Przerwana lekcja muzyki Girl, Fabularne(3)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{2306}{2356}<<<Korekta : Bilo>>>{2376}{2441}Czy pomylili�cie kiedy�|jaw� ze snem?{2532}{2608}Albo ukradli�cie co�,|cho� mieli�cie pieni�dze?{2719}{2764}Czuli�cie smutek?{2832}{2915}My�leli�cie, �e jedziecie,|cho� poci�g sta� na stacji?{2978}{3034}Mo�e by�am po prostu szalona.{3081}{3133}Mo�e to przez lata 60-te.{3162}{3229}Albo mo�e by�am po prostu|dziewczyn�...{3255}{3292}Zaburzon�.{3297}{3349}Trzymaj j�. Pobierz krew.{3350}{3375}Zaraz.{3375}{3428}Poda� 5 miligram�w valium.{3469}{3521}Obr�� g�ow�, bo si� udusi.{3525}{3558}O tak.{3576}{3627}Chyba aspiryna i w�dka.{3631}{3702}Nie m�w mi, co my�lisz.|Zanie� do analizy.{3722}{3792}Zbadajcie moj� r�k�.|Nie ma w niej ko�ci.{3809}{3848}Ci�a �y��.{3857}{3930}- Dlatego to zrobi�a�?|- I z innych powod�w.{3971}{4019}Jej rodzice ju� jad�.{4037}{4089}Czasami jest mi trudno...{4103}{4148}Zosta� w jednym...{4166}{4201}Miejscu.{4205}{4242}Susanna...{4267}{4327}Je�li nie mia�a� ko�ci w d�oni...{4357}{4409}To jak unios�a� aspiryn�?{4655}{4702}Co robi moja matka?{4722}{4771}Odpowiedz mi, prosz�.{4790}{4886}Jak uda�o ci si� utrzyma� aspiryn�,|skoro nie mia�a� ko�ci w d�oni?{4940}{4993}Wtedy ju� znowu je mia�am.{5073}{5109}Rozumiem.{5133}{5176}Nie rozumie pan.{5203}{5237}Wi�c...{5274}{5315}Daj mi szans�.{5340}{5383}Wyt�umacz mi to.{5445}{5487}Co wyt�umaczy�?{5488}{5578}Wyt�umaczy� lekarzowi, �e prawa|fizyki mog� zosta� zawieszone?{5617}{5689}�e mo�na ulecie� w g�r�|i nie spa�� na d�?{5814}{5856}Wyt�umaczy�...{5856}{5894}�e czas...{5918}{5971}Skacze w prz�d i w ty�...{6001}{6063}Niesie nas gdzie�, a potem wraca...{6088}{6143}I nie da si� go kontrolowa�?{6153}{6200}Dlaczego si� nie da?{6276}{6306}Co?{6310}{6360}Nie da si� kontrolowa�?{6730}{6776}Serdeczne �yczenia{6827}{6891}Gdzie by�a�?|Wszyscy ju� s�. Chod�.{7018}{7081}- Mary, pami�tasz Susann�.|- O tak.{7186}{7223}Co masz na sobie?{7223}{7295}Nie wiedzia�am,|�e zacznie si� tak wcze�nie.{7310}{7361}Patrzcie, kto przyszed�.{7389}{7443}- Sto lat, tato.|- Dzi�ki.{7466}{7517}Przepraszam, chc� j� pozna�.{7517}{7602}Skarbie, potrzymasz mi to?|Chc� si� przywita� z Susann�.{7652}{7701}Przepraszam. Susanna!{7721}{7778}- Susanna!|- To pani Gilcrest.{7778}{7834}Barbara Gilcrest. Pami�tasz?{7835}{7883}Jestem matk� Bonnie.{7897}{7948}Masz tak� pi�kn� sk�r�.{7958}{8010}Mia�a� z Bonnie zaj�cia?{8026}{8076}Tak. Co u niej s�ycha�?{8085}{8137}Przyj�to j� do Radcliffe.{8142}{8183}Urwanie g�owy.{8185}{8226}Ja by�am w Wellesley.{8226}{8305}Ale m�ode kobiety maj� prawo|same wybiera�, prawda?{8420}{8463}Jeste� nagrzana?{8545}{8586}Palisz trawk�?{8647}{8688}Bierzesz LSD?{8774}{8821}�adnych narkotyk�w?{8958}{9007}Jak si� teraz czujesz?{9093}{9125}Ja...{9162}{9203}Sama nie wiem.{9221}{9267}Nie wiem, co czuj�.{9353}{9404}Potrzebujesz odpoczynku.{9428}{9484}P�jd� do domu i prze�pi� si�.{9485}{9570}Nie. Potrzebne ci miejsce,|gdzie naprawd� mo�na wypocz��.{9604}{9651}Masz du�o szcz�cia.{9651}{9710}Najlepsze miejsce dla ciebie...{9716}{9783}Le�y mniej ni� p� godziny|drogi st�d.{9787}{9835}Chyba nie Claymoore?{9887}{9928}4 dni temu...{9938}{10009}Opakowanie aspiryny|popi�a� butelk� w�dki.{10071}{10116}Bola�a mnie g�owa.{10256}{10319}Tw�j ojciec|jest moim przyjacielem.{10321}{10395}Studiowali�my razem.|Prosi�, bym ci� zbada�...{10402}{10456}Chocia� ju� tego nie robi�.{10488}{10550}Krzywdzisz wszystkich wok� siebie.{10611}{10672}A Claymoore to najlepsza klinika.{10747}{10800}Leczy si� tam wiele os�b.{10807}{10840}Nawet pisarze.{10840}{10880}Tacy jak ty.{10962}{10999}Wspaniale.{11152}{11196}MECHANIZMY UMYS�U{11328}{11389}Poprosz� taks�wk� na Milford 1240.{11446}{11492}Moja matka tu jest.{11494}{11560}W ten spos�b|oszcz�dzimy sobie nerw�w.{11580}{11640}Twoi rodzice i ja to om�wili�my.{12547}{12613}Prosz� pami�ta�,|�adnych przystank�w.{13164}{13207}TAKS�WKA NR 5861{13976}{14023}Susanna, jeste� tam?{14168}{14217}Chc� si� z tob� spotka�.{14217}{14271}To by�o jednorazowe, jasne?{14277}{14322}Przyjd� do mego biura.{14322}{14363}Otwieramy prezenty!{14363}{14419}M�w, �e idziesz do kole�anki.{14422}{14465}Komu mam powiedzie�?{14465}{14531}Rodzicom, kuratorowi|czy twojej �onie?{14538}{14569}Nie!{14722}{14766}Co pani zrobi�a?{14794}{14838}Co pani zrobi�a?{14882}{14917}Prosz�?{14981}{15031}Wygl�da pani normalnie.{15086}{15127}Jestem smutna.{15158}{15203}Ka�dy bywa smutny.{15243}{15289}Widz� r�ne rzeczy.{15300}{15341}Jak po kwasie?{15407}{15444}Tak jakby.{15462}{15529}Wi�c Johna Lennona|te� powinni zgarn��.{15577}{15632}Nie jestem Johnem Lennonem.{16741}{16792}Nie zagrzej tu miejsca.{16806}{16851}WARUNKI PRZYJ�CIA{17035}{17070}Czy rodzice?{17070}{17120}Pani podpis, panno Kaysen.{17120}{17187}Uko�czy�a pani 18 lat.|To pani decyzja.{17369}{17422}Depresja, pr�ba samob�jcza{17481}{17530}Nie chcia�am si� zabi�.{17582}{17670}O takich sprawach rozmawia si�|na terapii, kochana. Nie tu.{17812}{17853}Panno Kaysen?{17871}{17945}Wyr�nia pani� to,|�e jako jedyna seniorka...{17947}{18002}Nie idzie pani do college'u.{18118}{18171}Mog� zapyta� o pani plany?{18193}{18236}Zamierzam pisa�.{18300}{18352}Ale co pani b�dzie robi�?{18378}{18465}Nie zamierzam pali� stanika,|�yka� LSD ani obala� rz�du...{18498}{18569}Ja tylko nie chc� sko�czy�|jak moja matka.{18585}{18643}Kobiety maj� dzi� wiele szans.{18669}{18711}Nie, nie maj�.{18716}{18760}I jeszcze tutaj.{18800}{18860}Jeden pomin�a�, kochana. Tutaj.{18945}{19033}W imieniu dr Wick i w�asnym,|Susanno, witam ci� w Claymoore.{19152}{19225}To oddzia� �e�ski,|znany te� jako South Bell.{19234}{19300}B�dziesz tu mieszka�,|a ja tu pracuj�.{19341}{19393}Dobrze, to drugie pi�tro.{19408}{19492}Musisz trzyma� si� blisko mnie,|bo �atwo si� tu zgubi�.{19632}{19676}To nasz oddzia�.{19741}{19807}W porz�dku,|zacznijmy od tego pokoju.{19879}{19932}To pracownia artystyczna.{19975}{20008}Polly.{20015}{20058}Co ty tu robisz?{20066}{20121}Mam wielk� ochot� na muzyk�.{20134}{20202}- Mog�, tylko przez chwilk�?|- Nie dzi�.{20415}{20463}To jest Polly. Chod�.{20639}{20716}Margie, Polly by�a sama|w pracowni artystycznej.{20730}{20774}Przykro mi, Val.{20857}{20903}Tu jest bawialnia.{20914}{20965}Wszyscy jej nienawidz�.{21203}{21247}A tu s� telefony.{21261}{21325}�eby zadzwoni�,|podnie� s�uchawk�...{21341}{21388}A siostra ci� po��czy.{21388}{21469}Pok�j piel�gniarek,|co rozumie si� samo przez si�...{21480}{21557}A tu sala telewizyjna,|gdzie wszyscy przesiaduj�.{21560}{21615}Chc� moje pieprzone ubranie!{21615}{21690}Wi�c chyba b�dziesz|musia�a co� zje��, prawda?{21742}{21776}Punkt kontrolny.{21776}{21840}Tu zg�aszasz,|�e idziesz na spacer.{21846}{21893}Och, panie, snop siana{21893}{21963}Skocz� i przynios�|I jeszcze bel� bawe�ny{21971}{22027}Skocz� i przynios� snop siana{22055}{22102}My�li, �e si� przejmuj�.{22102}{22168}Jeste� "O":|"ograniczona do oddzia�u".{22174}{22236}Ale nied�ugo dostaniesz "2 na 1"...{22240}{22298}Czyli dwie siostry na pacjenta.{22300}{22373}Nie zostan� tu tak d�ugo.|Mam tylko odpocz��.{22382}{22461}W porz�dku. Oprowadzam tak|ka�dego i to za darmo.{22618}{22692}Georgina, to Susanna,|b�dzie z tob� mieszka�.{22700}{22744}�wietnie. Cze��.{22759}{22825}Masz fart.|Georgina jest bardzo mi�a.{22841}{22879}Och, dzi�kuj�.{22879}{22920}Nie ma za co.{22937}{23002}Gliny przywioz�y Lis�.|By�a w parku.{23073}{23148}Wybaczysz mi?|To sprawa, kt�r� musz� si� zaj��.{23168}{23249}Georgina, we�miesz Susann�|do jadalni za p� godziny?{23293}{23345}Tak znaczy tak, Georgina.{23346}{23378}Wiem.{23782}{23826}Odlotowa paczka.{23842}{23873}Ta.{23894}{23943}A tak, s� francuskie.{23947}{24017}Chyba palili je|we francuskim ruchu oporu.{24188}{24244}- PATCHWORK Z OZ|- Czyta�a�?{24273}{24335}Nie. Ale kilka razy widzia�am film.{24362}{24416}Oparty na cz�ci pierwszej.{24417}{24499}Tamt� te� czyta�am.|Nie ma tam rubinowych pantofelk�w.{24516}{24580}Dodali to.|A ta dzieje si� p�niej.{24599}{24668}Dorota gra tutaj|znacznie mniejsz� rol�.{24766}{24811}Pieprzona �winia!{24877}{24915}Pu�� mnie!{25213}{25247}Dzi�ki.{25264}{25322}Hej, Dais, wpu�ci�a� ju� kogo�?{25409}{25469}Cze��, dziewczyny! Hej, seksowna.{25565}{25611}Dobrze by� w domu.{25689}{25744}- Hej, Pochodnia.|- Hej, Lisa.{25744}{25799}- T�skni�a�?|- Nie bardzo.{25842}{25912}Do jej pokoju.|Gretta zrobi przeszukanie.{25932}{25975}Kto jest z Georgie?{25975}{26032}- A Jamie?|- Nic nie poradz�.{26033}{26082}Nie utrudniaj mi tego.{26103}{26147}Gdzie jest Jamie?{26253}{26294}Kim ty jeste�?{26294}{26376}Na imi� jej Susanna, Lisa.|Pali francuskie papierosy.{26390}{26463}- A ten syf na jej ��ku?|- Otw�rz te drzwi!{26474}{26514}Gdzie jest Jamie?{26514}{26566}Nie wiem, o czym m�wisz!{26629}{26684}Co robisz, Lisa, do diab�a?{26716}{26755}Cofnij si�.{26756}{26817}Cofnij!|Nie by�o ci� 2 tygodnie.{26819}{26884}Wydarzy�o si� du�o syfu.|Cofnij si�!{26892}{26935}Jak to zrobi�a?{26936}{26978}Jak to zrobi�a?{26987}{27031}Powiedz mi, Valerie!{27031}{27080}Odpieprz si� ode mnie!{27081}{27155}S�abi ludzie.|Wszyscy jeste�cie s�abi! Ofiary!{27172}{27214}Jeste�cie chorzy!{27214}{27271}Co? Nie!|Val, prosz�. Prosz�!{27383}{27426}Z�ap j� za nogi.{27459}{27484}Z�ap nogi!{27484}{27529}- Mam j�.|- Pu��!{27582}{27616}Pomocy!{27757}{27809}Trzeba obci�� paznokcie.{27950}{28005}Bo�e! Co to by�o, do diab�a?{28058}{28098}To by�a Lisa.{28131}{28183}A Jamie mieszka�a z tob�?{28188}{28238}By�a przyjaci�k� Lisy.{28251}{28309}By�a smutna, bo Lisa uciek�a...{28310}{28361}I w ko�cu powiesi�a si�.{28606}{28643}Lekarstwa!{28704}{28748}Cynthia Crowley.{28784}{28827}Susanna Kayse... [ Pobierz całość w formacie PDF ]