Przeminęło z wiatrem cz.1 (Gone with the Wind), podręczniki szkoła z gimnazjum testy sprawdziany, Sprawdziany i ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
00:00:02:Synchro do bie��cej wersji:|yazz_aka_maish poprawki kasjopeja00:03:02:MARGARET MITCHELL|OPOWIE�� O STARYM PO�UDNIU00:03:10:PRZEMINʣO Z WIATREM00:06:06:By�a sobie kraina kawaler�w|i p�l bawe�nianych...00:06:10:Po�udnie,|ostatni uk�on elegancji.00:06:14:Tutaj widziano ostatnich|Rycerzy i Damy...00:06:17:Pan�w i Niewolnik�w.00:06:20:Dzi� istnieje tylko w ksi��ce,|jak zapami�tany sen.00:06:26:Cywilizacja,|kt�ra przemin�a z wiatrem...00:06:49:I co, je�li nas wydalono?00:06:51:I tak wyjechaliby�my na wojn�.00:06:54:To podniecaj�ce, prawda?00:06:56:- G�upi Jankesi tego chc�.|- Dostan�!00:06:59:Tere-fere.|Wojna, wojna, wojna.00:07:02:Gadanie o wojnie|psuje ka�de przyj�cie.00:07:05:Znudzi�am si� ju� jak mops.00:07:07:Poza tym, nie b�dzie wojny.00:07:09:- Nie b�dzie?|- Oczywi�cie, �e b�dzie.00:07:12:Jeszcze raz us�ysz� "wojna"...00:07:15:i id� do domu.00:07:18:- Ale�, Scarlett!|- Jeste� przeciw wojnie?00:07:21:- Zaraz, s�odka!|- Przepraszamy.00:07:26:Dobrze...00:07:28:Ale pami�tajcie, ostrzega�am was.00:07:31:Mam pomys�!00:07:33:Grill u Wilkesa w Dwanastu D�bach.00:07:36:P�jdziesz tam z nami, prawda?00:07:38:Jeszcze nie wiem.|Zastanowi� si� jutro.00:07:42:Chcemy walce.00:07:43:Wpierw Brent, potem ja, wszystkie.00:07:46:- Obiecujesz?|- Z przyjemno�ci� bym obieca�a.00:07:49:Gdyby tylko nie by�y|ju� zarezerwowane.00:07:52:- Nie r�b nam tego!|- Powiemy ci sekret.00:07:55:Sekret? O kim?00:07:56:Znasz Melanie Hamilton?00:07:58:Kuzynk� Ashleya Wilkesa?|Jest...00:08:01:Do rany przy��!|Kogo ona interesuje?00:08:05:Ale podobno...00:08:06:Ashley si� z ni� o�eni.00:08:09:- Wilkesowie �eni� si� w rodzinie.|- Mamy te walce?00:08:12:Oczywi�cie.00:08:19:Nie wierz� w to! Ashley kocha mnie!00:08:23:- Co j� napad�o?|- Chyba j� zmartwili�my?00:08:26:Dok�d to?|Wiecz�r zapada, a ty bez szala?00:08:31:Czemu nie prosisz pan�w na kolacj�?00:08:34:Masz gorsze maniery od �e�ca!00:08:36:A ja i pani Ellen|tak si� stara�y�my!00:08:39:Chod� tu,|zanim wilgo� z�o�y ci� do grobu!00:08:42:Nie! Zaczekam na powr�t taty!00:08:45:Wracaj do domu!00:08:48:Wracaj!00:09:04:Koniec pracy!00:09:05:- Kto m�wi, �e koniec?|- Ja m�wi�.00:09:08:Ja jestem przodownikiem w Tarze.|Ja m�wi�!00:09:11:Koniec pracy!00:09:13:Koniec pracy!00:09:57:W ca�ym stanie|�aden ko� nie da ci rady.00:10:01:Tata!00:10:03:Jaki jeste� z siebie dumny!00:10:08:Katie Scarlett O'Hara,|a wi�c szpiegujesz mnie.00:10:11:Jak twoja siostra, powiesz matce,|�e zn�w skaka�em.00:10:15:Nie jestem papl�, jak Suellen.00:10:17:Ale rok temu z�ama�e� nog�,|skacz�c przez ten sam p�ot...00:10:21:Rodzona c�rka nie b�dzie mi m�wi�,|przez co mam skaka�.00:10:25:To m�j kark.00:10:27:Dobrze, tato, skacz do woli.00:10:29:- Co w Dwanastu D�bach?|- U Wilkes�w?00:10:33:Przygotowuj� grilla,|a wojna nie schodzi im z ust.00:10:37:Znowu ta wojna!|By� tam jeszcze kto�?00:10:40:lch kuzynka Melanie|i jej brat Charles.00:10:43:Melanie Hamilton|to blada i ugrzeczniona lalka!00:10:46:Nie dla Ashleya.00:10:48:Ashley Wilkes|nie m�g�by jej polubi�.00:10:52:Czemu tak si�|nimi obojgiem interesujesz?00:10:56:To nic. Chod�my do domu.00:10:58:Flirtowa� z tob�?|Poprosi� o twoj� r�k�?00:11:01:W�a�nie.00:11:02:I ju� tego nie zrobi.|Wiem od Johna...00:11:06:Ashley po�lubi Melanie.00:11:08:Og�osz� to jutro na balu.00:11:10:Nie wierz�!00:11:12:St�j! O co chodzi?00:11:14:Scarlett!00:11:16:Co ci� ugryz�o?00:11:19:Czy nabi�a� sobie g�ow� kim�,|kto ci� nie kocha?00:11:23:Gdy mo�esz mie� ka�dego?00:11:25:Nie nabi�am sobie g�owy...00:11:27:zaskoczy� mnie.00:11:29:Tylko si� na mnie nie bocz!00:11:31:Gdyby Ashley chcia� ci� za �on�,|mia�bym k�opot.00:11:35:Masz by� szcz�liwa.|A z nim by� nie by�a.00:11:39:By�abym!00:11:40:Co za r�nica, kogo po�lubisz?|Byle by� z Po�udnia.00:11:45:A ja, odchodz�c, przeka�� ci Tar�.00:11:48:Nie chc�. To niewa�ne...00:11:50:Chcesz powiedzie�, Scarlett...00:11:52:�e ziemia jest niewa�na?00:11:54:Ziemia to jedyne, dla czego warto|pracowa�...00:11:57:walczy� i gin��.00:11:59:- Tylko ziemia trwa!|- M�wisz jak Irlandczyk.00:12:03:I jestem z tego dumny.|A ty nie zapominaj, �e p�ynie...00:12:07:w tobie moja krew.00:12:09:A dla p�krwi Irlandki...00:12:11:ziemia na kt�rej �yje, to matka.00:12:13:Jeste� jeszcze dzieckiem.00:12:15:Ale mi�o�� do ziemi przyjdzie.00:12:18:�adna Irlandka|od tego nie ucieknie.00:12:45:Idzie ju�!00:12:46:Scarlett, Suellen, Carreen, matka!00:12:49:Bawi si� w po�o�n�|u tych nicponi�w Slattery'�w...00:12:52:zamiast zje�� obiad.|Rozpal!00:12:55:Po co si� w to pcha?00:12:58:Pork! Zanie� lamp� na werand�.00:13:00:Zam�cza si�.|Panie Gerald, pani Ellen wr�ci�a.00:13:04:Dla tych darmozjad�w!00:13:06:Le�e�! Nie szczekaj tu!00:13:08:Wstawaj!|Nie s�yszysz pani Ellen?00:13:10:Przynie� jej kufer z lekami!00:13:14:Martwili�my si�, pani Ellen.00:13:16:Ju� dobrze, Pork. Wr�ci�am.00:13:19:Pani O'Hara, sko�czyli�my|ju� ora� koryto potoku.00:13:22:Co mamy robi� jutro?00:13:25:Panie Wilkerson, wracam|w�a�nie od Emmie Slattery.00:13:29:Urodzi�a panu syna.00:13:31:Mnie syna, pani?|Zupe�nie nie rozumiem.00:13:34:�aska boska,|�e zmar� zaraz po porodzie.00:13:37:Dobranoc, panie Wilkerson.00:13:42:Sama przygotuj� pani posi�ek.00:13:45:- Po modlitwie, nianiu.|- Dobrze.00:13:49:Panie O'Hara,|trzeba zwolni� Jonasa Wilkersona.00:13:52:Zwolni� go, pani O'Hara?|To najlepszy nadzorca.00:13:56:Ju� jutro musi i�� precz!00:14:03:Jankes Wilkerson i biedna Slattery?00:14:05:- Porozmawiamy o tym p�niej.|- Tak, pani O'Hara.00:14:10:Scarlett ma �adniejsz� sukni�!00:14:13:Nie mo�e za�o�y� r�owej?|Ja chc� zielon�.00:14:16:Co to za ton, Suellen?|Masz pi�kn� sukni�.00:14:19:- Mog� ogl�da� bal?|- Dam ci moje granaty.00:14:23:Dlaczego nie mog� i�� na bal?00:14:27:Wygl�dasz na zm�czon�.|Martwisz mnie.00:14:31:Nic mi nie jest.00:14:33:Dlaczego mi nie wolno?|Mam ju� 13 lat.00:14:36:Mo�esz i�� na grilla.00:14:39:Zatrzymaj sobie t� sukni�!00:14:41:- Cicho!|- Dziewcz�ta, pora na mod�y.00:14:50:...i wszystkim �wi�tym, �e|zgrzeszy�am mow�, uczynkiem...00:14:55:i zaniedbaniem. Moja wina,|moja bardzo wielka wina.00:15:00:Dlatego prosz� was,|Naj�wi�tsza Mario wieczna dziewico...00:15:04:�wi�ty Michale Aniele...00:15:06:i �wi�ty Janie Chrzcicielu...00:15:08:�wi�ci Piotrze i Pawle|i wszyscy �wi�ci o opiek�...00:15:12:nade mn�.00:15:14:Ashley nie wie, �e go kocham.00:15:17:Powiem mu o tym...00:15:19:i nie b�dzie m�g� si� o�eni�.00:15:22:Wszechmog�cy, lito�ciwy Bo�e...00:15:25:odpu�� nam nasze winy.|Amen.00:15:32:St�j prosto i wci�gnij brzuch!00:15:36:Nianiu, posi�ek panny Scarlett.00:15:38:Odnie� to z powrotem.|Nic nie zjem.00:15:41:O tak, zjesz!00:15:42:Do ostatniego okrucha.00:15:45:Nie, nie zjem!00:15:50:W�� sukni�. Ju� p�no.00:15:53:- Co w�o�ysz?|- To.00:15:55:O nie! Nie wolno ci|pokazywa� dekoltu przed 15:00!00:15:59:Porozmawiam z matk�!00:16:01:Tylko jej wspomnij,|a nie tkn� ani k�sa.00:16:08:Dobrze.00:16:16:Ale za�� szal.|Nie chc�, by� dosta�a pieg�w...00:16:19:nie po to robi�am ci|ok�ady z ma�lanki.00:16:30:Panno Scarlett.|Prosz� grzecznie zje�� cho� troch�.00:16:35:B�d� si� dzi� dobrze bawi�,|zjem na grillu.00:16:39:Je�li panna nie dba o opini�,|ja dbam!00:16:42:Dam� mo�na zawsze pozna� po tym,|�e przy ludziach je jak ptaszek.00:16:47:Nie chc�, by� u Johna|Wilkesa jad�a jak prosi�!00:16:52:Tere-fere!00:16:53:Ashley m�wi,|�e lubi dziewczyny z apetytem.00:16:57:D�entelmen nie m�wi tego, co my�li.00:17:00:A nie zauwa�y�am,|by on prosi� o tw� r�k�.00:17:19:Tylko nie jedz za szybko,|bo ci si� wr�ci.00:17:26:Dlaczego tylko g�upie �api� m��w?00:17:29:Scarlett O'Hara!|Licz� do 10, a potem jedziemy...00:17:33:- bez ciebie!|- Ju� id�, tato!00:17:35:Raz, dwa, trzy, cztery...00:17:42:Bo�e!00:17:43:Gorset tak mnie �ciska,|�e na pewno dostan� czkawki!00:17:50:DWANA�CIE D�B�W|POSIAD�O�� WILKESA00:17:53:KA�DE ZAK��CENIE SPOKOJU|ZOSTANIE UKARANE.00:18:12:Witaj, Johnie Wilkes.00:18:14:- �wietny dzie� na grilla.|- Tak, Geraldzie.00:18:17:A gdzie pani O'Hara?00:18:19:Rozlicza si� z nadzorc�,|ale pojawi si� wieczorem.00:18:23:- Witamy w Dwana�cie D�b�w.|- Grzecznie dzi�kuj� India.00:18:27:Twoja c�rka pi�knieje w oczach,|John.00:18:30:Id� c�rki O'Hary.|Trzeba je powita�.00:18:33:Nie znosz� Scarlett.|Narzuca si� Ashleyowi.00:18:37:Zostaw to bratu.00:18:38:Nie zapominaj o roli gospodyni.00:18:41:Dzie� dobry.|Pi�knie wygl�dacie.00:18:44:Witaj, Scarlett.00:18:46:India Wilkes,|jaka pi�kna suknia!00:18:49:Nie mog� oderwa� od niej oczu.00:18:52:Dzie� dobry, Scarlett.00:18:55:Wygl�da dzi� pani|wspaniale, panno Scarlett.00:19:01:Mi�o pani� widzie�, Scarlett.00:19:05:Ashley!00:19:08:Scarlett, moja droga!00:19:12:Wsz�dzie ci� szukam.00:19:14:Musz� ci co� powiedzie�.|Porozmawiamy na uboczu?00:19:18:Z przyjemno�ci�,|ja te� mam ci co� do powiedzenia.00:19:22:Mam nadziej�,|�e przyjmiesz to z rado�ci�.00:19:25:Przywitaj si� z Melanie.00:19:28:Musz�?00:19:30:Bardzo si� cieszy�a,|�e ci� zobaczy.00:19:33:Melanie!00:19:35:- Przysz�a Scarlett.|- Scarlett!00:19:39:Tak si� ciesz�.00:19:41:Melanie, co za niespodzianka.00:19:44:Chyba zostaniesz kilka dni?00:19:47:Oby do�� d�ugo,|by�my si� zaprzyja�ni�y.00:19:51:- Chcia�abym tego.|- Zatrzymamy ci� tu.00:19:54:B�dzie o tobie g�o�no!00:19:56:Ju� Ashley potrafi|zadba� o dziewczyn�.00:19:59:Jeste� chyba za powa�na|na nasze przyjemno�ci.00:20:03:Scarlett,|jest w tobie tyle �ycia.00:20:06:Zawsze ci� podziwia�am.|I bra�am za wz�r.00:20:09:Nie schlebiaj mi,|je�li tak nie my�lisz.00:20:12:Nikt nie mo�e zarzuci� Melanie,|�e jest nieszczera.00:20:16:W przeciwie�stwie do ciebie!00:20:18:On nigdy ni... [ Pobierz całość w formacie PDF ]