Przelogist-2008-2, Przegląd Logistyczny

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
przegląd
ISSN 1898-8202
ZABEZPIECZENIE DZIAŁAŃ JEDNOSTEK
POZA
GRANICAMI KRAJU
str. 4
SŁUŻBA ŻYWNOŚCIOWA A ZMIANY W SIŁACH ZBROJNYCH
str. 20
TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ LABORATORIÓW MPS
str. 22
logistyczny
KWARTALNIK
|
CZERWIEC 2008
|
NR 2 (002)
przegląd
przegląd
TRENDY
System oceny zgodności
wyrobów obronnych
w Siłach Zbrojnych RP
ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE
str.
|
37
OGNIWO TRANSPORTU
RUROCIĄGOWEGO
Zapewnienie bezpieczeństwa państwa oraz re-
alizacja zobowiązań wynikających z członkostwa
w NATO powodują konieczność wyposażenia
Sił Zbrojnych RP w uzbrojenie i sprzęt wojskowy
(UiSW), które umożliwią efektywne i bezpieczne
wykonywanie zadań.
DOŚWIADCZENIA
Zabezpieczenie
logistyczne
polskich
kontyngentów
wojskowych
str.
|
16
ZABEZPIECZENIE MATERIAŁOWE
str.
|
46
ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE
Służba żywnościowa
a zmiany
w siłach zbrojnych
Zasady
powietrznego i morskiego
transportu ładunków wojskowych
Obecnie wojsko musi być przygotowane nie tylko do
wojny, ale także do operacji humanitarnych i misji
stabilizacyjnych. Liczy się szybkość reakcji oraz
zdolność tworzenia wydajnego systemu wsparcia
własnych wojsk.
Żywienie żołnierzy zasadniczej służby wojskowej
jeszcze co najmniej przez dwa lata będzie głów-
nym zadaniem służby żywnościowej.
str.
|
28
str.
|
20
¢
trendy
Zabezpieczenie działań jednostek poza granicami kraju,
płk dr Wojciech Nyszk
..........................................................................4
Administracja wojskowa jako element wsparcia Sił Zbrojnych RP,
ppłk mgr inż. Marek Ługiewicz
........................................................11
System oceny zgodności wyrobów obronnych w Siłach
Zbrojnych RP,
płk mgr inż. Andrzej Kowalski
................................... 16
przegląd
logistyczny
CZERWIEC 2008
|
NR 2 (002)
Szanowni
Czytelnicy!
Drugi numer
kwartalnika
otwiera artykuł
płk. dr. Wojciecha
Nyszka, w którym autor porusza proble-
matykę zabezpieczenia logistycznego
jednostek wojskowych wykonujących
zadania poza granicami kraju. Problemy
seminarium, którego celem była wymia-
na poglądów i doświadczeń dotyczących
przygotowania i funkcjonowania syste-
mu zabezpieczenia logistycznego kon-
tyngentów wojskowych, prezentuje
mjr mgr inż. Zdzisław Malinowski.
Płk Andrzej Kowalski rozważa konieczność
wyposażenia Sił Zbrojnych RP w uzbroje-
nie i sprzęt wojskowy (UiSW), który umożli-
wi bezpieczne wykonywanie zadań. Z kolei
kmdr por. Marek Otta opisuje zmiany
w działalności rejonowych laboratoriów
materiałów pędnych i smarów.
Zagadnienie transportu tych materiałów
rurociągami omawia kpt. mgr Wojciech
Wilczyński. Na żywieniu żołnierzy zasad-
niczej służby wojskowej skupia się
płk Adam Barański. Przez jeszcze co naj-
mniej dwa lata będzie ono głównym
zadaniem służby żywnościowej. Kmdr
ppor. mgr Tadeusz Kusiakiewicz w swo-
im artykule prezentuje uwarunkowania
i kategorie prawne transportu wojsk,
a doświadczeniami z eksploatacji sprzę-
tu w ekstremalnych warunkach dzielą się
płk Cezary Kmita i płk Zbigniew Ciekot.
Życzę przyjemnej lektury.
ppłk rez. dr inż.
Zdzisław Burawski,
redaktor prowadzący
¢
ZABeZPIeCZenIe MAterIAŁOWe
Służba żywnościowa a zmiany w siłach zbrojnych,
płk mgr Adam Barański
....................................................................20
Teraźniejszość i przyszłość laboratoriów mps,
kmdr por. mgr inż. Marek Otta
.........................................................22
Z ŻYCIA JEDNOSTEK
......................................................................
26
¢
ZABeZPIeCZenIe trAnSPOrtOWe
Zasady powietrznego i morskiego transportu ładunków
wojskowych,
por. mgr Andrzej Pindor
...............................................28
Prawne aspekty transportu wojsk,
kmdr ppor. mgr Tadeusz Kusiakiewicz
............................................32
Ogniwo transportu rurociągowego,
kpt. mgr Wojciech Wilczyński
...........................................................37
¢
dOśWIAdCZenIA
Doświadczenia z eksploatacji sprzętu w warunkach ekstremalnych,
płk mgr inż. Cezary Kmita, płk mgr inż. Zbigniew Ciekot .....................
42
Zabezpieczenie logistyczne polskich kontyngentów wojskowych,
mjr
mgr inż. Zdzisław Malinowski
....................................................46
Zespół redakcyjny
Dyrektor Redakcji Wojskowej
redaktor naczelny: Artur Bartkiewicz
tel.: CA MON 845-365, 845-685;
faks: 845-503
Zastępca dyrektora: ppłk Lech Mleczko
tel.: CA MON 845-685,
e-mail: lech.mleczko@redakcjawojskowa.pl
Redaktor prowadzący: ppłk rez. dr Zdzisław
Burawski tel.: CA MON 845-186,
e-mail: przeglad-sz@redakcjawojskowa.pl
Redaktor merytoryczny: mjr Grzegorz Predel,
dr Jan Brzozowski tel.: CA MON 845-186
Skład i łamanie: Katarzyna Usiądek
Opracowanie stylistyczne: Renata Gromska,
Katarzyna Kocoń, Aleksandra Ogłoza
Kolportaż i reklamacje: Bellona SA
(0-22) 457-04-37, 687-90-41, CA MON 879-041
Informacje o kolportażu: Elżbieta Toczek
tel.: CA MON 840 400, (022) 684 04 00
Reklama: reklama@redakcjawojskowa.pl
Zdjęcie na okładce: por. Andrzej Pindor
Projekt graficzny: Łukasz Kaugan, CaStudio
Druk: Zespół Wydawniczy Sił Powietrznych
ul. Żwirki i Wigury 1c, 00-912 Warszawa
„Przegląd Logistyczny” ukazuje się od marca 2008 r.
Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, tel.: CA MON 845 365, 022 6845365,
022 6845685, www.zolnierz-polski.pl, e-mail: sekretariat@redakcjawojskowa.pl,
Treści numeru są dostępne na stronie internetowej www.redakcjawojskowa.pl
2008/02
przegląd
logistyczny
TRENDY
rozwiązania systemowe
płk
dr
Wojciech NYSZK
Akademia obrony Narodowej
Członkostwo Polski w Unii
Europejskiej oraz NATO powoduje,
że zaangażowanie Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej w zadania
wykonywane poza granicami kraju
będzie miało charakter stały.
Zabezpieczenie działań
jednostek poza granicami kraju
P
roblematyka zabez­
pieczenia logistycz­
nego jednostek woj­
skowych SZRP poza
granicami kraju nabiera bardzo
dużego znaczenia. Zagadnienia
te są jednymi z kluczowych wy­
magań dotyczących zdolności
operacyjnych i strategicznych
dla jednostek biorących udział
w operacjach pokojowych i sta­
bilizacyjnych.
Zadania tego typu na stałe
weszły do katalogu przedsię­
wzięć, do których realizacji
polskie siły zbrojne muszą być
gotowe. Celem artykułu jest
ukazanie założeń problematy­
ki organizacji zabezpieczenia
logistycznego jednostek woj­
skowych wykonujących zada­
nia poza granicami RP.
Zabezpieczenie
materiałowe
Udział polskich kontyngen­
tów wojskowych w operacjach
prowadzonych poza obszarem
kraju stawia przed służbami
materiałowymi SZRP szcze­
gólne wymagania, przede
wszystkim zapewnienia cią­
głości zaopatrywania oraz
świadczenia usług gospodar­
czo­bytowych.
Przyjmuje się, że polski
kontyngent wojskowy (PKW)
wydzielony do działań poza
krajem powinien mieć zapasy
na co najmniej 30 dni. Należy
jednak zaznaczyć fakt każdo­
razowego określania w Poro­
zumieniu Wzajemnym (Me­
morandum of Understanding –
MOU) klas środków bojowych
i materiałowych (ŚBiM), wy­
sokości utrzymywanych za­
pasów oraz sposobu ich uzu­
pełniania. Klasy zaopatrzenia
z reguły obejmują:
• klasa I – produkty spoży­
wane w ustalonych normach,
bez względu na lokalne zmia­
ny warunków działania, np.
terenu oraz obejmujące świe­
żą żywność, produkty konser­
wowe, wodę konsumpcyjną
i gospodarczą;
• klasa II – zaopatrzenie, dla
którego normy są ustalone we­
dług etatu, tabel należności oraz
przepisów określających ilości
środków bojowych i materia­
łowych dla tzw. sprzętu nali­
czanego – przedmioty zaopa­
trzenia mundurowego, sprzęt
uzbrojenia i elektroniki, pojaz­
dy, techniczne środki materia­
łowe (TŚM);
• klasa III – materiały pęd­
ne i smary;
• klasa IV – środki materia­
łowe bez ustalonych norm,
obejmujące materiały budow­
lane, konstrukcyjne i fortyfi­
kacyjne;
• klasa V – środki bojowe.
Obowiązująca sojusznicza
klasyfikacja zaopatrzenia nie
jest stosowana przez wszyst­
kie państwa członkowskie.
zuje się do strategicznej
i taktyczno-operacyjnej zdol-
ności przerzutu, tankowania
w powietrzu, samodzielnego
prowadzenia działań przez
określony czas oraz póź-
niejszego, efektywnego zasi-
lania wojsk w obszarze prowa-
dzonych działań.
przegląd
logistyczny
2008/02
Wymagania
S
zczególną wagę przywią-
Uzgodnienia zawarte w Poro­
zumieniu Standaryzacyjnym
STANAG 2961 (Standardiza­
tion Agreement) dopuszczają
odrębność narodową pod wa­
runkiem, że zmiany zostaną
zgłoszone do Wojskowego
Biura Normalizacji (Military
Agency for Standardization –
MAS). Podstawowymi doku­
mentami określającymi zasa­
dy zabezpieczenia logistycz­
nego w operacjach NATO
są:
Doktryna Logistyczna
AJP-4(A)
(
Allied Joint Logi-
stic Doctrine – AJP-4
) oraz
Zasady i założenia logistyki
Organizacji Traktatu Północ-
noatlantyckiego
(
NATO Prin-
ciples and Policies for Logi-
stics – MC 319/1
).
Zgodnie z zasadami prowa­
dzenia gospodarki w PKW
w przypadku naszego kraju
10 BLog wydziela NSE i kie­
ruje jego działalnością w ra­
mach logistycznego wsparcia
narodowego i zabezpieczenia
w środki materiałowe dla NSE.
Przekazywanie ewidencyjne
między źródłami zaopatrywa­
nia a NSE jest realizowane
przez 10 BLog, która ma do­
stęp do zapasów środków ma­
teriałowych wojsk lądowych,
a także może zorganizować
transport poza granicami kraju.
Może też dokonywać stosow­
nych zakupów. Środki finanso­
we na ten cel zapewnia Do­
wództwo Wojsk Lądowych.
NSE w zależności od po­
trzeb i możliwości operacyj­
no­logistycznych może być
rozmieszczony w rejonie pro­
wadzonej operacji lub poza
nim. Stosowną decyzję po­
dejmuje dowództwo narodo­
we. Każdy z tych wariantów
ma swoje wady i zalety. Z jed­
nej strony dyslokacja NSE
w obszarze działań skraca ra­
mię dowozu do polskich jedno­
stek wojskowych (PJW) oraz
umożliwia elastyczne reago­
wanie na ich potrzeby. Z dru­
giej – wpływa na wzrost za­
grożenia i może zakłócić
funkcjonowanie NSE. Nie wy­
klucza się jednak możliwości
zmiany jego rozmieszczenia
w przypadku zmiany sytuacji.
Przedmiotowe ustalenia są
zawarte w MOU i w umowie
o stacjonowaniu sił zbrojnych
na terenie innego kraju (Sta­
tus of Forces Agreements –
SOFA) oraz uzgodnieniach
w ramach państwa gospoda­
rza (Host Nation Support –
HNS).
NSE odpowiada za wyko­
nanie zadań wsparcia narodo­
wego PKW. W tym celu:
• zakłada i prowadzi maga­
zyny z zapasami ŚBiM;
• organizuje remont sprzę­
tu służb materiałowych;
• zakupuje środki zaopa­
trzenia i usługi na rynku lo­
kalnym;
• zapewnia dystrybucję środ­
ków zaopatrzenia do podod­
działów PKW;
• składa do 10 BLog zapo­
trzebowanie na zaopatrzenie
z kraju oraz organizuje jego
odbiór w rejonie prowadzenia
operacji;
• kieruje do kraju zbędne
środki materiałowe w uzgod­
nieniu z Zarządem Planowania
Logistycznego G­4 Wojsk Lą­
dowych, Inspektoratem Wspar­
cia, Dowództwem Operacyj­
nym i Zarządem Planowania
U
NOTATKA
Za zabezpieczenie logistyczne
kontyngentów
wojskowych wykonu-
jących zadania pod dowództwem
NATO odpowiadają państwa je
wydzielające.
Zgodnie z przytoczonymi do­
kumentami, powyższa zasada
obowiązuje również w sytuacji,
gdy za całość przedsięwzięcia
logistycznego, realizowanego
w czasie operacji sojuszniczych,
wspólną odpowiedzialność po­
noszą organa kierowania i do­
wodzenia NATO oraz państwa
biorące w nich udział.
Niezależnie od rodzaju ope­
racji oraz organizacji między­
narodowej, z ramienia której
jest prowadzona, państwa de­
legujące mają obowiązek zor­
ganizowania Narodowego
Elementu Wsparcia (National
Supply Element – NSE), któ­
ry zapewni ciągłość zaopatry­
wania kontyngentów wojsko­
wych wydzielanych do sił
międzynarodowych.
Realizacja
Dostawy środków zaopa-
trzenia oraz ich rotacja
od-
bywają się za pomocą doku-
mentów wypracowanych
w czasie planowania rocznego.
Zapotrze-bowania złożone we-
dług przyjętego harmonogra-
mu czasowego są realizowane
na bieżąco przez 10 BLog
w cyklu miesięcznym. W sytu-
acjach szczególnych wymaga-
jących natychmiastowego
działania NSE opracowuje
i przesyła do 10 BLog zapo-
trzebowania doraźne, które
obejmują środki materiałowe
mające bezpośredni wpływ
na zdolność bojową PKW.
2008/02
przegląd
logistyczny
[ Pobierz całość w formacie PDF ]