Przeskoczyc przepasc Jak trafic z nowoczesnym produktem do kazdego klienta przepa, onepress

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Tytuł oryginału: Crossing the Chasm: Marketing and Selling Disruptive Products to Mainstream
Customers
Tłumaczenie: Michał Lipa
Projekt okładki: Jan Paluch
ISBN: 978-83-246-6295-1
CROSSING THE CHASM. Copyright © 1991, 1999, 2002 by Geoffrey A. Moore. All rights
reserved. No part of this book maybe used or reproduced in any manner whatsoever without
written permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles and
reviews.
Polish edition copyright © 2013 by Helion S.A.
All rights reserved.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any
means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information
storage retrieval system, without permission from the Publisher.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu
niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą
kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym
lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi
ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich
wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich.
Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za
ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: onepress@onepress.pl
Printed in Poland.

Kup książkę

Poleć książkę

Oceń książkę
Spis treści
Wprowadzenie do uzupełnionego wydania
7
Przedmowa
11
Przedmowa do polskiego wydania
15
Podziękowania
17
CZĘŚĆ I
ODKRYWANIE PRZEPAŚCI
Wstęp. Skoro Bill Gates może być miliarderem…
21
1
Iluzja marketingu nowoczesnych technologii
25
2 Olśnienie
39
CZĘŚĆ II
PRZEKRACZANIE PRZEPAŚCI
3
Lądowanie w Normandii
67
4
Wybierz miejsce desantu
87
5
Zbierz siły
101
6
Spis treści
6
Określ warunki bitwy
121
7
Rozpocznij inwazję
147
Zakończenie
167
Po drugiej stronie przepaści
167
O autorze
184
1
Iluzja marketingu
nowoczesnych technologii
Kiedy pisz te sowa, jest 1998 rok. Jaki czas temu miaa miejsce premiera rynkowa sa-
mochodu z napdem elektrycznym. Takie pojazdy produkuje ju firma General Motors,
a Ford i Chrysler z pewnoci niedugo do niej docz. Zaómy, e elektryczne auta
dziaaj tak samo jak inne samochody, tylko s cichsze i bardziej przyjazne dla rodowi-
ska naturalnego. Pytanie brzmi: kiedy kupisz taki pojazd?
Cykl przyjmowania nowych technologii
Twoja odpowied na pytanie zawarte w poprzednim akapicie pozwoli okreli, jaki jest
Twój stosunek do
cyklu przyjmowania nowych technologii
. Jest to model pozwalajcy
zrozumie proces rozpowszechniania si nowych produktów. Jeeli odpowiedziae: „Pr-
dzej mnie pieko pochonie”, prawdopodobnie naleysz do grupy konsumentów akcep-
tujcych dany produkt bardzo póno, zwanych w tym modelu
maruderami
. Jeli Twoja
odpowied brzmi: „Kiedy si przekonam, e elektryczne samochody s wystarczajco nie-
zawodne, i kiedy w okolicy bdzie odpowiednia liczba punktów serwisowych”, naleysz
do grupy umiarkowanych entuzjastów, okrelanych w modelu mianem
wczesnej wik-
szoci
. Jeeli powiedziae: „Dopiero wtedy, gdy zdecydowana wikszo ludzi przesi-
dzie si do elektrycznych samochodów, a jedenie autem na benzyn stanie si bardzo
niewygodne”, jeste zapewne naladowc, czyli czonkiem
pónej wikszoci
. Z drugiej
strony, jeli chcesz by posiadaczem pierwszego elektrycznego samochodu na Twoim
osiedlu, masz zadatki na
innowatora
lub
prekursora
.
Za chwil scharakteryzuj te grupy bardziej szczegóowo, ale najpierw chciabym
zwróci uwag na znaczenie tego podziau. Okazuje si, e nasze podejcie do przyjmo-
wania nowych technologii odgrywa najwiksz rol — przynajmniej z punktu widzenia
marketingu — wtedy, gdy natrafiamy na produkty, których uywanie zmusza nas do zmia-
ny zachowa lub do modyfikacji innych produktów i usug, z których korzystamy. W j-
zyku naukowym takie wywoujce zmiany produkty s okrelane mianem
innowacji nie-
cigych
. Z drugiej strony, okrelenie
innowacje cige
odnosi si do unowoczeniania
produktów, które nie zmusza nas do zmiany zachowa.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]