przegld-logistyczny-nr-12008, rozne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
przegląd
ISSN 1898-8202
GŁÓWNE
str. 6
OCHRONA SZCZEGÓLNIE WAŻNYCH OBIEKTÓW
str. 13
|
WOJSKOWE
ODDZIAŁY GOSPODARCZE A PROFESJONALIZACJA ARMII
str. 44
logistyczny
KWARTALNIK
|
MARZEC 2008
|
NR 1 (001)
przegląd
przegląd
ZAŁOŻENIA
DOŚWIADCZENIA
str.
|
40
DOŚWIADCZENIA
str.
|
37
Zabezpieczenie techniczne
uzbrojenia torpedowego
w Marynarce Wojennej RP
Paliwa alternatywne
w Siłach Zbrojnych RP
W Siłach Zbrojnych RP nie prowadzono
dotychczas intensywnych prac związanych
z zastosowaniem biopaliw. Doświadczenia sfery
cywilnej są cząstkowe, nie mogą więc być wyko-
rzystane w szczególnych warunkach charaktery-
zujących eksploatację sprzętu wojskowego.
Amunicja
z ćwiczebnymi
pociskami podkalibrowymi
DOŚWIADCZENIA
SZKOLENIE
W wyposażeniu WP znajdują się czołgi uzbrojone
w 125 mm armaty 2A-46 (PT-91 i T-72) oraz czołgi
Leopard 2A4 uzbrojone w 120 mm armaty L44.
Charakter współczesnych zagrożeń
mających wpływ na bezpieczeństwo naszego
kraju stawia przed Siłami Zbrojnymi RP
określone wymagania.
str.
|
32
Zabezpieczenie
logistyczne jednostek
poza granicami kraju
INNE ARMIE
str.
|
47
str.
|
21
ZARZĄDZANIE POJAZDAMI
W BUNDESWEHRZE
¢
tytułem wstępu
O nowym wydawnictwie,
gen. dyw. Zbigniew Tłok-Kosowski
............4
Główne założenia,
mgr
Agnieszka Szkoda
.........................................6
przegląd
logistyczny
MARZEC 2008
|
NR 1 (001)
¢
szkolenie
Szacowanie kosztów eksploatacji i logistyki systemów uzbrojenia,
prof. dr hab. inż. Jan Pięta, dr inż. Marian Brzeziński
........................7
Ochrona szczególnie ważnych obiektów,
ppłk Józef Chodań
.......13
Outsourcing – potrzeba czy konieczność?,
płk Mirosław Płończak, kmdr por. Dariusz Dębski
..........................17
Zabezpieczenie logistyczne jednostek poza granicami kraju,
płk dr Wojciech Nyszk
........................................................................21
Szanowni
Czytelnicy!
Z przyjemnością
oddajemy do
Waszych rąk
pierwszy numer
nowego kwartalnika wydawanego przez
Redakcję Wojskową – „Przeglądu
Logistycznego”. Gdy w czerwcu 2007 r.
funkcjonujący od stycznia Inspektorat
Wsparcia Sił Zbrojnych przejął w podpo-
rządkowanie m.in. istniejące brygady
logistyczne, przyszedł czas, by stworzyć
również logistykom forum służące wymia-
nie doświadczeń oraz upowszechnianiu
informacji o nowych trendach, a także
o zmianach w funkcjonowaniu zabezpie-
czenia logistycznego wojsk. Przerzut
sprzętu i wyposażenia, zapewnienie wła-
ściwych warunków bytowania to przedsię-
wzięcia, w których decydującą rolę odgry-
wa właśnie logistyka. W tym roku ruszył
pilotażowy program wojskowych oddzia-
łów gospodarczych. Centralizacja logisty-
ki budziła wiele kontrowersji w poszcze-
gólnych rodzajach sił zbrojnych.
Obawiano się, że ich potrzeby nie zostaną
właściwie zaspokojone – teraz najwyższy
czas, by obawy te rozwiać. Chcemy, aby
„Przegląd Logistyczny” odgrywał istotną
rolę w służbie żołnierzy jednostek podle-
głych Inspektoratowi Wsparcia SZ. Czy
tak się jednak stanie, zależy od Was, dro-
dzy Czytelnicy. Dlatego gorąco zachęcam
do dzielenia się za naszym pośrednic-
twem swoimi przemyśleniami, wnioskami
czy pomysłami. O logistyce warto dysku-
tować. Dyskutujmy więc.
Artur Bartkiewicz
redaktor naczelny
AKTUALNOŚCI
................................................................................
26
¢
doświadczenia
Amunicja z ćwiczebnymi pociskami podkalibrowymi,
ppłk dr inż. Mariusz Magier, ppłk rez. Tadeusz Kuśnierz .....................
32
Zabezpieczenie techniczne uzbrojenia torpedowego
w Marynarce Wojennej RP,
kmdr por. Ryszard Obuchowicz
.........37
Paliwa alternatywne w Siłach Zbrojnych RP,
ppłk Piotr Waruszewski
.....................................................................40
Wojskowe oddziały gospodarcze a profesjonalizacja armii,
mjr Artur Koszarek
.............................................................................44
¢
inne armie
Zarządzanie pojazdami w Bundeswehrze,
mjr Tomasz Jałowiec ......................................................................
47
Zespół redakcyjny
Dyrektor Redakcji Wojskowej
redaktor naczelny: Artur Bartkiewicz
tel.: CA MON 845-365, 845-685;
faks: 845-503
Zastępca dyrektora: ppłk Lech Mleczko
tel.: CA MON 845-685,
e-mail: lech.mleczko@redakcjawojskowa.pl
Redaktor prowadzący: ppłk rez. dr Zdzisław
Burawski tel.: CA MON 845-186,
e-mail: przeglad-sz@redakcjawojskowa.pl
Redaktor merytoryczny: Paulina Glińska,
dr Jan Brzozowski tel.: CA MON 845-186
Skład i łamanie: Katarzyna Usiądek
Opracowanie stylistyczne: Renata Gromska,
Katarzyna Kocoń, Aleksandra Ogłoza
Kolportaż i reklamacje: Bellona SA
(0-22) 457-04-37, 687-90-41, CA MON 879-041
Informacje o kolportażu: Elżbieta Toczek
tel.: CA MON 840 400, (022) 684 04 00
Reklama: reklama@redakcjawojskowa.pl
Zdjęcie na okładce: mjr Robert Siemaszko
Projekt graficzny: Łukasz Kaugan, CaStudio
Druk: Zespół Wydawniczy Sił Powietrznych
ul. Żwirki i Wigury 1c, 00-912 Warszawa
„Przegląd Logistyczny” ukazuje się od marca 2008 r.
Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, tel.: CA MON 845 365, 022 6845365,
022 6845685, www.zolnierz-polski.pl, e-mail: sekretariat@redakcjawojskowa.pl,
2008/01
przegląd
logistyczny
TYTUŁEM WSTĘPU
O nowym
wydawnictwie
W
okresie istotnych
przemian logisty-
ki wojskowej, jej
transformacji, ja-
kiej dotychczas nie było w Wojsku
Polskim, niezbędne jest pismo opi-
sujące ten proces. Od tego roku bę-
dzie zatem ukazywać się kwartal-
nik „Przegląd Logistyczny”. W ten
sposób tworzymy nowy rozdział
w historii fachowej prasy wojsko-
wej. Naszym zamiarem jest powo-
łanie do życia ciekawego kwartal-
nika. Chcemy, by był on zarówno
forum dyskusyjnym dla fachowców
w dziedzinie logistyki wojskowej,
jak i interesującą lekturą dla żołnie-
rzy innych rodzajów wojsk.
Wszyscy znamy powiedzenie:
logistyka to nie wszystko, ale
wszystko bez logistyki to nic
. Każ-
dy żołnierz na własnej skórze prze-
konał się, jak ważne jest wsparcie
nie tylko na polu walki, ale także
w pracy z żołnierzami i w pracy
sztabowej oraz w dowodzeniu. Dla-
tego dobrze by było, aby wszyscy
poznali specyfikę naszego działa-
nia oraz problemy, z którymi bory-
kamy się na co dzień, jak również
nasze pomysły ich rozwiązania.
Liczę, że „Przegląd Logistyczny”
zostanie życzliwie przyjęty, głów-
nie przez specjalistów. Mam na-
dzieję na żywą wymianę doświad-
czeń, konstruktywną krytykę i du-
żo kreatywnego myślenia w podej-
ściu do każdego zagadnienia.
Kwartalnik powinien być jednym
z podstawowych źródeł wiedzy za-
równo dla doświadczonych logisty-
ków, jak i rozpoczynających karie-
rę zawodową. Ważne jest także, by
na jego łamach wypowiadali się
również logistycy pełniący służbę
poza granicami kraju. Ich doświad-
czenie jest bezcenne i grzechem by-
łoby nie dzielić się nim z innymi.
Jednak nie tylko specjalistów
gorąco zachęcam do pisania. Na
łamach nowego periodyku będą
mogli zabierać głos wszyscy, któ-
rzy chcieliby podzielić się swo-
imi spostrzeżeniami i opiniami na
temat funkcjonowania wsparcia
logistycznego w polskiej armii.
Wasze oceny i pomysły są dla nas
wyjątkowo cenne, ponieważ dzię-
ki nim możemy znaleźć sposób
sprawnego rozwiązywania nurtu-
jących jednostki problemów.
Chcielibyśmy uwzględnić Wa-
sze potrzeby oraz czerpać z Wa-
szego bogatego doświadczenia.
Jest to ważne zwłaszcza dziś, kie-
dy w logistyce wojskowej nastę-
pują przeobrażenia, których efek-
tem będzie jej centralizacja.
Od października 2006 r. funk-
cjonuje Inspektorat Wsparcia Sił
Zbrojnych – instytucja powołana
do sprawnego rozwiązywania
problemów logistycznych wojska
w kraju i za granicą, w czasie po-
koju i kryzysu, a także wojny.
Pierwszy numer „Przeglądu Lo-
gistycznego” powstał głównie siła-
mi oficerów Inspektoratu – najlep-
szych z najlepszych w wojskowej
logistyce. Dlatego tym bardziej za-
chęcam do lektury. Z pewnością
napisane przez nich artykuły skło-
nią do refleksji i będą motywacją
do opublikowania własnych.
¢
gen. dyw.
Zbigniew Tłok-kosowski
szef inspektoratu
wsparcia sił Zbrojnych
przegląd
logistyczny
2008/01
Biografi a szefa
Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych
Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
gen. dyw. Zbigniew Tłok-Kosowski urodził
się 26 marca 1960 r. Jest absolwentem
Szkoły Podchorążych Rezerwy (1986),
Akademii Rolniczej w Krakowie (1980)
oraz Podyplomowych Studiów Strategicz-
no-Obronnych w Akademii Obrony Naro-
dowej (2003).
Zawodową służbę wojskową rozpoczął
w 1987 r. w 26 Dywizjonie Artylerii Prze-
ciwlotniczej 6 Brygady Desantowo-Sztur-
mowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabow-
skiego. Zajmował kolejne stanowiska służ-
bowe w jej strukturach. W latach 1993–1995
był żołnierzem sił pokojowych UNDOF na
wzgórzach Golan. Po powrocie do kraju brał
udział w ćwiczeniach „Cooperative Chal-
lenge ‘95”, organizowanych w Czechach.
Od roku 1996 do 1997 r. pełnił funkcję szefa
logistyki – zastępcy dowódcy batalionu w Pol-
skim Kontyngencie Wojskowym IFOR
(SFOR) w Bośni i Hercegowinie. Brał udział
w ćwiczeniach sił szybkiego reagowania
„Adventure Exchange” w 1999 r. we Włoszech,
a roku później w korpuśnych ćwiczeniach
„Constant Harmony” w RFN. W latach
1999–2000 był szefem sekcji logistyki
w Polskiej Jednostce Wojskowej KFOR
w Kosowie – pierwszej jednostce bojowej
wykonującej zadania w strukturach NATO
poza granicami kraju. W następnym roku
decyzją ministra obrony narodowej został
powołany do służby w jednostce specjalnej
GROM, w której przez pięć lat wykonywał
zadania na różnych stanowiskach. Uczestni-
czył m.in. w przygotowaniu jej komponentów
bojowych do udziału w misjach stabilizacyj-
nych: w Kosowie (Macedonii) i Afganistanie,
nad Zatoką Perską oraz w Iraku. Na wniosek
szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
w 2006 r. został radcą koordynatorem dyrek-
tora Departamentu Systemów Obronnych
BBN, a w następnym roku – dyrektorem De-
partamentu Systemów Obronnych BBN. Po
awansowaniu do stopnia generała brygady
15 sierpnia 2007 r. został wyznaczony na sta-
nowisko szefa Inspektoratu Wsparcia Sił
Zbrojnych. 17 stycznia 2008 r. prezydent RP
Lech Kaczyński wręczył mu nominację na
stopień generała dywizji.
¢
2008/01
przegląd
logistyczny
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]