Przemor-2009-01, Przegląd Morski

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
przegląd
ISSN 1897-8436
PŁYWANIA?
str. 5
NOWE WYZWANIA I ZAGROŻENIA NA OBSZARACH MORSKICH
str. 39
OCHRONA DÓBR KULTURY W PRZYPADKU KONFLIKTU ZBROJNEGO
str. 50
morski
MIESIĘCZNIK
|
STYCZEŃ 2009
|
NR 1 (019)
przegląd
przegląd
KONIEC WOLNOŚCI
POLITYKA I GOSPODARKA MORSKA
Koniec wolności pływania?
str.
|
5
POLITYKA I GOSPODARKA MORSKA
str.
|
39
ZABEZPIECZENIE DZIAŁAŃ
Sonary nowej
str.
|
43
generacji
Nowe wyzwania
i zagrożenia na
obszarach morskich
Po zakończeniu zimnej wojny w polityce
światowej zwiększyło się znaczenie
podmiotów pozapaństwowych – organizacji
międzynarodowych oraz grup przestępczych
i terrorystycznych, takich jak Al-Kaida
czy Hezbollah.
SZKOLENIE I WYCHOWANIE
O metodyce
szkolenia bojowego
na okrętach
Zmieniające się uwarunkowania polityczno-
-militarne oraz uzawodowienie armii
zmuszają do doskonalenia organizacji
procesu szkolenia.
str.
|
55
Zespół
redakcyjny
Dyrektor Redakcji Wojskowej
redaktor naczelny: Marek Sarjusz-Wolski
tel.: CA MON 845-365, 845-685; faks: 845-503
Zastępca dyrektora: ppłk Lech Mleczko
tel.: CA MON 845-685,
e-mail: lech.mleczko@redakcjawojskowa.pl
Redaktor prowadzący:
kmdr ppor. dr Mariusz Konarski
tel.: CA MON 266-207; 262-413,
e-mail: bandera@mw.mil.pl
Redaktor merytoryczny: dr Jan Brzozowski,
mjr Grzegorz Predel tel.: CA MON 845-186
Opracowanie stylistyczne:
Katarzyna Kocoń, Aleksandra Ogłoza,
Teresa Wieszczeczyńska
Skład i łamanie: Monika Klekociuk
Kolportaż i reklamacje: Bellona SA
+4822 457-04-37, 687-90-41, CA MON 879-041
Informacje o kolportażu: Elżbieta Toczek
tel.: CA MON 840 400, +4822 684 04 00
Zastępca dyrektora, sekretarz redakcji
„Polski Zbrojnej”: Wojciech Kiss-Orski
tel.: CA MON 840-222, (0-22) 684-02-22;
e-mail: wko@redakcjawojskowa.pl
Reklama: reklama@redakcjawojskowa.pl
Zdjęcie na okładce: Marian Kluczyński
Projekt graficzny: Łukasz Kaugan, CaStudio
Druk: Drukuj Tanio.com
ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ
Przegląd Morski ukazuje się od grudnia 1928 roku.
¢
OD DOWÓDCY
przegląd
morski
Drodzy Czytelnicy!,
wiceadmirał Andrzej Karweta
.............................................................4
STYCZEŃ 2009
|
NR 1 (019)
¢
POLITYKA I GOSPODARKA MORSKA
Koniec wolności pływania?,
kmdr por. Maksymilian Dura
...............................................................5
Szanowni Czytelnicy!
Najnowszy numer
„Przeglądu Mor-
skiego” otwiera
artykuł kmdr. por.
Maksymiliana
Dury, dotyczący
zagrożeń swobody
pływania, konieczności wprowadzenia
identyfikacji oraz śledzenia każdego
obiektu pływającego. Cieśninie Tajwań-
skiej, jako obszarowi potencjalnego
konfliktu zbrojnego, jest poświęcony
artykuł mgr. Szymona Niedzieli.
Natomiast mgr Robert Czulda omawia
zagrożenia występujące ostatnio na
obszarach morskich. Głównym zagro-
żeniem i wyzwaniem dla bezpieczeń-
stwa morskiego są ataki terrorystycz-
ne, które mogą być skierowane nie
tylko przeciwko statkom, ale również
przeciwko portom i całej infrastruktu-
rze związanej z gospodarką morską.
Z początkiem 2008 roku powołano
do życia nową jednostkę Marynarki
Wojennej RP – Oddział Zabezpiecze-
nia Marynarki Wojennej z siedzibą
w Gdyni. Kmdr ppor. Rafał Kopyt
przedstawia jednostkę, której pod-
oddziały pełnią ważną rolę ochronną
oraz logistyczną.
Koncepcją organizacji szkolenia
na okrętach zajmuje się
kmdr por. dr Marek Sikorski. Warun-
kiem osiągnięcia i utrzymania zdolno-
ści do realizacji różnorodnych zadań
jest sprawnie funkcjonujący i efektyw-
ny system szkolenia.
Życzę przyjemnej lektury i polecam
państwa uwadze także pozostałe, rów-
nie interesujące artykuły podejmujące
tematykę morską.
Cieśnina Tajwańska – obszar potencjalnego konfliktu
zbrojnego,
mgr Szymon Niedziela
...................................................26
AKTUALNOŚCI ...................................................................................33
Nowe wyzwania i zagrożenia na obszarach morskich,
mgr Robert Czulda
.............................................................................39
¢
ZABEZPIECZENIE DZIAŁAŃ
Sonary nowej generacji,
kmdr ppor. Artur Grządziel
................................................................43
Zabezpiecza, ochrania, reprezentuje,
kmdr ppor. Rafał Kopyt
.....................................................................48
¢
LOGISTYKA
Ochrona dóbr kultury w przypadku konfliktu zbrojnego,
mgr Anna Miler
..................................................................................50
¢
SZKOLENIE I WYCHOWANIE
O metodyce szkolenia bojowego na okrętach,
kmdr por. dr Marek Sikorski
.............................................................55
¢
SIŁY MORSKIE INNYCH PAŃSTW
Z życia flot,
kmdr por. Maciej Nałęcz
...................................................................62
Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, tel.: CA MON 845 365, +4822 6845365,
+4822 6845685, www.zolnierz-polski.pl, e-mail: sekretariat@redakcjawojskowa.pl,
kmdr ppor. dr
Mariusz Konarski
redaktor prowadzący
Treści numeru są dostępne na stronie internetowej www.redakcjawojskowa.pl
OD DOWÓDCY
Noworoczne releksje
Drodzy Czytelnicy!
M
iniony rok był cza-
sem szczególnym
dla każdego, komu
jest bliski morski
rodzaj sił zbrojnych. 28 listopada
minęło 90 lat, od kiedy marszałek
Józef Piłsudski utworzył Marynar-
kę Wojenną. W tym jubileuszo-
wym roku polskie okręty brały
udział w wielu ćwiczeniach i ope-
racjach na morzu. Dwie jednostki
ORP „Gen. K. Pułaski” oraz ORP
„Kondor” uczestniczyły w natow-
skiej operacji antyterrorystycznej
„Active Endeavour” na Morzu
Śródziemnym. Okręty brały udział
w ćwiczeniach reagowania wobec
sytuacji kryzysowych „Northern
Coasts”, „Neptun Warrior” i „Loy-
al Mariner”. ORP „Lech” i ORP
„Kondor” uczestniczyły w naj-
większych międzynarodowych
ćwiczeniach w ratowaniu załóg
okrętów podwodnych „Bold Mo-
narch”. W tym roku po raz szes-
nasty Marynarka Wojenna wzięła
udział w największych manew-
rach w ramach Partnerstwa dla Po-
koju „Baltops”, w których wspól-
nie ćwiczyło 30 okrętów, kilkana-
ście samolotów oraz śmigłowców
z 12 państw. Jednocześnie pragnę
podkreślić, że w minionym roku
siły ratownicze Marynarki Wojen-
nej niejednokrotnie uratowały
zdrowie i życie ludzkie, przepro-
wadzając kilkanaście akcji ratow-
niczych na morzu.
Koniec roku jest czasem reflek-
sji oraz podsumowań, ale także
planów na przyszłość. Przed Ma-
rynarką Wojenną stoi w najbliż-
szym czasie wiele wyzwań. Ostat-
nie wydarzenia na arenie między-
narodowej potwierdziły nie tylko
duży wkład marynarki w bezpie-
czeństwo narodowe, ale przede
wszystkim pokazały konieczność
jej ciągłego rozwoju i moderniza-
cji. Sukces polskich okrętów na
morzu może zagwarantować tyl-
ko dobrze wyszkolona, profesjo-
nalna kadra wyposażona w nowo-
czesny sprzęt.
Mam nadzieję, że „Przegląd
Morski”, podobnie jak w roku
ubiegłym, będzie spełniał ocze-
kiwania naszej kadry, która od-
najduje w nim forum wymiany
doświadczeń i poglądów na te-
mat Marynarki Wojennej. Za-
chęcam tym samym szersze gro-
no naszych specjalistów, aby na
łamach tego pisma dzieliło się
swoją wiedzą i wnioskami wy-
nikającymi z codziennej służby
i spostrzeżeń.
Drodzy Czytelnicy, w tym no-
wym 2009 roku wszystkim Lu-
dziom Morza i ich Bliskim, Eme-
rytom Wojskowym i Kombatan-
tom, Marynarzom pełniącym
wachtę z dala od rodzinnego do-
mu oraz wszystkim tym, którym
sprawy morza i Marynarki Wojen-
nej RP są bliskie, życzę zdrowia,
spełnienia marzeń oraz dalszych
sukcesów zarówno w służbie dla
Rzeczypospolitej Polskiej, jak
i w życiu prywatnym.
¢
wiceadmirał
Andrzej KArwetA
dowódca Marynarki wojennej rP
przegląd
morski
2009/01
POLITYKA I GOSPODARKA MORSKA
Systemy kontroli
Koniec wolności pływania?
kmdr por.
MAKsyMiliAn durA
dowództwo Marynarki wojennej
Najnowsze inicjatywy międzynarodowe, zwłaszcza
natowska idea MSA (Maritime Situational Awareness),
wskazują, że już w niedalekiej przyszłości każdy obiekt
pływający będzie musiał być zidentyfikowany
i praktycznie nieustannie będzie śledzony.
K
iedy w połowie lat
wały tylko te jednostki pływają-
ce, na których zamontowano
uzbrojenie, czyli jednostki stano-
wiące potencjalne zagrożenie.
Rzeczywistość ostro zweryfi-
kowała taką postawę. Przekona-
li się o tym Amerykanie, gdy
ich niszczyciel USS „Cole”
w październiku 2000 roku w je-
meńskim porcie Aden został
uszkodzony przez cywilny ho-
lownik wypełniony materiałem
wybuchowym, oraz Francuzi,
kiedy w ich zbiornikowiec
„Limburg”, przewożący 400 tys.
baryłek ropy, uderzyła zamino-
wana motorówka.
Sytuacja jest niebezpieczna
zwłaszcza na zatłoczonych akwe-
nach, na których pływają liczne
małe jednostki, często blisko sie-
U
2009/01
przegląd
morski
90. XX wieku spe-
cjaliści Marynarki
Wojennej zaczęli mó-
wić o konieczności zbudowania
morskiego odpowiednika cywil-
nego systemu kontroli ruchu lot-
niczego, uznano to za zamach na
od wieków obowiązującą swo-
bodę pływania.
swoboda pływania
Ewentualność
permanentnej in-
wigilacji
budzi sprzeciw zarówno
strony cywilnej, jak i wojskowej.
Armatorzy jednostek handlowych
przez wieki tworzyli przepisy
gwarantujące im wolność wybo-
ru trasy oraz prawo do ukrywania
docelowego miejsca i ładunku.
Natomiast wojskowych intereso-
[ Pobierz całość w formacie PDF ]