przegld-wojsk-ldowych-nr-112009, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Przegląd wojsk lądowych

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
przegląd
MIESIĘCZNIK
|
LISTOPAD 2009
|
NR 11 (029)
MIESIĘCZNIK
|
LISTOPAD 2009
|
NR 11 (029)
ISSN 1897-8428
SZKOLNICTWO
str. 4
WOJSK LĄDOWYCH
KONCEPCJA EKSPEDYCYJNEGO SZTABU POŁĄCZONEGO
str. 21
|
OPERACJA „PŁYNNY OŁÓW”
str. 25
|
NOWA STARA WOJNA
str. 39
wojsk lądowych
przegląd
przegląd
ISSN 1897-8428
SZKOLENIE
str.
|
13
DOŚWIADCZENIA
str.
|
17
Wielonarodowe
ćwiczenia europejskich
uczelni wojskowych
Wychowanie fi zyczne
w wojsku – jaki kierunek?
Wydaje się, że powszechny i nieograniczony
dostęp do przyrządów pomagających
rozwijać sprawność fizyczną oraz małe
koszty ich użytkowania to najwłaściwsze
rozwiązanie dla pododdziałów zawodowych.
DOŚWIADCZENIA
DOŚWIADCZENIA
Polski „druidyczny taniec”
str.
|
32
str.
|
46
Nowe mosty
zmechanizowane
Przeszkody naturalne (głównie wodne), mimo
zwiększonej manewrowości pojazdów bojowych,
nie tracą na znaczeniu, gdyż zwiększyła się ich
różnorodność i charakter.
Zespół
redakcyjny
Dyrektor Redakcji Wojskowej
redaktor naczelny: Marek Sarjusz-Wolski
tel.: CA MON 845 365, 845-685, faks: 845 503
Zastępca dyrektora: ppłk Lech Mleczko
tel.: CA MON 845 685,
e-mail: lech.mleczko@redakcjawojskowa.pl
Redaktor prowadzący: płk rez. dr Jan Brzozowski
tel.: CA MON 845 186,
e-mail: przeglad-sz@redakcjawojskowa.pl
Zdjęcie na okładce: Tomasz Szulejko
Redaktor merytoryczny: mjr Grzegorz Predel
Skład i łamanie: Daniela Bartkiewicz
Opracowanie stylistyczne: Katarzyna Kocoń,
Urszula Zdunek
Kolportaż i reklamacje: Bellona SA
0 22 457 04 37, 6879 041, CA MON 879 041
Informacje o kolportażu: Elżbieta Toczek
tel.: CA MON 840 400, 0 22 684 04 00
Zastępca dyrektora, sekretarz redakcji
„Polski Zbrojnej”: Wojciech Kiss-Orski
tel.: CA MON 840 222, 0 22 684 02 22;
e-mail: wko@redakcjawojskowa.pl
Reklama: reklama@redakcjawojskowa.pl
Druk: Drukuj Tanio.com
ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ
Przegląd Wojsk Lądowych ukazuje się od czerwca 1959 roku
Od 1 września 2009 r. korespondencję do Gazety Internetowej Redakcji Wojskowej prosimy kierować na adres: portal@redakcjawojskowa.pl
¢
TRENDY
przegląd
wojsk lądowych
Szkolnictwo Wojsk Lądowych,
płk dypl. Marek Komicz
.................................................................................4
LISTOPAD 2009
|
NR 11 (029)
¢
SZKOLENIE
Szanowni Czytelnicy!
Wychowanie fizyczne w wojsku – jaki kierunek?,
por. Mirosław Szychowski .......................................................................13
Artykułem otwiera-
jącym numer jest
opracowanie autor-
stwa szefa Oddziału
Szkolnictwa Wojsko-
wego DWLąd, poświę-
cone zmianom wpro-
wadzanym w związku z profesjonalizacją Sił
Zbrojnych RP. Zmienione założenia progra-
mowe oraz zdobyte w szkoleniu pilotażowym
doświadczenia zaowocowały wdrożeniem
nowych struktur organizacyjnych w centrach
szkolenia Wojsk Lądowych, które osiągnęły
gotowość do działania 15 kwietnia 2009
roku. Autor zapoznaje również z modelem
szkolnictwa, który będzie obowiązywał od
2012 roku. Omawia także system doskona-
lenia zawodowego.
Kolejne opracowanie traktuje o znaczeniu
wychowania fizycznego w wojsku. Autor
podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie,
jak zapewnić rozwój tężyzny fizycznej w armii
zawodowej. Twierdzi, że zmiana nastawienia
żołnierzy do wyrabiania wytrzymałości wiąże
się ze zmianą ich poglądów na temat kultury
fizycznej, a także z zaopatrzeniem w niezbęd-
ne środki oraz przekazaniem odpowiedniej
wiedzy dowódcom wszystkich szczebli.
Ciekawymi spostrzeżeniami z analizy wojen
prowadzonych przez armię izraelską dzielą
się autorzy dwóch artykułów. Przedstawiają
sposób wykorzystania czołgów w konfliktach
asymetrycznych oraz prowadzenia operacji
informacyjnej na rzecz uświadamiania zwo-
lennikom Hamasu bezzasadności podejmo-
wania działań zbrojnych przeciwko państwu
Izrael. Pozostałe artykuły także zasługują na
uważne przestudiowanie. Proszę również
o większą aktywność pisarską przedstawi-
cieli największego rodzaju sił zbrojnych.
Życzę przyjemnej lektury.
¢
DOŚWIADCZENIA
Wielonarodowe ćwiczenia europejskich uczelni wojskowych,
ppłk dypl. inż. Jarosław Wiśniewski ........................................................
17
Koncepcja ekspedycyjnego sztabu połączonego,
ppłk Mieczysław Bieniek .........................................................................
21
Operacja „Płynny ołów”,
mjr Krzysztof Kardaś ......................................
25
Polski
„druidyczny taniec”,
ppłk Tomasz Lewczak ................................
32
AKTUALNOŚCI ............................................................................................ 33
Nowa stara wojna,
płk dypl. Rajmund T. Andrzejczak ...........................
39
Nowe mosty zmechanizowane,
ppłk w st. spocz. dr inż. Jerzy Garstka .....................................................
46
Poświadczenie bezpieczeństwa: ma czy nie ma?,
mgr inż. Jerzy Dąbrowski
............................................................................ 50
¢
INNE ARMIE
Rosyjskie granatniki automatyczne,
ppłk Marek Depczyński ..........................................................................
53
Zmiany w wojskach lądowych Niemiec (cz. II),
mjr Krzysztof Borysiak ............................................................................
57
¢
SPRAWOZDANIA I RECENZJE
Eneasz Taktyk (IV wiek p.n.e.),
płk dr hab. Andrzej Polak
....................... 62
Sztuka wojny w biznesie – opinia,
dr Paweł Kocoń
................................. 64
Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, tel.: CA MON 845 365, +4822 6845365,
+4822 6845685, www.polska-zbrojna.pl, e-mail: sekretariat@redakcjawojskowa.pl,
płk rez. dr
Jan Brzozowski
redaktor prowadzący
Treści numeru są dostępne na stronie internetowej www.polska-zbrojna.pl
2009/11
przegląd
wojsk lądowych
TRENDY
Naprzeciw profesjonalizacji
Szkolnictwo Wojsk
Lądowych
płk dypl.
Marek
koMicz
Dowództwo Wojsk
Lądowych
Proces profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
wymaga dostosowania struktury szkolnictwa wojskowego do
nowych zadań wynikających z tego procesu.
dzięki reorganizacji osiągnęło
strukturę odpowiednią do aktu-
alnych zadań. Stanowi podsta-
wową bazę pozyskiwania kadry zawodo-
wej oraz specjalistów dla wszystkich ro-
dzajów wojsk. W trakcie nauki i szkole-
nia kandydaci na żołnierzy zawodowych
opanowują niezbędny zakres wiedzy
ogólnej i specjalistycznej wymaganej do
objęcia pierwszego oraz kolejnych stano-
wisk służbowych.
Wyzwania
W 2008 roku rozpoczęto prace przy-
gotowujące jednostki szkolnictwa do re-
alizacji zadań zgodnie z założeniami
profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP.
przegląd
wojsk lądowych
2009/11
S
zkolnictwo Wojsk Lądowych
Opracowano koncepcję zmian programowych
i organizacyjno-etatowych w celu przystosowa-
nia tych jednostek do szkolenia ochotników –
przyszłych żołnierzy zawodowych. Dostosowano
zatem struktury pod kątem wymagań profesjona-
lizacji oraz rozpoczęto prace nad nowymi progra-
mami szkolenia w centrach i ośrodkach szkole-
nia (rys. 1).
W związkach taktycznych zorganizowano no-
we ośrodki szkolenia: strzelców wyborowych
w Wędrzynie, załóg czołgów Leopard w Święto-
szowie oraz ośrodek szkolenia aeromobilno-spa-
dochronowego w Leźnicy.
Nowe założenia programowe oraz doświad-
czenia ze szkolenia pilotażowego zaowocowały
wdrożeniem nowych struktur organizacyjnych
w centrach szkolenia Wojsk Lądowych i osią-
gnięciem gotowości do szkolenia z dniem 15
kwietnia 2009 roku.
W ramach zmian organizacyjnych zostały utwo-
rzone, w myśl założeń profesjonalizacji, nowe
ośrodki:
– szkolenia podstawowego – szkolące ochotni-
ków ze środowiska cywilnego bez przy-
gotowania wojskowego. Ośrodki te zosta-
ły utworzone we wszystkich centrach oraz
w 1 Ośrodku Szkolenia Kierowców;
– szkolenia specjalistycznego –
przygotowujące żołnierzy do objęcia pierwsze-
go stanowiska oraz prowadzące szkolenie dosko-
nalące (powstały we wszystkich centrach oraz
w ośrodkach szkolenia kierowców);
– doskonalenia oficerów – szkolące oficerów
z komórek sztabowych sztabu batalionu (powstały
w CSWLąd w Poznaniu oraz w CSŁiI w Zegrzu).
Szkolenie kadr podoficerskich
W szkołach podoficerskich jest realizowane
szkolenie w następujących korpusach i grupach
osobowych:
– w
SPWLąd w Poznaniu
w korpusie ogólno-
wojskowym grupa osobowa: zmechanizowana
(ogólna), pancerna, rozpoznawcza; w korpusie
osobowym logistyki grupa osobowa: ogólnologi-
styczna, materiałowa, techniczna;

w SPWLąd we Wrocławiu
w korpusie oso-
bowym inżynierii wojskowej grupa osobowa: sa-
perska, przeprawowa, infrastruktury; w korpusie
osobowym OPBMR grupa osobowa: rozpozna-
nie i likwidacja skażeń; w korpusie osobowym
ogólnowojskowym grupa osobowa: zmechanizo-
wana (desantowo-szturmowa);

w SPWLąd w Toruniu
w korpusie osobowym
rakietowym i artylerii grupa osobowa: naziemna
lufowa, rakietowa; w korpusie osobowym logisty-
ki grupa osobowa: materiałowa, transportu i ru-
chu wojsk, techniczna;

w SPWLąd w Zegrzu
w korpusie osobowym
łączności i informatyki grupa osobowa: eksplo-
atacji systemów łączności, rozpoznania i zakłó-
ceń radiowych, techniczna; w korpusie osobowym
wychowawczym grupa osobowa: orkiestr i zespo-
łów estradowych.
W roku 2009 w szkołach podoficerskich zrezy-
gnowano z naboru kandydatów na podoficerów
pochodzących ze środowiska cywilnego. Decy-
zja o zawieszeniu naboru była ewenementem
w dotychczasowej historii tych szkół. W związku
z tą decyzją skupiły one główny wysiłek szkole-
niowy na przygotowaniu do objęcia pierwszego
stanowiska podoficerskiego kandydatów spośród
NOTATKA
Na początku 2009 roku WSOWLąd
wyszła z podporządkowania dowódcy
Wojsk Lądowych, a z Ośrodka Szkolenia przy WSOWLąd utworzono Centrum
Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych.
szeregowych zawodowych i nadterminowych.
Szkolenie szeregowych zawodowych – kandyda-
tów na podoficerów zawodowych rozpoczęło się
w październiku bieżącego roku.
Po przeprowadzeniu analizy możliwości szko-
leniowych jednostek szkolnictwa wojskowego
oraz zadań wynikających z profesjonalizacji Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przyjęto
strukturę szkolnictwa wojskowego Wojsk Lądo-
wych przedstawioną na rysunku 2, która będzie
obowiązywać od roku 2012.
Przyjęcie przedstawionej struktury pozwoli
kształcić kandydatów na żołnierzy na wszystkich
poziomach oraz szkolić w systemie kursowym we
wszystkich korpusach osobowych.
Programy szkolenia
Wprowadzenie zawodowej służby wojskowej,
z czym wiąże się konieczność odpowiedniego
wyszkolenia nawet ochotnika zgłaszającego się
2009/11
przegląd
wojsk lądowych
[ Pobierz całość w formacie PDF ]