przejscie-powtornego-przyjscia-jezusa, Religia, Dokumenty, CZASY OSTATECZNE, Czasy ostateczne(1)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Przejście Powtrnego Przyjścia Jezusa i Pochwycenie wierzących
Strona 1
Przejście Powtrnego Przyjścia Jezusa i
Pochwycenie wierzących
Powtrne Przyjście Jezusa na ziemię jest rzeczą pewną i jest to głwny temat w proroczych
fragmentach Biblii. Istnieje bardzo wiele proroctw na ten temat i wiele z nich będzie
zacytowanych w niniejszym konspekcie. Istnieje rwnież wiele opinii co do znaczenia i
kolejności poszczeglnych wydarzeń. Niektre z wydarzeń nie zostały opisane szczegłowo
lub nie ma bezpośredniego określenia, w jakim czasie będą miały miejsce. Dlatego jeśli nie
chcemy traktować tych proroctw wybirczo lub dowolnie ich interpretować musimy zgodzić
sie z tym, że przedstawienie całościowego obrazu dotyczącego Powtrnego Przyjścia Jezusa
nie jest łatwym zadaniem.
Kiedy prbujemy ułożyć biblijne proroctwa w jeden spjny obraz, okazuje się, że przyjście
Jezusa nie może się dokonać ani w jednym momencie, ani w jednym miejscu. Proroctwa
dotyczące pierwszego przyjścia Jezusa wypełniły się wszystkie i to dokładnie, dlatego też
musimy założyć, że tak samo będzie z Powtrnym Przyjściem Jezusa. Inaczej mwiąc, te
proroctwa dotyczące przyjścia Jezusa, ktre nie wypełniły się w czasie Jego pierwszego
przyjścia, muszą wypełnić się w czasie Jego drugiego przyjścia.
Aby wszystkie proroctwa mogły się wypełnić, Przyjście Jezusa musi być pewnym procesem
trwającym w czasie i mającym miejsce w wielu regionach świata. Pojawia się więc nam
większy obraz, ktry możemy nazwać Przejściem Powtrnego Przyjścia Jezusa.
I. 3 ETAPY (30 DNI)
Przyjście Jezusa jest przejściem (procesją), ponieważ On przyjdzie ze
wszystkimi świętymi
(
1Tes
3:13) oraz ze
wszystkimi aniołami
(
Mt
25:31) idąc na
obłokach
przez całą ziemię,
aby
wszyscy mogli zobaczyć
(
Mt
24:30). Będzie to chwalebne przejście, kiedy Jezus przyjdzie z
chwałą Ojca
(
Mt
16:27),
z wielką mocą
(
Mk
13:26) i z
płomienistym ogniem
(
2Tes
1:8) idąc
przez niebo z blaskiem i siłą
błyskawicy
(
Mt
24:27). Jezus zstąpi z nieba z
okrzykiem
,
na
głos Archanioła
i na
dźwięk trąby Bożej,
kiedy to
wskrzesi zmarłych
(
1Tes
4:14-16).
Słońce
się zaćmi i
księżyc
nie da swego blasku;
gwiazdy
zaczną padać z nieba a moce
niebios
zostaną wstrząśnięte (
Mt
24:29).
Przejście Powtrnego Przyjścia zawiera
3 stopniowy proces
w skład ktrego wchodzi wiele
wydarzeń trwających 30 dni (porwnaj
Obj
11:2-3; 12:6, 14; 13:5;
Dn
7:25; 12:7 z
Dn
12:11). Przejście to zaczyna się
na niebie
na głos 7 Trąby (ostatnia Trąba;
Obj
11:15;
1Kor
15:52) wraz z pochwyceniem a kończy się
na ziemi
po 7 Czaszy kończąc bitwę Armageddon
zdumiewającym zwycięstwem nad armiami Antychrysta
w Jerozolimie
(
Obj
19:11-21;
Za
12:1-13:6; 14:1-9).
Etap 1: Przejście Jezusa
przez niebo
: aby pochwycić Kościł (
Mt
24:30-31;
Obj
1:7).
Etap 2: Przejście Jezusa
po ziemi
: podrż przez Jordanię do Jerozolimy (
Iz
63;
Ha
3).
Etap 3: Przejście Jezusa
do Jerozolimy: na Grę Oliwną, a następnie Jego koronacja.
II. ETAP 1: PRZEJŚCIE JEZUSA
PRZEZ NIEBO:
ABY POCHWYCIĆ KOŚCIìŁ
Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go
wszelkie okoÈ
I będą Go opłakiwać
wszystkie
pokolenia ziemi
... (Obj 1:7)
www.zarazwracam.org
 Przejście Powtrnego Przyjścia Jezusa i Pochwycenie wierzących
Strona 2
Wydarzenia związane z pochwyceniem Kościoła zaczynają się w tym samym czasie, co
przejście Powtrnego Przyjścia Jezusa przez niebo. Pismo daje obietnicę, że
wszelkie oko
każdego człowieka (wierzącego i niewierzącego ze
wszystkich pokoleń ziemi)
zobaczy Go.
Wymaga to globalnego przejścia ponad każdym zamieszkałym miejscem na ziemi, włączając
w to każdą odległą wyspę na morzu.
Tłumy, ktre ciągle będą nienawrcone, a nie przyjmą znaku Bestii pod koniec 3ď roku
(Wielki Ucisk)
będą trudne do przekonania
. Ich serca będą zaciemnione na ponadnaturalne
znaki. Duchowa atmosfera ziemi będzie bardzo odmienna od tej, ktra jest dzisiaj. Będzie
wiele fałszywych znakw i cudw czynionych przez Antychrysta, Fałszywego Proroka, jak
rwnież wielu fałszywych chrześcijan. Ludzie nie będą pewni, co jest prawdziwe, a co
fałszywe.
2 A Smok
(Szatan)
dał jej swą
moc
, swj
tron
i
wielką władzę
. 3 È A cała ziemia w podziwie
powiodła wzrokiem za Bestią
(Antychrystem).
(Obj 13:2-3)
13 I czyni
(Fałszywy Prorok)
wielkie znaki,
tak iż nawet każe
ogniowi
zstępować z nieba na
ziemięÈ 14 I zwodzi mieszkańcw ziemi znakamiÈ 15 I
dano
jej, by
duchem
obdarzyła
obraz Bestii, tak iż nawet przemwił obraz BestiiÈ (Obj 13:9-18)
Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą
wielkie znaki i cuda
,
by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. (Mt 24:24)
Przejście Powtrnego Przyjścia zacznie się na niebie, kiedy Jezus okrąży ziemię na obłokach
na głos Ostatniej Trąby (
1Kor
15:51-52;
Obj
11:15), kiedy to pochwyci Kościł. Zakończy
się na ziemi kiedy Jezus wkroczy do Jerozolimy jako Krl krlw, aby zakończyć bitwę
Armageddon niezwykłym zwycięstwem ponad armiami Antychrysta (
Obj
19:11-21).
Pochwycenie świętych przez Jezusa na głos ostatniej trąby
Pochwycenie nie będzie wydarzeniem ukrytym
,
lecz dramatycznym wydarzeniem, ktre
zobaczą wszyscy ludzie na ziemi swoimi naturalnymi oczami. Będzie to konieczne, aby
ludzie zobaczyli Jezusa w naturalny sposb, ponieważ będą narzekać. Gdyby zobaczyli
Jezusa za pośrednictwem technologii, nie byliby pewni czy to był Jezus.
Aniołowie wraz ze świętymi będą od jednego końca nieba do drugiego
po tym
, jak każde oko
zobaczy Jezusa. Jezus będzie szedł na obłokach z wielką mocą i wielką chwałą (
Łk
21:27).
30 wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego
na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałąÈ 31 Pośle On swoich
aniołw
z
trąbą
o
głosie potężnym, i
zgromadzą
Jego wybranych z czterech stron świata,
od jednego krańca
nieba aż do drugiego
. (Mt 24:30-31)
Pochwycenie będzie procesem, ktry zajmie trochę czasy zanim się zakończy. Na przykład,
ludzie na wyspach Pacyfiku nie będą Go widzieć w tym samym czasie, co ci, mieszkający na
wyspach Morza Śrdziemnego. Skoro ziemia jest okrągła, jest rzeczą niemożliwą, aby ludzie
żyjący na niej widzieli Go w tym samym czasie.
Jezus rozpocznie pochwycenie świętych na głos Ostatniej Trąby (
1Kor
15:50-52;
Obj
11:15-
17; 10:7;
Mt
24:31;
1Tes
4:16;
Iz
27:13). Tylko sprawiedliwi umarli zostaną wskrzeszeni w
czasie Ostatniej Trąby.
51 wszyscy będziemy odmienieni. 52 W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk
ostatniej trąby
- zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy
odmienieni. (1Kor 15:51-52)
www.zarazwracam.org
 Przejście Powtrnego Przyjścia Jezusa i Pochwycenie wierzących
Strona 3
Tajemnica Boga lub Bożego planu, aby Oblubienica była przygotowana do rządzenia na
ziemi z Jezusem dopełni się podczas 7 trąby.
7 ale w dniach głosu sidmego anioła,
gdy
będzie miał trąbić, misterium Boga
się dokona
,
tak jak podał On dobrą nowinę sługom swym prorokom. (Obj 10:7)
W poniższym fragmencie opisanych jest pięć rzeczy.
Pierwsza
, kiedy zabrzmi 7. Trąba,
krlestwa i imperia ziemskie poddadzą się pod objawione przywdztwo Jezusa.
Druga
,
narody będą rozgniewane, kiedy zapanuje Jezus.
Trzecia
, zmarli zostaną osądzeni (oceniona i
ogłoszona ich wina) następnie spędzą 1000 lat w Hadesie (ich czasowe więzienie), po czym
zostaną wrzuceni do Ognistego Jeziora (
Obj
20:11-15).
Czwarta
, święci zostaną nagrodzeni.
Piąta
, zbuntowani, ktrzy pozostaną na ziemi zostaną zniszczeni przez 7 Czarę gniewu (
Obj
16).
15 I
sidmy anioł
zatrąbił. A w niebie powstały donośne głosy mwiące: Nastało nad
światem
krlowanie Pana naszego
i Jego Pomazańca i będzie krlować na wieki wiekw!
16 A dwudziestu czterech Starcw..., padło na oblicza i pokłon Bogu oddało, 17 mwiąc:
Dzięki czynimy Tobie..., żeś
objął wielką Twą władzę i zaczął krlować
. 18 I
rozgniewały
się
narody, a nadszedł Twj gniew i pora na umarłych, aby zostali osądzeni, i aby dać
zapłatę
sługom Twym... i aby zniszczyć tych, ktrzy niszczą ziemię. (Obj 11:15-18)
Pochwyceni święci zostaną szybko ocenieni i nagrodzeni, kiedy Jezus powrci (
Mt
16:27;
Obj
11:15, 18; 22:12;
Iz
40:10; 62:11). Zostaną odziani w szaty, ktre będą odbijały miarę
ich posłuszeństwa na ziemi (
Obj
19:8). Święci posiadają swoje niebiańskie szaty w czasie,
kiedy są z Jezusem podczas zakończenia bitwy Armageddon, jak to jest napisane w
Obj
19:11-21.
A wojska, ktre są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach - wszyscy odziani w biały,
czysty bisior. (Obj 19:14)
Dziwne jest to, że czas pochwycenia i Uczty Weselnej nie jest zapisany w Księdze
Objawienia. Dlaczego? Ponieważ nie są to wydarzenia, ktre będą miały miejsce w jednym
momencie, lecz będą procesem trwającym dni (a prawdopodobnie tygodnie).
Liczba ludzi zbawionych w Czasach Ostatecznych będzie ogromna i będzie miała wpływ na
liczbę pochwyconych.
Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, ktrego nie mgł nikt policzyć, z każdego narodu i
wszystkich pokoleń, ludw i językw, stojący przed tronem i przed Barankiem... (Obj 7:9)
Paweł powiedział, że w jednym momencie ÐwszyscyÑ zostaną Ðprzemienieni.Ñ Co konkretnie
wydarzy się w tym momencie?
wszyscy będziemy odmienieniÈ 52 W jednym momencie, w mgnieniu okaÈ (1Kor
15:51-52)
ÐW jednym momencieÑ określa jak szybko indywidualni odkupieni zostaną Ðprzemienieni,Ñ
a nie jak długo zajmie to ÐcałemuÑ Kościołowi jako zbiorowości, aby Go zobaczyć i być
przemienionym i w ten sposb
wypełnić
światowe Pochwycenie. Innymi słowy nasze ciała
zostaną przemienione w jednym momencie. Jednakże może to zająć parę dni, aby miliardy
ludzi ze wszystkich pokoleń ziemi zobaczyły Jezusa z bliska. Jak długo może to zająć, aby
Jezusa w ludzkiej postaci zobaczyło z bliska ponad miliard wierzących ze wszystkich
pokoleń ziemi (
Obj
7:9)?
www.zarazwracam.org
 Przejście Powtrnego Przyjścia Jezusa i Pochwycenie wierzących
Strona 4
Jezus nie ukaże się każdemu człowiekowi w tym samym momencie, ale będzie się ukazywał,
przechodząc ponad jego regionem krocząc na obłoku. Niektrzy mają kłopot z tym, że Paweł
powiedział o przemianie Ðw jednym momencie.Ñ
III. ETAP 2: PRZEJŚCIE PRZEZ ZIEMIĘ
1. Zstąpienie na Grę Synaj
Nie ma nigdzie w Biblii wyrażnej wskazwki na temat miejsca zstąpienia Jezusa na ziemię.
Oczywiście większość czytających Biblię zna fragment z
Za
14:1-5, w ktrym jest napisane,
że w owym dniu stopy Jezusa staną na Grze Oliwnej, oraz
Dz
1:11, w ktrym aniołowie
powiedzieli do uczniw:
ÐTen Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak
widzieliście Go wstępującego do nieba.Ñ
Fragmenty te jednak nie mwią wyraźnie, że Gra
Oliwna będzie pierwszym miejscem kontaktu Jezusa z ziemią, co więcej przyjmując taką
interpretację mielibyśmy poważną trudność w zrozumieniu wielu innych proroctw ST.
Dlatego wydaje się bardziej logicznym i prawdopodobnym, że Jezus zstąpi z nieba na
Grę
Synaj
, następnie przejdzie po ziemi, udając się najpierw do Egiptu, a następnie przejdzie
przez pustynię, potem przez Jordanię (Edom) w drodze do Jerozolimy, po czym uda się na
Grę Oliwną. To przejście będzie zawierało naturalne ludzkie procesy, wzmocnione znaczącą
ponadnaturalną mocą. Przejście to będzie się stopniowo rozwijało i będzie zawierało serię
wydarzeń (może to zająć dwa tygodnie).
Jezus jest Ðprorokiem jak MojżeszÑ (
Dz
3:22), o ktrym sam Mojżesz prorokował.
15 Pan, Bg twj, wzbudzi ci
proroka
spośrd braci twoich,
podobnego do mnie
...
17 I odrzekł mi Pan: Dobrze powiedzieli. 18 Wzbudzę im proroka spośrd ich
braci,
takiego jak ty
... (Pwt 18:15-18)
W jakim sensie Jezus może być zrozumiany jak Mojżesz? Możliwe, że w takim, iż Jezus
rozpoczyna na Grze Synaj tak jak Mojżesz stając przed płonącym krzewem (
Wj
3) następnie
idzie do Egiptu, aby zamanifestować ponadnaturalną moc, a zaraz po tym wraca znowu na
Grę Synaj z izraelskimi więźniami, aby mogli oddać się Bogu poprzez zawarcie przymierza
(
Wj
19). Następnie idzie przez pustynię do ziemi obiecanej (Izraela) działając po drodze
wiele znakw i cudw.
Na Grze Synaj, Mojżesz, jako typ Chrystusa, pierwszy stanął w Bożej chwale, a następnie
poprowadził Izrael przez pustynię wśrd wielkich znakw i cudw. Podobnie, Jezus przyjdzie
jako ÐWiększy MojżeszÑ, ktry uwolni 7 Czasz gniewu, ktre są podobne do 10 plag
egipskich, uwolnionych przez Mojżesza. Mojżesz, jako wyzwoliciel, daje nam proroczy obraz
tego, w jaki sposb Pan ponownie uwolni Izraela. Cuda egipskie ukażą się znowu w Czasach
Ostatecznych (
Mi
7:15;
Iz
10:22-25; 11:12-16; 30:30;
Jr
16:14-15; 23:7-8;
Ez
38:22;
Jl
2:30).
Gra Synaj (G. Horeb) nazwana została
Bożą Grą
(
Wj
3:1; 4:27; 18:5; 24:13;
1Krl
19:7-8)
zanim gry otaczające Jerozolimę stały się własnością Izraela. Gry otaczające Jeruzalem są
ostatecznie Grą Pana (
Iz
2:1-4). Istnieją
trzy określenia
Bożej Gry w Piśmie:
Gra Synaj
,
Milenijne Jeruzalem
i
Nowe Jeruzalem
. (Gry Baszanu określone są jako jedne z Gr Boga ze
względu na ich strategiczne znaczenie (
Ps
68:15-16). Gra Synaj znajduje się na Płwyspie
Synajskim (pustynia). Jest on szeroki na płnocy na 240 km i długi na 400 km.
2. Z Gry Synaj do Egiptu
www.zarazwracam.org
 Przejście Powtrnego Przyjścia Jezusa i Pochwycenie wierzących
Strona 5
Podczas pochwycenie Kościoła Pan będzie przechodził nad ziemią na obłoku. Podobnie
Biblia mwi na temat wkroczenia Jezusa do Egiptu.
Oto Pan, wsiadłszy na
lekki obłok
,
wkroczy do Egiptu
... (Iz 19:1)
Bg zaplanował, aby w dniach Mojżesza wezwać swojego pierworodnego syna Izraela z
Egiptu. Następnie zrobił to samo ze swoim pierworodnym Synem, Jezusem. Tak więc w
Czasach Ostatecznych Jezus wyprowadzi Izraela z Egiptu.
Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. (Oz
11:1)
Bg pośle Jezusa jako zbawiciela do Egiptu, (ktry toczy wojnę po stronie Antychrysta;
Dn
11:42-43). Pan wzbudzi w Egipcie pięć miast, ktre złożą przysięgę Jezusowi (po
Pochwyceniu).
18 W w dzień będzie
pięć miast
w
kraju egipskim
È ktre
przysięgać
będą na Pana
Zastępw... 20 Będą to znaki i świadectwa o Panu Zastępw w kraju egipskimÈ pośle im
wybawiciela
, ktry będzie ich bronił i ocali. 21 Wtedy Pan da się poznać
Egipcjanom
... (Iz
19:18-21)
42 Wyciągnie zaś rękę
(Antychryst)
po kraje:
nie zdoła ujść ziemia egipska
. 43 Opanuje
skarby złota i srebra oraz wszystkie kosztowności egipskieÈ (Dn 11:42-43)
Jezus zgromadzi więźniw Izraela. Pierwszymi narodami, na ktre zwraca się uwagę są Egipt
i Asyria. Więźniowie są nazwani wygnańcami i rozproszonymi (
Iz
11:11-16; 40:10-11;
Oz
11:10-11;
Za
10:10). Jezus wyprowadzi ich przez bramy obozw jenieckich (
Mi
2:12-13).
Bg zgromadzi Izraela z narodw do nowego doświadczenia pustyni. Historia wyjścia z
Egiptu jest wzorem nadchodzących dni pustyni, ktre oczyszczą Izraela. Bg zgromadzi
Izraela spośrd narodw i oddzieli od niego zbuntowanych, zanim doprowadzi go do
Jerozolimy (
Ez
20:34-38).
34 Wywiodę was spośrd narodw, wyprowadzę was z powrotem z krajw, wśrd ktrych
zostaliście rozproszeni, mocną ręką, wyciągniętym ramieniem i ze strasznym gniewem. 35
Poprowadzę was na pustynię tych narodw
(pogańskie narody)
i
będę was sądził przed
moim obliczem
. 36 Podobnie jak sądziłem waszych przodkw na pustyni ziemi egipskiej, tak
i was sądzić będę - wyrocznia Pana Boga. 37 Przeprowadzę was pod rzgą i sprawię, że
zostaniecie nieliczni. 38
Oddzielę was od opornych
, tych, ktrzy się zbuntowali przeciwko
Mnie. Wyprowadzę ich wprawdzie z ziemi, gdzie przebywają, ale do ziemi izraelskiej nie
wejdą, abyście poznali, że Ja jestem Pan. (Ez 20:34-38)
3. Przez pustynię
Pan szedł przez pustynię w dniach Mojżesza, co jest proroczym obrazem tego, co zrobi Jezus
Czasach Ostatecznych jako Ðwiększy Mojżesz.Ñ Jezus będzie szedł z Egiptu przez
pustynię
(G. Paran, G. Seir) i przez Jordanię (Edom, Bosra, Teman) do Jerozolimy.
3 Bg przychodzi z
Temanu
(w południowym Edomie)
, Święty z
gry Paran
. Majestat Jego
okrywa niebiosa, a ziemia pełna jest Jego chwały. 5 Zaraza idzie przed Jego obliczem, w
ślad za Nim gorączka śmiertelna.7 Widzę klęską dotknięte mieszkania Kuszanu, chwiejące
się namioty ziemi
Madian
(pustynia arabska, sięgająca do Płwyspu Synajskiego)
... 12
Rozgniewany kroczysz po ziemi, w zapalczywości swej depczesz narody
. 13 Wyszedłeś w
celu ocalenia swego ludu... (Ha 3:3-13)
www.zarazwracam.org
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]