Przenicowany świat Starcie 2009 DVDRip RMVB NAPISY PL, Czysta filozofia, Filmy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1033}{1115}Alexander Rodnyansky|Sergei Melkumov{1189}{1237}prezentuj�{1264}{1344}film Fyodora Bondarchuka{1450}{1520}Rok 2157.{1592}{1669}Maxim rozbi� si� lec�c statkiem kosmicznym | z Ziemi...{1673}{1746}...i utkn��|na planecie Saraksh...{1757}{1805}...bez nadziei na powr�t.{1835}{1908}-Imi�?|-Maxim Kammerer, Ziemia.{1914}{2016},|Poznaje Stra�nika, Gaja|i jego siostr� Rad�.{2025}{2106}Ale jego przyja��|i mi�o�� nie daj� mu rado�ci.{2123}{2239}Ich ludzie s� |pod kontrol� Promieni,{2248}{2300}wysy�anych przez wie�e i jednostki mobilne.{2316}{2385}Niewidzialne Promienie niszcz�|ich wole i sprawiaj�...{2389}{2439}...�e wie�� w cokolwiek.{2453}{2505}Na niekt�rych ludzi promienie nie dzia�aj�.{2510}{2558}Nazywani s� Wyrodkami.{2562}{2613}Podczas transmisji Wyrodkowie,{2617}{2671}cierpi� ogromny b�l.{2814}{2903}Przyw�dcy nazywaj� siebie|Nieznanymi Ojcami{2919}{2961}Wszyscy s� Wyrodkami,{2967}{3048}dla kt�rych Promienie s�|narz�dziami w�adzy i tortury.{3089}{3182}Bezsilni wyrodkowie|s� uwa�ani za wrog�w.{3194}{3254}S� identyfikowani,|�cigani, os�dzani...{3257}{3324}...i poddawani karze �mierci w ci�gu 4 godzin.{3328}{3372}Cholerne wierze!{3379}{3428}Promienie nie wp�ywaj� na Maxima...{3435}{3503}...w ten czy inny spos�b.{3507}{3598}Jest pot�ny i rozwini�ty fizycznie.{3609}{3674}Na Ziemi 20-ego wieku ludzie nauczyli si� u�ywa�...{3678}{3735}...ukrytych zasob�w cia�a.{3764}{3824}W mi�dzyczasie, nadci�ga wojna.{3832}{3916}Nieznani Ojcowie przygotowuj� si� do ataku|na s�siaduj�cy kraj.{3935}{3983}Chcesz walczy�?{4003}{4052}Dwie wsp�zawodnicz�ce grupy|wiedz� o umiej�tno�ciach Maxima.{4060}{4133}Poluj� na niego.{4140}{4205}Roamer, dyrektor|Dzia�u Bada� Specjalnych{4211}{4253}Przyprowad� go do mnie.{4260}{4309}I Geniusz, Prokurator Generalny.{4317}{4366}Zdob�d� informacje na jego temat.{4375}{4434}Kim jest? Sk�d pochodzi?{4440}{4489}Oboje go potrzebuj�|z r�nych powod�w.{4496}{4551}-Nie ruszaj si�! Padnij!|-Max!{4588}{4654}-Po co ci on?|-Mutant do naszych bada�.{4671}{4731}-Sekcja?|-Bez w�tpienia.{4775}{4850}�eby prze�y�,|uratowa� przyjaciela i ukochan�{4860}{4913}Maxim planuje zniszczy�|system transmisji Promieni.{4939}{4988}Ty idioto!{5000}{5068}Wyobra� sobie ile jest wie�|w ca�ym kraju.{5075}{5134}Ile buduje si� ka�dego dnia!{5142}{5190}Nie mo�e znale�� sprzymierze�c�w w kraju.{5206}{5278}Wyrodkowie s� za s�abi lub zbyt wystraszeni.{5282}{5348}Jaka jest prawdziwe zastosowanie wie�|ukryte przed podziemiem?{5357}{5423}Wi�kszo�� konspirator�w|chce przej�� w�adz�...{5428}{5499}...i u�y� wie�|dla w�asnych cel�w.{5507}{5550}Jakich cel�w?{5634}{5688}Wi�c Max porywa Gaja...{5696}{5773}...w skradziony czo�gu|i przebija przez linie wroga.{5842}{5920}Postanawia znale�� sojusznik�w|poza granicami kraju.{5940}{5994}...po�r�d mutant�w i wrog�w...{6017}{6097}PRZENICOWANY �WIAT|OSTATECZNE STARCIE{6504}{6560}Ty palancie, pos�uchaj mnie.{6570}{6625}To nie s� wierze przeciw-balistyczne.{6631}{6668}S� dla ludzi takich jak TY.{6675}{6739}Wytwarzaj� promienie|kt�re sprawi�, �e uwierzysz we wszystko.{6743}{6778}Wszystko co m�wi� ludzie.{6782}{6842}Wi�c wierzysz telewizji, gazetom...{6846}{6895}...Kapitanowi Czaczu. Ale nie mnie.{6901}{6947}Oni K�ami�.{7195}{7241}Jeste� marionetk� w ich r�kach.{7248}{7301}Promienie wp�ywaj� na Ciebie.{7304}{7352}Nie zauwa�asz tego. Jeste� marionetk�.{7367}{7438}Twoje zaanga�owanie pochodzi od Promieni.{7459}{7549}Widzisz? Wyrodkowie to|ludzie na kt�rych one nie dzia�aj�.{7556}{7615}Promienie sprawiaj� im b�l.{7632}{7701}Gaj, wszyscy Nieznani Ojcowie|s� Wyrodkami.{7862}{7902}To prawda.{7951}{8008}Jest 10-ta.|Co si� dzieje w barakach?{8018}{8083}Za�piewasz hymn z pasj�?{8093}{8147}Pasja jest w naszej krwi.{8175}{8239}Ta pasja jest wt�aczana|w wasze grube czaszki!{8254}{8307}Za�piewajcie marsz Stra�nika!{8314}{8401}Stra�nicy maszeruj� do przodu|ci�kimi krokami!{8407}{8515}�eby zdoby� fort,|Ich oczy - krwawa czerwie�...{8553}{8604}-Czym jeste� -|- Daj to!{8896}{8957}Wasza Ekscelencjo,|prosi�e� o raporty...{8964}{9012}...o niecodziennych wydarzeniach|na po�udniu.{9054}{9102}- Tak.|- Ob�z na linii frontu...{9106}{9146}...kapral zosta� porwany.{9156}{9205}- Najwidoczniej przez Mutant�w.|- Mutantci.{9253}{9301}Mutantci zawsze kogo� porywaj�.{9307}{9348}To w ko�cu po�udnie.{9353}{9401}Co� niezwyk�ego?{9406}{9473}Raport komandora|wspomina o samobie�nym czo�gu.{9501}{9553}- Mutanci go wzi�li.|-Czo�g?{9601}{9657}Mutantci?{9664}{9755}Idioto! Daj mi raport|tego krety�skiego komandora.{9759}{9852}O powiedz im �eby|przynie�li wi�cej tego leczniczego g�wna.{10432}{10486}Wyluzuj Gaj.|Uspok�j si�.{10500}{10533}Uspok�j si�.{10537}{10581}Jeste� g�odny?{10781}{10819}Tak.{10842}{10881}B�dziesz strzela�?{10904}{10938}Nie.{10973}{11083}�yje. Nasz przystojny kole�ka �yje.{11090}{11138}Ukrad�e� czo�g.{11145}{11199}�ywy. A jak�e inaczej?{11204}{11252}Gdzie indziej m�g�by� by�?{11262}{11296}�ywy.{11853}{11896}Zabieraj swoje rzeczy i ruszamy.{11906}{11968}Nie chc� rusza�. Pieprzy� ich.{11989}{12037}Przesta� - to mili ludzie.{12043}{12079}Szanuj� ci�.{12081}{12130}Ksi��� chce �eby� zosta�.{12135}{12204}Jest przygotowany do �mierci|i chce prawdziwego m�czyzny na nast�pc�.{12218}{12287}-O czym ty m�wisz?|- Ja - prawdziwym m�czyzn�?{12312}{12358}Jestem tylko marionetk�.{12368}{12419}- G�upiec.|- Mylisz si�.{12451}{12499}Jeste� prawdziwym m�czyzn�.{12504}{12563}I nie tylko ty jeden -|jest jeszcze 40 milion�w.{12568}{12616}Nic ci nie b�dzie.|Wstawaj.{12648}{12691}Wzi�� karabin?{12737}{12769}Tak.{15491}{15539}To by�o epicentrum.{15549}{15630}Niczego nie dotykaj.|B�dzie ska�one jeszcze przez 200 lat.{15650}{15702}Po�owa mojego �ycia jako marionetka...{15708}{15758}- ...a teraz bezdomny �ul.|- Przesta� narzeka�.{15762}{15788}Chod�my.{16616}{16670}Wejd�cie, przyjaciele.{16750}{16785}Moi przyjaciele!{16790}{16854}Zebrali�my si� tutaj aby|przedyskutowa� propozycj� przyjaciela Maka.{16887}{16951}To mo�e zdecydowa� o naszym losie.{16962}{16998}Usi�d�cie, prosz�.{17003}{17044}Napijcie si� czego�.{17090}{17128}Ja nie chc�.{17138}{17196}�o�nierze spychaj�|nas na pustyni�.{17202}{17294}Za 10 lat b�dziemy na pustyni|i umrzemy tam.{17328}{17376}Bez wody i jedzenia.{17390}{17463}Nasz przyjaciel Mak na pocz�tku| chcia� nas uzbroi�.{17477}{17535}...I poprowadzi� nas do walki.|Ale stwierdzi�...{17541}{17590}...�e jeste�my s�abi.{17644}{17767}Wtedy zdecydowa�|i�� do mieszka�c�w pustyni.{17787}{17835}...zawrze� umow�...{17850}{17915}...i poprowadzi� ich przeciwko �o�nierzom.{17925}{17965}A co z nami?{17972}{18056}Potrzebuje nas �eby przeprowadzi� mieszka�c�w|pustyni przez nasz� ziemi�.{18081}{18129}...i da� im jedzenie...{18137}{18185}...kiedy b�dzie trwa�a wojna.{18206}{18274}Dlatego si� tutaj zebrali�my.{18283}{18320}Nie kumam.{18322}{18402}Chce sprowadzi� barbarzy�c�w?|Zabij� nas wszystkich!{18406}{18485}- Znam ich!|- Przyjd� w pokoju lub w og�le.{18493}{18527}Lepiej w og�le.{18531}{18580}Lepiej nie zawiera� um�w|z barbarzy�cami.{18586}{18652}My�lisz, �e nie wiem?|Nawet �o�nierze s� lepsi.{18659}{18698}To prawda, oczywi�cie.{18706}{18846}Ale barbarzy�cy mog� wypchn�� �o�nierzy|a nas zostawi�{18853}{18893}Nie tkn� nas?{18897}{18985}Przez wieki nas zabijali|a teraz przestan�?{18993}{19041}Mak ich przekona.{19050}{19098}Nic z tego nie b�dzie.{19131}{19167}Odchodz�.{19222}{19271}Zabij� jego i nas.{19280}{19323}Nie potrzebujemy tego.{19331}{19423}Pozw�lcie nam umrze� w samotno�ci.|Zostawcie nas.{19430}{19504}Nienawidzisz �o�nierzy|i chcesz ich zniszczy�.{19511}{19548}Po co nas wci�ga�?{19552}{19652}Nie chcemy zemsty.|Zlituj si� nad nami Mak.{19655}{19750}Czemu powinien to zrobi�?|Te� jest �o�nierzem.{19756}{19799}Od kiedy �o�nierze lituj� si� nad nami?{19808}{19889}Moi drodzy przyjaciele!|Make jest naszym przyjacielem.{19906}{19995}Chce dla nas jak najlepiej|i zniszczy� naszych wrog�w.{20003}{20060}Nie, to nie dla nas, Mak.{20106}{20145}Zostaw to w spokoju.{20156}{20205}Powinienie� zobaczy� si� z czarodziejem Mak.{20269}{20307}Co? Ja nic nie zrobi�em.{20353}{20440}Naprawd�, mo�e Mak|potrafi dogada� si� z czarownikiem.{20500}{20543}Boszku, herbata jest dobra.{20550}{20605}Nie id� do czarownika.|Nawet o tym nie my�l.{20612}{20643}Nie id�.{20827}{20897}Powiadaj�, �e w�ada nietoperzami.{20925}{20964}I mutantami.{20983}{21031}Skrzydlatymi bestiami.{21056}{21124}Og�lnie, te miejsca s�...{21143}{21199}Czy s�ysza�e�, �e|dzieci s� porywane w nocy?{21221}{21269}Ale nikt nie wchodzi do dom�w.{21277}{21349}Dzieci same przychodz�|do niego we �nie.{21365}{21390}K�amstwa.{21403}{21479}Mo�e tak, ale sam widzia�em to i owo.{21500}{21537}- Mak!|- Przesta�! Przesta�!{21753}{21850}Oni �yj�.|Ale s� jakby pod wp�ywem hipnozy.{21872}{21937}Opu�� bro�.|Lub lepiej zostaw j� tam.{21956}{22002}Albo lepiej dla ciebie �eby� tu zosta�.{22024}{22065}-P�jd� sam.|-Nie.{22343}{22382}Pos�uchaj.{22438}{22490}Czemu to robisz?{22536}{22586}Co mo�e powiedzie� ci czarownik?{22650}{22679}Chod�my.{22808}{22848}Massaraksz!{22855}{22909}- Chod�!|- Massaraksz!{24084}{24122}R�wnowaga.{24218}{24280}�wiat �yje w r�wnowadze Max.{24365}{24411}Chcesz zmian.{24437}{24485}Poprosi�e� mutant�w o pomoc,{24502}{24550}najbardziej �a�osnych,|nieszcz�liwych ludzi{24568}{24655}kt�rzy dzwigaj� brzemi� tej r�wnowagi.{24678}{24747}Ale oni nie chc�|zmienia� wszystkiego.{24759}{24817}-Wi�c czemu?|- Poniewa� ludzie powinni by� wolni.{24821}{24870}Kim ty jeste� by za nich decydowa�?{24896}{24948}Gaj, podoba ci sie twoja nowa wolno��?{24961}{25015}-Jeste� szcz�liwy?|- Nie wiem.{25021}{25070}Boisz si�?{25125}{25155}Tak.{25162}{25248}Maxim, tw�j rozs�dek jest przy�miewa|sumienie i jestej niezdolny...{252... [ Pobierz całość w formacie PDF ]