Przemor-2010-03, Przegląd Morski

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
przegląd
ISSN 1897-8436
MARYNARKA WOJENNA
NA MIARĘ XXI WIEKU
str. 4
UWARUNKOWANIA REGIONALNE KSZTAŁTU SIŁ MORSKICH
str. 13
|
BEZZAŁOGOWE JEDNOSTKI NAWODNE NSWC SPARTAN SCOUT
str. 37
morski
MIESIĘCZNIK
|
MARZEC 2010
|
NR 3 (033)
przegląd
przegląd
POLITYKA I GOSPODARKA MORSKA
TECHNIKA I UZBROJENIE
str.
|
30
str.
|
13
USS „America”–
okręt na miarę
nowych wyzwań
Uwarunkowania regionalne
kształtu sił morskich
POLITYKA I GOSPODARKA
MORSKA
ZABEZPIECZENIE DZIAŁAŃ
ZABEZPIECZENIE DZIAŁAŃ
str.
|
25
Bezzałogowe
jednostki
nawodne NSWC
Spartan Scout
str.
|
37
Zagrożenia pożarowe
w polskich portach
Zespół
redakcyjny
Dyrektor Redakcji Wojskowej
redaktor naczelny: Marek Sarjusz-Wolski
tel.: CA MON 845-365, 845-685; faks: 845-503
Zastępca dyrektora: ppłk Lech Mleczko
tel.: CA MON 845-685,
e-mail: lech.mleczko@redakcjawojskowa.pl
Redaktor prowadzący:
kmdr ppor. dr Mariusz Konarski
tel.: CA MON 266-207; 262-413,
e-mail: bandera@mw.mil.pl
Redaktor merytoryczny: dr Jan Brzozowski,
mjr Grzegorz Predel tel.: CA MON 845-186
Opracowanie stylistyczne:
Teresa Wieszczeczyńska, Katarzyna
Kocoń, Urszula Zdunek
Skład i łamanie: Daniela Bartkiewicz
Informacje o kolportażu: Elżbieta Toczek
tel.: CA MON 840-400, +4822 684 04 00
Zastępca dyrektora, sekretarz redakcji
„Polski Zbrojnej”: Wojciech Kiss-Orski
tel.: CA MON 840-222, (0-22) 684-02-22;
e-mail: wko@redakcjawojskowa.pl
Reklama: reklama@redakcjawojskowa.pl
Zdjęcie na okładce: Marian Kluczyński
Druk: Drukarnia Wydawnictw Specjalnych
Sztabu Generalnego WP
Zam. 174/2010
„Przegląd Morski” ukazuje się od grudnia 1928 roku.
TECHNIKA I UZBROJENIE
str.
|
25
¢
POLITYKA I GOSPODARKA MORSKA
przegląd
morski
Marynarka Wojenna na miarę XXI wieku
kmdr Mirosław Ogrodniczuk
.....................................................................4
MARZEC 2010
|
NR 3 (033)
Uwarunkowania regionalne kształtu sił morskich
kmdr ppor. rez. Zdzisław Kryger
............................................................ 13
Międzynarodowa gra z desantowcem w tle
kmdr por. rez. dr hab. Krzysztof Kubiak ...............................................
21
Szanowni Czytelnicy!
Numer otwiera artykuł
kmdr. Mirosława
Ogrodniczuka, w któ-
rym przedstawia on
swój punkt widzenia
dotyczący przyszłości
polskiej Marynarki
Wojennej. O uwarunkowaniach regional-
nych wpływających na kształt sił morskich
pisze kolejny autor. Podejmuje on próbę
określenia organizacyjnego kształtu sił
morskich państwa nadbrzeżnego średniej
wielkości, którego aspiracje polityczne
związane są z udziałem w operacjach
pokojowych. Z kolei st. kpt. Dawid Pełka
przedstawia stan zabezpieczenia pożaro-
wego w naszych portach. Świadomość
tego, jakie są najczęstsze przyczyny poża-
rów oraz jakie są sposoby ich zwalczania
jest niezbędne również dla załóg okrętów
MWRP. Najnowocześniejszy okręt budowa-
ny dla US Navy – USS „America” – omawia
natomiast kmdr ppor. Grzegorz Kolański.
Jednostka ma pełnić rolę okrętu dowodze-
nia w ramach sił ekspedycyjnych.
Opracowanie zawiera m.in. parametry
techniczne, opis konstrukcji oraz założe-
nia, którymi kierowano się przy jego budo-
wie. W artykule kmdr. por. dr Krzysztofa
Jurka przedstawiono zaś genezę powsta-
nia oraz przewidywane zadania użycia róż-
nych zestawów wyposażenia bezzałogo-
wych jednostek nawodnych NSWC
Spartan.
Państwa uwadze polecam także pozostałe,
równie interesujące artykuły zawarte
w numerze. Życzę przyjemnej lektury
i zapraszam do dzielenia się swoimi uwaga-
mi oraz publikowania ich na łamach nasze-
go czasopisma.
¢
ZABEZPIECZENIE DZIAŁAŃ
Zagrożenia pożarowe w polskich portach
st. kpt. Dawid Pełka ..............................................................................
25
¢
TECHNIKA I UZBROJENIE
USS „America”– okręt na miarę nowych wyzwań
kmdr ppor. Grzegorz Kolański .............................................................
30
Bezzałogowe jednostki nawodne NSWC Spartan Scout
kmdr por. dr Krzysztof Jurek ................................................................
37
Systemy artylerii okrętowej firmy Arsienał
mgr Marcin Schiele ..............................................................................
45
¢
PRAWO MORSKIE
System międzynarodowych map morskich
Przemysław Miller ................................................................................
54
¢
SIŁY MORSKIE INNYCH PAŃSTW
Z życia flot,
kmdr por. Maciej Nałęcz
......................................................................... 56
¢
HISTORIA MORSKA
Duży statek szpitalny, jego wyposażenie i zasady użycia
kmdr por. dr n. farm. Tomasz Konarski,
kmdr ppor. Eligiusz Kwiatkowski
............................................................60
Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, tel.: CA MON 845 365, +4822 6845365,
+4822 6845685, www.polska-zbrojna.pl, e-mail: sekretariat@redakcjawojskowa.pl
kmdr ppor. dr
Mariusz Konarski
redaktor prowadzący
Treści numeru są dostępne na stronie internetowej www.polska-zbrojna.pl
2010/03
przegląd
morski
polityka i gospodarka morska
Jeden z wariantów
kmdr
MiroSław
ogrodniczuk
Sztab generalny wP
Szef Oddziału Analiz
i Użycia Marynarki
Wojennej Zarządu
Planowania
Operacyjnego −
P3 SGWP.
Marynarka Wojenna
na miarę XXI wieku
Obecnie Marynarka Wojenna spełnia funkcje wykonawcy zadań
drugorzędnych, a w przyszłości skuteczność jej działań na morzu
w ewentualnej operacji obronnej może zależeć od zaangażowania
Morskiego Komponentu Sojuszniczych Sił Wzmocnienia.
dzenie, że polska Marynar-
ka Wojenna nieuchronnie
zbliża się do tzw. punktu
masy krytycznej – po jego przekrocze-
niu proces degradacji sił morskich wej-
dzie na równię pochyłą. Trudno być
optymistą w sytuacji, gdy budowa jed-
nostki pływającej jest prowadzona
w systemie beznakładowym, a potrzeby
modernizacyjne całego rodzaju sił zbroj-
nych są uwzględniane jedynie w ogól-
nym programie.
Stan obecny
Na początku tego roku stan posiada-
nia Marynarki Wojennej, jeśli chodzi
Alfred Thayer Mahan:
The Influence of Sea Power upon
History 1660–1783
.
Kto panuje nad oceanami, ten panuje
nad światem.
o jednostki pływające przedstawiał się
następująco: w siłach uderzeniowych
było pięć okrętów podwodnych, pięć
małych okrętów rakietowych i dwie
fregaty. Z drugiej strony, w służbie
pozostawało pięć okrętów transportowo-
-minowych, 17 trałowców i trzy niszczy-
ciele min. Z porównania jedynie poten-
cjału liczbowego wynika, że stosunek
jednostek uderzeniowych do pozostałych
przegląd
morski
2010/03
N
ie będzie przesadą stwier-
 Codzienność
W okresie pokoju Marynarka Wojenna
boryka
się z problemem wydzielenia sił i prowadzenia dzia-
łań w składzie Stałych Zespołów Okrętów NATO.
Udział polskich jednostek sprowadza się jedynie do
sporadycznych, kilkumiesięcznych pobytów w tych
zespołach. Wyjątek stanowi ORP „Kontradmirał Xa-
wery Czernicki”, który przez cały rok będzie pełnił
funkcje okrętu dowodzenia Stałym Zespołem Sił
Obrony Przeciwminowej NATO – Grupa 1
(SNMCMG1). Okręt ten został jednak przygotowany
do zadań ogromnym wysiłkiem, kosztem całej
Marynarki Wojennej oraz w atmosferze niepewno-
ści losów Stoczni Marynarki Wojennej.
okrętów „bojowych” wynosi 12 do 25. Należy jed-
nak zaznaczyć, że w rachunku tym nie uwzględ-
niono okrętów wsparcia i zabezpieczenia. Jeśliby
w obliczeniach ująć także te jednostki, to stosunek
okrętów uderzeniowych do pozostałych zmienia się
na 12 do 35. Oznacza to, że na jeden okręt o zdol-
ności bezpośredniego oddziaływania na potencjal-
nego przeciwnika przypadają aż dwie jednostki
takich zdolności niemające i, nie dość tego, same
wymagające osłony. Z tych prostych wyliczeń wy-
nika, że zostały zaburzone relacje między okręta-
mi uderzeniowymi a jednostkami pływającymi
wszystkich pozostałych typów. Dla porównania,
sytuacja w Marynarce Wojennej przedstawia się
tak, jakby np. w Wojskach Lądowych na jedną bry-
gadę pancerną (zmechanizowaną) przypadały dwie
brygady saperów lub logistyczne.
Powiedzenie: „biednego nie stać na byle co”
dobrze wpisuje się w obecną sytuację Marynarki
Wojennej. Politycy, Ministerstwo Obrony Naro-
dowej oraz planiści wojskowi mają do wyboru je-
dynie dwa rozwiązania. Pierwsze, zachować obec-
ny stan i doraźnie łatać dziury. Efekt takich dzia-
łań łatwo przewidzieć – najdalej w ciągu dekady
Marynarka Wojenna zniknie jako rodzaj sił zbroj-
nych, a nawet jeśli pozostanie, to będzie zdolna
co najwyżej do wykonywania zadań pomocni-
czych w bliskiej odległości od linii brzegowej.
Drugie rozwiązanie – kompleksowo rozważyć
problem i właściwie określić rolę sił morskich
w systemie obronnym państwa.
Realną modernizację sił morskich może zapew-
nić pozyskanie jednostek pływających sprawdzo-
nych w działaniach, zaawansowanych technolo-
gicznie. Oczywiście muszą one spełniać koniecz-
ne warunki: być zdolne do precyzyjnego rażenia
z dużych odległości oraz cechować się dużą au-
tonomicznością.
Stan pożądany
Skupiając się na obronie własnego terytorium,
zapominamy, że najbardziej efektywnym sposo-
bem działań obronnych jest zniechęcenie poten-
cjalnego agresora do ataku na nasz kraj. Jako sku-
teczne elementy odstraszania ewentualnego prze-
ciwnika należy wymienić, po pierwsze, posiada-
nie zdolności do precyzyjnego rażenia obiektów
w głębi terytorium napastnika oraz sprowadzenie
jego „strefy bezkarności” do wartości bliskiej
zera. Po drugie, posiadanie takiej siły rażenia, by
niezbędne nakłady materialne i osobowe ponie-
sione w celu przeprowadzenia agresji przewyższa-
ły potencjalne korzyści, wynikające z zajęcia na-
2010/03
przegląd
morski
[ Pobierz całość w formacie PDF ]