przegld-wojsk-ldowych-nr-62008, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Przegląd wojsk lądowych

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
przegląd
MIESIĘCZNIK
|
CZERWIEC 2008
|
NR 6 (012)
MIESIĘCZNIK
|
CZERWIEC 2008
|
NR 6 (012)
ISSN 1897-8428
WOJSKA CHEMICZNE
str. 8
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, CZYLI JAK NIE POPEŁNIAĆ BŁĘDÓW
JUŻ
POPEŁNIONYCH
str. 4
|
DYLEMATY LIKWIDACJI SKAŻEŃ
str. 12
wojsk lądowych
przegląd
przegląd
ISSN 1897-8428
PERSPEKTYWY ROZWOJU
PERSPEKTYWY ROZWOJU
SZKOLENIE
str.
|
19
W styczniu 2009 r. Polska przejmie rolę
państwa wiodącego dla Wielonarodo-
wego Batalionu Obrony przed Bronią
Masowego Rażenia 12. zestawu Sił
Odpowiedzi NATO (SON).
Wielonarodowy Batalion
Obrony przed Bronią
Masowego Rażenia
str.
|
37
SZKOLENIE
str.
|
23
Odpowiedzialność
Odpowiedzialność
Odpowiedzialność
Odpowiedzialność
Odpowiedzialność
szkoleniowa
Elektroniczny
wartownik
baz wojskowych
szkoleniowa
osób funkcyjnych
szkoleniowa
Elektroniczny
wartownik
baz wojskowych
osób funkcyjnych
w dziedzinie OPBMR
w dziedzinie OPBMR
Międzynarodowe szkolenie
specjalistów w armii włoskiej
INNE ARMIE
str.
|
58
Jakie postawić oficerom wojsk chemicznych
zadania wynikające z kompetencyjnego
zakresu obowiązków?
Zespół redakcyjny
Dyrektor Redakcji Wojskowej
redaktor naczelny: Artur Bartkiewicz
tel.: CA MON 845-365, 845-685, faks: 845-503
Zastępca dyrektora: ppłk Lech Mleczko
tel.: CA MON 845-685,
e-mail: lech.mleczko@redakcjawojskowa.pl
Redaktor prowadzący: płk rez. dr Jan Brzozowski
tel.: CA MON 845-186,
e-mail: przeglad-sz@redakcjawojskowa.pl
Zdjęcie na okładce: Aleksander Rawski
Redaktor merytoryczny: Paulina Glińska
Skład i łamanie: Daniela Bartkiewicz
Opracowanie stylistyczne: Renata Gromska,
Katarzyna Kocoń, Aleksandra Ogłoza
Kolportaż i reklamacje: Bellona SA
– (0-22) 457 04 37, 6879 041, CA MON 879 041
Informacje o kolportażu: Elżbieta Toczek
tel.: CA MON 840 400, (0-22) 684 04 00
Reklama: reklama@redakcjawojskowa.pl
Projekt graficzny: Łukasz Kaugan, CaStudio
Druk: Drukuj Tanio.com
ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ
Przegląd Wojsk Lądowych ukazuje się od czerwca 1959 r.
Odpowiedzialność
Międzynarodowe szkolenie
specjalistów w armii włoskiej
¢
Trendy
przegląd
wojsk lądowych
Wymiana doświadczeń, czyli jak nie popełniać błędów
już popełnionych,
gen. dyw. dr Ryszard Sorokosz ..........................
4
Wojska chemiczne – perspektywy rozwoju,
płk dypl. Sławomir Kleszcz ...............................................................
8
CZERWIEC 2008
|
NR 6 (012)
¢
SZKOLenIe
Szanowni Czytelnicy!
W numerze tym
polecam artykuł
szefa szkolenia
Wojsk Lądowych
poświęcony nowo
utworzonemu
Zespołowi
Zbierania i Upowszechniania Doświad-
czeń. Efekty działalności zespołu będą
służyły nakreślaniu kierunków rozwoju
środków walki i sprzętu. Szef OPBMR
Wojsk Lądowych przybliża czytelnikom
zagrożenia, jakie wiążą się
z możliwością użycia broni masowego
rażenia. Dla wojsk chemicznych jest to
wyzwanie, które ma zaowocować kom-
pleksowością wykonywanych zadań,
zwiększeniem możliwości sprzętu oraz
wszechstronnym wyszkoleniem. Jak
należy postrzegać zapisy w dokumen-
tach normatywnych dotyczących likwi-
dacji skażeń i jakie są ich niedoskona-
łości, przedstawił ppłk dr Jarosław
Solarz. O zadaniach Wielonarodowego
Batalionu OPBMR i roli SZRP w przygo-
towaniu go do działania w składzie
12. zestawu SON traktuje materiał
opracowany przez oficerów z Szefostwa
OPBMR. Z kolei ppłk dr Waldemar
Scheffs przedstawił elektroniczne spo-
soby ochrony baz wojskowych. Inni
autorzy przybliżyli sposoby identyfiko-
wania wyrobów na potrzeby logistyki we
wszystkich armiach państw NATO.
Zapoznali z funkcjonującym systemem
oraz sposobami nadawania kodów
poszczególnym wyrobom produkowa-
nym na potrzeby SZ. Uczestnik I zmiany
PKW w Afganistanie p. Jacek Matuszak
podzielił się spostrzeżeniami na temat
pomocy udzielanej lokalnej ludności
przez polskich żołnierzy.
płk rez. dr Jan Brzozowski
redaktor prowadzący
Dylematy likwidacji skażeń,
ppłk dr Jarosław Solarz ..................................................................
12
Wielonarodowy Batalion Obrony przed Bronią Masowego Rażenia,
płk dr Bogusław Kot, ppłk mgr Sławomir Świączkowski ...............
19
Odpowiedzialność szkoleniowa osób funkcyjnych w dziedzinie
OPBMR,
ppłk mgr inż. Krzysztof Gajda .........................................
23
Założenia synchronizacji w działaniach połączonych,
płk dr Andrzej Czupryński ..............................................................
27
AKTUALNOŚCI .................................................................................33
Elektroniczny wartownik baz wojskowych,
ppłk dr inż. Waldemar Scheffs ......................................................
37
System kodyfikacyjny NATO,
płk mgr inż. Marek Dalkowski, mgr inż. Grzegorz Truszkiewicz ....
44
¢
dOśwIadcZenIa
CIMIC w Afganistanie,
mgr Jacek Matuszak.......................................................................
52
¢
Inne arMIe
Międzynarodowe szkolenie specjalistów w armii włoskiej,
kpt. mgr inż. Mieczysław Kozłowski ...............................................
58
¢
SprawOZdanIa-recenZje
Heinz Guderian (1888–1954),
ppłk dr hab. Andrzej Polak
...............................................................64
Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, tel.: CA MON 845 365, 022 6845365,
022 6845685, www.zolnierz-polski.pl,
e-mail: sekretariat@redakcjawojskowa.pl,
Treści numeru są dostępne na stronie internetowej www.redakcjawojskowa.pl
2008/06
przegląd
wojsk lądowych
3
TRENDY
Być przewidującym
Wymiana doświadczeń, czyli jak nie
popełniać błędów już popełnionych
Charakter operacji prowadzonych poza granicami
kraju wpłynął na wzrost zapotrzebowania na wiedzę,
zwłaszcza o obowiązujących w trakcie ich prowadzenia
procedurach, sposobach wykorzystania pododdziałów
i środków walki itp.
gen. dyw. dr
RyszaRd soRokosz
szef szkolenia Wojsk Lądowych
P
otrzeba wykorzystania
doświadczeń zdobytych
w operacjach prowa-
dzonych poza granicami
kraju wiąże się z koniecznością
tworzenia profesjonalnych zespo-
łów do zbierania i przetwarzania
różnych informacji. Dzięki Ze-
społowi Zbierania i Upowszech-
niania Doświadczeń (ZZiUD)
informacje te zostaną uwzględ-
nione w procesie przygotowania
wojsk do wykonywania zadań
zgodnie z ich przeznaczeniem,
w tym również do prowadzenia
działań pokojowych i stabiliza-
cyjnych.
dań wynikających z kompetencyj-
nego zakresu obowiązków, lecz
jedynie służy wspomaganiu ich
działań, zwłaszcza w przygotowy-
waniu kolejnych kontyngentów.
struktura
Przyjęta w Wojskach Lądo-
wych struktura zespołu pozwala
na uwzględnienie w analizach
wszystkich zadań związanych
z przygotowaniem wojsk do
udziału w operacjach poza grani-
cami kraju. Udział przedstawicie-
li poszczególnych komórek orga-
nizacyjnych DWLąd oraz szkol-
nictwa wojskowego gwarantuje,
że informacje będą rozpatrywane
w sposób merytoryczny i wpro-
wadzane – zgodnie z intencją do-
wódcy Wojsk Lądowych – do
procesu szkolenia (rys.1).
zadania
Zadania wykonywane przez
zespół obejmują całokształt dzia-
łalności planistycznej, organiza-
cyjnej oraz wykonawczej, wyni-
kającej z zakresu działania po-
szczególnych komórek organiza-
cyjnych. Należą do nich:
• zapewnianie dowódcy Wojsk
Lądowych informacji dotyczą-
cych rozwoju myśli taktyczno-
-operacyjnej, zasad prowadzenia
Doświadczenia
będą służyły
nakreślaniu
kierunków rozwoju
taktyki działania,
środków walki
i sprzętu oraz
wyposażenia
indywidualnego
żołnierzy.
Przeznaczenie
ZZiUD jest nieetatową struk-
turą organizacyjną przeznaczoną
do zbierania i upowszechniania
doświadczeń wynikających
z udziału oddziałów i pododdzia-
łów Wojsk Lądowych w opera-
cjach poza granicami kraju oraz
w sojuszniczych i narodowych
ćwiczeniach, a także do wdraża-
nia wynikających z nich wnio-
sków do praktyki szkoleniowej
pododdziałów oraz w innych dzie-
dzinach działalności DWLąd.
Powołanie tego zespołu nie zwal-
nia dowódców z wykonywania za-
4
przegląd
wojsk lądowych
2008/06
(artykuł dyskusyjny)
Szef zespołu –
szef szkolenia Wląd
Zastęca
szefa zespołu
Szef – biuro obsługi
zarządy dWLąd –
przedstawiciele
szefostwa dWLąd –
przedstawiciele
Oddziały dWLąd
Obsługa
prawna
Rys. 1. Struktura organizacyjna zespołu
działań pokojowych i stabiliza-
cyjnych oraz sposobów wykorzy-
stania w czasie ich prowadzenia
nowoczesnych środków walki
i sprzętu technicznego;
• selekcjonowanie, analizowa-
nie i ocenianie wiadomości napły-
wających ze źródeł zewnętrznych
i wewnętrznych, dotyczących no-
wych przedsięwzięć i procedur
odnoszących się do przygotowa-
nia wojsk i zasad walki oraz struk-
tur i kierunków rozwoju Sił Zbroj-
nych RP;
• generowanie i wdrażanie, na
podstawie opracowanych przez
członków zespołu wniosków, no-
wych wymagań dotyczących:
indywidualnego wyposażenia
żołnierza i sprzętu bojowego;
taktyki działania wojsk; proce-
dur sztabowych (dowodzenia
i kierowania) oraz funkcjonowa-
nia jednostek w świetle procesu
profesjonalizacji;
• selekcjonowanie i analizowa-
nie meldunków otrzymywanych
z rejonów prowadzonych operacji
oraz od obserwatorów wykonu-
jących zadania w ramach ONZ;
• analizowanie sprawozdań
z udziału jednostek Wojsk Lądo-
wych w ćwiczeniach międzyna-
rodowych (sojuszniczych) pod
kątem ich przydatności (temat
i rodzaj ćwiczeń, szczebel ćwi-
czących wojsk) w procesie szko-
lenia dowództw i sztabów Wojsk
Lądowych;
Wynikiem prac zespołu będą
przedstawiane dowódcy Wojsk lądowych
propozycje dotyczące taktyki działania
wojsk, struktur organizacyjnych oraz
sprzętu wojskowego.
• dokonywanie analiz i ocen
oraz opracowywanie wniosków
z narad, konferencji i warsztatów
organizowanych przez instytucje
wojskowe;
• analizowanie wydawnictw
wojskowych w kontekście zasto-
sowania przedstawianych w nich
koncepcji i zasad w szkoleniu pod-
oddziałów oraz żołnierzy przygo-
towujących się do wykonywania
zadań poza granicami kraju.
U
2008/06
przegląd
wojsk lądowych
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]