PRZEKLADNIA PASOWA2, AGH-IMiR-MiBM, Podstawy konstrukcji maszyn

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PRZEKýADNIA PASOWA
Model fenomologiczny przekþadni pasowej
Rys.1.
WþasnoĻci przekþadni pasowych
Podstawowymi zaletami przekþadni pasowej sĢ:
- þagodzenie gwaþtownych zmian obciĢŇenia i tþumienie drgaı
- zabezpieczenie innych zespoþw napħdowych przed nadmiernym przeciĢŇeniem
- prostota i niskie koszty wytwarzania
- maþa wraŇliwoĻę na dokþadnoĻę wzajemnego ustawienia osi
Podstawowe wady:
- maþa zwartoĻę
- duŇe siþy obciĢŇajĢce waþy i þoŇyska
- niestaþoĻę przeþoŇenia
=0,95-0,96, straty wynikajĢ z tarcia miħdzy koþem pasowym a
pasem, tarcia wewnħtrznego przy zginaniu pasa, oporw aerodynamicznych
Koþa pasowe mogĢ byę mocowane bezpoĻrednio na waþach silnikw lub maszyn, lub z
zastosowaniem specjalnych podpr
Rys.2. RozwiĢzania konstrukcyjne usadowienia kþ pasowych
SprawnoĻę przekþadni:
Rys. 3. Przekrj pasa klinowego; l
p
- szerokoĻę skuteczna pasa
Siþy tarcia pasa klinowego sĢ parokrotnie wiħksze w porwnaniu z pasem pþaskim. Pozorny
wspþczynnik tarcia
µ
Ó wynosi:
µ
µ=
sin
2
Gdzie:
-kĢt rozwarcia rowka na kole (
=34
o
, 36
o
, 38
o
)
PrzeþoŇenia: stosowane sĢ przeþoŇenia w zakresie i=1,2 Î 6 (maksymalnie 10)
IloĻę pasw przekþadni: w praktyce przyjmuje siħ liczbħ pasw z=1-5 (maksymalnie 8); im
wiħksza liczba pasw tym wymagany mniejszy przekrj pojedynczego paska-tym wiħksza
zwartoĻę przekþadni-mniejszy rozstaw kþ; im wiħksza iloĻę pasw tym wiħksze
prawdopodobieıstwo nierwnomiernego przenoszenia obciĢŇeı-tym wiħksze
prawdopodobieıstwo uszkodzenia przekþadni.
Normy polskie:
PN-66/M-85202 Koþa rowkowe do paskw klinowych. Wymiary wieıcw kþ
PN-67/M-85203 Przekþadnie pasowe z pasami klinowymi. Zasady obliczania
PN-84/M-85211 Koþa pasowe
PN-86/M-85200/06 Pasy klinowe. Pasy normalnoprofilowe. Wymiary
Typy pasw: wyrŇnia siħ 7 typw pasw zwykþych: A,B,C,D,E,20,25 i 8 typw pasw
specjalnych: HZ,HA,HB,HC,HE,H20,H25
Tab.1. Wymiary przekroju pasw klinowych
Rys.4. Schemat konstruowanej przekþadni pasowej; d
p
Î Ļrednica skuteczna koþa rowkowego,
- kĢt
opasania
Obliczenia przekþadni pasowej
1. Wstħpny dobr przekroju pasa (tab.1), mniejszego koþa pasowego d
p1
, najmniejszego
w danym typoszeregu, tabl.4., taki wybr daje najbardziej zwartĢ przekþadniħ
2. Obliczenie prħdkoĻci obwodowej na Ļrednicy skutecznej
v
=
d
p
2
3. Obliczenie przeþoŇenia, wyznaczenie Ļrednicy skutecznej drugiego koþa.
i
=
d
p
2
=
1
=
n
1
d
n
p
1
2
2
4. Obliczenie Ļrednicy rwnowaŇnej dla koþa mniejszego, D
e
:
e
=
-gdzie: K
1
Î liczba zaleŇna od przeþoŇenia, tabl.3
D
p
d
1
K
1
Tabl.3. Liczba K
1
wg PN
5. OdlegþoĻę miħdzyosiowa a powinna zawieraę siħ pomiħdzy
d
p
1
+
d
p
2
+
50
a
(
d
+
d
)
2
p
1
p
2
6. DþugoĻę pasw
L
+
=
d
p
1
d
p
2
+
(
d

d
)
+
2
a
cos
p
2
180
p
1
p
2
Gdzie:
sin
=
d
p
p
2

d
1
2
a
2
1

=
180
DþugoĻę L
p
dobraę z tabeli 5.
7. Wynikowa odlegþoĻę miħdzyosiowa

=
d
p
1
+
d
p
2

y
(
d

d
)
p
2
180
p
2
p
1
a
2
cos
8. Sprawdzenie przenoszenia mocy
N
=
zN
k
L
k
k
1
T
-gdzie: z Î liczba paskw klinowych, N
1
- moc przenoszona przez jeden pas klinowy
przekþadni wzorcowej dobierana z tablic 9-13 na podstawie Ļrednicy rwnowaŇnej D
e
i
prħdkoĻci obwodowej v, k
L
- liczba uwzglħdniajĢca zmiennoĻę obciĢŇeı pasa zaleŇnej od
dþugoĻci pasa klinowego-tabl.6, k
- liczba uwzglħdniajĢca kĢt opasania mniejszego koþa
rowkowego przekþadni- tabl.7, k
T
Î liczba uwzglħdniajĢca trwaþoĻę pasa klinowego, tab.8
IloĻę pasw Î z po przeksztaþceniu powyŇszego wzoru wynosi:
z
=
Nk
r
N
k
k
1
L
Rys. 5. Przykþadowy zarys koþa maþego wraz z pasami
L
Rys. 6. Przykþadowy zarys koþa duŇego wraz z pasami
Rys.7. Podstawowe wymiary zarysu koþa rowkowego
[ Pobierz całość w formacie PDF ]