Przeklęty, Galeria, Obrazki, WSPOMNIENIE821

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{52}{252}Napisy opracowa� robert22|dzi�ki du�ej pomocy burial'a.{907}{969}Przekl�ty.{1050}{1112}Wyst�puj�:{2459}{2517}Muzyka.{3193}{3287}Tabor cyga�ski...|Szczerze m�wi�c nie przepadam za cyganami.{3353}{3412}Zdj�cia.{3617}{3681}Scenariusz.{4302}{4364}Re�yseria.{4457}{4527}Naprawd� musz�?{4534}{4582}Owszem.{4586}{4680}I...|297 funt�w.{4695}{4748}Billy, tyle wa�y�e� w zesz�ym tygodniu.{4749}{4827}Troch� czasu minie,|zanim zobaczymy efekty diety.{4870}{4937}Co ty mi przygotowujesz Heidi?{4938}{5085}- Dzie� dobry.|- Robi� to, czego zawsze chcia�e� na tylnym siedzeniu.{5091}{5131}Daj� ci dow�d, �e ci� kocham.{5132}{5237}Jedziesz dzisiaj wyci�ga� pana �Mafiozo�{5254}{5396}Nie nazywaj go tak. �arty s� tu zupe�nie nie na miejscu.|Wystarczy, �e ojciec musi go broni�.{5397}{5502}Wed�ug ciebie, to sprawiedliwo��?|To nie jest sprawiedliwo��.{5506}{5566}Dosy�, bo ci zabior� kart� video.{5567}{5604}Nie zabierzesz.{5605}{5646}Chcesz si� za�o�y�?{5637}{5707}Ciesz� si�, �e my�licie, �e to zabawne.{5708}{5813}Nie wzi��bym sprawy Ginelli�ego|gdybym w�tpi� w jego niewinno��.{5814}{5925}Mo�e tym razem... mo�e...{5993}{6096}To moja podw�zka.|Czeka na mnie �Ojciec chrzestny�{6152}{6187}Pa, kocham ci�.{6534}{6631}Obrona wzywa...|Max�a Duggenfield�a na �wiadka.{6632}{6730}Sprzeciw Wysoki s�dzie.|W �wietle faktu, i� powoda oskar�a si�{6742}{6812}o zlecenie zamordowania pana Duggenfield�a.{6813}{6916}Panie Halleck, jest pan pewien,| �e chce powo�a� tego �wiadka?{6917}{7057}Je�eli pan Duggenfield jest zdania,|�e m�j klient zleci� zamordowanie go,{7058}{7117}chc�, to us�ysze� z jego ust.{7118}{7174}Wzywam Max�a Duggenfield�a.{7175}{7232}Pan Duggenfield!{7233}{7366}- Co ty wyprawiasz Billy?|- Pami�tasz co ci m�wi�em o tej agencji detektywistycznej?{7367}{7490}- A co to ma wsp�lnego z moj� obron�?|- Bardzo du�o.{7507}{7613}- Przysi�ga pan m�wi� ca�� prawd� i tylko prawd�?|- Tak.{7614}{7717}- Prosz� poda� nazwisko|- Max Duggenfield.{7718}{7855}Panie Duggenfield�|� czy kto� jeszcze m�g�by chcie� pana zabi�?{7947}{8000}Mo�liwe...by� mo�e...|Nie wiem.{8001}{8127}Czy kiedykolwiek by�a ju�|wyznaczana cena za pa�sk� g�ow�?{8128}{8212}Przed�|Przed trzema laty.{8219}{8319}Kt� to by�, panie Duggenfield|Kto wtedy nastawa� na pa�skie �ycie?{8332}{8396}- Sprzeciw!|- Odrzucony.{8397}{8462}C�, to by�a moja...�ona.{8481}{8537}Troch� j� wtedy ponios�o.{8542}{8647}Zesp� napi�cia przedmiesi�czkowego,|zapewne, wiecie jak z tym jest{8648}{8719}I by�y pewne niesnaski,|zwi�zane z pieni�dzmi.{8720}{8847}Ale teraz si� zmieni�a|i wszystko wspaniale si� uk�ada.{9049}{9117}Dzi�kuj� mamo.{9175}{9236}Dzi�kuj�.{9364}{9485}- Wykonywa�em swoj� robot�.|- Pierdol to. Jestem ci sporo winien.{9542}{9569}Pos�uchaj�,{9603}{9752}��e tw�j partner �Bia�a lilia�|nie chcia� sobie brudzi� r�k t� spraw�.{9764}{9825}Tu niedok�adnie o to chodzi...{9848}{10002}Wi�c, opr�cz tej fortuny, kt�r� ci zap�aci�em,|wci�� jestem twoim d�u�nikiem.{10896}{10953}�Cyga�ski Jarmark�{10954}{11061}Przyjd� i zobacz,|jak nie spr�bujesz to nie poczujesz.{11208}{11283}Kto chce spr�bowa�!{11565}{11701}Dzi� przyjd� naprawi� wind�.|I gratulacje, popo�udni�wki pisz� o panu.{11716}{11839}Hej Billy, przepchn��e� t� spraw�,| nigdy bym nie uwierzy�, �e to mo�liwe.{11839}{11969}Kolejny dow�d na to,|�e bez wiary nie osi�gniesz niczego.{12012}{12090}Przyda�aby si� dieta�|Chod� co� ci poka��.{12115}{12209}Spogl�da�e� na drug� stron� ulicy?| H�?{12210}{12275}No! To zerknij...{12282}{12402}Widzisz ten cyga�ski ty�eczek | Trudno przeoczy�.{12417}{12527}Daj jej ��wiartk� �eby podnios�a sp�dnic�.{12532}{12630}Nie przeszkadza ci ta ci�g�a ��dza?|Raczej nie...{12637}{12735}W czym problem?|Boisz si�, �e us�ysza�a?{12736}{12818}- Bior� wolne popo�udnie.|- Powiedz �adnie "do widzenia Billy".{12819}{12878}Do widzenia Billy.{12879}{12993}Hej, nie zapomnij - dzi� wieczorem w klubie.|B�dziemy �wi�towa�.{13317}{13430}Co im to tak d�ugo zabiera.|Od kilku godzin nie powinno ich ju� tu by�.{13431}{13466}Witam s�dzio.{13467}{13586}Dzi�ki, �e naprowadzi�e� mnie na t� agencj�,|zawdzi�czam ci ca�� t� spraw�.{13587}{13693}Teraz istotnym jest, �e najecha�a nas|banda brudnych, cyga�skich z�odziei.{13694}{13767}Wnosz� ze sob� troch� �ycia, co?{13768}{13875}Wnosz� choroby, prostytucj� |i zbrodnie, to ma by� �ycie?{13876}{13918}Kim jest ten stary?{13919}{14007}Ich w�dz, nazywa si� Lempke.{14111}{14156}Nareszcie!|Mi�ej podr�y.{14157}{14266}Nie tak szybko.|Wydzier�awili kawa�ek gruntu od Lancaster�a.{14267}{14316}Z prywatnego gruntu ich nie wyrzucisz.{14317}{14427}Ale� wyrzuc�.|Nie chc� �eby ca�a dru�yna z liceum, zarazi�a si� tryplem.{14428}{14522}Wiesz, �e oni ci�gn� fors� z walk ps�w?{16005}{16141}- Za agencj� Burtona, najlepsz� w Nowej Angli|- I za wygran�.{16162}{16222}Mo�e ju� nigdy nie przyj�� tak �atwo.{16307}{16390}Spokojnie ch�opcze, spokojnie.{16391}{16517}Nie, nie, nie, nie ma mowy,|wyjdziemy za nim p�kniesz.{16536}{16586}Court przyprowadzisz nasz samoch�d?{16592}{16732}Dobrze ju� id� po niego,|spotkamy si� na parkingu, chod�my.{16881}{16964}Och Billy, musisz sko�czy� �y� w ten spos�b.{16965}{17020}Wiem, wiem...{17047}{17135}Kopiesz sobie gr�b �y�k� i widelcem.{17162}{17220}Kocham ci�.{17221}{17312}No dobrze, ju� nic nie powiem.{17371}{17485}Nie radz� sobie z tym.|My�l� tylko o jedzeniu.{17490}{17607}A mo�e ja ci pomog�.|Spr�buj my�le� o czym� innym...{17785}{17869}Wci�� my�lisz o jedzeniu?{18282}{18367}Wyda mi pan to?|To na nos.{18402}{18444}Na co si� tak gapisz?!{18445}{18482}Na nic.{18483}{18553}No to zje�dzaj!{18610}{18720}Kochanie, warto �y�|nie tylko po to by je��.{18820}{18905}- Tylko...nie przestawaj.|- Niby co?{19000}{19064}To, prosz�.{19074}{19165}Tata, jest mi zimno, id� po p�aszcz.{20277}{20379}Wi�c...|Tak szybko zwo�ali proces?{20380}{20516}To nie proces, to przes�uchanie u koronera,|a to prostsza procedura.{20557}{20647}To by� wypadek, prawda?|Co oni mog� ci zrobi�?{20658}{20737}Nic nie zrobi� twojemu ojcu.|On nie zrobi� nic z�ego.{20768}{20816}Wywiniesz si� z tego?{20829}{20911}Nie zrobi�em niczego,|z czego bym si� musia� wywija�.{20912}{21007}Wypadek, to jeszcze nie zbrodnia.{21126}{21264}Widzia� pan t� kobiet� gdy opuszcza�a sklep,|panie Bangor, czy ona bieg�a?{21265}{21356}Chyba tak, zdaje si�, �e chcia�a co� ukra��.{21357}{21439}Czy ona bieg�a,|chc� ustali� czy bieg�a.{21440}{21552}Nie jestem pewien,|w�a�ciwie, to by�em na zapleczu.{21553}{21673}Dobrze, wi�c to wszystko panie Bangor,|mo�e pan odej��.{21864}{21945}Szeryfie, mo�e pan nam pomo�e?{21948}{22021}A wi�c, czy pan Halleck |jecha� z dozwolon� pr�dko�ci�?{22022}{22140}Tak, potwierdzaj�, to �wiadkowie|I pomiar drogi hamowania.{22141}{22177}Zawarto�� alkoholu we krwi?{22178}{22219}Sprawdzona.{22220}{22254}Jaki wynik?{22257}{22388}C�, pan Helleck by� trze�wy...|jak s�dzia, panie s�dzio.{22401}{22505}W tych okoliczno�ciach, przyjm� to|Dzi�kuj�, jest pan wolny.{22693}{22829}Po ustaleniu fakt�w, s�d nie widzi powod�w|aby oskar�y� William�a Halleck�a,{22830}{22920}o umy�lne spowodowanie �mierci Suzanne Lempke�{22921}{22956}�i uznaje j� za wypadek.{22957}{23029}Sprawa zamkni�ta.{23138}{23202}Ty prowad�.{23415}{23480}Prosz� pana�{23507}{23572}�Chudzielec�{23952}{24023}Bill�y, wsiadaj!{24409}{24483}283, nie do wiary.{24669}{24747}- Wa�y�e� si�?|- 283.{24754}{24803}283.{24804}{24861}Wyg�upiasz si�?|�adnych wyg�up�w.{24929}{25020}14 funt�w w 7 dni.|Gratulacje.{25045}{25107}Nie�le co?{25110}{25145}Ju� wygl�dasz szczuplej{25148}{25215}chocia� nie zauwa�y�am|aby� przesta� je��.{25216}{25246}Mo�e to wyrzuty sumienia?{25247}{25365}Nie bardziej wp�yn�y na moj� diet�|ni� na twoj�.{25736}{25836}- Po co ja tu przychodz�?|- Dla ruchu.{25837}{25902}S�dz�c po twoim wygl�dzie,|co� ci to daje.{25903}{26003}Nic tak nie poprawia wygl�du,|jak unikni�cie oskar�enia o zab�jstwo.{26004}{26105}- To urocze i wsp�czuj�ce Kirk.|- Co on powiedzia�?{26118}{26162}Zamknij si� zarazo.{26163}{26284}Takie zachowanie mo�e ci� kosztowa�|kilka przegranych spraw.{26285}{26425}Odczep si�, bo zap�ac� Bill�emu|�eby ci� przejecha� w�zkiem do kij�w.{26426}{26527}Hej! Kirk! Poca�uj mnie dok�adnie... tu.{26594}{26665}Odbi�o ci Billy?{26705}{26825}To o wiele �atwiejsze jak si� straci kilka funt�w.{26949}{27030}Mike, rzu� na to okiem.{27180}{27238}Cholera, zn�w masz �uszczyc�.|Dlaczego?{27239}{27321}A co to za pytanie?|Pewnie stres.{27322}{27420}Smaruj si� t� ma�ci� co poprzednio.{27537}{27591}281!{27608}{27712}To niemo�liwe, �eby od rana uby�o mi 2 funty.{27713}{27872}Spokojnie, nied�ugo b�dziesz si� wita� z ma�ym|bez pomocy lustra na pod�odze.{28022}{28142}S�uchaj, nie podzi�kowa�em ci jeszcze,|�e mnie wyci�gn��e�,{28189}{28279}A m�wi�em ci co wydarzy�o si� p�niej?{28284}{28418}Kiedy wychodzili�my z Led� z lunchu|by� tam ten stary cygan.{28427}{28495}- Ten z myszk�?|- Tak.{28496}{28587}Podszed� i dotkn�� mnie tutaj.{28651}{28693}A, m�wi� co�?{28694}{28843}Sk�d mam wiedzie�, ba�em si�, �e �wierzb|na mnie przejdzie albo pch�y.{29075}{29139}Billy, mo�e daj ju� spok�j z t� diet�.{29140}{29211}Czy ja zachowuj� si� jak kto� na diecie?{29212}{29305}Od kiedy jej nie przestrzegasz?{29310}{29375}Od tygodnia.{29456}{29652}Kolejne 25 funt�w,|razem to ju� 40 funt�w w dwa tygodnie.{29670}{29773}Zdecyduj si�, mam by� gruby czy chudy?{29885}{29986}Nag�y spadek wagi mo�e by� symptomem...{30072}{30107}Symptomem czego?{30108}{30157}Wiesz czego.{30158}{30294}Chryste, b�d� gruby, dostan� zawa�u,|b�d� chudy dostan� raka!{30309}{30372}Nie wygram.{30373}{30522}Wpad�am dzi� do Mike�a,|chcia�by ci zrobi� wszystkie badania.{30662}{30814}Dobrze, je�li nie chces... [ Pobierz całość w formacie PDF ]