przepisy gry 2008, AWF, Koszykówka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
MiĊdzynarodowa Federacja
Koszykówki
FIBA
International Basketball
Federation
We Are Basketball
OFICJALNE PRZEPISY GRY
W KOSZYKÓWKĉ
2008
Obowiązują od 1 paĨdziernika 2008
Copyright by FIBA
Wszystkie prawa zastrzeĪone. ĩaden fragment tej publikacji nie moĪe byü przedrukowywany lub przekazywany w jakiejkolwiek formie elektronicznej
lub mechanicznej, wáącznie z zastosowaniem fotokopii, nagraĔ albo systemów gromadzenia i odzyskiwania danych bez pisemnego zezwolenia FIBA,
reprezentowanej przez wydawcĊ polskiej edycji:
Polski Związek Koszykówki
ul. Erazma Cioáka 10
01-402 Warszawa
tel./fax: +48 22 836 38 00
pzkosz@pzkosz.pl
Wszystkie uwagi oraz ewentualne pytania dotyczące treĞci i formy niniejszego opracowania prosimy kierowaü na adres wydawcy.
Redakcja oraz táumaczenie – Jakub Zamojski
Przy wydaniu wspóápracowali – Piotr Dytko, Waldemar Kusza, Przemysáaw Lipka, Wojciech Liszka, Piotr Pastusiak
Druk
WOGRAF
Opracowano na podstawie tekstu zatwierdzonego 26 kwietnia 2008 roku przez MiĊdzynarodową FederacjĊ Koszykówki FIBA.
OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĉ2008
kwiecieĔ 2008
Strona 5 z 72
PRZEPIS 1 – GRA
SPIS TREĞCI
PRZEPIS 1 – GRA .................................................................................................................................... 5
Art. 1
Definicje ....................................................................................................................................... 5
PRZEPIS 2 – BOISKO I WYPOSAĪENIE .................................................................................................... 5
Art. 2
Boisko .......................................................................................................................................... 5
Art. 3
WyposaĪenie ............................................................................................................................... 9
PRZEPIS 3 – DRUĪYNY ............................................................................................................................ 10
Art. 4
DruĪyny...................................................................................................................................... 10
Art. 5
Zawodnicy: kontuzja .................................................................................................................. 12
Art. 6
Kapitan: obowiązki i uprawnienia ............................................................................................... 12
Art. 7
Trenerzy: obowiązki i uprawnienia ............................................................................................. 12
PRZEPIS 4 – ZASADY GRY ...................................................................................................................... 14
Art. 8 Czas gry, wynik nierozstrzygniĊty i dogrywki ............................................................................. 14
Art. 9 RozpoczĊcie i zakoĔczenie czĊĞci meczu lub meczu ................................................................ 14
Art. 10 Sytuacja piáki .............................................................................................................................. 15
Art. 11 Umiejscowienie zawodnika i sĊdziego ....................................................................................... 16
Art. 12 Rzut sĊdziowski i naprzemienne posiadanie piáki ...................................................................... 16
Art. 13 Gra piáką..................................................................................................................................... 18
Art. 14 Posiadanie piáki .......................................................................................................................... 18
Art. 15 Zawodnik w akcji rzutowej ......................................................................................................... 18
Art. 16 Kosz: kiedy zdobyty i jego wartoĞü............................................................................................ 19
Art. 17 Wprowadzenie piáki .................................................................................................................... 19
Art. 18 Przerwa na Īądanie ................................................................................................................... 21
Art. 19 Zmiana ....................................................................................................................................... 23
Art. 20 Mecz przegrany walkowerem..................................................................................................... 24
Art. 21 Mecz przegrany wskutek braku zawodników ............................................................................. 25
PRZEPIS 5 – BáĊDY ................................................................................................................................. 26
Art. 22 BáĊdy ........................................................................................................................................ 26
Art. 23 Zawodnik poza boiskiem i piáka poza boiskiem.......................................................................... 26
Art. 24 Kozáowanie................................................................................................................................. 26
Art. 25 Kroki ........................................................................................................................................ 27
Art. 26 Trzy (3) sekundy ........................................................................................................................ 28
Art. 27 Dokáadnie kryty zawodnik .......................................................................................................... 28
Art. 28 Osiem (8) sekund....................................................................................................................... 29
Art. 29 DwadzieĞcia cztery (24) sekundy............................................................................................... 29
Art. 30 Powrót piáki na pole obrony ........................................................................................................ 30
Art. 31 Dotykanie piáki i ingerencja w jej lot ........................................................................................... 31
kwiecień 2008
strona 3 z 72
kwiecieĔ 2008
Strona
4
z 72
OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĉ2008
PRZEPIS 6 – FAULE.................................................................................................................................. 33
Art. 32 Faule ........................................................................................................................................ 33
Art. 33 ZetkniĊcie osobiste: ogólne zasady ........................................................................................... 33
Art. 34 Faul osobisty.............................................................................................................................. 38
Art. 35 Faul obustronny ......................................................................................................................... 38
Art. 36 Faul niesportowy........................................................................................................................ 39
Art. 37 Faul dyskwalifikujący ................................................................................................................. 40
Art. 38 Faul techniczny .......................................................................................................................... 40
Art. 39 Bójka ........................................................................................................................................ 42
PRZEPIS 7 – POSTANOWIENIA OGÓLNE .............................................................................................. 44
Art. 40 PiĊü fauli zawodnika .................................................................................................................. 44
Art. 41 Faule druĪyny: kara ................................................................................................................... 44
Art. 42 Sytuacje specjalne ..................................................................................................................... 44
Art. 43 Rzuty wolne ............................................................................................................................... 45
Art. 44 Pomyáka moĪliwa do naprawienia .............................................................................................. 47
PRZEPIS 8 – SĊDZIOWIE, SĊDZIOWIE STOLIKOWI, KOMISARZ: OBOWIąZKI I UPRAWNIENIA ..... 49
Art. 45 SĊdziowie, sĊdziowie stolikowi, komisarz .................................................................................. 49
Art. 46 SĊdzia gáówny: obowiązki i uprawnienia .................................................................................... 49
Art. 47 SĊdziowie: obowiązki i uprawnienia........................................................................................... 50
Art. 48 Sekretarz i asystent sekretarza: obowiązki ................................................................................ 51
Art. 49 Mierzący czas gry: obowiązki..................................................................................................... 52
Art. 50 Mierzący czas 24 sekund: obowiązki ......................................................................................... 53
A – SYGNAáY SĊDZIÓW .......................................................................................................................... 54
B – PROTOKÓá MECZU ........................................................................................................................... 60
C – PROCEDURA PROTESTU.................................................................................................................. 67
D – KLASYFIKACJA DRUĪYN.................................................................................................................. 68
E – PRZERWY TELEWIZYJNE ................................................................................................................. 72
SPIS RYSUNKÓW:
Rysunek 1.
Przepisowe peánowymiarowe boisko do gry ..................................................................... 6
Rysunek 2.
Obszar ograniczony .......................................................................................................... 8
Rysunek 3.
Pola rzutów za dwa i trzy punkty ....................................................................................... 8
Rysunek 4.
Stolik sĊdziowski i krzesáa dla zmienników ....................................................................... 9
Rysunek 5.
Zasada cylindra .............................................................................................................. 33
Rysunek 6.
Umiejscowienie zawodników podczas rzutów wolnych ................................................... 46
Rysunek 7.
Sygnaáy sĊdziów ............................................................................................................. 54
Rysunek 8.
Protokóá meczu ............................................................................................................... 60
Rysunek 9.
Nagáówek protokoáu meczu ............................................................................................. 61
Rysunek 10.
DruĪyny w protokole meczu ............................................................................................ 62
Rysunek 11.
Przebieg meczu .............................................................................................................. 65
Rysunek 12.
Sumowanie ..................................................................................................................... 66
Rysunek 13.
Stopka protokoáu meczu.................................................................................................. 66
kwiecień 2008
strona 4
z 72
OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĉ2008
kwiecieĔ 2008
Strona 5 z 72
PRZEPIS 1 – GRA
W „Przepisach Gry w KoszykówkĊ” kaĪde odniesienie w rodzaju mĊskim dotyczące trenera, zawodnika,
sĊdziego itp. odnosi siĊ równieĪ do rodzaju ĪeĔskiego. Forma ta wynika tylko ze wzglĊdów praktycznych.
PRZEPIS 1 – GRA
Art. 1 Definicje
1.1
Mecz koszykówki
W koszykówkĊ grają dwie (2) druĪyny, po piĊciu (5) zawodników kaĪda. Celem kaĪdej
z druĪyn jest zdobywanie punktów za celne rzuty do kosza przeciwnika i zapobieganie
zdobywaniu punktów przez druĪynĊ przeciwną.
Mecz prowadzony jest przez sĊdziów, sĊdziów stolikowych i komisarza, jeĞli jest obecny.
1.2
Kosz: wâasny/przeciwnika
Kosz atakowany przez druĪynĊ jest koszem przeciwnika, a kosz broniony przez druĪynĊ
jest koszem wáasnym druĪyny.
1.3
Zwyciċzca meczu
ZwyciĊzcą meczu zostaje druĪyna, która uzyska wiĊkszą liczbĊ punktów na koniec czasu gry.
PRZEPIS 2 – BOISKO I WYPOSAĩENIE
Art. 2 Boisko
2.1
Boisko do gry
Boisko do gry to páaska, twarda powierzchnia wolna od przeszkód (rysunek 1),
o wymiarach dwadzieĞcia osiem (28) metrów dáugoĞci i piĊtnaĞcie (15) metrów
szerokoĞci, mierzonych od wewnĊtrznych krawĊdzi linii ograniczających boisko.
2.2
Linie
Wszystkie linie mają byü w biaáym kolorze, mieü piĊü (5) centymetrów szerokoĞci i byü
wyraĨnie widoczne.
2.2.1
Linie ograniczajĆce
Boisko do gry jest wyznaczone liniami ograniczającymi, skáadającymi siĊ z linii koĔcowych
(na krótszych bokach) oraz linii bocznych (na dáuĪszych bokach). Linie te nie są czĊĞcią
boiska.
Wszelkie przeszkody, w tym takĪe siedzenia w strefach áawek druĪyn, powinny byü oddalone
od boiska o co najmniej dwa (2) metry.
2.2.2
Linia ğrodkowa, koâo ğrodkowe i póâkola
Linia Ğrodkowa jest wyznaczona równolegle do linii koĔcowych pomiĊdzy Ğrodkowymi
punktami linii bocznych i przedáuĪona o piĊtnaĞcie (15) centymetrów za kaĪdą linią boczną.
kwiecień 2008
strona 5 z 72
PRZEPIS 1 – GRA
[ Pobierz całość w formacie PDF ]