Przełom - Inspirujący Film o Diecie Witariańskiej (Breakthrough), Psychologia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
00:00:23:Ogr�d tw� diet� - przedstawia:00:00:31:P R Z E � O M00:00:33:P R Z E � O M00:01:11:Film dokumentalny|o rodzinie witarian,00:01:15:czyli os�b od�ywiaj�cych si�|surow�, wega�sk� �ywno�ci�.00:01:27:Muzyka00:02:52:Cze��, nazywam si� Storm00:02:55:mieszkam w chacie z bali|w High Mountain Desert00:03:01:z rodzin�00:03:05:Nie jestem lekarzem,00:03:09:ani dietetykiem.00:03:12:Jestem zwyk�ym cz�owiekiem,00:03:17:kt�ry zarabia na �ycie00:03:21:rze�bi�c laski.00:03:38:Lubi� sztuk� u�ytkow�00:03:42:Kiedy� by�em malarzem00:03:46:I nie�le mi sz�o|malowanie pejza�y00:03:50:Ale w pewnym momencie|zapragn��em stworzy�00:03:54:co� co ludzie mogliby|trzyma� w swych r�kach00:03:58:co� konkretnego,|co� praktycznego.00:04:03:Wyp�yn�o pytanie:00:04:06:Czy mo�emy stworzy�|film, kt�ry00:04:09:jest bez przemocy, z�a?00:04:13:Czy mo�emy odpowiedzie�|na pytanie:00:04:16:Czy mo�liwe jest otrzymanie wszystkich|naszych sk�adnik�w od�ywczych00:04:20:z naturalnych, ekologicznych,00:04:23:wega�skich produkt�w|�ywno�ciowych?00:04:27:I spo�ywanie ich w stanie takim,|jak wyrastaj� z ziemi.00:04:30:Wielu uczonych,|lekarzy, naukowc�w00:04:33:�ywieniowc�w twierdzi,|�e to niemo�liwe.00:04:37:�e musimy je�� suplementy...00:04:41:�e musimy je�� mi�so,00:04:44:nabia�00:04:46:wiele �ywno�ci przetworzonej|oraz wzbogaconej.00:04:49:Pozwol� sobie si�|z nimi nie zgodzi�.00:04:53:S�dz�, �e jest to mo�liwe00:04:55:by uzyska� wszystkie|nasze sk�adniki od�ywcze00:04:57:z �ywno�ci, kt�r� jemy.00:04:59:I to jest przes�aniem filmu,|kt�ry w�a�nie obejrzycie.00:06:00:Co by by�o gdyby�my...00:06:02:wychowywali nasze dzieci...?00:06:06:Prowadzili je,00:06:09:bez �adnej niezdrowej|�ywno�ci...00:06:11:�adnej przetworzonej �ywno�ci,00:06:13:�adnej �ywno�ci, kt�ra by�a|poddawana chemii by zabi� insekty00:06:18:�adnej �ywno�ci, kt�r�|opryskiwano przeciwko chwastom.00:06:23:Gdyby�my je po prostu|wychowywali blisko natury,00:06:26:na wsi00:06:28:na �wie�ym powietrzu,00:06:30:ze �wie�� wod�.00:06:31:CZY BY�ABY RӯNICA??00:06:34:Co je�li...00:06:37:jedliby�my jedzenie zaprojektowane|dla naszych cia�?00:06:43:Co, je�li naprawd� jeste�my00:06:47:istotami wegetaria�skimi?00:06:50:I nie potrzebujemy ci�kich,00:06:53:pochodz�cych z rze�ni bia�ek,00:06:55:kt�rymi si� dzisiaj napychamy.00:06:57:Jakie by�yby te dzieci?00:06:59:Czy by�yby zdrowe?00:07:03:czy anemiczne, czy|mia�yby jakie� braki?00:07:08:Co, je�li...00:07:12:wychowywaliby�my|nasze dzieci...00:07:17:w mi�o�ci, �wietle...00:07:19:otaczaj�c je kreatywno�ci�.00:07:22:Co, je�li...00:07:25:nasze dzieci|dorasta�yby czyste?00:07:29:Bez stresu nowoczesnego|spo�ecze�stwa?00:07:33:CZY BY�ABY RӯNICA?00:07:36:Czy by�yby szcz�liwsze?00:07:39:Je�eli rodzina zjednoczy�aby|si� jako grupa?00:07:44:Jako jedno��?00:07:45:CZY BY�ABY RӯNICA?00:07:47:Czy te dzieci by�yby inne?00:07:50:Gdyby rodzice nie|musieli chodzi� do pracy?00:07:53:Poniewa� mogliby si�|komunikowa� przez internet?00:07:56:I sp�dza� wi�cej|czasu ze swymi dzie�mi00:07:59:na �onie natury.00:08:01:CZY TO SPRAWI�O|BY JAK�� RӯNIC�?00:08:04:Gdyby�my u�ywali naszej|energii by tworzy�,00:08:07:pod��ali za g�osem|naszego serca00:08:11:zamiast wykonywa�|to, co si� nam m�wi:00:08:13:Ucz si� tego, czy tamtego!00:08:18:Czy te dzieci|mia�yby jakie� braki?00:08:21:czy przeciwnie:|by�yby szybsze?00:08:24:Trudno to powiedzie�.00:08:27:Nadal jeszcze za wcze�nie00:08:29:poniewa� wiele rzeczy,|kt�re zrobili�my00:08:32:z naszymi dzie�mi00:08:36:przysz�o prosto z serca.00:08:42:Czy mo�emy polega� na|wibracjach naszego serca?00:08:46:Czy musimy pod��a� z|dzisiejszym po�piechem?00:08:49:Czy mo�emy to prze�ama�?00:08:52:Czy jest jaki� ustalony00:08:55:spos�b �ycia by|odnie�� sukces?00:08:59:Czym jest SUKCES?00:09:02:SUKCES,00:09:04:SUKCES, wci��|wpaja si� nam go?00:09:06:Czym tak naprawd� jest sukces?00:09:08:My�l�, �e stajemy si�|bardziej zestresowani00:09:11:jako gatunek.00:09:13:I przekazujemy to|naszym dzieciom.00:10:26:To co tu widzimy,00:10:28:to podstawowe sk�adniki|budulcowe naszej ca�ej �ywno�ci.00:10:32:Cztery g��wne grupy to:00:10:35:t�uszcze00:10:36:minera�y00:10:38:aminokwasy lub proteiny00:10:42:i witaminy.00:10:44:Por�wna�em r�ne|produkty �ywieniowe00:10:48:podstawowe produkty...00:10:51:par� surowych produkt�w00:10:53:i kilka popularnych|gotowanych.00:10:56:Por�wna�em ich zawarto��|sk�adnik�w od�ywczych.00:11:00:Sk�adniki zawarte|w tych produktach00:11:04:przedstawione s�|jaskrawymi kolorami.00:11:09:To zadziwiaj�ce,00:11:13:�e nie my�limy o|jab�ku czy pomara�czy00:11:17:jako o �ywno�ci.00:11:19:Ale my�limy o �ywno�ci|m�wi�c "bu�ka",00:11:22:"ciasto" czy "chleb"!!!00:11:25:Podczas gdy por�wnuj�c sk�ad|tych popularnych produkt�w00:11:31:zobaczycie, �e surowe owoce00:11:34:pokazane w tym przypadku00:11:37:WYGRYWAJ�,00:11:39:bez jakiejkolwiek walki!00:11:41:Id�c dalej00:11:43:stworzy�em tabel�|por�wnawcz� sk�adnik�w00:11:46:w gotowanej szarlotce00:11:48:i w surowej szarlotce.00:11:51:I jeszcze raz widzicie00:11:54:�e surowe "ciasto"00:11:57:zawiera wszystkie00:12:02:sk�adniki budulcowe|opr�cz cholesterolu00:12:07:i witaminy B12.00:12:09:Gotowane ciasto00:12:12:zawiera bardzo ma�o|sk�adnik�w budulcowych00:12:15:a jak chodzi o t�uszcz,00:12:17:zawiera cholesterol bez|t�uszcz�w nienasyconych.00:12:21:Tak wi�c, zawiera t�uszcze|nasycone oraz cholesterol!00:12:24:A przepisy s� jednakowe.00:12:26:A teraz poka��00:12:29:jak nasze dzieci00:12:31:robi� surow� szarlotk�.00:12:35:Oraz fakt, �e ona im smakuje00:12:38:tak samo jak innym dzieciom|smakuje gotowana szarlotka.00:12:44:Tak wi�c, gdy por�wnamy|ilo�� sk�adnik�w00:12:47:r�nych produkt�w,00:12:49:a by�a to tylko ma�a pr�bka00:12:51:gdy si� wg��bisz zobaczysz,00:12:54:�e za ka�dym razem00:12:58:sk�ad surowej �ywno�ci jest00:13:02:o NIEBO przewy�sza sk�ad00:13:06:gotowanego po�ywienia.00:13:10:Tak wi�c zaprosi�em|was ponownie00:13:13:Tak, uwielbiam to!00:13:22:Shelly stuka w st� bo|nic nie ma na jej talerzu.00:13:36:OK, skupimy si� na|tych dzieciakach.00:13:40:Na tych twardych dzieciakach.00:13:49:Raven, co my�lisz o cie�cie?00:13:52:Dobre00:13:53:Shelly, co my�lisz o cie�cie?00:13:55:�wietne.00:13:56:Jome, co my�lisz o cie�cie?00:13:58:Dobre00:14:00:To wszystko?00:14:01:Tyle energii i czasu w�o�ono|a wy tylko jedno s�owo?!00:14:06:To MY w�o�yli�my.00:14:08:Oo, to teraz chcesz|troch� uznania?00:14:12:To ja mam si�|dzieli� uznaniem?00:14:14:Tak.00:14:16:Adaggio, co my�lisz o cie�cie?00:14:20:W�a�nie je rozpracowuje.00:14:23:Co my�lisz o cie�cie?00:14:26:Zrobi� swoje w�asne ciasto.00:14:41:Zrobili�cie super robot�,00:14:43:naprawd� mi smakuje.00:14:48:Chcia�bym j� je�� codziennie.00:14:50:W porz�dku we� jeszcze|jeden kawa�ek Jome.00:14:58:Bij� si� o ni�,|wi�c to oznacza00:15:01:�e jest to WIELKI sukces.00:15:04:Tak, to komplement|dla kucharza.00:15:06:Raven, czy mog� jeszcze|raz ujrze� to spojrzenie?00:15:14:Shell00:15:16:Czy ty jesz dwoma r�koma?00:15:23:Chcesz cukierka w t� drug�?00:15:25:Nie nie b�dziemy|wspiera� takiego00:15:27:niecywilizowanego zachowania.00:15:30:Jedz jedn� r�k�, bo ty jeste�00:15:33:dobrze wychowana.00:15:43:Mo�esz jeszcze sobie do�o�y�00:15:45:Najpierw zjem to.00:16:00:Gdzie� na stoku Kilimand�aro,00:16:02:na wysoko�ci ponad 10 000 st�p00:16:07:znaleziono lamparta|zamarzni�tego na �mier�.00:16:13:Nikt nie wiedzia� czego|szuka� na tej wysoko�ci,00:16:17:poniewa� na tym poziomie|nie ma ju� �adnej zwierzyny.00:16:23:- Hemingway -00:16:30:Zobaczy�em S�o�ce w g�rze,00:16:36:i Ksi�yc wojownika,00:16:41:z kt�rym podeszli�my do g�ry.00:16:50:Aby skutecznie zdobywa�|g�rskie szczyty00:16:53:musisz mie�00:16:57:wewn�trzn� filozofi�00:17:02:tak jak i si�� fizyczn�.00:17:05:Musisz by� w stanie|rozwik�a� Gordyjskie W�z�y.00:17:13:I rozwi�za�00:17:19:wewn�trzne dylematy.00:17:22:A g�ra staje si�00:17:25:metafor� naszego �ycia.00:17:33:G�ra jest jak00:17:36:klasa bez �cian.00:19:06:To jest m�j syn Snow00:19:09:kt�ry ma 30 lat00:19:11:wa�y 81 kg.00:19:13:Zacz�� jako surowy weganin00:19:16:przez pierwsze 5 lat �ycia.00:19:18:Teraz jest stra�akiem|le�nej stra�y po�arnej,00:19:21:a jest to praca bardzo ci�ka.00:19:23:Jest sportowcem od|pocz�tku �ycia.00:19:26:Jest pierwszym|znanym mi dzieckiem,00:19:29:kt�re od�ywiano|surowo od pocz�tku.00:19:32:To jego �ona Iana00:19:34:i jej pierwsze dziecko Tara00:19:37:kt�ra ma oko�o 7 tygodni.00:19:42:Snow,00:19:44:wspina� si� od 4 roku �ycia.00:19:49:A mo�e nawet zacz��|troch� wcze�niej.00:19:55:Wspinanie si� na|g�r� Gibraltar...00:20:00:Gibraltar to dziwne miejsce00:20:04:poniewa� wspinaczka tam|nie jest taka trudna00:20:07:a� dojdziesz na|wysoko�� 3,5 pi�tra,00:20:11:wysoko�ci z kt�rej upadek|grozi ju� �mierci�.00:20:16:Je�eli nie masz|r�k i n�g dok�adnie00:20:21:w odpowiednich miejscach00:20:23:i jeste� psychicznie niepewny00:20:25:g�ra daje ci popali� i mo�e|wytr�ci� z r�wnowagi...00:20:35:Tutaj wida� mnie wspinaj�cego|si� w Santa Barbara.00:20:39:To jest g�ra Gibraltar.00:20:41:Tato i ja wspi�li�my|si� chyba w kwietniu.00:20:45:W�a�ciwie pierwsi wspinaj�cy|pojawiaj� si� o 11.00:20:51:Tato i alpinista John00:20:54:z kt�rym mam zdj�cie|gdy si� wspinam00:20:57:gdy mia�em 11 czy 12 lat.00:21:02:Wr�ci�em gdy mia�em 16 lat.00:21:05:Chyba by�em zbyt pewny siebie00:21:08:ok 10 st�p od szczytu,00:21:11:psychologicznie to|trudniejsze, poniewa�00:21:14:wiedzia�em na jakiej|wysoko�ci by�em.00:21:19:Ta wspinaczka nie|jest bardzo trudna,00:21:21:naprawd� trudne miejsca00:21:26:s� przy wchodzeniu|na samym dole.00:21:28:Do�� du�a szczelina,00:21:33:wspinasz si� prosto do g�ry00:21:36:i potem... [ Pobierz całość w formacie PDF ]