przegld-wojsk-ldowych-nr-102011, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Przegląd wojsk lądowych

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
przegląd
MIESIĘCZNIK
|
PAŹDZIERNIK 2011
|
NR 10 (052)
MIESIĘCZNIK
|
PAŹDZIERNIK 2011
|
NR 10 (052)
ISSN 1897-8428
str. 4
SYSTEM ŁĄCZNOŚCI
I INFORMATYKI
MODERNIZACJA SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI
str. 11
|
SYSTEM
WSPOMAGANIA DOWODZENIA – SZANSE
str. 32
|
CYFROWE POLE WALKI
str. 36
wojsk lądowych
przegląd
przegląd
ISSN 1897-8428
WOJSK LĄDOWYCH
TRENDY
str.
|
4
TRENDY
str.
|
11
Modernizacja
sprzętu łączności
i informatyki
System łączności
i informatyki Wojsk Lądowych
TRENDY
Dalekosiężny
transport
str.
|
14
DOŚWIADCZENIA
Inna perspektywa
Narodowych Sił
Rezerwowych
str.
|
53
DOŚWIADCZENIA
str.
|
36
Cyfrowe pole walki
Dyrektor:
Marek Sarjusz-Wolski
tel.: CA MON 845 365, 845-685, faks: 845 503
sekretariat@zbrojni.pl
Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa
Redaktor prowadzący:
płk rez. dr Jan Brzozowski
tel.: CA MON 845 186,
e-mail: przeglad-sz@zbrojni.pl
Redaktor merytoryczny:
mjr Grzegorz Predel
Opracowanie stylistyczne:
Katarzyna Kocoń, tel.: CA MON 845 502
Skład i łamanie:
Daniela Bartkiewicz
Kolportaż i reklamacje:
TOPLOGISTIC
tel.: 22 389 65 87, kom.: 500 259 909
faks: 22 301 86 61
email: biuro@toplogistic.pl
www.toplogistic.pl
Zdjęcie na okładce:
Radosław Urycki
Druk: Interak Drukarnia sp. z o.o.,
Czarnków
„Przegląd Wojsk Lądowych” ukazuje się od czerwca 1959 roku.
Od 1 stycznia 2011 r. korespondencję do Gazety Internetowej Wojskowego Instytutu Wydawniczego prosimy kierować na adres: portal@zbrojni.pl

TRENDY
System łączności i informatyki Wojsk Lądowych
płk Leszek Stypik
......................................................................................... 4
Rozproszenie stanowisk dowodzenia
gen. bryg. Mirosław Siedlecki, mjr Radosław Urycki
................................ 8
Modernizacja sprzętu łączności i informatyki
ppłk Janusz Goliński
.................................................................................. 11
Dalekosiężny transport
płk Wiesław Przesór
................................................................................... 14

SZKOLENIE
Szerokopasmowa łączność radiowa
mjr Tomasz Więckowski
............................................................................ 20
Kierowanie rozpoznaniem inżynieryjnym
ppłk dr Mariusz Frączek, mjr Krzysztof Wysocki ...................................
26

DOŚWIADCZENIA
System wspomagania dowodzenia – szanse
płk Mirosław Gruszka ..............................................................................
32
Cyfrowe pole walki
ppłk dr Piotr Waniek ................................................................................
36
Nowelizacja publikacji NATO AAP-3(J)
ppłk Waldemar Ślizowski ........................................................................
40
Identyfikacja obiektów na polu walki
ppłk Wiesław Budny ................................................................................
47
Inna perspektywa Narodowych Sił Rezerwowych
mjr rez. mgr inż. Waldemar Parus ..........................................................
53
Trening z powszechnej obrony przeciwlotniczej w jednostce
mjr Piotr Mikulski ....................................................................................
56

INNE ARMIE
Nowy minister wspiera reformę Bundeswehry
płk dypl. w st. spocz. Zygmunt Czarnotta ...............................................
59

FELIETON
Kapitan Władysław Raginis (1908–1939)
płk dypl. w st. spocz. Zygmunt Czarnotta
................................................. 64
przegląd
wojsk lądowych
PAŹDZIERNIK 2011
|
NR 10 (052)
Szanowni Czytelnicy!
Numer otwiera arty-
kuł szefa Zarządu
Dowodzenia i Łączno-
ści, który dzieli się
osobistymi refleksja-
mi na temat zabezpie-
czenia przez specjali-
stów z wojsk łączności i informatyki systemu
dowodzenia Wojsk Lądowych. Autor stwier-
dza między innymi, że wyznacznikiem doj-
rzałości systemu łączności jest budowa
rozległej resortowej sieci niejawnej MIL-
-WAN. Zauważa również, że w obliczu sygna-
lizowanych zmian strukturalnych, organiza-
cyjnych i personalnych wyciągnięte wnioski
i dokonane spostrzeżenia zostaną w spo-
sób właściwy uwzględnione. Kolejne opra-
cowanie dotyczy modernizacji technicznej
sprzętu wojsk łączności i informatyki. Jego
autor przedstawia charakterystykę sprzętu,
w który są wyposażane pododdziały dowo-
dzenia Wojsk Lądowych z uwzględnieniem
dążenia do osiągnięcia sieciocentryczno-
ści w ramach jednej sieci teleinformatycz-
nej. Materiał, który zapewne pobudzi
Czytelników do refleksji, zawiera przewrot-
ne pytanie dotyczące szans Wojsk
Lądowych na wprowadzenie systemu wspo-
magania dowodzenia. Jego autor wskazuje
na gąszcz przepisów, które utrudniają
sprawne wdrażanie nowoczesnych syste-
mów wpływających na sprawną realizcję
tego procesu. Proponuje, by przekazać
kompetencje urzędnicze dowódcom, którzy
powinni określać swoje potrzeby. Z pewno-
ścią także niewspomniane przeze mnie
artykuły zawierają wiele pouczających spo-
strzeżeń, którymi podzielili się ich autorzy.
Należałoby zatem również przeczytać i te
pozostałe.
Życzę zatem przyjemnej lektury.
Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, tel.: CA MON 845 365, +4822 6845365,
+4822 6845685, www.polska-zbrojna.pl, e-mail: sekretariat@zbrojni.pl
płk rez. dr
Jan Brzozowski
redaktor prowadzący
Treści numeru są dostępne na stronie internetowej www.polska-zbrojna.pl
2011/10
przegląd
wojsk lądowych
3
TRENDY
Wdrożenie czy eksperyment?
płk
Leszek
stypik
szef zarządu
Dowodzenia
i Łączności Dowództwa
Wojsk Lądowych
System łączności
i informatyki Wojsk
Lądowych
Kolejny rok wysiłków specjalistów od łączności i informatyki,
związanych z zabezpieczaniem właściwego funkcjonowania
systemu dowodzenia w Wojskach Lądowych, zwieńczony
październikowym świętem, sprzyja refleksjom na temat
dotychczasowych dokonań oraz planowanych działań.
A
nalizując podsumowania do-
konywane w ostatnich
latach, nie sposób oprzeć się
wrażeniu, że systematycz-
nie wspinaliśmy się po kolejnych stop-
niach drabiny technologicznego postę-
pu. Do słownika dopisywaliśmy nowe
hasła: NEC, C4ISR, BMS, system siecio-
centryczny, sieciocentryczne pole walki,
cyfryzacja pola walki i wiele innych. Fa-
scynacją nowym sprzętem, rozwiązania-
mi i systemami staraliśmy się i staramy
dzielić się na łamach „Przeglądu Wojsk
Lądowych” oraz przy okazji ćwiczeń, tre-
ningów, specjalistycznych warsztatów,
konferencji itp. Każdy rok przynosi nowe
tematy, nowe wyzwania.
Refleksje
Mimo upływu lat mamy w pamięci
pierwszą rewolucję, jaka dokonała się
w dziedzinie łączności, przenosząc ją ze
przegląd
wojsk lądowych
2011/10
świata urządzeń analogowych w rzeczywistość
cyfrową. Począwszy od rozwiązań stacjonarnych,
systematycznie i skutecznie wdrażaliśmy nowe
centrale i urządzenia, budując mobilny cyfrowy
system łączności. Pamiętamy pierwsze kompu-
tery osobiste, które stopniowo przejmowały rolę
dotychczasowych ośrodków obliczeniowych, za-
pewniając znacząco większą mobilność oraz
umożliwiając skorzystanie z dobrodziejstw infor-
matyki na stanowiskach dowodzenia. Znamien-
nym wydarzeniem było wprowadzenie pierw-
szych LAN-ów (lokalnych sieci komputerowych),
wnoszących do naszej rzeczywistości nową ja-
kość, tj. uzupełnienie komunikacji głosowej trans-
misją danych i obrazu. Wyznacznikiem osiągnięć
w tej dziedzinie była budowa rozległej resorto-
wej sieci niejawnej MIL-WAN, której Wojska Lą-
dowe (co zawsze podkreślam) były niekwestio-
nowanym promotorem i budow-
niczym. Przeniesiona w teren
dzięki aparatowniom i urządze-
niom zintegrowanego węzła te-
leinformatycznego nowoczesna
infrastruktura teleinformatycz-
na otworzyła drzwi kolejnemu
wyzwaniu, tj. wdrożeniu narzę-
dzi i systemów informatyczne-
go wsparcia dowodzenia, wpro-
wadzając pojęcie automatyzacji dowodzenia,
zautomatyzowanych miejsc pracy, ucyfrowionych
komponentów oraz wspólnego zobrazowania po-
la walki i środowiska sieciocentrycznego.
Ta pokrótce nakreślona najnowsza historia sys-
temu łączności i informatyki nie służy wywoła-
niu uczucia nostalgii czy wzruszenia. To jedynie
suche fakty obrazujące kolejne etapy żmudnych,
ale owocnych wdrożeń zakończonych zawsze
osiągnięciem nowej jakości.
Analiza dokonań
Powracając do współczesności, muszę dodać,
że obecnie skupiamy się na uzupełnieniu całego
systemu łączności nowoczesnymi usługami, apli-
kacjami i systemami służącymi wykreowaniu jed-
nolitego środowiska informacyjnego. I tu przy-
chodzi moment na postawienie pytania, na jakim
etapie się znajdujemy i jaki jest przewidywany
termin zakończenia realizacji zaplanowanych
Wyznacznikiem stopnia
rozwoju systemu
łączności była budowa
rozległej resortowej sieci
niejawnej MIL-WAN.
przedsięwzięć? Na potwierdzenie tego, że nie jest
znana odpowiedź na to pytanie, posłużę się dwo-
ma przykładami.
Przykład 1
Polowy system wsparcia dowodzenia Szafran dla
Wojsk Lądowych został przekazany do użytku
SZRP w 2007 roku jako efekt pracy badawczo-
-rozwojowej (rozpoczętej jeszcze w ubiegłym stu-
leciu – w 1997 roku !!!), a następnie wdrożenio-
wej. Mimo upływu całej dekady od sformułowa-
nia wymagań funkcjonalnych przedstawiał sobą
pewną wartość dodatnią. Umożliwiał przede
wszystkim funkcjonowanie w nowym środowisku
pracy sztabom i stanowiskom dowodzenia.
Dostrzegając jego niewątpliwe korzyści, roz-
poczęliśmy systematyczne upowszechnianie sys-
temu w jednostkach. Instalowaliśmy go w kolej-
nych związkach taktycznych, zapewniając dostęp
do niego jak największej licz-
bie użytkowników w ramach
dowództw i sztabów (w sieci
MIL-WAN). Dzięki urucho-
mieniu bazy szkoleniowej
w Centrum Szkolenia Łączno-
ści i Informatyki rozpoczęto
przygotowywanie szerokiej rze-
szy użytkowników.
Utwierdzeni w przekonaniu,
że rozpoczynamy wielką rzecz, przystąpiliśmy do
procedowania wymagań dotyczących specjali-
stycznych modułów dla pododdziałów wojsk
rakietowych i artylerii oraz obrony przeciwlotni-
czej, a także mechanizmów automatycznej wy-
miany danych zgodnie z natowskim programem
MIP. Tylko takie podejście gwarantowało nam
nadążanie za nowoczesnością oraz zwiększający-
mi się potrzebami użytkowników, a także służy-
ło poprawie niezawodności systemu i uproszcze-
niu skomplikowanych procedur jego instalowania
i konfiguracji.
Jakież było zatem nasze zdziwienie i rozczaro-
wanie, kiedy okazało się, że na przeszkodzie tych
relatywnie niewielkich zmian (w odniesieniu do
docelowych potrzeb rozbudowy i usprawnienia
systemu) stoją względy proceduralne, które sku-
tecznie zablokowały cały proces na cztery lata.
Jedyną nadzieją był fakt, że system nie stał w miej-
scu, lecz rozwijał się dzięki jego sprzedaży
2011/10
przegląd
wojsk lądowych
[ Pobierz całość w formacie PDF ]