Przeglądy sekcji obudowy zmechanizowanej(1), BHP Ula, Oświetlenie PN, Karty oceny ryzyka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY
Pieczęć zakładu pracy
Nazwa stanowiska pracy
(nr w Wykazie stanowisk)
Przeglądy sekcji obudowy
zmechanizowanej na
stanowiskach
zlokalizowanych w rejonie
kanału lub dowierzchni
ścianowej
26.13
Nr Karty

Nr statystyczny REGON

Data opracowania karty

Kod stanowiska (wg GUS)
7230308
Lokalizacja stanowiska pracy
Przeglądy sekcji obudowy
zmechanizowanej, na
stanowiskach zlokalizowane
w rejonie likwidowanej lub
zbrojonej ściany
Charakterystyka stanowiska
(Krótki opis technologii lub rodzaju produkcji, wyposaŜenie, podstawowe czynności)
Przegląd sekcji obudowy zmechanizowanej na stanowisku zlokalizowanym w rejonie likwidowanej lub
zbrojonej ściany.
WyposaŜenie: PWŁ3/6; PWŁ 10
Wykaz czynników szkodliwych i uciąŜliwych występujących na stanowisku pracy
wg rejestru badań i pomiarów
Chemiczne
Pyły
Fizyczne
UciąŜliwe
pyły węgla kamiennego
hałas
obciąŜenie fizyczne
poruszające się maszyny
i urządzenia
płyny pod ciśnieniem
napręŜone łańcuchy
mikroklimat
transportowane
i dźwigane elementy
obudowy
prąd elektryczny
śliskie powierzchnie
odpryski materiałów
wg PN-Z-08052:80 (uzupełniono o pyły)
Zatrudnienie (dla grupy stanowisk)
Rok
2002
2003
Zatrudnienie ogółem
16
12
Kobiety
w tym:
Młodociani
Pracujący na zmianie
4
3
Zatrudnieni w warunkach naraŜenia
16
12
Zatrudnieni w warunkach uciąŜliwych
16
12
Zespół oceniający
Podpisy
1. Przewodniczący
2. Członek
3. Członek
4. Członek
5. Członek
6. Członek
Tabela pomiarów i oceny ryzyka zawodowego związanego z czynnikami dla których
został określony normatyw higieniczny
1. Grupa czynnika
fizyczne
fizyczne
pyły
2. Nazwa czynnika
hałas
oświetlenie
pyły węgla
kamiennego
26.03.2003 r. **
3. Data pomiaru
26.03.2002 r. *
26.03.2002 r.
4. Miejsce pomiaru
stanowisko
przeglądu sekcji
zlokalizowane
w rejonie ściany
stanowisko
przeglądu sekcji
zlokalizowane
w rejonie ściany
stanowisko
rozpierania sekcji
zlokalizowane
w dowierzchni
ścianowej
G-3a/703/
1-2
1,9 mg/m
3
(frakcja resp.)
5. Wynik pomiaru
88,4 dB/A
6. Czas ekspozycji
7,5h
7,5h
7,5h
praca PWŁ,
kołowrotów EKOD
ruch powietrza
w wyrobiskach
7. Źródło czynnika
oświetlenie
8. NDS / NDN
85 dB/A
2 mg/m
3
9. Krotność NDS / NDN
2,2
0,95
10.
Stwierdzone choroby
zawodowe i inne
następstwa dla
zdrowia
moŜliwe
uszkodzenia słuchu
osłabienie wzroku
moŜliwa
pylica płuc
11. Ocena ryzyka
duŜe
małe
średnie
12.
Stosowane środki
ochrony zbiorowej
tablice ostrzegawcze
światło elektryczne
profilaktyka
w miejscach
powstawania pyłu
13.
Stosowane środki
ochrony
indywidualnej
ochronniki słuchu
lampy górnicze
maski
przeciwpyłowe
14.
Poziom ryzyka po
zastosowaniu
środków ochrony
małe
małe
małe
15
Ocena
dopuszczalności
ryzyka zawodowego
akceptowalne
akceptowalne
akceptowalne
*) – przyjęto wynik pomiaru hałasu na analogicznym stanowisku pracy
**) – przyjęto wynik pomiaru stęŜenia pyłu na stanowisku pracy „rozpieranie sekcji obudowy
zmechanizowanej w dowierzchni ścianowej G-3a/703/
1-2
” z dnia 26.03.2003 r.
Tabela oceny ryzyka związanego z czynnikami, dla których nie został określony
normatyw higieniczny
1. Grupa czynników
fizyczne
fizyczne
fizyczne
2. Nazwa czynnika
poruszające się
maszyny
i urządzenie
śliski, nierówny spąg
emulsja pod
ciśnieniem
magistrala
ciśnieniowa
w komorze,
hydraulika sekcji
3. Źródło czynnika
PWŁ
woda, emulsja,
wypiętrzenie spągu
pochwycenie przez
ruchome części
PWŁ
i kołowrotów
4. Rodzaj zagroŜenia
upadek,
poślizgnięcie
uderzenie
wyrwanym węŜem,
oblanie emulsją
5. Miejsce występowania
stanowisko
przeglądu
miejsce pracy
i drogi dojścia
stanowisko
przeglądu
6. Czas ekspozycji
5,5 h
7,5 h
5,5 h
7. Metoda oceny
wg
PN-N-18002:2000
wg PN-
N-18002:2000
wg PN-
N-18002:2000
8.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zdarzenia
prawdopodobne
prawdopodobne
prawdopodobne
9.
CięŜkość następstw:
mała, średnia, duŜa
duŜa
średnia
duŜa
10. Ocena ryzyka
duŜe
duŜe
średnie
11.
Stosowane środki
ochrony zbiorowej
sterowanie z
bezpiecznej
odległości, osłony
na kołowrotach
odpompowanie
cieczy, pobierka
spągu, pomosty
kontrola stanu
hydrauliki
12.
Stosowane środki
ochrony indywidualnej
hełmy, rękawice
ochronne
hełmy, rękawice
ochronne, ubranie
robocze
ochrony osobiste
13.
Działania organizacyjno
- techniczne
szkolenia
pracowników,
instrukcje
osuszanie terenu , szkolenie, instrukcje
14.
Ocena ryzyka po
zastosowaniu środków
profilaktycznych
małe
średnie
małe
15
Ocena dopuszczalności
ryzyka zawodowego
tolerowalne
tolerowalne
akceptowalne
Tabela oceny ryzyka zawodowego związanego z zagroŜeniami naturalnymi
a.
1. Rodzaj zagroŜenia
metanowe
tąpaniami
2.
Kategoria lub stopień
zagroŜenia
II
I i III stopień
3. Oszacowanie ryzyka
średnie
średnie dla I stopnia, duŜe dla
III stopnia
przewietrzanie rejonu
metanometria automatyczna
pomiary metanomierzami
indywidualnymi .
4.
Zastosowane środki
profilaktyczne
stała obserwacja rejonu przez
kopalnianą stację tąpań ,
wyznaczenie stref szczególnego
zagroŜenia tąpaniami.
5.
Ryzyko po zastosowaniu
środków profilaktycznych
małe
odpowiednio
małe
średnie
6.
Wyznaczenie
dopuszczalności poziomu
ryzyka
akceptowalne
odpowiednio
akceptowalne,
tolerowalne
b.
1. Rodzaj zagroŜenia
wybuch pyłu węglowego
poŜarowe
2.
Kategoria lub stopień
zagroŜenia
B
II grupa samozapalności
3. Oszacowanie ryzyka
średnie
średnie
4.
Zastosowane środki
profilaktyczne
- zraszanie podczas urabiania ,
- zraszanie na przesypach,
- zmywanie nagromadzonego
pyłu,
- opylanie pyłem kamiennym
profilaktyka poŜarowa
5.
Ryzyko po zastosowaniu
środków profilaktycznych
małe
małe
6.
Wyznaczenie
dopuszczalności poziomu
ryzyka
akceptowalne
akceptowalne
Tabela oceny ryzyka związanego z czynnikami, dla których nie został określony
normatyw higieniczny
1 Grupa czynników
fizyczne
fizyczne
fizyczne
2 Nazwa czynnika
napręŜone łańcuchy,
liny
prąd elektryczny
mikroklimat
18
słuŜące do
przeciągania
i dźwigania
elementów sekcji,
liny kołowrotu
f
3 Źródło czynnika
kable elektryczne
temperatura skał,
pracujące maszyny
i urządzenia
4 Rodzaj zagroŜenia
uderzenie zerwaną
częścią łańcucha lub
zerwaną liną
poraŜenie prądem
elektrycznym
przegrzanie,
wychłodzenie
organizmu
5 Miejsce występowania
stanowisko
montaŜowe,
demontaŜowe
stanowisko
montaŜowe,
demontaŜowe
stanowisko
montaŜowe,
demontaŜowe, drogi
dojścia na
stanowisko
6 Czas ekspozycji
7,5 h
5,5 h
7,5 h
7 Metoda oceny
wg
PN-N-18002:2000
wg
PN-N-18002:2000
wg
PN-N-18002:2000
8
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zdarzenia
prawdopodobne
prawdopodobne
prawdopodobne
9
CięŜkość następstw:
mała, średnia, duŜa
duŜa
duŜa
mała
10 Ocena ryzyka
duŜe
średnie
średnie
tablice ostrzegawcze,
sterowanie z
bezpiecznej
odległości, osłony na
kołowrotach
-
zabezpieczenia
urządzeń
elektrycznych
11
Stosowane środki
ochrony zbiorowej
12
Stosowane środki
ochrony indywidualnej
hełmy, rękawice
ochronne, okulary
ochrony
indywidualne
odzieŜ ochronna,
napoje
13
Działania organizacyjno
- techniczne
szkolenia
pracowników,
instrukcje
szkolenia
pracowników
instrukcje
skracanie czasu
pracy
Ocena ryzyka po
zastosowaniu środków
profilaktycznych
średnie
małe
małe
14
15
Ocena dopuszczalności
ryzyka zawodowego
tolerowalne
akceptowalne
akceptowalne
łańcuchy
[ Pobierz całość w formacie PDF ]