przegld-wojsk-ldowych-nr-122010, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Przegląd wojsk lądowych

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
przegląd
MIESIĘCZNIK
|
GRUDZIEŃ 2010
|
NR 12 (042)
MIESIĘCZNIK
|
GRUDZIEŃ 2010
|
NR 12 (042)
ISSN 1897-8428
str. 30
ROZPOZNANIE
ARTYLERYJSKIE
A SIECIOCENTRYZM
ZWALCZANIE OBIEKTÓW W GŁĘBI UGRUPOWANIA PRZECIWNIKA
str. 8
|
NOWE MOŻLIWOŚCI DYWIZJONU ARTYLERII RAKIETOWEJ
str. 27
wojsk lądowych
przegląd
przegląd
ISSN 1897-8428
TRENDY
DOŚWIADCZENIA
str.
|
30
Wojska rakietowe
i artyleria na przełomie lat
2010/2011
str.
|
4
Rozpoznanie
artyleryjskie
a sieciocentryzm
SZKOLENIE
str.
|
22
INNE ARMIE
str.
|
52
Wykorzystanie
RZRA Liwiec
Połączone taktyczne
wsparcie ogniowe
Zespół
redakcyjny
Dyrektor Redakcji Wojskowej
redaktor naczelny: Marek Sarjusz-Wolski
tel.: CA MON 845 365, 845-685, faks: 845 503
sekretariat@redakcjawojskowa.pl
Aleje Jerozolimskie 97
00-909 Warszawa
Redaktor prowadzący:
płk rez. dr Jan Brzozowski
tel.: CA MON 845 186,
e-mail: przeglad-sz@redakcjawojskowa.pl
Redaktor merytoryczny:
mjr Grzegorz Predel
Opracowanie stylistyczne:
Katarzyna Kocoń
tel.: CA MON 845-502
Skład i łamanie:
Daniela Bartkiewicz
Informacje o kolportażu:
Elżbieta Toczek
tel.: CA MON 840 400, 0 22 684 04 00
Zdjęcie na okładce: Marcin Echta
Druk: Drukarnia Wydawnictw Specjalnych
Sztabu Generalnego WP
Zam. 1569/2010
„Przegląd Wojsk Lądowych” ukazuje się od czerwca 1959 roku.
Od 1 września 2009 r. korespondencję do Gazety Internetowej Redakcji Wojskowej prosimy kierować na adres: portal@redakcjawojskowa.pl
¢
TRENDY
przegląd
wojsk lądowych
Wojska rakietowe i artyleria na przełomie lat 2010/2011
płk dypl. Jerzy Kociałkowski
..........................................................................4
GRUDZIEŃ 2010
|
NR 12 (042)
¢
SZKOLENIE
Zwalczanie obiektów w głębi ugrupowania przeciwnika
płk dr Krzysztof Czajka ...............................................................................
8
Targeting w działaniach bojowych dywizji (artykuł dyskusyjny)
płk dypl. Jarosław Gołembski, mjr Marek Wasielewski ..........................
16
Wykorzystanie RZRA Liwiec
por. Marcin Echta ....................................................................................
22
Szanowni Czytelnicy!
Zbiór materiałów
składających się na
niniejszy numer
otwiera opracowanie
zastępcy szefa WRiA
Dowództwa Wojsk
Lądowych, w którym
dokonuje on podsumowania wysiłku szkole-
niowego pododdziałów tego rodzaju wojsk.
Mimo kryzysu finansowego jednostki są
zasilane nowoczesnymi środkami walki oraz
rozpoznania, umożliwiającymi prowadzenie
działań w środowisku sieciocentrycznym.
Na uwagę zasługuje proces wdrażania kon-
cepcji zintegrowanego wsparcia ogniowe-
go, w ramach którego tworzy się element
odpowiedzialny za koordynację uderzeń
z lotnictwem Sił Powietrznych oraz
Marynarką Wojenną. Istotnym działaniem
jest łączenie działań WRiA, wojsk aeromobil-
nych oraz ogólnowojskowych elementów
rozpoznawczych w procesie rozpoznania,
naprowadzania, rażenia i oceny skutków
uderzeń. Jednym z priorytetów Szefostwa
WRiA jest przygotowanie grup wsparcia
ogniowego (GWO) do działania w kolejnych
zmianach PKW w Afganistanie oraz zespo-
łów szkolenia artylerii (ZSA) przewidzianych
do przygotowania artylerzystów afgańskiej
armii. Ciekawe spostrzeżenia o sposobie
wykorzystania RZRA Liwiec są zawarte
w kolejnym opracowaniu. Stacja jest w sta-
nie śledzić jednocześnie 15 pocisków.
Pociski wystrzelone z jednego stanowiska
radar grupuje oraz określa położenie stano-
wiska ogniowego i środek salwy.
Jestem pewien, że pozostałe artykuły rów-
nież zostaną z uwagą przestudiowane
przez Czytelników, a wnioski twórczo wyko-
rzystane w działalności szkoleniowej.
Życzę przyjemnej lektury
¢
DOŚWIADCZENIA
Nowe możliwości dywizjonu artylerii rakietowej (artykuł dyskusyjny)
kpt. Arkadiusz Sułek ...............................................................................
27
Rozpoznanie artyleryjskie a sieciocentryzm
kpt. Robert Reczkowski ..........................................................................
30
Ogniowe wsparcie wojsk podczas forsowania
mjr dypl. Robert Wiese ............................................................................
36
Nowe typy imitatorów celów powietrznych
ppłk dypl. Sławomir Kojło ........................................................................
42
Zrozumienie środowiska cywilizacyjnego
ppłk dypl. Grzegorz Jeleński ...................................................................
47
¢
INNE ARMIE
Połączone taktyczne wsparcie ogniowe
płk dypl. w st. spocz. Zygmunt Czarnotta ...............................................
52
Wyzwania Finlandii w dziedzinie obronności
Zofia Grodzińska-Klemetti ......................................................................
60
¢
SPRAWOZDANIA I RECENZJE
Generał brygady Antoni Szylling (1884–1971)
płk dr hab. Andrzej Polak
........................................................................... 64
Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, tel.: CA MON 845 365, +4822 6845365,
+4822 6845685, www.polska-zbrojna.pl, e-mail: sekretariat@redakcjawojskowa.pl,
płk rez. dr
Jan Brzozowski
redaktor prowadzący
Treści numeru są dostępne na stronie internetowej www.polska-zbrojna.pl
2010/12
przegląd
wojsk lądowych
TRENDY
Releksje
płk dypl.
Jerzy
KociałKowsKi
zastępca szefa wojsk
rakietowych i artylerii
wojsk Lądowych
Wojska rakietowe
i artyleria na
przełomie lat
2010/2011
Nie ulega wątpliwości że pod względem potencjału WRiA stanowią
jeden z najsilniejszych rodzajów wojsk.
okazją do podsumowania mi-
jającego roku w wojskach ra-
kietowych i artylerii. Dzięki
niezawodności wsparcia oraz niezależ-
ności działań od wszelkich zakłóceń
i negatywnego wpływu warunków ze-
wnętrznych wojska te wnoszą znaczą-
cy wkład w realizację połączonego
wsparcia ogniowego.
O wartości WRiA w operacji i walce
stanowi głównie ich siła bojowa, rozumia-
na jako składowa ognia, manewru, zabez-
pieczenia, informacji oraz ogólnie rozu-
mianego przywództwa. W związku z tym
Szefostwo WRiA podejmuje różnorodne
przegląd
wojsk lądowych
2010/12
P
oczątek grudnia jest dobrą
działania ukierunkowane na zwiększanie zdolności
tych wojsk w poszczególnych obszarach.
Miejsce i znaczenie wria
Najbardziej wymierną składową siły bojowej jest
siła ognia wynikająca z jakości i liczby środków
rażenia oraz ilości i jakości posiadanej amunicji.
Dlatego też w 2010 roku zakupiono kolejną partię
nowoczesnych wyrzutni przeciwpancernych poci-
sków kierowanych Spike, wprowadzając je do wy-
posażenia plutonów przeciwpancernych kompanii
wsparcia batalionów zmechanizowanych. Pozyska-
no również kilkaset dalekonośnych pocisków ra-
kietowych Feniks, umożliwiających rażenie celów
na zwiększonych odległościach. Ponadto nabiera
tempa realizacja programów operacyjnych zwią-
zanych z pozyskaniem nowoczesnych
modułów armatohaubic kalibru 155 mm
Krab oraz wyrzutni rakiet Homar. Kon-
tynuowano również modernizację wy-
rzutni pocisków rakietowych BM-21 do standardu
WR-40 Langusta, w które wyposażono 1 i 23 Bry-
gadę Artylerii.
Pozyskano dodatkowe egzemplarze radioteodo-
litowych systemów sondażowych atmosfery Bar,
co znacznie zwiększa możliwość realizacji zadań
związanych z zabezpieczeniem meteorologicz-
nym działań WRiA.
Jednak największych zmian jakościowych doko-
nano w dziedzinie pozyskiwania informacji rozpo-
znawczych. Dotychczasowe stacje rozpoznania
dźwiękowego AZK-5 są sukcesywnie zastępowa-
ne przez radiolokacyjne zestawy rozpoznania arty-
leryjskiego (RZRA) Liwiec. Pierwsze z nich zna-
lazły się już w uzbrojeniu brygad artylerii.
Ustawiczne szkolenie
Kończący się 2010 rok przyniósł kolejne cen-
ne doświadczenia związane z doskonaleniem za-
sad bojowego użycia wdrażanego uzbrojenia
i sprzętu wojskowego. W czerwcu na Centralnym
Poligonie Sił Powietrznych przeprowadzono
pierwsze bojowe strzelania z wykorzystaniem po-
cisków kasetowych Feniks. W czasie pokoju po-
ciski te, z powodu konieczności przestrzegania
zasad bezpieczeństwa, mogą być używane tylko
do rażenia celów na morzu. Podjęto w związku
z tym działania zmierzające do przystosowania
wydzielonego lądowego kierunku poligonowego
do strzelania tymi pociskami.
Szybki rozwój w obszarze informatyzacji wymu-
sza ustawiczne poszukiwanie optymalnych rozwią-
zań w dziedzinie integracji nowo wprowadzanego
oraz będącego już w wyposażeniu sprzętu. Każdo-
razowo w czasie ćwiczeń z wojskami oraz trenin-
gów kierowania ogniem (TKO) dążono do sprzę-
żenia podsystemu rozpoznania (RZRA Liwiec,
APDR, MSTAR, BSP) z podsystemem rażenia
(WR-40 Langusta kalibru 122 mm, armatohaubica
Dana kalibru 152 mm oraz haubica 2S-1 kalibru
122 mm) w ramach zautomatyzowanego zestawu
kierowania ogniem Topaz. Efekt tych działań to cią-
głe skracanie czasu reakcji ogniowej oraz zwięk-
szanie precyzji ognia.
NOTATKA
Święta Barbara
od czasów średniowiecza jest opiekunką wszystkich kanonie-
rów, ludzi narażonych na szybką śmierć z powodu posługiwania się prochem.
Głównym wyzwaniem szkoleniowym w mijają-
cym roku było przygotowanie wydzielonych sił do
udziału w ćwiczeniach z wojskami „Anakonda’10”.
Profesjonalizm artylerzystów z 1 i 23 Brygady
Artylerii, 16 Pułku Artylerii, 14 Pułku Artylerii
Przeciwpancernej, 15 Brygady Zmechanizowanej
i 25 Brygady Kawalerii Powietrznej przełożył się
na wysokie oceny oraz znalazł uznanie w oczach
przełożonych. Pododdziały WRiA realizowały ca-
łe spektrum zadań wsparcia ogniowego, łącznie
ze wsparciem ogniowym obrony wybrzeża.
Sprawność bojową i organizacyjną WRiA
kształtują ludzie, w związku z tym skuteczne
funkcjonowanie oddziałów i pododdziałów arty-
lerii jest uzależnione od jakościowego przygoto-
wania stanów osobowych, w tym przede wszyst-
kim kadry dowódczo-sztabowej.
W Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia
(CSAiU) przeprowadzono wiele kursów pogłębia-
jących ich specjalistyczną wiedzę. Do najważniej-
szych można zaliczyć: kurs szefów sztabów dywi-
zjonów artylerii, kurs dowódców baterii, kurs do-
wódców batalionów i dowódców kompanii wspar-
cia, kursy instruktorsko-metodyczne dowódców
plutonów oraz dowódców obsług PPK Spike.
Szczególną troską objęto tegorocznych absolwen-
tów WSOWLąd skierowanych do służby w podod-
działach WRiA. Przeprowadzony w CSAiU kurs
2010/12
przegląd
wojsk lądowych
[ Pobierz całość w formacie PDF ]