej strony
wymagania formalne i oczekiwania studentów.
W celu upraktycznienia programu studiów za-
chêcamy do kontaktów z przedsiêbiorcami, or-
ganizacji wizyt studyjnych oraz profilowanych
praktyk. Oferta edukacyjna nie odzwierciedla
gramu studiów – mówiła Joanna Wróblewska
studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Ka-
towicach. Z kolei inni podkreœlali, ¿e nale¿y
zmniejszyæ dystans pomiêdzy wymaganiami
pracodawców a mo¿liwoœciami studentów
i uczelni.
– Doskonale robi to Wy¿sza Szkoła Logi-
styki w Poznaniu, która organizuje warsz-
taty i laboratoria dla studentów dziêki współ-
pracy z pracodawcami. Gdyby œl¹skie
uczelnie równie¿ zadbały o takie zajêcia, to
kształcenie logistyków nabrałoby zupełnie
ku logistyka uczelni: Politechnika Œl¹ska, Uni-
wersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Wy-
¿szej Szkoły Biznesu. Wszystkim uczestnikom
debaty dziêkujemy za udział i dyskusjê.
Beata Trochymiak
5
PRZEGL¥D TYGODNIOWY I www.pracujwlogistyce.pl I 13 lipca 2012
[ Pobierz całość w formacie PDF ]