Przenośnik wibracyjny miut, AGH WIMIR Mechanika i Budowa Maszyn, Rok III, I semestr, Transportowe, wibracyjny

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
Maszyny i urz
Ą
dzenia transportowe
SPRAWOZDANIE nr 2
Rok III
Grupa 2B
Fira Grzegorz
Folga Jan
Fołta Michał
Gad Krzysztof
Gatlik Mirosław
G
ę
bala Mirosław
Główniak Bartłomiej
Godzina Radosław
Gonet Tomasz
Szczygieł Joanna
1. Cel
ć
wiczenia:
Wyznaczanie współczynnika podrzutu dla zmiennych parametrów pracy przeno
ś
nika
wibracyjnego.
2. Schemat stanowiska pomiarowego.
3. Parametry drga
ń
rynny przeno
ś
nika wibracyjnego.
4. Parametry i informacje wst
ę
pne:
- pomiar k
ą
ta nachylenia rynny przeno
ś
nika -
a
[°]
=
2
°
- pomiar k
ą
ta drga
ń
rynny - b [°]
=
30
°
- pomiar pola przekroju rynny – F [mm
2
]
10000[mm
2
]
=
[kg/m
3
]
1500[kg/m
3
]
- g
ę
sto
ść
nasypowa –
d
=
- przy
ś
pieszenie ziemskie – [m/s
2
]
9,81[m/s
2
]
=
- długo
ść
toru pomiarowego – [m]
=
1[m]
- nm
i
– pr
ę
dko
ść
obrotowa mierzona obrotomierzem mechanicznym [obr/min]
- ne
i
– pr
ę
dko
ść
obrotowa mierzona obrotomierzem elektronicznym [obr/min]
- A
i
– amplituda drga
ń
rynny
- v
i
- pr
ę
dko
ść
przesuwu materiału po rynnie
5. Pomiary.
Lp.
f[Hz]
nm
i
[obr/min]
ne
i
[obr/min]
A
i
[mm]
v
i
[m/s]
t[s]
1
44
1250
1269
1,25
0,06
16,64
2
50
1420
1453
1,25
0,09
10,10
3
54
1540
1558
1,25
0,13
7,65
6. Obliczenia:
- cz
ę
sto
ść
drga
ń
rynny n
i
[Hz]
- warto
ść
współczynnika podrzutu K
i
-
wydajno
ść
przeno
ś
nika wibracyjnego – Q
i
[t/h]
n
Ś
r
[obr/min]
n
i
[obr/min]
K
i
Q
i
[t/h]
1259,5
20,99
1,10
3,24
1436,5
23,94
1,44
4,86
1549
25,81
1,68
7,02
7. Wykres zale
ż
no
ś
ci współczynnika podrzutu K
i
od pr
ę
dko
ś
ci przesuwu materiału po
rynnie – v
i
[m/s]
8. Wnioski:
Z przeprowadzonego do
ś
wiadczenia, wynika,
ż
e przeno
ś
nik wibracyjny posiada
najwi
ę
ksz
ą
wydajno
ść
przy najwi
ę
kszej warto
ś
ci pr
ę
dko
ś
ci materiału na rynnie oraz przy
najwi
ę
kszej cz
ę
stotliwo
ś
ci drga
ń
. Wzrost wy
ż
ej wymienionych czynników powoduje równie
ż
wzrost warto
ś
ci współczynnika podrzutu. Najwi
ę
ksz
ą
wydajno
ść
przeno
ś
nika uzyskali
ś
my
przy cz
ę
stotliwo
ś
ci 54 [Hz]. Zaletami tego typu przeno
ś
ników jest prostota konstrukcji, małe
zapotrzebowanie na energie zasilaj
ą
c
ą
oraz du
ż
a sprawno
ść
układu i jego trwało
ść
.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]