Przemor-2009-06, Przegląd Morski

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
przegląd
ISSN 1897-8436
NA AKTY
PIRACTWA
str. 15
MIEJSCE I ROLA CENTRE OF EXCELLENCE (COE)
str. 23
„ZŁOTY” DYWIZJON ZABEZPIECZENIA HYDROGRAFICZNEGO MW
str. 53
morski
MIESIĘCZNIK
|
CZERWIEC 2009
|
NR 6 (024)
przegląd
przegląd
przegląd
ODPOWIEDŹ NATO
poliTyka i gospodarka morska
poliTyka i gospodarka morska
str.
|
4
Zamach
terrorystyczny
na prom
„SuperFerry 14”
Indie traktują
Ocean Indyjski
jako
mare nostrum
.
Obszar ten jest
dla nich tak ważny
jak Morze Śródziemne
dla Cesarstwa Rzymskiego
w starożytności.
Nowoczesna i silna flota
ma ten status utrzymać.
str.
|
18
Technika i uzbrojenie
Indie –
nowe mocarstwo światowe
Nowe okręty sił
morskich państw
europejskich (cz. II)
zabezpieczenie działań
str.
|
34
str.
|
26
Okręty szpitalne Federacji Rosyjskiej
Zespół
redakcyjny
Dyrektor Redakcji Wojskowej
redaktor naczelny: Marek Sarjusz-Wolski
tel.: CA MON 845-365, 845-685; faks: 845-503
Zastępca dyrektora: ppłk Lech Mleczko
tel.: CA MON 845-685,
e-mail: lech.mleczko@redakcjawojskowa.pl
Redaktor prowadzący:
kmdr ppor. dr Mariusz Konarski
tel.: CA MON 266-207; 262-413,
e-mail: bandera@mw.mil.pl
Redaktor merytoryczny: dr Jan Brzozowski,
mjr Grzegorz Predel tel.: CA MON 845-186
Opracowanie stylistyczne:
Katarzyna Kocoń, Teresa
Wieszczeczyńska, Urszula Zdunek
Skład i łamanie: Monika Klekociuk
Kolportaż i reklamacje: Bellona SA
+4822 457-04-37, 687-90-41, CA MON 879-041
Informacje o kolportażu: Elżbieta Toczek
tel.: CA MON 840-400, +4822 684 04 00
Zastępca dyrektora, sekretarz redakcji
„Polski Zbrojnej”: Wojciech Kiss-Orski
tel.: CA MON 840-222, (0-22) 684-02-22;
e-mail: wko@redakcjawojskowa.pl
Reklama: reklama@redakcjawojskowa.pl
Zdjęcie na okładce: Artur Grządziel
Druk: Drukuj Tanio.com
ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ
Przegląd Morski ukazuje się od grudnia 1928 roku.
¢
POLITYKA I GOSPODARKA MORSKA
Indie – nowe mocarstwo światowe,
mgr Szymon Niedziela
..................................................................................4
Organizacje ncags w krajach bałtyckich,
kmdr por Mariusz Kościelski, kmdr por. dr Ryszard Miler ......................
11
Odpowiedź naTO na akty piractwa,
kmdr por. dr Ryszard Miler, kpt. mar. Mariusz Bojarski
...........................15
Zamach terrorystyczny na prom „superFerry 14”,
kmdr por. rez. dr hab. Krzysztof Kubiak
....................................................18
przegląd
morski
czerwiec 2009
|
Nr 6 (024)
Szanowni Czytelnicy!
Numer rozpoczyna
artykuł mgr. Szymona
Niedzieli, w którym
autor omawia wielko-
mocarstwowe dąże-
nia Indii, ukierunko-
wane na traktowanie
Oceanu Indyjskiego jako
mare nostrum
.
Rozwój silnej i nowoczesnej floty sprzyja
utrzymaniu tego stanu.
Kmdr por. rez. dr hab. Krzysztof Kubiak przy-
bliża kulisy zamachu terrorystycznego na
filipiński prom „SuperFerry 14”. Zamach
dokonany przez separatystyczną organiza-
cję muzułmańską kolejny raz potwierdził tezę
o szczególnym narażeniu żeglugi pasażer-
skiej na ataki terrorystyczne.
Ważną, a często pomijaną grupę jednostek
pomocniczych – okrętów szpitalnych – zabez-
pieczających działania okrętów bojowych
prezentuje kmdr por. Kazimierz Pulkowski.
Omawiane rosyjskie jednostki zapewniają
zabezpieczenie medyczne oraz odtwarzają
kondycję załóg okrętów działających daleko
od miejsc bazowania.
Obok pozostałych równie interesujące arty-
kułów podejmujących tematykę morską
Państwa uwadze polecam również opraco-
wanie kmdr. por. rez. dr. hab. Piotra
Mickiewicza o Westerplatte oraz narosłych
wokół niego mitów, faktów i legend. Warto
także zwrócić uwagę na złoty jubileusz
Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego
MW, jednostki znanej z dokonań dla bezpie-
czeństwa żeglugi.
Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do
podzielenia się swoimi uwagami, a także
przemyśleniami na łamach naszego cza-
sopisma.
¢
ZAbeZPIecZenIe DZIAłAń
Miejsce i rola centre Of Excellence (cOE),
kmdr por. Ireneusz Hinc
.............................................................................23
Okręty szpitalne Federacji Rosyjskiej,
kmdr por. Kazimierz Pulkowski
.................................................................26
Planowanie poszukiwań dla sił przeciwminowych,
por. mar. Paweł Burdziakowski
..................................................................30
¢
TecHnIKA I UZbROJenIe
nowe okręty sił morskich państw europejskich (cz. II),
kmdr por. dypl. rez. Tomasz Jokiel
.............................................................34
¢
SZKOLenIe I wYcHOwAnIe
Przeciwdziałanie konfliktom interpersonalnym (cz. I),
mgr Alicja Drogosz
......................................................................................43
¢
OcHROnA ŚRODOwISKA MORSKIeGO
Wielkie problemy małego morza,
Przemysław Miller
......................................................................................48
¢
SIłY MORSKIe InnYcH PAńSTw
Z życia flot,
kmdr por. Maciej Nałęcz
........................................................50
¢
HISTORIA MORSKA
„Złoty” Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW,
kmdr ppor. Grzegorz Kokosiński, kmdr ppor. Artur Grządziel
.................53
Westerplatte fakty, mity, legenda,
kmdr por. rez. prof. dr hab. Piotr Mickiewicz
............................................57
¢
KOnfeRencJe I SYMPOZJA nAUKOwe
Bezpieczny Bałtyk,
Zofia Grodzińska-Klemetti
.........................................................................63
kmdr ppor. dr
Mariusz Konarski
redaktor prowadzący
Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, tel.: CA MON 845 365, +4822 6845365,
+4822 6845685, www.polska-zbrojna.pl, e-mail: sekretariat@redakcjawojskowa.pl,
Treści numeru są dostępne na stronie internetowej www.polska-zbrojna.pl
2009/06
przegląd
morski
polityka i gospodarka morska
O dominację na Oceanie Indyjskim
mgr
Szymon
niedziela
muzeum Powstania
Warszawskiego
Absolwent
Uniwersytetu
Warszawskiego
i Szkoły
Podchorążych
Rezerwy w Toruniu.
Obecnie rozpoczął
studia doktoranckie
w Instytucie
Historii UW.
Indie – nowe
mocarstwo światowe
Indie traktują Ocean Indyjski jako
mare nostrum
. Obszar ten jest dla
nich tak ważny jak Morze Śródziemne dla Cesarstwa Rzymskiego
w starożytności. Nowoczesna i silna flota ma ten status utrzymać.
są wynikiem wewnętrznych
przekonań społeczeństwa
świadomego, że miliardowy
naród, zamieszkujący państwo o po-
wierzchni ponad 3 mln km
2
(dlatego na-
zywany często subkontynentem), musi
uzyskać adekwatny status w globalnym
układzie sił. Procesy globalizacji, które
nasiliły się w latach 90. XX wieku, sta-
nowiły mechanizm pobudzający uśpio-
ne dotychczas moce. Beneficjentami te-
go zjawiska były przede wszystkim Chi-
ny i Indie. Można by pokusić się o na-
kreślenie historycznej paraleli, porów-
nując rolę i znaczenie zjednoczonych po
1871 roku Niemiec oraz Stanów Zjed-
noczonych w XX wieku ze zmianami,
przegląd
morski
2009/06
A
spiracje mocarstwowe Indii
Lotniskowiec
INS „Viraat”
Zagrożenia
N
ajwiększym wyzwaniem dla dyplomacji Indii
oraz potencjalnym źródłem konfliktów o nie-
przewidywalnych konsekwencjach (obie strony od
1998 roku dysponują arsenałami nuklearnymi) są
stosunki z Pakistanem. Główną osią niezgody jest
kwestia kaszmirska. Zarówno Islamabad, jak i New
Delhi wysuwają maksymalistyczne roszczenia i do-
magają się, aby cały Kaszmir znalazł się pod ich
kontrolą.
które dla globalnego układu sił mogą przynieść
dwa azjatyckie mocarstwa.
Wielkomocarstwowe przesłanki
Hindusi są głęboko przeświadczeni, że ich
wzniosła przeszłość predestynuje ich do odegra-
nia wielkiej roli, że byli i są ważnym narodem.
Potwierdzają to wskaźniki ekonomiczne. Produkt
krajowy brutto osiąga poziom 1 bln dolarów, re-
zerwy walutowe wynoszą 200 mld dolarów,
a wzrost gospodarczy kształtuje się na poziomie
9% (należy przy tym pamiętać, że te imponujące
wyniki są czasem niewystarczające ze względu
na bardzo wysoki przyrost naturalny). Połowa po-
pulacji Indii jest w wieku poniżej 25 lat, co przez
dziesięciolecia będzie stanowiło wielki atut. Każ-
dego roku hinduskie uczelnie techniczne opusz-
cza ponad 400 tys. inżynierów (więcej niż w USA
i UE). Dziedziny, w których Indie zanotowały wy-
jątkowy rozwój to: biotechnologia, farmaceutyka
i przemysł kosmiczny. Na subkontynencie znaj-
dują się jedne z najlepszych ośrodków badaw-
czych i naukowych zajmujących się informatyką,
ekonomią i zarządzaniem. Przykładem jest mia-
sto Ahmadabad – zagłębie kadr menedżerskich
dla wielu amerykańskich firm. Informatycy z sub-
kontynentu stanowią znaczny procent specjali-
stycznej kadry w Dolinie Krzemowej (Kalifor-
nia). W latach 90. w Indiach powstało wiele li-
czących się obecnie na świecie centrów usługo-
wo-informatycznych. Największe z nich funkcjo-
nuje w Bangalore (stan Karnataka).
Indie są w Azji Południowej niekwestionowa-
ną potęgą. Stanowią najsilniejszy podmiot w or-
ganizacji SAARC (South Asian Association for
Regional Cooperation – Stowarzyszenie Współ-
pracy Państw Azji Południowej: Indie, Pakistan,
Bangladesz, Nepal, Bhutan, Sri Lanka i Maledi-
wy). W sferze żywotnych interesów dyplomatów
z New Delhi znajdują się sprawy związane z ca-
łym tym obszarem. Z tego powodu Indie czynnie
współuczestniczą w rozwiązywaniu lokalnych
konfliktów i sporów.
Z punktu widzenia geostrategicznych interesów
Indii newralgiczne znaczenie dla kształtującego
się mocarstwa będą mieć stosunki bilateralne
z Chinami, Stanami Zjednoczonymi, Rosją, Pa-
kistanem, państwami Zatoki Perskiej i Azji Cen-
tralnej. Również Chiny stanowią współcześnie
wyzwanie geopolityczne w skali regionu i globu.
Indie są świadome bieżącej supremacji Państwa
Środka na płaszczyźnie ekonomicznej i militar-
nej, ale w perspektywie 20–30 lat zaległości mo-
gą być odrobione. Aspiracje Hindusów do zwięk-
szenia potencjału morskiego podyktowane są ro-
snącą aktywnością o charakterze demonstracyj-
2009/06
przegląd
morski
[ Pobierz całość w formacie PDF ]