przemoc w rodzinie - spis literatury, Resocjalizacja; Pedagogika; Dydaktyka;Socjologia, filozofia, ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
WARMIŃSKO – MAZURSKA BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA W ELBLĄGU
FILIA W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
opracowała
Lucyna Lewon
PRZEMOC W RODZINIE
BIBLIOGRAFIA ZA LATA 2001 - 2003
NOWE MIASTO LUBAWSKIE 2004
Spis treści
Wstęp
………………………………………………………………………………………………………
3
Wykaz skrótów
…………………………………………………………………………………………
6
Wykaz czasopism oraz ich skrótów uwzględnionych w bibliografii
…………….
7
Bibliografia
………………………………………………………………………………………………
8
I. Przemoc w rodzinie z punktu widzenia psychologii i socjologii
………… ….
8
1.1. Wydawnictwa zwarte
………………………………………………………………..
8
1.2. Artykuły z czasopism
………………………………………………………………..
9
II. Zapobieganie i zwalczanie przemocy w rodzinie
………………………………….
13
2.1. Wydawnictwa zwarte
………………………………………………………………
13
2.2. Artykuły z czasopism
……………………………………………………………...
13
Indeks osobowy
………………………………………………………………………………………
17
2
 Wstęp
Z przemocą spotykamy się na co dzień. Niekoniecznie musi ona
dotykać nas bezpośrednio. Słyszymy o pobiciu, często ze śmiertelnym
skutkiem i innych przykrych zdarzeniach, które z całą pewnością
chcielibyśmy, żeby nas ominęły w życiu. Często bywa tak, że napastnikiem
staje się ten człowiek, który sam doznał przemocy w domu rodzinnym.
Przemoc i agresja ze strony najbliższych jest najbardziej bolesnym
doznaniem jakie może spotkać człowieka, zwłaszcza dziecko.
Postanowiłam opracować tę bibliografię dostrzegając potrzebę
informacyjną w tym zakresie. Bibliografia adresowana jest do pedagogów,
studentów pedagogiki, socjologii jak i wszystkich tych czytelników, których
temat ten interesuje.
Jest to bibliografia specjalna, treściowo-zagadnieniowa,
retrospektywna gdyż kryterium doboru dokumentów jest ich treść, o
ograniczonym zakresie, ponieważ rejestruje publikacje dotyczące
zagadnienia przemocy w rodzinie i ograniczonym zasięgu terytorialnym,
językowym i chronologicznym, gdyż rejestruje dokumenty wydane w Polsce,
w języku polskim, w latach 2001- 2003. Zasięg piśmienniczy jest
ograniczony do 65 pozycji. Nieograniczony jest zasięg autorski.
Ze względu na dobór zastosowanego opisu jest to bibliografia
selekcyjna, ponieważ dokonano selekcji merytorycznej dotyczącej treści;
ujęto tylko dokumenty mające dużą wartość oraz selekcji formalnej -
ograniczono zasięg wydawniczo - formalny do wydawnictw zwartych i
artykułów z czasopism.
Ze względu na źródło zastosowanego opisu jest to bibliografia
pochodna
- opisy bibliograficzne książek przyjęto z
Przewodnika
Bibliograficznego
, wg II stopnia szczegółowości na podstawie normy PN-
3
 82/N-01152/01
Opis bibliograficzny książki
, natomiast opis bibliograficzny
czasopisma z
Bibliografii Zawartości Czasopism
na podstawie normy PN-N-
01152-2
Wydawnictwa ciągłe
. W bibliografii ujęto zmodyfikowaną formę
opisu bibliograficznego przyjętą w bibliografiach specjalnych. Hasłem w
opisie jest nazwisko autora. Występują również hasła tytułowe.
Ze względu na rodzaj zastosowanego opisu jest to bibliografia
rejestracyjna, w której opisy nie są uzupełnione ani adnotacjami, ani
abstraktami.
Kompozycja bibliografii została sporządzona w oparciu o normę
PN-
76/N-01153
Kompozycja wydawnicza i typograficzna bibliografii
specjalnych w układzie działowym i systematycznym.
Zrąb główny bibliografii składa się z 65 pozycji uporządkowanych w
systemie działowym. Całość zebranego materiału została podzielona na dwa
działy:
I. Przemoc w rodzinie w ujęciu socjologicznym, pedagogicznym i
psychologicznym
II. Zapobieganie i zwalczanie przemocy w rodzinie
Opisy bibliograficzne w obrębie zrębu głównego uporządkowane
według układu rzeczowo – formalnego - opisy uporządkowane są w działach
alfabetycznie wg haseł autorskich lub tytułowych (dla dzieł zbiorowych) z
podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły. Numeracja pozycji jest ciągła
dla obu części.
Wykaz skrótów sporządzony został w oparciu o normę PN-85/N-01158
Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym
, natomiast wykaz
skrótów tytułów czasopism na podstawie normy PN-N-011-8
Zasady
skracania tytułów wydawnictw ciągłych.
W bibliografii zastosowano indeks osobowy zgodny z normą PN-73/N-
01159
Indeksy do bibliografii
. Indeks zawiera w układzie alfabetycznym
nazwiska autorów, współautorów, redaktorów, tłumaczy. W przypadku
4
 nazwiska złożonego, od drugiego członu sporządzono odsyłacz. Liczby przy
nazwiskach odsyłają do numerów w tekście bibliografii.
Mam nadzieję, że niniejsza bibliografia zaspokoi potrzeby osób
zainteresowanych tym tematem i pomoże szybko dotrzeć do najnowszej
literatury poświęconej przemocy w rodzinie.
5
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]