Przerwane objęcia-Broken Embraces SUBBED DVDSCR XviD-BeStDivX CD 2(1), ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{2}{42}Ojciec kaza� to zignorowa�.|Chce widzie� wszystko.{43}{84}Nie macie �adnych skrupu��w!{88}{140}Zostaw mnie, kurwa, w spokoju!{141}{198}Pami�taj, nagrywam ci�.{202}{260}Przesta�, powiedzia�am.{264}{325}Przesta�!{330}{396}Powiedzia�am, �eby� przesta�!|Dawaj t� cholern� kamer�!{397}{460}- Jeste� szalona!|- Zostaw mnie w spokoju!{464}{544}Puszczaj! Moja kamera!{1049}{1111}Kr�� mnie!{1281}{1344}Ernesto, s�uchaj uwa�nie.{1348}{1411}Tak, m�wi� do ciebie.{1415}{1484}By�am w�a�nie z cz�owiekiem,|kt�rego kocham{1488}{1576}i jestem szcz�liwsza|ni� kiedykolwiek,{1580}{1678}poniewa� on te� mnie kocha,|bardzo.{1684}{1769}Nie martw si�,|ju� nied�ugo zostawi� ci� w spokoju.{1770}{1856}Nie musisz ju� nas szpiegowa�.{1860}{1954}Teraz nie ma ju� nic do ukrycia.{3964}{4047}Nie wiem, czy wr�cisz troch� p�niej,|czy troch� wcze�niej.{4048}{4158}- Pada�o, nie mogli�my kr�ci�.|- Co robisz?{4173}{4216}Odchodz� od ciebie.{4220}{4252}Mo�e najpierw porozmawiamy?{4256}{4305}Powiedzia�am ju� wszystko,|co mia�am do powiedzenia.{4306}{4373}Lena, prosz�!{4390}{4455}Do widzenia.{4477}{4561}- Pos�uchaj.|- Zostaw mnie.{5434}{5524}Odwr�� si�, kochanie, pomog� ci.{5528}{5591}Pozw�l mi to zrobi�.{5595}{5673}Spokojnie, pomog� ci.{5690}{5795}Mog�a� co� z�ama�.|Zdejm� ci buty.{5884}{5961}B�dzie ci wygodniej.{5967}{6057}Wszystkim si� zajm�.|Idziemy.{6069}{6130}Pom� mi.{6796}{6887}Usi�d�, ostro�nie.|Najdro�sza.{6930}{7027}Tak jest. Zabior� ci� do szpitala.{7886}{7925}Moja �ona spad�a ze schod�w.{7926}{7978}Prosz� by� ostro�nym.{7982}{8055}Sp�jrzmy, ostro�nie.{8059}{8116}G�owa.{8177}{8274}- Ostro�nie!|- Uwaga na moje nogi.{8354}{8435}Zabierz j� na uraz�wk�.{9419}{9496}- Mog� zadzwoni�?|- Nie tu. W gabinecie lekarskim.{9497}{9592}- To pilne.|- Zabierzemy ci� tam.{9645}{9700}- Mateo?|- Tak.{9704}{9748}Co si� sta�o?|Nie przyjedziesz?{9752}{9786}Nie, nie dzi�.{9790}{9863}Czy co� si� wydarzy�o?{9867}{9980}Co� mi niespodziewanie wyskoczy�o,|ale nie martw si�, wszystko gra.{9984}{10060}Jutro mamy popo�udniowe zdj�cia.|Mo�emy si� wcze�niej spotka�?{10064}{10186}Nie, nie dam rady. Mam du�o do|zrobienia. Zobaczymy si� w studiu.{10190}{10277}Dziwnie brzmisz.|Naprawd� nic si� nie sta�o?{10281}{10365}Tak.|Zobaczymy si� jutro.{10481}{10589}/To oni.|/Nie zadawajcie �adnych pyta�.{10761}{10798}Jak si� pani miewa, prosz� pani?{10802}{10850}- Dobrze.|- Mog� pom�c?{10854}{10932}Nie, w porz�dku. Dzi�kuj�.|To nic takiego.{10936}{11023}Id� przodem i otw�rz drzwi.{11246}{11328}Dzi�kuj� ci za dyskrecj�.{11377}{11470}Prosz�, mog�aby� zdj�� okulary?{11687}{11735}Co powinienem zrobi�?{11739}{11783}Co mam zrobi�, �eby� mi wybaczy�a?{11784}{11865}- Zawie� mnie do studia.|- Nie powinna� si� porusza�.{11869}{11933}Je�li ty tego nie zrobisz,|zawlok� si� tam sama.{11937}{12058}Co zamierzasz powiedzie�?|Jak wyja�nisz gips i siniaki?{12062}{12159}- To zale�y od ciebie.|- Ode mnie?{12231}{12375}Zrobi� wszystko, co chcesz,|je�li obiecasz, �e ze mn� zostaniesz.{12403}{12547}Zostan� z tob�, je�li pozwolisz doko�czy�|Mateo film, cokolwiek sobie za�yczy.{12551}{12627}Zacznie zadawa� ci pytania,|nie jest g�upi.{12631}{12705}Powiem, �e si� potkn�am.{12709}{12767}Jak chcesz pracowa�,|skoro nie mo�esz chodzi�?{12768}{12806}On o tym zadecyduje,{12810}{12883}ale chc� mie� pewno��,|�e uszanujesz jego decyzj�,{12887}{12964}bez wzgl�du na koszta|lub czas, jaki to zajmie.{12968}{13035}Czy to jasne?{13503}{13565}Mieszkam tam.{13791}{13879}To wszystko. Ernesto zrobi tak,|jak zadecydujesz.{13883}{13913}Zadecyduj� o czym?{13917}{13978}Nie mog� przej�� od uj��,|w kt�rych chodzisz normalnie{13979}{14041}do takich, gdzie jeste� z gipsem!{14045}{14089}Kiedy b�dziesz mog�a to zdj��?{14093}{14160}Za trzy tygodnie.{14164}{14265}Mog� porozmawia�|z Len� na osobno�ci?{14644}{14706}Powiedz mi prawd�.{14710}{14821}Ludzie nie spadaj� ze schod�w.|To zdarza si� tylko w filmach.{14825}{14868}M�w ciszej!{14872}{14926}Musimy sko�czy� zdj�cia|najszybciej jak si� da.{14930}{14986}- Do tego czasu nie mog� odej�� od Ernesto.|- Dlaczego?{14987}{15105}To psychopata.|Potrzebujesz na to wi�cej dowod�w?{15114}{15175}M�j Bo�e!{15411}{15531}Nie mog� odej��! Obieca�am zosta�|z nim, je�li pozwoli ci doko�czy� film{15535}{15612}na twoich warunkach.{15637}{15688}Musi by� jakie� inne rozwi�zanie.{15692}{15798}Jakie? Jedynym rozwi�zaniem jest|pozostanie z nim do ko�ca zdj��.{15802}{15849}Co dok�adnie mu obieca�a�?{15853}{15965}�ycie pod tym samym dachem,|w osobnych sypialniach.{15969}{16077}- Nie ma �adnych praw.|- My�lisz, �e to zaakceptuje?{16081}{16181}Nie wiem, ale im szybciej|sko�czymy tym lepiej.{16185}{16270}Nie mo�emy teraz przerwa�!{16339}{16485}Mamy jedn� scen� przy schodach.|B�dziemy musieli powt�rzy� ko�c�wk�.{16519}{16593}Powt�rka sceny 23.{16662}{16719}Akcja!{16807}{16957}Wi�c to ty jeste� by�� �on� Ivana,|t� kt�ra by�a 20 lat w psychiatryku.{17010}{17084}Tak, ale teraz nie jestem|w psychiatryku.{17088}{17204}Jestem tutaj z tob�...|i schodzimy ze schod�w.{17211}{17292}Wygl�da na to, �e nie mo�esz|doczeka� si�, by go zobaczy�.{17296}{17357}Tak, ale id� pierwsza.{17361}{17468}To tobie si� �pieszy.|Ja czeka�am 20 lat.{17498}{17556}�mia�o.{17788}{17909}Jak ju� m�wi�am, po rozstaniu|z m�em, wysz�am na ulic�{17913}{17984}i by� tam facet, wpatruj�cy si�|we mnie, przystojniak,{17985}{18051}jego ty�eczek...|jego stopy...{18055}{18124}Zabra�am go do domu,|pieprzyli�my si� wielokrotnie.{18128}{18223}Jestem zainteresowana seksem|ze spo�ecznego punktu widzenia.{18227}{18265}- Jaki by�?|- W ��ku?{18269}{18345}Boski, wirtuoz.|Nigdy wcze�niej takiego nie widzia�am.{18349}{18444}- By�o �wietnie.|- A jego dr�gal!{18478}{18571}/Ka�dego poranka Lena przychodzi�a|/na zdj�cia wyczerpana.{18572}{18609}/Dzi�ki powt�rkom,{18613}{18688}/kt�re zawsze bra�a,|/radzi�a sobie ca�kiem dobrze.{18710}{18786}/�ycie z Martelem stawa�o si� piek�em.{18790}{18877}/Lena nie skar�y�a si�,|/ale by�o to oczywiste.{18881}{18944}/Gdy zdj�cia si� sko�czy�y,|/b�aga�em j�, by od niego odesz�a,{18945}{19016}/jednak ona ba�a si� o film.{19020}{19140}/Nie chcia�a go opu�ci�,|/dop�ki nie zrobi� monta�u.{19198}{19215}/Tak?{19219}{19274}/- Tu Magdalena.|/- Co� nie tak?{19278}{19355}/Nie, jestem na dole.|/Nie mam pieni�dzy na taks�wk�.{19356}{19407}Ju� schodz�.{19428}{19485}Zaraz wracam.{19932}{20003}Jest w �azience.{20187}{20227}Co si� sta�o?{20288}{20345}Mieli�my okropn� k��tni�.{20346}{20463}Zdar� ze mnie ubranie|i wyrzuci� na �rodku ulicy.{20467}{20597}Daj taks�wkarzowi napiwek.|Da� mi swoj� kurtk�, inaczej...{20601}{20705}Sukinsyn!|Zg�osimy to zaraz na policj�.{20748}{20819}Zabierz mnie st�d|jak najdalej, prosz�.{20823}{20920}Tak, oczywi�cie.|Cokolwiek chcesz.{21758}{21829}Podaj mi aparat.{22862}{22926}Co piszesz?{22931}{23005}Sekret Golfo Beacha.{23009}{23101}Kiedy robi�em zdj�cie,|nie zauwa�y�em ca�uj�cej si� pary.{23105}{23156}A jaki jest ten sekret?{23160}{23277}Nie wiem. Musz� to zapisa�,|�eby si� dowiedzie�.{23339}{23411}My jeste�my par�.{23645}{23709}/Co to?{23720}{23800}/Wygl�da jak noga.{23809}{23877}/To rami�.{23894}{23978}/I jeszcze dwie nogi!{23992}{24065}/Dwoje ludzi,|dok�adnie tak jak umarli.{24069}{24127}/M�czyzna i kobieta.{24131}{24205}/Umarli razem.{25110}{25161}Zanim si� zorientowali�my,|min�� miesi�c.{25162}{25230}Wiedzia�em, �e pr�dzej czy p�niej|b�dziemy musieli wr�ci�,{25234}{25287}/lecz wci�� to odwlekali�my.{25291}{25344}Martwi�em si� jedynie|o twoj� matk� i ciebie.{25348}{25508}Nawet si� z tob� nie po�egna�em,|a ty wci�� chorowa�e�, gdy wyje�d�ali�my.{25631}{25708}Dzie� dobry.|Przepraszam, �e przeszkadzam.{25712}{25844}Chcia�am jedynie spyta�,|czy jest jaka� szansa na prac� tutaj.{25848}{25962}C�, mogliby�my pom�c.|Zw�aszcza, �e to najwy�sza pora, by zacz��.{26014}{26044}Ma pani jakie� do�wiadczenie?{26045}{26173}Tak, pracowa�am jako sekretarka w Madrycie.|Jestem dwuj�zyczna.{26186}{26279}Mog�aby pani zacz�� w po�udnie,|a p�niej zobaczymy.{26283}{26335}To wspaniale!{26339}{26486}Przepraszam, ale dziewczyna z tego|zdj�cia wygl�da zupe�nie jak pani.{26576}{26636}DZIEWCZYNY I WALIZKI{26640}{26710}Nie, to nie ja.{26890}{26943}Zastanawia�em si�,|kiedy si� pojawi.{26944}{27016}Chyba nie mog� pokaza� go|tak szybko, prawda?{27020}{27091}Robi to, �eby nas wkurzy�.|To podst�p, �eby� wr�ci�a.{27095}{27147}Brakowa�o tam tylko|s�owa "poszukiwana".{27148}{27243}- Co zrobimy?|- Nic. Pieprzy� go.{27565}{27609}DZI� PREMIERA{27613}{27675}KATASTROFA{28431}{28495}Co napisali?{28499}{28618}�e jedyn� m�dr� rzecz�, jak� zrobili�my,|to nie pojawienie si� na premierze.{28622}{28686}Skurwysyny!{28979}{29099}/Judit? To ja.|/Musimy natychmiast porozmawia�.{29143}{29243}Zadzwo�, prosz�.|Podam ci m�j numer.{29257}{29332}- 84 51 32...|- 28.{29342}{29426}Przepraszam.|28 84 51 32.{29439}{29563}Pytaj o Harry'ego Caine'a.|Jestem tu pod tym nazwiskiem.{29567}{29631}Jeste� tam?{29680}{29737}B�d� czeka� na telefon od ciebie.{29741}{29812}- Mama nie oddzwoni�a?|- Nie.{29816}{29877}Dlaczego?{29906}{29975}Zgaduj�, �e by�a na mnie w�ciek�a.{29979}{30096}Nawet gdyby, powinna|powiedzie� ci, co si� sta�o.{30127}{30250}Ale nie zrobi�a tego.|Nigdy o tym nie rozmawiali�my.{30265}{30374}- Nie by�e� ciekawy?|- Umiera�em z ciekawo�ci.{30378}{30535}Przez dwa dni wydzwania�em do twojej|matki i wydawcy, ale nikt nie odpowiada�.{30545}{30597}Wi�c zdecydowa�em si�|na powr�t do Madrytu,{30601}{30708}by zobaczy� na w�asne oczy,|co si� dzieje.{30778}{30857}To pierwszy raz,|kiedy b�dziemy osobno.{30861}{30932}Wr�c� w weekend.{30968}{31035}Je�li masz si� martwi�,|to pojed� ze mn�.{31039}{31147}Nie, lepiej zostan�.|Madryt mnie przera�a.{32907}{32985}/�mier� Magdaleny nie zaskoczy�a|/nas zamkni�tych w obj�ci... [ Pobierz całość w formacie PDF ]