przepisy, dla kandydatów na prawo jazdy, pliki dla kandydatów na prawo jazdy, przejazd (E), przejazd (E)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
zmienna=PRZEPISY PRAWNESprawę zachowania kierowcy na przejedzie reguluje <b>artykuł 28 prawa<br>o ruchu drogowym:</b>Kierujšcy pojazdem, zbliżajšc się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżajšc przez przejazd, jest obowišzany zachować szczególnš ostrożnoć. Przed wjechaniem na tory jest on obowišzany upewnić się,<br>czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwzišć odpowiednie rodki ostrożnoci, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystoć powietrza jest zmniejszona.2. Kierujšcy jest obowišzany prowadzić pojazd z takš prędkociš, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urzšdzenie zabezpieczajšce albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.3. Kierujšcemu pojazdem zabrania się:1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone,2) wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,3) wyprzedzania pojazdu na przejedzie kolejowym i bezporednio przed nim,4) omijania pojazdu oczekujšcego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na częć jezdni przeznaczonš dla przeciwnego kierunku ruchu.4. W razie unieruchomienia pojazdu na przejedzie kolejowym, kierujšcy jest obowišzany niezwłocznie usunšć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierujšcego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.5. Kierujšcy pojazdem lub zespołem pojazdów o długoci przekraczajšcej 10m, który nie może rozwinšć prędkoci większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowišzany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.6. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe; przepis ust. 3 pkt 3 nie dotyczy skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany.<b>Wykroczeniami najczęciej popełnianymi na przejazdach kolejowych przez kierowców sš:</b>ˇ niezachowanie szczególnej ostrożnoci przy zbliżaniu się do przejazdu<br>i w trakcie jego przekraczania,ˇ brak reakcji na znak drogowy STOP,ˇ wjazd na przejazd z rogatkami w czasie ich zamykania,ˇ omijanie slalomem półrogatek,ˇ brak reakcji na sygnalizację wietlnš i dwiękowš o zbliżajšcym się pocišgu. [ Pobierz całość w formacie PDF ]