Przekładnie mechaniczne, MBM PWR, Inżynierskie, Obrona (przydatne materiały), Dodatkowe materiały

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->ZAPIS I PODSTAWY KONSTRUKCJI MECHANICZNYCHPrzekładnie MechanicznePRZEKŁADNIE MECHANICZNEPrzekładnie mechanicznesą zwykle mechanizmami kołowymiprzeznaczonymi do przeniesienia napędu od wału silnika wykonującego ruchobrotowy do członu napędowego maszyny roboczej, mechanizmuwykonawczego lub wprost członu roboczego.Przekładnie kołowe dzielimy:-przekładnie zwykłe- przekładnie o osiach geometrycznych kółnieruchomych względem podstawy.Rozróżniamy przekładnie zwykłeszeregowe, równoległe, szeregowo-równoległe,-przekładnie obiegowe lub inaczej planetarne- przekładnie o osiachgeometrycznych kół ruchomych względem podstawy.Rozróżniamyprzekładnie obiegowe proste, złożone, zamknięte.W obliczeniach kinematycznych przekładni posługiwać się będziemy tzw.przełożeniami kierunkowymi,które ogólnie można zapisać wzorem:ciab=cωacωb(1)gdzie:a, b– człony ruchome;a- napędzający (czynny) ,b -napędzany(bierny),c– człon nieruchomyccωa,ωb- prędkości kątowe członów czynnegoai biernegobprzyunieruchomionym członiec.W dalszej części podręcznika te prędkości kątowe będziemy oznaczaćωa,ωb.Przekładnie zwykłeW przypadku analizy przekładni zwykłych nie ma potrzeby wprowadzaniapojęcia członu nieruchomego i wzór (1) można uprościć do postaci:iab=ωaωblubiba=ωbωa(2)Przełożenie kierunkoweiabprzyjmujemy zaujemneiab<0 , jeżelizwroty prędkości kątowych członu a i członu b są przeciwne. Jest toprzekładnia o zazębieniu zewnętrznym- przykład na Rys.1.Przełożenie kierunkoweiabprzyjmujemy zadodatnieiab>0 , jeżelizwroty prędkości kątowych tych członów są zgodne. Jest toprzekładnia ozazębieniu wewnętrznym- przykład na Rys. 2 .Opracował: J. FelisStrona1ZAPIS I PODSTAWY KONSTRUKCJI MECHANICZNYCHPrzekładnie MechanicznecJeżeli moduł przełożenia kierunkowegoiab>1, wówczas przekładnia słu-żydo redukcji prędkości kątowej i jest nazywanareduktorem.Jeżeli moduł przełożenia kierunkowegociab<1, wówczas przekładniasłuży do zwiększania prędkości kątowej i jest nazywanamultiplikatorem.Przełożenie przekładni można wyrazić za pomocągeometrycznych kół uwzględniając podstawową zależność:d=ω ⋅vo2gdzie:vo– liniowa prędkość obwodowa wspólna dla obydwumwspółpracujących kół, sparametrów(3)d–średnicapodziałowa koła zębatego lubśrednicakoła tocznego,[m]ω– prędkość kątowa koła,s−1[ ],Jeżeli chcemy wyrażać przełożenie za pomocą prędkości obrotowejnto2π⋅nπ⋅ns−1,ω==należy dodatkowo uwzględnić zależność:6030obrn.gdzie:min[ ]Po uwzględnieniu powyższych związków wzór naprzełożenie przekładnizwykłejjest określony w następującej postaci:ndωiab=a=a=b(4)ωbnbdaW przypadku przekładni zębatych, biorąc pod uwagę ich podstawowecechy geometryczne, wzory na przełożenie możemy wyrazić również jakostosunki odpowiednich liczb zębów. Zależności geometryczne i kinematycznedla przekładni zębatej o zazębieniu zewnętrznym przedstawia Rys.1.Analogiczne zależności dla przekładni zębatej o zazębieniu wewnętrznymprzedstawia Rys. 2.Opracował: J. FelisStrona 2ZAPIS I PODSTAWY KONSTRUKCJI MECHANICZNYCHPrzekładnie MechanicznePodstawowe zależności geometryczne i kinematyczne, wspólne dla oby-dwu rodzajów przekładni:tm=moduł(5)πz⋅t=z⋅md=(6)średnicapodziałowaπddv=ω1⋅1=ω2⋅2prędkość obwodowa(7)22odległość osi pary kół:a=( z2+z1)⋅m2(8)przełożenie kierunkowe:i12=ω1dm⋅z2z=−2=−=−2ω2d1m⋅z1z1(9)Rys.1.Zależności geometryczne i kinematyczne dla przekładni zębatej o zazębieniuzewnętrznymOpracował: J. FelisStrona 3ZAPIS I PODSTAWY KONSTRUKCJI MECHANICZNYCHPrzekładnie Mechaniczneodległość osi pary kół:a=( z2−z1)⋅m2(10)dm⋅z2z2ω=i12=1=2=przełożenie kierunkowe:ω2d1m⋅z1z1Rys. 2. Zależności geometryczne i kinematyczne dla przekładni zębatej o zazębieniuwewnętrznym(11)Opracował: J. FelisStrona 4ZAPIS I PODSTAWY KONSTRUKCJI MECHANICZNYCHPrzekładnie MechaniczneSchematy kinematyczne oraz przełożenia typowych przekładni kołowych podanona Rys. 3 do 7.i12=ω1= −z2ω2z1(12)Rys. 3. Przekładnia o zazębieniu zewnętrznymi12=ω1z2=ω2z1(13)Rys. 4. Przekładnia o zazębieniu wewnętrznymi12=W tym przypadkuprzełożeniaRys. 5. Przekładnia stożkowanieω1z2=ω2z1określasię(14)znakui12=Rys. 6. Schemat przekładni cięgnowej, pasowej lubłańcuchowejω1=d2ω2d1(15)ślimacznicaślimaki12=ω1z2=ω2z1(16)gdzie:z1- zwojnośćślimaka 1.Także w tym przypadku nie określa się znaku przełożeniaRys. 7. PrzekładniaślimakowaOpracował: J. FelisStrona 5 [ Pobierz całość w formacie PDF ]