Przepisy ruchu rowerĂłw,

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Ruch rowerów
Uprawnienia wymagane do kierowania rowerem:
Dzieci w wieku do 10 lat mogą kierować rowerem
wyłącznie
pod opieką osoby dorosłej -
nie muszą zatem posiadać żadnych uprawnień.
Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania rowerem przez osobę w wieku
od 10 do 18 lat jest karta rowerowa. Może to być także karta motorowerowa lub prawo
jazdy dowolnej kategorii.
Nie wymaga się uprawnienia do kierowania rowerem od osoby, która ukończyła 18 lat.
Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami, a
sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonać mogą:
- nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły,
- policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu
drogowego,
- egzaminator.
Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły
ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej.
W razie utraty lub zniszczenia karty rowerowej jej wtórnik wydaje organ, który ją wydał.
Gdzie jeździć?
Najlepiej by było, aby ruch rowerów odbywał się na drogach do tego przeznaczonych. Są
to wydzielone drogi dla rowerów, oznaczone za pomocą poniższych znaków.
Znak
"droga dla rowerów" oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami
jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.
Znak
"koniec drogi dla rowerów" oznacza koniec drogi przeznaczonej dla
kierujących rowerami jednośladowymi.
Do oznaczenia drogi dla rowerów stosuje się także poziomy znak drogow
(znaki
drogowe poziome to znaki w postaci linii, napisów i symboli, umieszczonych na
nawierzchni drogi). Znak ten oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla
ruchu rowerów jednośladowych.
W przypadku braku drogi dla rowerów, kierujący rowerem jest obowiązany poruszać się
po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch roweru utrudniałby ruch
pieszych. Dopiero kiedy nie ma pobocza, lub nie da się po nim jechać, rowerzysta może
jechać po jezdni.
1
Korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone
wyjątkowo
, gdy:
- opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
- szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z
prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brak jest
wydzielonej drogi dla rowerów.
Kierujący rowerem, korzystając z chodnika, jest obowiązany jechać powoli, zachować
i ustępować miejsca pieszym. Jeśli jazda po chodniku wymaga
przekroczenia jezdni, rowerzysta powinien pamiętać, że
nie wolno
na rowerze
przejeżdżać przez przejście dla pieszych!
Częścią drogi przeznaczoną do przejeżdżania przez rowerzystów na jej drugą stronę jest
przejazd dla rowerzystów, oznaczony za pomocą znaku poziomeg
oraz zazwyczaj
mu towarzyszącego znaku informacyjnego
Znak
rowerzyści" ostrzega kierujących pojazdami o zbliżaniu się do
miejsca, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub
przez nią przejeżdżają.
Przy wjeżdżaniu na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem
wjazdu na przejazd dla rowerzystów, następuje włączanie się do ruchu, co w
konsekwencji oznacza, że rowerzysta jest obowiązany zachować
oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi
ruchu.
Na przejeździe dla rowerzystów, kierującemu rowerem zabrania się:
- wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd,
- zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.
Ruch rowerów w kolumnie:
1.
Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać
15
.
2.
Odległość między jadącymi kolumnami rowerów nie może być mniejsza niż
200
m
.
3. Jazda w kolumnie nie zwalania kierującego rowerem od przestrzegania
obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
4. Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery jednośladowe.
Co jeszcze powinien wiedzieć
rowerzysta?
2
Kierującemu rowerem zabrania się:
1. poruszania się po autostradach i drogach ekspresowych w każdym
przypadku,
2. jazdy po jezdni, jeżeli obok jest wyznaczona ścieżka rowerowa, bądź
znajduje się dogodne do jazdy pobocze,
3. jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu (należy jeździć "gęsiego"),
4. jazdy po alejkach parkowych - można tam jeździć jedynie na dziecięcych
rowerkach,
5. jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na
pedałach lub podnóżkach,
6. czepiania się pojazdów,
7. holowania innego rowerzysty lub osoby poruszającej się np. na wrotkach
czy deskorolce,
8. przewożenia drugiej osoby na rowerze jednoosobowym.
Kierować rowerem wieloosobowym oraz przewozić na rowerze inną osobę może osoba,
która ukończyła 17 lat.
Dziecko w wieku do lat 7 może być przewożone na rowerze pod warunkiem, że jest ono
umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla
jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.
W czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej
mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, kierujący rowerem jest
obowiązany zachować szczególną ostrożność, a ponadto:
- włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony,
- korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej
krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu.
Rower może ciągnąć przyczepkę, ale pod warunkiem, że długość całego zespołu nie
może przekroczyć 4 metrów.
Inne znaki drogowe dotyczące ruchu rowerów:
3
 - Znak
"zakaz wjazdu rowerów" oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu
rowerów jedno i wielośladowych.
Sygnały świetlne dla rowerzystów nadawane przez sygnalizator
znaczają:
- Sygnał świetlny S-6 zielony - zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerów,
przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał
czerwony i rowerzysta jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejazd,
- Sygnał świetlny S-6 czerwony - zakaz wjazdu na przejazd.
O czym w związku z ruchem rowerów powinni wiedzieć inni kierujący?
Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany
zachować
i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się
na przejeździe. Jest zarazem obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na
niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się na przejeździe lub na niego
wjeżdżających.
Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest
obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi.
Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla
rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest
kierowany.
Zabrania się zatrzymania pojazdu:
- na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed
tym przejazdem - na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten
obowiązuje także za przejazdem,
- na drodze (ścieżce) dla rowerów.
2006-09-04 23:59:27
4
[ Pobierz całość w formacie PDF ]