przegld-logistyczny-nr-32009-1, rozne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
przegląd
ISSN 1898-8202
UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE
str. 22
PROGRAM MOBILIZACJI GOSPODARKI NA LATA 2009–2018
str. 4
|
WOG
W GARNIZONIE SKWIERZYNA
str. 17
|
LOGISTYKA W ZATOCE PERSKIEJ
str. 33
logistyczny
KWARTALNIK
|
WRZESIEŃ 2009
|
NR 3 (007)
przegląd
przegląd
TRENDY
Restrukturyzacja
przedsiębiorstw
przemysłu obronnego
w latach 1990–2005
SYSTEMY ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO
Program
Mobilizacji Gospodarki
na lata 2009–2018
str. |4
Program
str. |8
ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE
Logistyka
w Zatoce Perskiej
DOŚWIADCZENIA
str.
|
33
str. |24
str. |29
Transport i składowanie
materiałów wybuchowych
DOŚWIADCZENIA
str. |45
Światowy kryzys
finansowy
wymusza
konieczność
wprowadzania
nowych rozwiązań
w zakresie
funkcjonowania
sił zbrojnych
Bundeswehry
.
Zabezpieczenie
logistyczne
Bundeswehry
¢
TRENDY
przegląd
logistyczny
Program Mobilizacji Gospodarki na lata 2009–2018,
płk Bogusław Nawrot, płk Stefan Majewski
................................................4
WRZESIEŃ 2009
|
NR 3 (007)
¢
SYSTEMY ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO
Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłu obronnego w latach
1990–2005 ,
ppłk dr Andrzej Lis ............................................................8
Szanowni Czytelnicy!
Na uwagę zasługuje
wypowiedź szefa Od-
działu Programu Mo-
bilizacji Gospodarki
w Zarządzie Planowa-
nia Logistyki – P4
SGWP, otwierająca
numer. Siły zbrojne, według autora, odgrywa-
ją nie tylko decydującą rolę jako strażnik
bezpieczeństwa, ale nierzadko wyznaczają
kierunki rozwoju w sferze technologii
i gospodarki. Kształt sił zbrojnych w dużym
stopniu zależy od przejrzystości polityki
finansowej państwa i wielkości nakładów na
cele obronne, które stają się efektywnym
instrumentem rozwoju gospodarki.
Godnym polecenia jest artykuł „Restruk-
turyzacja organizacyjna przedsiębiorstw
przemysłu obronnego w latach 1990–
–2005”. Autor przybliża szeroki zakres dzia-
łań w obszarze restrukturyzacji organiza-
cyjnej tych przedsiębiorstw, począwszy od
zmian w strukturze organizacyjnej przez
zmiany w systemie zarządzania aż po
restrukturzyację zatrudnienia.
Proponuję zapoznać się z przemyśleniami
kmdr. rez. prof. dr. hab. inż. Krzysztofa
Ficonia. W artykule autor przedstawił kon-
cepcję logistyki szybkiego reagowania
w procesie wspomagania zabezpieczenia
logistycznego współczesnych działań ope-
racyjnych. Podstawą opracowania koncep-
cji była organizacja zabezpieczenia logi-
stycznego w działaniach wojennych
w Zatoce Perskiej.
Życzę przyjemnej lektury i zachęcam do
zapoznania się z innymi, równie ciekawymi
artykułami opublikowanymi w tym numerze
naszego czasopisma.
WOG w garnizonie Skwierzyna,
ppłk Arkadiusz Komenda, ppłk Krzysztof Pakos ....................................17
¢
ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE
Ubezpieczenia komunikacyjne,
płk rez.
Marian Cieślak .......................22
AKTUALNOŚCI .........................................................................................26
Transport i składowanie materiałów wybuchowych,
st. chor. Dariusz Woźniak
..........................................................................29
¢
DOŚWIADCZENIA
Logistyka w Zatoce Perskiej,
kmdr rez. prof. dr hab. inż. Krzysztof Ficoń .............................................33
Zabezpieczenie logistyczne Bundeswehry,
ppłk dr inż. Tomasz Jałowiec ...................................................................45
Zespół redakcyjny
Dyrektor Redakcji Wojskowej
redaktor naczelny: Marek Sarjusz-Wolski
tel.: CA MON 845-365, 845-685; faks: 845-503
Zastępca dyrektora: ppłk Lech Mleczko
tel.: CA MON 845-685,
e-mail: lech.mleczko@redakcjawojskowa.pl
Redaktor prowadzący: dr Roman Szustek
tel.: CA MON 845-186,
e-mail: przeglad-sz@redakcjawojskowa.pl
Redaktor merytoryczny: mjr Grzegorz Predel
dr Jan Brzozowski tel.: CA MON 845-186
Opracowanie stylistyczne:
Katarzyna Kocoń, Urszula Zdunek,
Teresa Wieszczeczyńska
Skład i łamanie: Jolanta Muszyńska
Kolportaż i reklamacje: Bellona SA
(0-22) 457-04-37, 687-90-41, CA MON 879-041
Informacje o kolportażu: Elżbieta Toczek
tel.: CA MON 840 400, (022) 684 04 00
Zastępca dyrektora, sekretarz redakcji
„Polski Zbrojnej”: Wojciech Kiss-Orski
tel.: CA MON 840-222, (0-22) 684-02-22;
e-mail: wko@redakcjawojskowa.pl
Reklama: reklama@redakcjawojskowa.pl
Zdjęcie na okładce: Bogumiła Piekut
Druk: Zespół Wydawniczy Sił Powietrznych
ul. Żwirki i Wigury 1c, 00-912 Warszawa
„Przegląd Logistyczny” ukazuje się od marca 2008 r.
Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, tel.: CA MON 845 365, 022 6845365,
022 6845685, www.polska-zbrojna.pl, e-mail: sekretariat@redakcjawojskowa.pl,
Treści numeru są dostępne na stronie internetowej www.polska-zbrojna.pl
Od 1 września 2009 r. korespondencję do Gazety Internetowej Redakcji Wojskowej
prosimy kierować na adres: portal@redakcjawojskowa.pl
ppłk rez. dr inż.
Zdzisław Burawski
redaktor prowadzący
2009/03
przegląd
logistyczny
TRENDY
Mobilizacja gospodarki
płk
MIROSŁAW
NAWROT
Sztab Generalny WP
Absolwent WSOSK,
Studiów Podyplomo-
wych w AON.
W latach 1993-2006
pełnił obowiązki
w Inspektoracie
Logistyki SG WP
i Generalnego
Zarządu Logistyki –
P4. Jest szefem
Oddziału Planowania
Potrzeb Mobiliza-
cyjnych i Rezerw
Państwowych
w Zarządzie P4.
płk
STEFAN
MAjEWSkI
Sztab Generalny WP
Absolwent WAT oraz
Studiów Podyplo-
mowych na
Politechnice
Warszawskiej.
W latach 1980–
–1986 szef służb
technicznych –
28 bda. Następnie
służył m.in.
w Zarządzie
Technicznym SGWP.
Obecnie jest
zastępcą szefa
Oddziału w Zarządzie
– P4 SGWP.
Program Mobilizacji
Gospodarki na lata
2009–2018
8 maja 2009 roku Rada Ministrów, uchwałą nr 68/2009 przyjęła
„Program Mobilizacji Gospodarki na lata 2009–2018” (PMG -09)
opracowany w Zarządzie Planowania Logistyki – P4 Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego.
I
stotą programu mobilizacji gospo-
zabezpieczenie realizacji jego remon-
tów.
Celem PMG-09 jest przygotowanie
gospodarki narodowej do realizacji za-
dań w zakresie zabezpieczenia zwięk-
szonych potrzeb obronnych państwa,
przegląd
logistyczny
2009/03
darki jest zapewnienie ciągłości
zasilania systemu obronnego pań-
stwa (w tym SZRP) dostawami
środków bojowych oraz uzbrojenia
i sprzętu wojskowego (UiSW), a także
w tym potrzeb Sił Zbrojnych RP, w warunkach
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny (rys. 1).
Program składa się z czterech części (rys. 2):
• część I – zadania organów administracji rzą-
dowej w zakresie prowadzenia działań o charak-
terze organizacyjno-planistycznym, związanych
z przygotowaniem gospodarki do funkcjonowa-
nia w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny;
• część II – zadania, które mogą być nałożo-
ne na przedsiębiorców o szczególnym znacze-
niu gospodarczo-obronnym w zakresie realiza-
cji potrzeb dotyczących dostaw i remontów
UiSW oraz dostaw środków bojowych, zgłoszo-
nych przez Ministerstwo Obrony Narodowej,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
(fot.);
• część III – ocena możliwości zaspokojenia
podstawowych potrzeb bytowych ludności
w zakresie artykułów spożywczych, energii elek-
trycznej, gazu, węgla, paliw, przewozów mor-
skich, kolejowych i lotniczych oraz świadczeń
zdrowotnych i ochrony zdrowia;
Cele opracowania PMG
Stworzenie warunków do świadczenia przez przed-
siębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-
-obronnym usług w zakresie dostaw i remontów
wyrobów określonych w programie, realizowanych
w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny
Przygotowanie przedsiębiorców do szybkiej zmia-
ny profilu produkcji, umożliwiającej realizację
zadań wynikających z programu
Stymulowanie rozwoju przemysłowego poten-
cjału obronnego i nowoczesnych technologii
Rys. 1. Założenia przyświęcajace opracowaniu
Programu Mobilizacji Gospodarki
na lata 2009–2018
2009/03
przegląd
logistyczny
[ Pobierz całość w formacie PDF ]